Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

WIEŚNIACZKA. Słówko z powodu „Nieobecnych". Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1880, w 16ce, str. 15. 15 kop.

WISŁOCKI Wł. Katalog rękopisów biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt VI (rękopisy 2591—3418). Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce większej, str. 617—744. 1 złr. 60 cnt.

WOLBERG Louis dr. Ueber den Einfiuss einiger Salze und Alkaloiden auf die Verdauung, von der Warschauer medic. FacultSt gekronte Preissehrift (Separat Abdruck aus Pflllgers Archiv f. d. gesamrate Physiologie, Band XXII). Bonn, E. Strauss, 1880, w 8ce, str. 291—310.

WOLSKI Ludwik dr. Polityka delegacyi galicyjskiej, przedstawiona przez

... sprawozdanie poselskie. Lwów, Księgarnia polska, druk. Dziennika polskiego, 1880, w 16ce, str. 30 i 1 ni. 20 cnt.

Wybór nabożeństw, z przydatkiem najużywańszych pieśni, psalmów nieszpornych, gorzkich żali i stacyj jerozolimskich. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. Pisza, 1880, w 32ce, str. 346 i VI. 20 cnt.

ZALESKI Stanisław ks. S. J. Czerwony klasztor w Pieninach, szkic historyczny (Odbitka z Czasu). Kraków, Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1880, w 8ce małej, str. 32. 20 cnt.

ZAPAŁOWICZ H. dr. Roślinność Babiej góry pod względem geograficznobotanicznym, z mapą, przekrojami i dodatkiem do flory Pilska, Policy i Makowskiej góry (Odbitka z tomu XIV Sprawozdań Komisyi fizyograficznej Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 172.

Życie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Warszawa, nakł. Przeglądu katolickiego, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1880, w 16ce małej, str. 46. 4 kop. = 8 groszy.

OO-ŁOSZIEUSTIA.

W drakami fotograficznej St. WIŚNIOWSKIEGO w Krakowie, rynek 17, wyszedł" właśnie fotodrnkowany portret Najjaśniejszego Cesarza Franciszka JózetfU I w stroju polskim. — Format arkuszowy, cena 1 zlr.

NAKŁADEM KSIĘGARNI

J. K. ŻUPANSKIEGO w POZNANIU

wyjdzie w ciągu września:

SUŁKOWSKI Zygm. W Galicji i na Wschodzie, przyczynek do histo

ryi powstania 1863 r., 8vo. 4 marki. Literatura poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia,

8vo. 3 marki.

W tych dniach wyjdzie nakładem drukarni

J. I. KRASZEWSKIEGO (dr. W. ŁEBIŃSKI) w POZNANIU: XENOFONTA A n a b a s i s, dla szkolnego użytku objaśn. przez prof. Jerzykowskiego. Ceua 2 marki.

Księgarnia 6. GEBETHNERA i Sp. w Krakowie poszukuje:

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz w białoruskiem narzeczu (Bylica pierwąja, przez W. Marcinkiewicza). Wilno, 1859.

Księgarnia Fr. BŁAŻKA w POZNANIU poszukuje:

SANDWARTH. Beschreibung des Konigreicbs Polen. Sulzbach, 1687. — Wszystkich pism JANOCK1EGO, oraz wszystkiego, co się odnosi do Jana Sobieskiego, a mianowicie: opisów wyprawy wiedeńskiej, rycin wystawiających tę wyprawę i tym podobnych przedmiotów archeologicznych. Oferty uprasza się wprost pocztą pod adresem: Księgarnia Nowa (Fr. Błażek), Poznań, Jezuicka 12.

O^jiyoija tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomirat Cena roczna: w państwie austryackiem 4 zlr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 30—34 % dnia 24 lipca — 21 sierpnia r. 1880: Walne zgromadzenie Towarzystwa pedagogicznego w Drohobyczu (30); Kilka słów o nauce historyki w wieku dziecinnym, przez J. Sawczyńska, (30); Zygmunt Sawczyński, przemówienie dra A. Zgórskiego w Drohohyczu 22 lipca (31); 0 szkolnych kasach oszczędności, pi zez Zygmunta Sawczyńskiego (31—341; Angielskie pensyonaty. przez U. J. VimpelK'ra (31, 32); Mowa posła Z. Sawczyńskiego przy rozprawie nad budżetem szkolnym na posiedzeniu sejmu galicyjskiego 30 czerwca r. 1880 (32— 34); 0 podręcznikach dla szkół przemysłowych, przez K. B. (32); 0 wyborze obrazów do szkół i pokoi dziecinnych, przez J. Sawczyńska (33); O ważności nauki gospodarstwa kobiecego w szkołach wydziałowych żeńskich, przez J. SeL (3$: Uwagi metodyczne dotyczące nauki mineralogii w giinnazyum niżsićm w świetle psychologii, przez T. Tokarskiego (34); Wiadomości potoczne; Inseraty.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »