Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZEISTI^.

W pierwszych dniach lutego b. r. opuści prasę dzieło p. t.

napisał ks. Waleryan Kalinka

ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Tom Iszy.

Zamówienia przyjmuje drukarnia „Czasu" w Krakowie.

W pierwszych dniach lutego b. r. opuści prasę w Krakowie tom I dzieła p. t.

„KNIAZIOWIE i SZLACHTA"

między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniucha, Dniestrem i północnymi stokami Karpat osiedleni, opowiadanie historyczne, heraldyczno-genealogiczne i obyczajowe, W. Rulikowskiego i Z. L. Radzimińskiego.

Księgarnia G. GEBETHNERA i Sp. w Krakowie poszukuje:

DONALEITIS Chr. Das Jahr in vier Gesangen, aus dem litthauischen iibersetzt

von Rhesa. Królewiec, 1818. Encyklopedya Powszechna Orgelbranda, toin XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII. KAMOENS. Luzyada czyli odkrycie Indyj wschodnich, przekład J. Przybylskiego.

Kraków, 1790. KOSSAKOWSKI K. Gramatyka języka żmudzkiego. Wilno, 1832. NIWICKI Święt. Zygm. Hebdomada sancta seu Christus rex, judex, mediator,

pater, benefactor, redemptor, sponsus, wydanie gdańskie z r. 1692 lub późniejsze. — Toż, po polsku: Tydzień święty i t. d., wydanie gdańskie z r. 1692 lub

późniejsze. P. S. Łatwy sposób nauczenia się języka litewskiego. Wilno, 1860.

PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek.

Treść nrów 1—4 z dnia 1—21 stycznia r. 18fc0: 0 pojęciu, zadaniu i zakresie działania policyi, a w szczególności policyi sądowej, napisał dr. Józef Rosenblatt (1, 2); 0 potrzebie ustawicznego unormowania warunków przymusowych przedaźy, przez L. (3); O początkach prawa spadkowego,napisał dr. Lotsr Dargun (4); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia.

Jr SxZt IliODJNIK dwutygodnik popularny, zarazem organ oddziału Towarzystwa rybackiego w Tarnowie.

S^~ Wychodzi w Tarnowie pod redakcyą Z. Morawskiego. Prenumerata miejscowa wynosi: rocznie 2 złr. 40 cnt., półrocznie l złr. 30 cnt, kwartalnie 70 cnt.; na prowincyi: rocznie 2 złr. 70 cnt., półrocznie 1 złr. 45 cnt., kwartalnie 80 cnt.

Przedpłatę przyjmuje redakcyą i administracya „Przyrodnika" w Tarnowie przy placu katedralnym 1. 4-7.

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I, 9, I piętro,
ma na składzie następujące dzieła:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt.

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt. —■ Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gie wydanie. Lwów, 1875. 20 cnt.

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszćj szkoły ludowej przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt.

FRANKĘ J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt.

JANOTA E. dr. Jakby uczyć można języka niemieckiego. Lwów, 1876. 80 cnt.

JOZEFCZYK A. Geometrya dla szkół ludowych pospolitych, 2gie wydanie. Lwów, 1879. 50 cnt.

— Ta sama w tłómaczeniu ruskiem. Lwów, 1877. 50 cnt. KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycinami.

Lwów, 1878. 80 cnt.

MADEJSKI E d w. Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukcya dla nauczycieli, z 8 tablicami litogr. Lwów, 1879. 60 cnt.

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodowej. Lwów, 1873. 25 cnt.

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. 50 cnt.

PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt.

SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka języka łacińskiego, 2gie wydanie. Lwów, 1879. 2 złr.

— O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów,

1876. 80 cnt.

— Ks. Felix Dupanloup, wspomnienie pośmiertne. Lwów, 1879. 60 cnt. SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekcye geografii w połączeniu z etnografią. Lwów, 1876. 70 cnt.

WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astronomicznym i kościelnym. Lwów, 1878. 68 cnt.

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego, podług J. Johnstona. Kraków, 1869. 70 cnt.

ZULEŃSKI J. dr. O znaczeniu astronomii w wychowaniu i jej nauczaniu. Lwów, 1874. 60 cnt.

— Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny. Lwów,

1877. 70 cnt.

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874, 1876, i 1877 po 2 złr., rocznik z roku 1878. 4 złr.

Wyciąg

z katalogu nakładowego księgarni

GEBETHNERA i WOLFFA

w Warszawie.

BALIŃSKI Michał. Dawna Akademia Wileńska, próba jej historyi od założenia w r. 1579 do ostatecznego jej przekształcenia w r. 1803. Petersbug, 1852. 3 rs.

BAUDRILLART H. Przewodnik ekonomii politycznej, dzieło uwieńczone przez Akademią francuską pierwszą nagrodą, tłóm. z franc. Warszawa, 1867. 1 rs.

BEŁCIKOWSKI A. Wacław z Potoka Potocki, studyum literackie. Kraków, 1868. 50 kop.

BRODZIŃSKI Kazimierz. Pisma, wyd. zupełne, pod redakcyą J. I. Kraszewskiego, 8 tomów. Poznań, 1874. 8 rs.

BUCKLE H. T. Historya cywilizacyi w Anglii, z ang. przetł. Wł. Zawadzki, wyd. 2gie. Warszawa, 1S73. 3 rs. 60 kop.

DANTE Alighieri. Boska komedya, tłóm. J. Korsaka, z 16 rycinami. Warszawa, 1860. 3 rs.

DUBIECKI M. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice, monografia histor. nagrodź.. .. przez Akad. umiej, w Krakowie. Warszawa, 187!). 90 kop.

HUBNER baron. Syxtus V, według korespondencyj dyplomatycznych niewydanych, znajdujących się w archiwach Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia i Florencyi, przekład St. Strojnowskiego, 2 tomy. Warszawa, 1879.

3 rs. 60 kop.

KONDRATOWICZ L. (Wł. Syrokomla). Dzieje literatury w Polsce od pierwiastkowych czasów do XVII wieku, 3 tomy. Warszawa, 1874. 1 rs. 50 kop.

KORZON Tadeusz. Historya starożytna, wyłożona sposobem elementarnym, z dołączeniem 3 map, planu, tablicy synchron. i 97 drzeworytów. Warszawa, 1876. 1 rs. 50 kop.

KRASZEWSKI J. I. Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury XVIII wieku. Warszawa, 1879. 2 rs,

ŁĘTOWSKI L. biskup. Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich,

4 tomy. Kraków, 1852. 5 rs.

ŁUBIEŃSKI Franciszek hr. Pamiętniki, opracowane przez Wł. Chomętowskiego. Warszawa, 1876. 1 rs.

MACIEJOWSKI W. A. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych, z rękopisów i druków zebrane, w obrazie literatury polskiej historycznie skreślonym przedstawione, 3 wielkie tomy. Warszawa, 1852. 6 rs.

MICKIEWICZ Adam. Korespondencya, 2 tomy. Paryż, 1873. 3 rs.

— Tożsamo, w większym formacie na papierze welinowym ze stalorytem i facsimilem, 2 tomy. Paryż, i873. 6 rs.

— Pan Tadeusz. Warszawa, 1878. 60 kop.

0DYND3C A. E. Listy z podróży (odbytej z A. Mickiewiczem), 4 tomy. Warszawa, 1875-1878. 5 rs. 40 kop.

RZĄŻEWSKI A. Studya nad literaturą polską XVII i XVIII wieku, I: Hieronim Wespazyan Kochowski. Warszawa, 1874. 1 rs.

SPENCER Herbert. 0 wychowaniu moralnćm, umysłowem i fizycznem, przełożył M. Siemiradzki. Warszawa, 1879. 1 rs. 35 kop.

STRASZEWSKI M. Jan Śniadecki, jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce. Kraków, 1875. 2 rs. 25 kop.

TARNOWSKI Stanisław hr. Komedye Alexandra hr. Fredry, trzy odczyty publiczne. Warszawa, 1876. 60 kop.

THIERRY A. Obraz państwa rzymskiego od założenia Rzymu do końca rządów cesarskich na zachodzie. Warszawa, 1873. 1 rs. 50 kop.

TYSZKIEWICZ K. hr. Wilia i jej brzegi, pod względem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym 1 etnograficznym, wyd. illustrowane, w 4ce, Drezno, 1871. 3 rs.

DZ WIGrJNlA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckiej; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

U^"* Prenumerata z przesyłka pocztową w Ąnstryi wynosi: rocznie 6 złr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Rodakcya i admimstracya znajduje się przy ulicy Wałowej L. 4.

oZ-KUdliA. tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiein 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 52 z dnia 27 grudnia 187 • i 1—3 z dnia 3—17 stycznia 1880: Szkolne kasy oszczędności, przez Jerzego Harwota (5*2); Z wycieczek po kraju, przez T. N. (52); O szczepieniu, uszlachetnianiu drzew, przez A. R. (52); W jaki sposób może się nauczyciel przyczynić do podniesienia szkół w gminie, przez Józefa Chmielewskiego (1, 2); Tadeusz Czacki i Żydzi, przez L. Landesa (1); Przyczynek do hygieny szkolnej, przez dra A. Reifera (1); O rozmnażaniu krzewów owocowych, przez A. R. (2); Rady szkolne miejscowe (3); O uprzyjemnianiu nauki szkolnej (3); Historya naturalna w szkole ludowej (3); Pomnik św. p. Józefczyka (3); Wiadomości potoczne; Inseraty.

DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA

w Krakowie, Rynek 17.

Załączając jako dodatek na okaz w zmniejszonym formacie podobiznę drzeworytu z dzieła \V. Kunickiego „Obraz szlachcica polskiego" z r. 1615, wykonana za pomocą fotolitografii, zwracam uwagę P. T. Panów wydawców, antykwarzów, jako tśż miłośników książek dawnych'na wierną reprodukcyą starej ryciny i zarazem na bardzo przystępne ceny podobnych robót:

Za fotolitografią pierwszego exemplarza w rozmiarach:

[table][merged small][table][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Za pomocą druku fotograficznego (fotodruku) wykonywam podobizny ze stalorytów, miedziorytów, akwareli, obrazów olejnych, wreszcie "z natury, które nie ustępują wiernością fotografiom.

Za pomocą cynkografii wytwarzam klisze, które są więcej aniżeli O |fg| j! łowę tańsze od drzeworytów a w odbiciu różnicy nie stanowią.

Cenniki wraź z bliższem objaśnieniem za zgłoszeniem się rozsyłam bezpłatnie,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »