Obrazy na stronie
PDF

Antoni Kalina, Lwów, nakl. Spasowi

cza, 1880, przejrzał (Odbitka

z Warty). Poznań, J. K. Żupański, czcionkami W. Simona, 1880, w 8ce, str. 17. 50 fenig.

SARMATICTJS. Der polnische Kriegs schauplatz, militair-geographische Stu

die von Heft I: Der nordpolni

sche Kriegsschauplatz. Hannover, Helwing'sche Yerlagsbuchhandlung, Druck von Ph. C. Gbhmann, 1880, w 8ce, str. 2 ni. i 156. 2 marki.

SCHIRMER Wllh. Heimatkunde des Herzogthums Schlesien. Bielitz, FrćSh lich, 1880, w 8ce, str. 63. 1 marka.

SCIIOBER Felis. Podróż po Warszawie, operetka komiczna w 7 obrazach, libretto oryginalnie napisane przez ..... muzyka Adolfa Sonnenfelda, wyd. drugie. Warszawa, druk. J. Ungra, 1880, w 16ce, str. 167.

SECKJR ks. biskup. O trzecim zakonie św. Franciszka, przekład z fracuskiego. Kraków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1880, w 18ce miniaturowej, str. 104. 25 cnt.

SIEWICZ W. S. Zbiór powinszowań, wierszem i prozą na uroczystości fami lijne jako też wpisy do imienników, zebrał W. 8. S. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego, 1880, w 8ce małej, str. 224. 1 marka 20 fenig.

SKARGA Piotr ks. T. J. Czytania bractwa miłosierdzia w Krakowie przy kościele św. Barbary na każdą niedzielę do roku, gdy się na kolekty schodzą, z dodatkiem kazań o miłosierdziu, wydanie piętnaste (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, tom III). Kraków, Dakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. Czasu, 1880, w 16ce, str. 282 i 1 rycina. 40 cnt. = 80 fenig.

SKÓRCZEWSKI Bolesław dr. Dyetetyka kąpielowa czyli nauka, jak zachować się należy podczas leczenia w zdrojowiskach. Warszawa, nakł. dwutygodnika Zdrowie, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1880, w 8ce, str.

[ocr errors]

Morawskiego (str. 3—35); Kronika i statystyka zakładu, przez dyrektora, Bronisława Trzaskowskiego.

— dyrekcyi c. k. wyższego gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1880. Kraków, nakł. funduszu szkolnego, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 51 i 1 tablica.

Treść: Rozwiązanie dwóch zagadnień z geometryi analitycznej, przez prof. Walentego Majkowskiego (str. 3—16); Część statystyczna, przez c. k. dyrektora, Antoniego Krygowskiego.

— z czynności Towarzystwa farmaceutycznego warszawskiego, oraz z obrotu kasy wsparcia podupadłych farmaceutów za rek 1879. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1880, w 8ce małej, str. 40.

Środfcaeh, 0, do podniesienia przemysłu naftowego w kraju (Dodatek do nru' 157 Gazety narodowej). Lwów, nakł. i druk. Gazety narodowej, 1880, w 8ce, str. 16.

STADNICKI Kazimierz. O tronie elekcyjnym domu Jagiellonów w Polsce. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety narodowej, 1880, w 8ce małej, str. 98. 80 cnt.

Statut koła artystyczno-literackiego w Krakowie. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 11.

STRUMIŁŁO Józef. Ogrody północne, wydanie siódme przerobione i pomnożone przez Władysława Tynieckiego, b. profesora botaniki i ogrodnictwa kraj. w wyższ. szk. roln. w Dublanach, tom I. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1880, w 8ce, str. 272, z drzeworytami w texcie. 1 rubel 50 kop.

Studien liber die Judenfrage, von einem Geachteten, I Heft. Lemberg. Sayfarth & Czajkowski, Buchdruckerei des Szewczenko-Vereins, 1880, w 8ce, str. 40. 40 cnt.

SULISŁAW. Po kweście, fraszka w jednym akcie, oryginalnie napisana (Biblioteka teatrów amatorskich, Ner 20). Lwów, F. H. Richter, druk. Gazety narodowej, 1880, w 8ce, str. 16. 40 cnt.

[ocr errors]
[ocr errors]

Parochie Anhalt in Oberschlesien im
Jahre 1770 oder der Urbanustag, von

abermals herausgegeben mit ei

uigen Nachrichten ttber die Familie der Herren von Woyrsch, von Dr. C. F. Wilhelm Altmann. Breslau, M. Schlesinger, 1880, w 8ce, str. 32 i tablica genealog, in fol.

Wynik klasyfikacyi uczniów c. k. gimnazyum Nowodworskiego Św. Anny po ukończeniu roku szkolnego 1880. Kraków, nakł. ks. St. Nowińskiego, druk. W Korneckiego, 1880, w 8ce, str. 16. 20 rnt.

Dochód czysty przeznaczony na fundusz „Pomocy koleżeńskiej".

ZAJĄCZKOWSKI Władysław dr. prof. O pewnej własności pfafianu (Odbitka z tomu VII Rozpraw Wydziału matem, przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ee, str. 8.

ZAUDERER Emil ks. Mowa proboszcza obrz. łac. w Podwysokiem, miana 19 listopada 1879 przy poświęceniu kaplicy zamkowej Sieniawskich w Brzeżanach, po dokonanej restauracji podjętej przez JW. hr. Stanisława Potockiego. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety nar., 1880, w 8ce, str. 14 i 1 ni.

ZAWILIŃSKI Roman. Gwara Brzezińska w starostwie ropczyckiem, studyum dyalektologiczne (Odbitka z tomu VIII Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, w 8ce, str. 56.

