Obrazy na stronie
PDF

TEODOR PAPROCKI i SP.

Księgarnia expedyc y j no -komisowa

w WARSZAWIE, 8. Chmielna 8.

Podajemy niniejszym do wiadomości PP. Księgarzy prowincyonalnych i osób w Galicyi i w W. ks. Poznańskiem zamieszkałych, iż załatwiamy speeyalnie wszelkie zlecenia księgarskie, informujemy i zakładamy Agentury księgarskie prenumeraty pism polskich w Warszawie wychodzących, na warunkach dogodnych i korzystnych. Przyjmujemy na skład główny w celach rozpowszechnienia w Warszawie i Królestwie polskiem dzieła świeżo wyszłe z druku.

W ogóle podejmujemy się wszelkich zleceń w zakres księgarstwa wchodzących, które z całą sumiennością i dokładnością załatwiamy. Bliższej informacyi listoicnie udzielamy.

DZIENNIK POZNAŃSKI,

największe

czasopismo polski© polityczne w zaborze pruskim,

wychodzi codziennie, z wyjątkiem świąt uroczystych i niedziel, w Poznania. — Przedpłata kwartalna wynosi 9,15 marek. Abonować można na wszystkich urzędach pocztowych związku niemiecko -austriackiego. — Cena ogłoszeń oblicza się po 15 fen. od drobnego wiersza •

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Kadziszewskiego.

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1—l1/, arkusza druku. — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 30 cnt., półrocznie 2 złr. 20 cnt.; dla nieczłonków w Austryi rocznie 6 złr. 80 cnt., półrocznie 3 złr. 20 cnt.; w Warszawie rocznie 4 rs. 50 kop., na prowincyi w Królestwie polskićm i Cesarstwie rosyjskiem z przesyłką 5 rs. 20 kop.; w Niemczech rocznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajcaryi 12 franków. — Cena ogłoszeń wynosi 5 cnt. od wiersza (petit). Administracya we Lwowie w aptece Z. Rukera ul. Skarbkowska 1. 7. Wszelkie korespondencye i listy dotyczące redakcyi i reklamacye adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wyłącznie Agence Havas, Lafitte et Comp., place de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa.

PEZEGrLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna z przesyłką: 7 złr. = 6 rs. = 20 marek.

Treść nrów 26—30 z dnia 23 czerwca — 21 lipca r. 1880: Z praktyki karnoprocesowćj, przez dra J. M. (26); Referat komisyi lwowskiej Izby adwokatów w sprawie reformy adwokatury (26); Petycya Towarzystwa prawniczego lwowskiego w sprawie prawa polskiego (27); Zamiana dobra publicznego w ciało hipoteczne (28); Małżeństwa cudzoziemców w Austryi i obywateli austryackich za granicą (29, 30); Listy ze sejmu (26—30); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia.

[ocr errors]

NAJNOWSZE WYDAWNICTWA KSIĘGARNI

GEBETHNERA i WOLFFA

w WARSZAWIE:

Alexandra Baina

Jhjltjjzijl -v7"YOH:o"V7"A.nsri-A.,

przekład z angielskiego pomnożony rozdziałem

0 wykładzie języka polskiego.

2 rs. 25 kop. = 3 złr. 40 cnt

Ii erberta Spencera

0 WYCHOWANIU

umysłowem, moralnym i fizycznym,

przełożył Michał Siemiradzki.

Wydanie drugie.

1 rs. 35 kop. = 2 złr.

HENRYKA SIENKIEWICZA

W

3 tomy, 4 rs. 50 kop. = 6 złr. 75 ent.

Treść: Stary sługa. Hania. Szkice węglem. Janko muzykant. Listy z podróży

po Ameryce. Listy z Rzymu i Paryża. Komedya z pomyłek.

Dra Antoniego J.

ZAMECZKI PODOLSKIE

na kresach maltańskich.

Wydanie drugie przerobione i powiększone, 3 tomy.

5 rubli = 7 złr. 50 cnt.

Treść: Kamieniec nad Smotryczem. Żwaniec. Okopy Św. Trójcy. Braha. Pa

niowce. Uście. Czarnokozińce. Bar. Mohylów nad Dniestrem. Szarogród.

Pod prasą:

BOBRZYŃSKI Michał. Dzieje Polski w zarysie, wyd. drugie znacznie powiększone, w 2ch tomach.

SMOLKA Stanisław. Mieszko Stary i jego wiek, praca uwieńczona nagrodą przez Towarzystwo historyczno-literackie w Paryżu.

Księgarnia nowa (Pr. BŁAŻEK) w POZNANIU, ul. Jezuicka 12,

poleca:

KRASIŃSKI Z. Wyjątki z listów. Naumburg, 1861, tom I i jedyny. 5 marek.

BROWN J. k s. Biblioteka pisarzów asystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego, powiększona i dopełniona przez ks. Kiejnowskiego (Odbitka z Przeglądu poznańskiego). Poznań, 1862. 10 marek.

Taż księgarnia poszukuje: Pamiętnik dla płci pieknój. Warszawa, 1830, tom 3ci i 4ty. — Dziennik literacki. Lwów, rok 1859 nr. 1—70, rok 1861, 1865, 1866. — Tygodnik illustrowany. Warszawa, rok 1863 tom VIII, rok 1867 tom XV i XVI, rok 1873 serya II tom XII, rok 1877 serya III tom IV, rok 1878 tom V i VI, rok 1879 tom VII. Pf Oferty uprasza się wprost pocztą.

DŹWIGANIA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czemiowieckiej; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

W Prenumerata z przesyłką pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 złr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się przy ulicy Wałowej L. 4.

Pod redakcya prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo:

jKObMOo organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; w całej Austryi z przesyłką pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr.; w całych Niemczech z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z przesyłką pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków.

UĘT" Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.

oZ-KOiJ A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcya prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 26—29 z dnia 26 czerwca — 17 lipca r. 1880: O szkolnych kasach oszczędności, pizez Zygmunta Sawczyńskiego (26—28); W jakim wieku ze względów hygienicznych nauka szkolna zaczynać się winna, przez dra T. Żulińskiego (26—28); Sprawy szkolne w sejmie (26—29); Historya naturalna w szkole ludowej, przez J. Bąkowskiego (29); Wiadomości potoczne; Inseraty.

M. TAPPET, antykwarz w KRAKOWIE, ul. Szpitalna 380,

zakupił resztę nakładu dzieł:

BIELIKOWICZ A. ks. Słownik polsko-łaciński, jedyny w polskim języku. Cena

pierwotna 12 złr., zniżona na 6 złr. SZPADERSKI J. ks. Homilie i nauki niedzielne, 4 tomy. Cena pierwotna 6 złr.,

zniżona na 3 złr. SZPADERSKI J. ks. 0 zasadach wymowy, 2 tomy. Cena zniżona na 3 złr.

Księgarzom odstępuje się 33%% rabatu i "/lc."

Nowe dzieła otrzymane na skład główny przez księgarnię

G. Gebethnera i Spółki..-,'

w Krakowie. *

FALKOWSKI Juliusz. Koniec Stuartów, dramat historyczny w 5.aktach a 7 odsłonach. 1 złr. 25 cnt.

GLOGER Zygmunt. Krakowiaki, 657 śpiewek, ze źródeł etnograficznych i własnych notat. 45 cnt. — Gody weselne, 394 pieśni i śpiewek weselnych polskich, z ust ludu i źródeł etnograficznych drukowanych. 75 cnt.

GOETHE J. W. Itigenia w Taurydzie, dramat, przekład Maryi Kurtzmanowej. 50 cnt.

KANTECKI Klemens. Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława Augusta, w dwóch tomach. 4 złr.

KLUCZYCKI Franciszek. Żórawińska r. 1676, pod 200-letnią rocznice. 40 cnt.

KONARSKI Stanisław ks. Tragedya Epaminondy, z rękopisu biblioteki suskiej hr. Branickich wydał dr. Fr. Nowakowski. 1 złr.

LELIWA Ludwik Piotr. Mieczem i krzyżem, tom I. 2 złr. LENIEK Jan. Uniwersytet Kazimierzowski na tle stosunków uniwersyteckich w średnich wiekach. 30 cnt.

ORDA Napoleon. Album widoków, przedstawiających miejsca historyczne księstwa poznańskiego i Prus zachodnich, zrysowane z natury. 15 złr.

Przegląd akademicki, organ młodzieży polskiej, wydawany za staraniem Czytelni akademickiej w Krakowie pod kierownictwem dra I. Kopernickiego. Prenumerata roczna (za 4 zeszyty) 5 złr.

SKROOHOWSKI Ignacy dr. O wiedzy ludzkiej. 2 złr. 70 cnt.

SMOCZYŃSKI W. ks. Rzym, jego kościoły i pomniki, upominek pielgrzymom polskim, z planem miasta, wyd. 2gie. 2 złr.

SUTOR A. W. ks. Krótki przewodnik do Zakopanego i po Tatrach. 10 cnt.

WODZICKI Kazimierz hr. Wróbel, wyd. nowe (Zapisków ornitologicznych zeszyt V). 75 cnt.

ZALESKI Stanisław ks. Kilka uwag nad dziełem ks. Likowskiego Dzieje kościoła unickiego na Litwie i Rusi. 50 cnt.

Ziarno, wydawnictwo zbiorowe dla głodnych. 1 złr., z przesyłką pocztową 1 złr. 20 cnt.

ZIELENIEWSKI M. dr. Illustrowany opis zakładu zdrojowego w Krynicy. 80 cnt.

ŻUKOWSKI Antoni. O metodzie uczenia geografii w szkołach średnich t. j. w gimnazyach, szkołach realnych i seminaryach nauczycielskich. 25 cnt.

« PoprzedniaDalej »