Obrazy na stronie
PDF

NOWOŚCI

otrzymane na skład, główny przez księgarnia

Gr. Gebethnera i Spółki

w KRAKOWIE.

DĘBICKI L. Piotr Moszyński, wpomnienie pośmiertne. 30 cnt. Dz'lEDUSZYCKI Izydor. Polityka brandeburska w latach 1655—1657. 1 złr. ELIASZ Walery. Ubiory w Polsce i u sąsiadów, tomu Igo część lsza (do końca XI wieku), w dużej w 4ce, str. 19 textu i XI tablic. 3 złr.

— Toż kolorowane, 8 złr.

G Konstanty. Poezye, liście wiosenne. 1 złr.

GRAHAM S. dr. O czystości obyczajów, odczyt dla młodzieży, tudzież ostrzegające i pouczające wskazówki dla małżeństw, rodziców i opiekunów, z niem. przetl. F. Kozubowski. 1 złr.

KOSIBA Antoni prof. dr. O rozwoju myślenia. 30 cnt.

KOZUBOWSKI Fe I ix. Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży szkolnej, rzecz dla nauczycieli ludowych. 1 złr.

KRASZEWSKI J. I. W sprawie szkół ludowych na Szląsku, kilka uwag dla nauczycieli, z życiorysem autora. 30 cnt.

LOUIS-WAWEL Józef. Droga ratunku przeciwko lichwie. 5 cnt.

— Projekt do nowelli, mającej na celu hipoteczne uporządkowanie większej własności ziemskiej. 15 cnt.

— Ułańskie zdrowie, wspomnienie historyczne. 25 cnt.

— Uwagi nad projektem ustawy o rybołóstwie w Galicyi. 15 cnt.

— Wycieczka do Kullen, kartka z podróży po Szwecyi. 20 cnt. ŁUSZCZKIEWIGZ Wł. Dawni architekei Sukiennic. 30 Cnt. MICHAŁOWSKI Emil. O życiu i zasługach J. I. Kraszewskiego, odczyt

na uroczystym obchodzie pięćdziesiątej rocznicy działalności Kraszew-
skiego w Tarnopolu d. 6 października 1879 r. 20 cnt.
(Dochód ze sprzedaży przeznaczony na cele dobroczynne).

MIEROSZOWSKI Sobiesław. O reakcyi i socyalizmie, przez autora Szkicu dwuwiekowej polityki polskiego narodu. 1 złr. 50 cnt.

PIENIĄŻEK Przemysław dr. Laryngoskopia oraz choroby krtani i tchawicy, tom wielki z 15 litógr. tablicami. 7 złr.

REHMAN A. d r. Geo - botaniczne stosunki południowej Afryki, z 3 tablicami litogr. 1 złr.

— O początku współczesnych okręgów roślinnych. 60 cnt.

— Przyczynek do bryologii Galicyi. 10 cnt.

— Systematyczny przegląd porostów, znalezionych dotąd w Galicyi zachodniej, opracowany na podstawie własnych i cudzych spostrzeżeń. 45 cnt.

RULIKOWSKI E. Zapiski etnograficzne z Ukrainy. 1 złr. 80 cnt.

Russie (La) ou l1 Autriche? broszura polityczna. 50 cnt.

ZALESKI Stanisław ks. T. J. 00. Jezuici we Lwowie. 50 cnt ..,

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłooki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla,

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

Wychodzi w Krakowie Igo kaidego miesiąca w objętości '/,—l1/, arkusl Przedpłata wynosi: rocznie 1 złr., z przesyłką 1 złr. 24 cnt.; '/„ rocznie cnt., z przesyłką 62 cnt.; y, rocznie 28 cnt., z przesyłką 34 cnt.; miesięcznie 10 cnt., z przesyłką 12 cnt. Opłata od Ogłoszeń za każdą '/,„ część strony 50 cnt, za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr.

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać" należy najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krakowie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego.

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

pondeneya, przez Ant. Bronikowskiego (str. 315—316); Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne: 1. H. Hettnera Historya literatury, przez F. Jezierskiego, 2. G. H. Niewęgłowskiego Algebra, przez S. Dicksteina, 3. M. A. Baranieckiego Teorya wyznaczników, przez W. Gosiewskiego, 4. Biblioteka ludowa, przez X. (str. 317—338); Wiadomości bieżące; Spis darów złożonych Kraszewskiemu 3 października r. i. w Sukiennicach w Krakowie, przez Stanisława Jana Łuniewskiego.

BILIŃSKI Leon Bitter von dr. Die Steuer-Entlastung angesichts der allgemeinen Finanzlage Oesterreichs, Referat fttr den ersten Agrartag. Wien, Faesy & Frick, 1880, w 8ce, str. 47. 70 cnt.

BLUMENSTOK Heinrich. Die„Ungottliche Komódie" von Sigmund Krasiński,

besprochen von (Separatabdruck

aus dem IX Jahrgange des literarischen Jahrbuches „Die Dioskuren"). Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1880, w 8ce większej, str. 21.