ZIMOROWICZ J. B. Sielanki (Biblioteka Mrówki, tom 87 i 88). Lwów-, Księgarnia polska, I związkowa druk., 1880, w 16ee, str. 178. 40 cnt. = 40 kop.

ZIMOROWICZ Szymon. Roxolanki (Biblioteka Mrówki, tom 89). Lwów, Księgarnia polska, I związkowa druk., 1880, w 16ce, str. 100. 20 cnt. = 20 kop.

ŹULIŃSKI Tadeusz dr. O wpływie maszyn do szycia na zdrowie (Odbitka z Dwutygodnika raed. publ. i prakt.). Kraków, druk. Pobudkiewieza (A. Koziańskiego), 1880, w 4ce, str. 12.

OGŁOSZEITIA.

Konkurs Towarzystwa św. Łukasza.

Towarzystwo Św. Łukasza ogłosiło konkurs na wykonanie farbami wodnemi dwóch wizerunków, mianowicie Św. Stanisława i św. Mikołaja, które były przeznaczone do chromolitograficznej publikacyi, mającej na celu wyrugowanie u nas z handlu i ze ścian chat włościańskich, fabrycznych produkcyj niemieckich, rażących nieraz tak treścią jak formą nietyko smak estetyczny, ale i nasze uczucia narodowe. Niestety konkurs ten zamknięty d. 15 maja b. r. oczekiwanych nie wydał rezultatów. Prócz jednego artysty, którego praca warunkom konkursowym nie odpowiedziała, żaden inny swych prac nie nadesłał, co zmusza Towarystwo do przedłużenia konkursu i ogłoszenia jego warunków na nowo.

Towarzystwo przypuszcza, że jedynie nieocenienie dostateczne jego celów spowodowało tak wielką obojętność artystów polskich dla przedsięwzięcia, wiążącego się tak ściśle z moralnemi potrzebami kraju i z warunkami naszego artystycznego rozwoju. Wielki ruch artystyczny lat ostatnich w kraju naszym budzi nadzieję, żeśmy o tyle pod tym względem dojrzeli, iż własną pracą i własnym pomysłem potrafimy zaspokoić nasze swojskie potrzeby, i że się wyswobodzimy raz z pod obcej, gniotącćj nas i ubliżającej naszej narodowej godności exploatacyi, że artyści nasi w poczuciu własnej godności i własnej siły nie opuszczą Towarzystwa w samych początkach jego działalności, ale że je współudziałem licznym tak w tym konkursie jak w następnych poprzeć czynnie zechcą.

Powtarzamy więc warunki konkursu:

Towarzystwo św. Łukasza zawiadamia artystów polskich o otwarciu z dniem dzisiejszym konkursu na wykonanie dwóch wizerunków świętych, św. Stanisława i św. Mikołaja, jako wzorów do chromolitografii. Ż przeznaczonych na ten cel 100 złr., otrzyma 50 zlr. nagrody artysta za każdy z tych dwu wizerunków, który według uznania Wydziału Towarzystwa najlepićj odpowie wymaganiom ikonograficznym, artystycznym i religijnym, jak również warunkom następującym:

1) Każdy wizerunek stanowić ma zamkniętą w sobie całość, oba jednak wykonane mają być tak, aby o ile możności nawzajem się dopełniały, t. j. mogły stanowić pendant.

2) Św. Stanisław będzie przedstawiony z Piotrowinem w duchu i w charakterze sztuki średniowiecznej, św. Mikołaj z dziećmi w stylu sztuki bizantyńskiej.

3) Każdy wizerunek powinien mieć 50 centimetrów wysokości, a 38 centimetrów szerokości.

4) Oba rysunki wykonane być mają na kartonach ołówkiem lub kredką i kolorowane wodnemi farbami.

5) Rysunki do konkursu przedstawione złożone być winne najdalej do dnia 15 października r. b. na ręce prezesa (Kraków — rynek, dom Banku, galie), opatrzone godłem, pod którem w dołączonej kopercie zamknięte będzie nazwisko artysty.

Kraków, d. 20 czerwca 1880.

Wydział Towarzystna św. Łukasza,

Prezes Lasocki. Sekretarz Tomkowicz. . .:

NAKŁADEM

Księgarni J. K. ŹUPAŃSKIEGO w POZNANIU

\ co tylko opuściły prasę:

W" Spadek literacki i polityczny po margrabiu Wielopolskim. Cena 2 marki 50 fenigów.

8W Baranowska A. Starżowie, obraz dramatyczny z pierwszej połowy XI wieku. Cena 3 marki.

ttf~ TJcseąeyeli sią po niemiecku

i pragnących czytaniem nabyć w tym języku praktycznej biegłości, zwraca się uwagę na upoważnione przez Jubilata wydawnictwo A. Hartlebena w Wiedniu: „Ausgęwahlte Werke von J. I. Kraszewski" (Wybór pism J. I. Kraszewskiego), którego jeszcze w ciągu bieżącego roku kilka tomów wyjdzie.

Właśnie opuścił prasę i znajduje się już w handlu księgarskim tom I i II, zawierający w przekładzie niemieckim powieść Jubilata „Hrabina Cosel":

Die Grrafin Cosel, historischer Roman von J. I. Kraszewski, autorisirte Ausgabe, I und II Band. Cena 3 złr. 30 cnt.

Adres wydawnictwa: A. Hartleben, Verlagsbuchhandlung in Wien, I. Wallfisehgasse 1, Eckhaus der Kdrtnersfrasse.

Nakładem Księgarni nowej (Fr. BŁAŻEK) w POZNANIU wyszły: Z. KRASIŃSKIEGO Utwory nieobjęte lwowskiem wydaniem, zebrał i życiorysem opatrzył B. T. 8vo, LXXIX i 80 str. Cena 2 marki.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »