Obrazy na stronie
PDF

Najnowsze nakłady księgarni

Gebethnera i Wolffa

w WARSZAWIE:

BIERNACKI Mikołaj (M. RODOĆ). Piosnki i satyry. 1 rs.

BYKOWSKI Piotr Jaxa. Trzy epizody z dawnego życia szlacheckiego: I. Święcone w Łabuniu u wojewody Stępkowskiego, II. Córka hetmańska, III. Mirza Tadż-El-Faher (Wacław Rzewuski). 1 rs. 50 kop.

DEOTYMA. Zwierciadlana zagadka, powieść. 1 rs. 20 kop.

DUBIECKI Maryan. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice, monografia historyczna, nagrodzona przez Akademią umiejętności w Krakowie. 90 kop.

HEINE. Pieśni, przekład Alexandra Kraushara; wydanie nowe przejrzane i uzupełnione. W ozd. oprawie 2 rs.

KRASZEWSKI J. I. Herod-baba, opowiadanie dziadka. 1 rs. 20 kop.

— Stara baśń, powieść z IXgo wieku, wydanie jubileuszowe z 24 illustracyami E M. Andriollego, w formacie wielkiej 4ki, na pięknym papierze welinowym, w ozdobnej, bogato złoconej oprawie. 12 rs.

MAYNE-REID. Wygnańcy w lesie, przekład z angielskiego, z 12 rycinami, wyd. 2gie. Karton. 1 rs. 20 kop.

Obrazki dziejowe dla młodzieży przez Teresę Jadwigę, z 6 rycinami rysunku J. Kossaka. Karton. 1 rs. 20 kop., w oprawie w płótno ang. 1 rs. 50 kop.

ORZESZKO Eliza. Z różnych sfer, nowelle i obrazki, serya I, 2 tomy: Stracony, Dziwak, Pani Luiza, Szara dola, Julianka, Czternasta część, Silny Samson, Milord. 2 rs. 70 kop.

SIENKIEWICZ Henryk. Pisma, tom I: Stary sługa, Hania, Szkice węglem, Janko muzykant. 1 rs. 50 kop.

SPENCER Herbert. O wychowaniu moralnem, umysłowem i fizycznem, przełożył Michał Siemiradzki. 1 rs. 35 kop.

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Radziszewskiego.

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1—1'A arkusza druku — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 30 cnt., półrocznie 2 złr. 20 cnt.; dla nieczłonków w Austryi rocznie 6 złr. 30 cnt, półrocznie 3 złr. 20 cnt.; w Warszawie rocznie 4 rs. 50 kop., na prowincyi w Królestwie polskiem i Cesarstwie rosyjskiem z przesyłkę 5 rs. 20 kop.; w Niemczech rocznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajcaryi 12 franków. — Cena ogłoszeń wynosi 5 cnt. od wiersza (petit). Administracya we Lwowie w aptece Z. Rukera ul. Skarbkowska 1. 7. Wszelkie korespondencye i listy dotyczące redakcyi i reklamacye adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wyłącznie Agence Havas, Laiitte et Comp., place de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa.

Zaproszenie do prenumeraty.

Od roku 1870 po- rw Tk * TT7" "\T T TT" po(J redakcyą dra cząwszy wycho- Y* l< \ \\[ \ i K Ignacego Czemeryń

dzący we Lwowie, J_ W XX "» Li JL XV- skiego,

pismo tygodniowe, poświęcone Łeoryi i praktyce prawa i administracyi,

rozpoczyna z rokiem 1880 rok jedenasty swego istnienia.

„Prawnik" obejmuje następujące rubryki:

I. Artykuły wstępne z zakresu prawa obowiązującego i nauk społecznych. — II. Przeglądy tygodniowe, jako artykułyredakcyjne podające wiadomości o ważniejszych wypadkach lub kwestyacn ruchu prawniczego, treściwe sprawozdania z rozpraw Sejmu krajowego i Rady państwa, tudzież z ważniejszych prac innych ciał ustawodawczych. — III. Praktykę sądową i administracyjną, a mianowice: 1) wypadki praktyczne, sądowe*i administracyjne; 2) zasady orzeczeń sądowych i administracyjnych w innych czasopismach prawniczych ogłaszanych; 3} orzeczenia zasadnicze Najw. trybunału sprawiedliwości wpisane do Księgi i Repertoryum orzeczeń; 4) orzeczenia trybunału administracyjnego i trybunału Państwa; 5) orzeczenia trybunału kasacyjnego; (i) sprawozdania z rozpraw karnych. — IV. Korespondencye oryginalne. — V. Literaturę prawniczą i Krytykę. — VI. Okólniki urzędowe, główniejsze. — VII. Felje'ton. — VIII. Wiadomości potoczne ze stowarzyszeń prawniczych, rozmaitości prawnicze, wiadomości urzędowe (mianowania i t. p.), upadłości, wykazy bezwłasnowolnych. — IX. Ogłoszenia.

WW Okólnikami c. k. Prezydyów obu sądów wyższych, a to Lwowskiego z dnia 23 stycznia 1874 r. 1. 942. pr., i Krakowskiego z dnia 8 marca 1874 1. 481. pr., „Prawnik" wszystkim władzom sądowym w kraju został zaleconym, z wezwaniem do jak najsilniejszego poparcia tego wydawnictwa (Nr. 6 str. 52 i Nr. 12 str. 108 „Prawnika" 1874 r.).

Prenumerata wynosi: całorocznie 6 złr., półrocznie 3 złr., kwartalnie 1 złr. 50 cnt.
Redakcyą i administracya we Lwowie, ul. Teatralna 1. 9.

[ocr errors]

NOWE DZIEŁA

otrzymane na skład główny przez księgarnią

G. Gebethnera i Spółki

w KRAKOWIE:
i

SOGYAL.IZMIE,

przez autora

Szkicu dwuwiekowej polityki polskiego narodu,

w 8ce, str. 247. 1 złr. 50 cnt.

LARYNGOSKOPIA

oraz

choroby krtani i tchawicy

przez

dra Przemysława Pieniążka,

w dużej 8ce, str. 603 i XV tablic litogr. 7 złr.

Ubiory w Polsce

i u sąsiadów,

skreślił Walery Eliasz,

tomu Igo część lsza (do końoa XI wieku),

w dużej 4ce, 19 str. textu i XI tablic.

3 złr., kolorowane 8 złr.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

[merged small][graphic][merged small]
« PoprzedniaDalej »