Obrazy na stronie
PDF

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

dziny przyrodoznawstwa, przez T. Skomorowskiego (str. 129—140); Kronika poznańska (str. 140—153); Korespondencya, przez Zygm. Glogera (str. 154—157); Przegląd piśmiennictwa krajowego i zagranicznego: 1. A. Dygasińskiego Nauczanie bez książki, przez Henryka Sokolnickiego, 2. J. Kamockiej Zasady poprawnego pisania, przez A. B., 3. M. T. Ciceronis Laelius, objaśnił St. Sobieski, przez Romana Zawilińskiego (str. 158—171); Wiadomości bieżące, literackie, naukowe i artystyczne.

BONN Franciszek. Uwieńczone nagrodą złote myśli i zdania dla ochrony zwierząt, które każdy uczciwy człowiek powinien mieć w myśli i w sercu (przełożone na język polski przez Władysława Ludwika Anczyca). Municli, publishing and copyright of Fr. Scherl, publisher, Nuremberg, chromo- litography & print by Rall, Huber & Jordan, \ (1879), fol. królewskie, arkusz chro(molitogr. z rycinami i textem. 4 marki. BRACKEL P. Nora, powieść, przekład z niemieckiego przez Maryą Annę (Bij blioteka powieści, podróży, pamiętników, \ opowiadań historycznych). Lwów, nakł. | Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1880, w 8ce, str. 293. 2 złr. 40 cnt.

I Bractwo nieustającego uwielbiania 'Najśw. sakramentu, czyli początek, odpusty, powinności i nabożeństwa tegoż bractwa, wyd. czwarte pomnożone. Przemyśl, nakł. klasztoru pp. Benedyktynek, druk. J. Cara, 1880, w 8ce małej, str. 3 ni., 203 i 2 ni.

BRODZIŃSKI Eazim'erz. Wesław ćyli krakowsk'e wesele, s'elanka ludowa w jednym akc'e, podług przerobił Krystyn Ostrowski, s'pewy (sic!) Ferdynanda Dulkena, wydan'e dla sceny. Paryż, w ks'ęg. i druk. Reiffa, Kraków, E. Friedlein, 1880, w 8ce małej, str. 48.

CHMIELEWSEIJ G. Prigotowitielnyj kurs minieralogii po nagliadnomu mietodu. Warszawa, tip. ucziebn. Okruga, 1879, w 8ce, str. 118. 75 kop.

CHOTOMSKI Bolesław Prawdzie. Opis Bukowiny. Poznań, nakł. i druk. Merz

bacha, 1880, w 8ce malej, str. 53. 75 fenig.

CHOTOMSKI WŁ nr. O paleniu zmarłych ze stanowiska naukowego. Poznań, nakł. i druk. Merzbacha, 1880, w 8ce małej, str. 48. 75 fenig.

Czacki Władimir, Monseigneur, archeveque de Salamine, nonce apostoliąue a Paris. Paris, lib. Gaume et Cie, Corbeil, imp. Crćte, 1880, w 8ce, str. 32.

DAUDET Alfons. Ten mały, powieść, przekład Wincenty Limanowskiej. Lwów, Księgarnia polska, druk. Dziennika polskiego, 1880, w 8ce małej, str. 352. 1 złr. 50 cnt.

DUNAJEWSKI Julian dr. Przemówienie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na immatrykulacyi uczniów

10 stycznia 1880 (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1880, w 8ce małej, str. 8.

DUNCKER Alex. Die lSndlichen Wohnsitze, Schlósser und Resindenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie, Lieferung 13— 15, 66—67. Berlin, A. Duncker, 1879, podł. folio, 3 chromolitogr. i 3 k. testu. Po 4 marki 25 fenig.

Lieferung 13—15: Provinz Posen; 66— 67: Prov. Schlesien.

Dwutygodnik naukowy, poświęcony archeologii, historyi i lingwistyce, pod redakcyą Teodora Ziemięckiego, Ner. 23 i 24 z dnia 15 grudnia 1879. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., w 8ce, str. II i 515—546.

Treść: Wyroby ceramiczne, przez T. Ziemięckiego (c. d., str. 515—531); Historya i systemat języków semickich Renana wobec najnowszych odkryć w piśmie klinowem, przez I. Radlińskiego (dok., str. 532—543); Badania jaskiń z okolic Krakowa (str. 543—544); Posiedzenia Akademii umiejętności w Krakowie; Wiadomości.

DZIEKOŃSKI T. Powieści starego nauczyciela dla swoich młodych przyjaciół, wydanie nowe poprawne. Warszawa, nakł. i druk. J. Noskowskiego, 1880, w 8ce, str. 226, 1 ni. i 12 rycin kolorowanych. Oprawne 1 rubel 50 kop.

Elenchus Venerabilis cleri tam saecularis quam regularis partis dioeceseos Cracoyiensis imperio caesareo-austriaco in ciyilibus subjectae, anno salutis 1880. Cracoviae, ex typogr. ephemeridum Czas, 1880, w 8ce, str. 95.

FIAŁKOWSKI N. prof. Elemente des Situations - Zeichnens, nebst Anleitung zum Koloriren, verfasst im Auftrage des H. k. k. Ackerbau-Ministeriums. Wien, Pichlers Wittwe & Sohn, 1880, w 8ce, str. 6 i 9 tablic. 60 cnt.

— Die zeichnende Geometrie oder Anleitung zum Zirkel-Zeichnen fur Ackerbauschulen, verfasst im Auftrage des H. k. k. Ackerbau - Ministeriums. Wien, Pichlers Wittwe et Sohn, 1880, w 8ce, str. 33 i 20 tablic w texcie. 60 cnt.

FIEDORÓWICZOWA A. Kolenda dla Marylki, zbiór wierszyków. Warszawa, druk. J. Ungra, 1880, w 8ce małej, str. 104, 1 ni. i 1 rycina. 60 kop.

a Konstanty. Poezye: Liście wiosenno (poświęcone J. I. Kraszewskiemu). Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp.,

1879, w 8ce, str. 187 i 3 ni. 1 złr. GABRYELLA. Kasia i Marynka, z papierów pozostałych po (wyd.

P. Chmielowskiego. Odbitka z Ateneum). Warszawa, nakł. redakcyi Ateneum, druk. K. Kowalewskiego, 1879, w 8ce większej, str. 108. 60 kop.

GEISSLER Paul. Danzigs Umgegend: 01iva, Zoppot, Neufahrwasser, Jaschkenthal, Heubude, 12 (lith.) Blatter nach Orig. Aufnahmen. Danzig, Saunier,

1880, w 8ce podłużnej. 4 marki.

GLIŃSKI Henryk. Modele geometrycznych brył i krzyształów, objaśnienia, wskazówki i uwagi do 24 tablic sieci bryłowych. Warszawa, nakł. Wydawnictwa zabawek i gier pedagogicznych, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, 1880, w 8ce małej, str. II, VII, 41,1 ni. i 24 tablic w pudelku. 1 rub. 40 kop.

GOLDENBERG Berlsch. Nohga Hajarejach, Organ fllr Wissenschaft. Reli*

[ocr errors][ocr errors]

KOMAR Tadeusz. Mądrość słowiańska (wierszem). Poznań, nakł. i druk. Merzbacha, 1880, w 8ce małej, str. 16. 50 fenig.

KOPPP Wiktor dr. Projekt reformy Statutu król. stot. miasta Krakowa,

wypracowany przez radcę miasta

Kraków, nakł. gminy m. Krakowa, druk. W. Korneckiego, 1879, fol., str. 36.

— Sprawozdanie referenta radcy miejskiego co do reformy Statutu miejskiego. Kraków, nakł. gminy m. Krakowa, druk. W. Korneckiego, 1879, w 4ce większej, str. 16.

KOWALSKI Adolf. Katalog Nr. 11 księgarni i składu nut w połączeniu

z expedycyą pism peryodycznych \

w Warszawie, Nowy Świat 39. WarBzawa, druk. Wieku, 1879, w 4ce, str. 16.

ĘOZŁOWSKIJ K. E. i DONCOW 0. W. Opis aktowoj knigi kijewskago cień- s tralnago Archiwa, wyp. 10. Kijew, izd. Archiwa, 1879, w 8ce, str. 39.

KBAKOWSKI Nikodem. Wykład teoretyczny i praktyczny korespondencyi

handlowej, przez buchaltera

banku handlowego w Warszawie, dzieło \ uwieńczone na konkursie ogłoszonym przez Szkołę handlową prywatną w Warszawie i nakładem tejże wydane. WarBzawa, druk. Al. Ginsa, 1880, w 8ce, str. 3 ni., XXIII i 521. 2 ruble.

KBASZEWSKI J. I. Wybór pism, wydanie jubileuszowe na korzyść jubilata, l tom XV: Łza w niebie, fantazya; Sza- 5 ławiła, staroszlachecka powieść; Po- \ dróż do miasteczka, bajka. Warszawa, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce malej, str. 272, 94 i 1 ni.

Kreiskarten aufgenommen vom kOnigl. \ preuss. Generalstab 1873/4, Kreis:^ Flatau, Marienwerder, Pr. Stargard,; Thorn, Tuchel. Berlin, Schropp, 1879, fol. -wielkie podłużne, 1: 100-000. Po 2 marki.;

— Toż, Kreise: Kulm und Schwedt. Tamże, 1880, fol. wielkie podłużne, \ chromolitogr. 1: 100-000. Po 2 marki. \

KRUKOWSKI Józef ks. dr. prof. Uchwały i wyroki św. Soboru watykańskiego, za Piusa IX 1869/70 zebranego, krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu wiary O nieomylnćrn nauczycielstwie rzyin. papieża. (Dodatek trzeci do Katechizmu rzymskiego). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880, w 8ce, str. 39. 30 cnt.

KUSSMAUL Adolf dr. Zboczenia mowy, próba patologii mowy, przekład dzieła Die Storungen der Sprache, Versuch

einer Pathologie der Sprache, von

Professor in Strassburg, Leipzig, 1877, dokonany przez dra Adama Bauerertza (Biblioteka umiejętności lekarskich). Warszawa, wydanie i druk. Gazety lekarskiej, 1879 (1880), w 8ce, str. VII, 2 ni., II i 273. 3 ruble.

LEPPEET, MAYZEL, WEINBERG i KATARZYŃSKI. O wodach studzien głębokich wierconych, znajdujących się w Warszawie, przez W. Lepperta, W. Mayzla i A. M. Weinberga, członków Komisyi wyznaczonej do ułożenia planu poszukiwań wody do picia dla miasta Warszawy (Odbitka z dwutygodnika Zdrowie), z dołączeniem 2 planów sporządzonych przez członka tejże Komisyi, M. Katarzyńskiego, a dotyczączych położenia tych studzien i układu warstw, przez które one przechodzą (Odbitka z Przeglądu technicznego). Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1879, w 8ce małej, str. 1 ni., 28 i 2 plany.

LIGUOBI Alfons Św. Jak żyć powinien chrześciauin, tłómaczenie o. Prokopa Kapucyna, wyd. drugie. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 1880, w 16ce małej, str. 184. 25 kop.

— O miłości boga i ufności w przyczynie Maryi, tłómaczenie o. Prokopa Kapucyna, wyd. drugie. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 1880, w 16ce małej, str. 109 i III. 20 kop.

« PoprzedniaDalej »