BOBBZYŃSKI Michał prof. O podziale historyi polskiej na okresy (Odbitka z Niwy). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce, str. 24. 30 kop.

BOGACKI Felir. Rodowód liczb i cy* fer (Odbitka z czasopisma Przyroda i przemysł). Warszawa, nakł. autora, druk. S. Orgelbranda synów, 1880, w 4ce, str. 18. 60 kop.

BRANICKI Xawery Korczak. Narodowości słowiańskie, listy do W. O. Ga

garyna S. J., przez Paryż, druk.

Reiffa, 1880, w 8ce, str. 282.

BBATBANEK F. Th. Heimgebrachtes, Uibersetzungen aus dem Polnischen, ais Manuscript gedruckt. Krakau, Universitats - Buchdruckerei, 1880, w 8ce małśj, str. 2 ni. i 168.

Der Tod Wladislaus IV, Tragoedie in funf Aufziigen, von Joseph Szujski (str. 1—66); Mohort, eine ritterliche Rhapsodie, nach Traditionen von Vincenz Pol (str. 67-168).

BREMIKEK C. dr. Logarytmy liczbowe i trygonometryczne sześci o-cyfrowe wraz z tablicami Gaussa, do uży

tku szkolnego zastosowane a objaśnione przez dra Daniela Wierzbickiego, adj. Obserw. astronom, krak., wydanie stereotypowe. Berlin, nakł. księgarni Nicolai'ego (R. Stricker), W. Moesers Hofbuchdrnckerei, 1880, w 8ce, str. XXX, 519 i 1 ni. 4 marki.

BRZESKI Marceli. Zbiór zadań, pytań i ćwiczeń elementarno - stylistycznych, w stopniowym porządku od prostego zdania pojedynczego począwszy, na tle formalno-poglądowej nauki, dla uczących się języka polskiego, zwłaszcza głuchoniemych, opracował nauczyciel przy Instytucie głuchoniemych w Poznaniu. Warszawa, druk. Instytutu głuchoniem. i ociemn., 1879, w 8ce, str. 292 i III. 1 rubel.

CHOTKOWSKI Władysław ks. Sześć kazań o kwestyi socyalnej z uwzględnieniem encykliki ojca św. Leoua XIII, nauki miano na pasyach wielkiego postu w katedrze poznańskiej, przez

lic. św. teol. Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1880, w 8ce, str. XVI i 138. 2 marki.

Czerlenkowscy bracia, opowiadanie z bardzo dawnych czasów (wierszem). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce, str. 147.

CZYBNIAŃSKI Emil dr. O ruchu chemicznym, wyprowadzonym bezpośrednio z faktów dokładnie znanych (Odbitka z tomu VII Rozpraw Wydziału matem, przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 22.

DMOCHOWSKI P. S. Krótki zbiór historyi Starego i Nowego testamentu, ósme wydanie. Warszawa, nakł. J. Błaszkowskiego, druk. A. Ginsa, 1879, w 16ce, str. 99 i 2 ryciny.

DUBIECKI Maryan. Pole bitwy a Żółtych wód stoczonej w maju 1618 r., sprawozdanie z poszukiwań i dok nanego dnia 19 października 1878 r. odkrycia pobojowiska pod Żółtemi wodami, wraz z planem pola bitwy i obozu, tudzież z mapką, złożone Akademii umiejętności w Krakowie (Odbitka z to

mu XII Rozpraw Wydziału hist. filoz. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 24.

DYGASIŃSKI Adolf. Logika, podług

Johna Stuarta Milla, streścił

Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 1879 (1880), w 8ce większej, str. 354 i II. 2 ruble.

EUEIPIDES. Medea, tragedya, przekład Stanisława Grabowskiego, magistra nauk. filolog, histor. b. Szkoły głównej warsz., b. nauczyciela gimn. Warszawa, nakł. tłómacza, druk. J. Ungra, 1880, w 8ce małej, str. 68. 25 kop.

Ewangelie i epistoły na wszystkie niedziele i święta całego roku, z dodatkiem modlitw kościelnych, wydanie nowe. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879, w 16ce, str. 360. 50 kop.

GABOEIATJ Emil. Kapitan Coutanceau, opowiadanie przełożyła z francuskiego E. Karczewska (Dodatek do Tygodnia). Piotrków, druk. L. Chodźki, 1880, w 16co, str. 346.

Generalstabs-Karte des preussischen Staates, Nro 138, 139. Berlin, Schropp, 1880, fol. podłużne kolor., 1: 1-000-000. Po 1 marce.

138. Schloppe; 139. Schneidemiihl.

GLOGER Zygmunt. Obrazy z zamierzchłych dziejów, odczyt na rzecz osad rolnych w wielkiej Alexandrowskiej sali ratuszowej w Warszawie (Nadbitka z Biblioteki warszawskiej, kwiecień i czerwiec 1879). Warszawa, 1879, w 8ce, str. 143—153 i 390—400.

GNATOWSKI Jan. Moja Beatrice, kartka z życia Zygmunta Krasińskiego (Odbitka z Niwy). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce, str. 27. 30 kop.

GOLAWSKI Bolesław. Zur Casuistik der Lymphosarcome (Adenie), Inauguraldissertation. Dorpat, Karów, 1879, w 8ce, str. 38 i 1 tabl. litogr. 1 marka.

GOLL JaroslaT. Der Vertrag von AltRanstadt, Oesterreich und Schweden 1706—1707, ein Beitrag zur Geschiehte der Ssterreichischen Politik wah rend des nordischen Krieges, mit Quellenbeilagen (Ans „Abhandlungen der k. bóhm. Gesellschaft der Wissenscbaften"). Prag, Gregr & Dattel, 1879, w 4ce, str. 62. 3 marki 60 fenig.

GOŁDA Andrzej ks. Przyczyny upadku materyalnego ludu wiejskiego w Galicyi i W. ks. krakowskiem. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce, str. 28. 25 cnt.

GÓRECKI Antoni. Powieść o zającach, z autografu odpisał dr. W. W. (Odbitka z Kalendarza J. Czecha na r. 1880). Kraków, drak. Czasu, 1880, w 16ce, str. 15.

GRZYWIŃSKA Aniela, Nauka robót ręcznych kobiecych, podręcznik do użytku seminaryów oraz szkół wydziałowych i ludowych pospolitych, napisany

metodycznie przez nauczycielkę

robót ręcznych w seminaryum nauczycielskiem żeńskiem i w Towarzystwie pracy kobiet we Lwowie. Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, I związkowa druk., 1880, w 8ce, str. 138, 2 ni. i 2 tabl. in fol. 1 złr.

HILSCHER A. Wandkarte des Kreises Krotoschin (Mapa powiatu Krotoszyńskiego), nach der Gegenwart berichtigt und vervollst&ndigt vom Katasteramt in Krotoschin. Ostrowo, Priebatsch, 1880, fol. wielkie, 1: 45-000, 6 kart litogr. i kolor. 9 marek.

— Wandkarte des Kreises Adelnau (Mapa powiatu Odolanowskiego), nach den neuesten Quellen verv. und berichtigt von Kataster Controleur Sterner. Ostrowo, Priebatsch, 1880, fol. wielkie, 1: 45-000, 6 kart litogr. i kolor. 9 marek.

HIPPOKEATES. Kilka wyjątków z księgi Hippokrata O powietrzu, wodach i miejscach, z greckiego przełożył i kilku wyjaśnieniami opatrzył prof. dr. Józ. Oettinger (Odbitka z Przeglą

du lekarskiego"). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w'8ce, str. 12.

Iwar, Partya szachów, Wiersze różne. Kraków, nakł. i druk. Czasu, G. Gebethner i Sp., 1880, w 16ce, str. 200 i 2 ni. 2 złr. 50 cnt.

J. z N. Z, Komedyjki dla młodocianego wieku, ułożone przez J. z. N. Z., wydanie trzecie. Warszawa, nakł. i druk. J. Ungra, 1880, w 16ce małej, str. 180.

JANICKI S. Notę sur les divers moyens employćs pour amćliorer les conditions de navigabilite des rivieres,

par ingenieur, directeur de la

Socićtó de navigation a vapeur sur la Moskva (Journal du ministere des voies de communication, Nro du mois de septembre 1879, Saint - Petersbourg). Paris, Maulde et Cock, imprim. Vves Kenou, 1880, w 8ce, str. 32.

JEZIERSKI Felis. Don, Żuan Bajrona, pieśń II, III i IV, opowiadanie o Haidzie, przekład Wiktora z Baworowa, nakład i dochód na korzyść Towarzystwa bratniej pomocy słuchaczów Wszechnicy lwowskiej (Przedruk z Biblioteki warszawskiej, Warszawa, czerwiec 1879, piśmiennictwo krajowe i zagraniczne). Tarnopol, nakł. i druk. J. Pawłowskiego, 1879, w 8ce, str. 8.

Kalendarz informacyjny dla naczelników gmin i przełożonych obszarów dworskich na r. 1880. Stryj, nakł. i druk. A. Mullera i syna, 1880, w 8ce, str. 154. 50 cnt.

KALINA Antoni ar. Artykuły prawa magdeburskiego, z rękopisu około r. 1500 (Odbitka z tomu VII Rozpraw Wydz. filolog. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 94.

KALINKA Waleryan ks. Sejm czteroletni, napisał ks ze Zgromadzenia Zmartwychwstania pańskiego, tom I. Kraków, nakł. i czcionkami druk. Czasu, 1880, w 8ce, str. VIII i 583. 6 złr.

KAMOCKA Józefa. Bądź wola Twoja, modlitwy i rozmyślania na wszystkie

« PoprzedniaDalej »