Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed]

— Toż, du traite Baba-Metzia, t. III. Paris, P auteur, lib. Thorin, imp. Tolmer et Ce, 1879, w 8ce, str. LII i 487. 20 franków.

REKLAM Karol dr. med. i fil. Nauka zachowania zdrowia i zdolności do pracy, przekład Wacława Mayzla, dra med. Warszawa, nakł. redakcyi dwutygodnika Zdrowie, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1880, w 8ce, str. 3 ni., IV, 504, VII i 23 drzeworytów w texcie. 2 ruble 50 kop.

Robinzon Kruzoe, opracowany dla młodzieży. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. E. Skiwskiego, 1880, w 8ce, str. 47 i 8 rycin kolorowanych. 75 kop

ROGOWICZ J. dr. Rocznik medycyny polskiej, wydany staraniem i nakładem

redaktora Medycyny, rok II,

1880, część I i II. Warszawa, czcionkami M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1880, w 16ce, str. 144, 64, XXVI i kilka ark czystych. 1 rubel.

ROSZKOWSKI Gustaw dr. prof. O organizacyi międzynarodowego związku państw, mowa miana dnia I października 1879 r. w auli Uniwersytetu lwowskiego przy otwarciu roku akademickiego 1879/80 (Odbitka z Przewodnika nauk. i liter.). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I związkowa druk., 1880, w 8ce, str. 18. 30 cnt.

— O pojęciu prawa natury, lekeya wstępna do wykładów filozofii prawa, miana w dniu 1 maja 1879 r. w Uniwersytecie lwowskim (Odbitka z Przeglądu sądów, i administr.). Lwów, druk. ludowa, 1879, w 8ce, str. 20. 30 cnt.

SCHMITT P. W. P. dr. Die Provinz Westpreussen, wie sie entstanden und wie sie gegenwartig beschaffen ist, in zwei Skizzen. Thorn, E. Lambeck, 1879, w 8ce, str. VII i 64, III i 168. 2 marki.

SKARGA Piotr ks. Żywoty Świętych Pańskich starego i nowego testamentu,

z dzieła skrócone i zastosowane

do użytku osób wszelkiego stanu i wieku

OGŁOSZEłTIA.

Udzieloiie przeze mnie pozwolenie tłómaczenia moich powieści na język niemiecki osobom, które dotąd nie zgłosiły się do mnie z oznajmieniem wyboru, niniejszem odwołuję. Te tylko osoby mieć będą prawo wydawania przekładów, które na każde z pism pojedynczo uzyskały upoważnienie.

Upraszam łaskawe redakeye pism peryodycznych o powtórzenie tego ogłoszenia.

Drezno, 27 listopada 1879 r.

J. I. Kraszewski.

W Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego we Lwowie, plac Maryacki I, 9, I piętro, są na składzie:

Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukeya dla nauczycieli, ułożona przez Edw. Madejskiego, z 8 tablicami litografowanemi. Cena 60 cnt.

Ksiądz Felix Dupanloup, biskup orleański, wspomnienie pośmiertne przez Zygmunta Sawczyńskiego, dyrektora seminaryum nauczycielskiego. Cena60ent.

PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno - naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 21—25 z d. 19 listopada—17 grudnia 1879: Rodowód liczb i cyfr, przez F. Bogackiego (21—24); Ceramika i materyaly budowlanej z gliny, przez J. Łapickiego (21 - 22); Kopalnie soli w Zgłowiączce na Kujawach w XIV w., zebrał E. Swieżawski (21—22); Historya poglądów chemicznych, przez A. Wiirtia (21—25*; Zużytkowanie jednego ze źródeł bogactwa krajowego, przez L. Jastrzębowskiego (22—23); O prądach morskich i powietrznych, przez J. Kowalczyka (23—25); Nikiel i kobalt kowalny (23); Naturalni nieprzyjaciele telegrafów elektrycznych (23); Trujące własności Szczodrzenicy (23); Przechowywanie paszy w dołach (23); Od redakeyi (24); List studenta z Petersburga (24); Odpadki chmielowe jako pasza (24); Woda na plamy (24): Ludność Londynu (24); 0 nauce biologii, mowa wypowiedziana przez prof. T.H. Huxleya (25); Niektóre uwagi z powodu przyszłej wystawy w Warszawie, przez L. Jastrzębowskiego (25); Środek przeciwko zarazie kartofli (25); fajka w kształcie słonia (25); Zmyślność zwierzęca (25); Kroniki

PRZEGLĄD LEKARSKI organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego-rozpoczął w dniu 1 stycznia 1879 osiemuasty rok swego istnienia, i wychodzi w objętości średniej 1'/, arkusza na tydzień najregularnićj. Prenumerata z przesyłką pocztową bezpośrednią wynosi:

w Austrvi w królestwie polskiem w Cesarstwie we Francyi

w Aus y j Cesarstwie rosyjskiśm niemieckićm i Belgii

rocznie 8 złr. 80 c. 6 rsr. 18 marek 24 frank,

półrocznie 4 „ 40 „ 3 „ 9B !2„

kwartalnie 2 „ 20 „ l1/, „ 41/, „ 6 „ W innych krajach według przepisów pocztowych.

&&~ Prenumeratę przyjmują: w Krakowie Administracya, nadto w Warszawie pp. Gebethner i Wolff, w Paryżu p. Adam, Carrefour de la Croix rouge 2.

Zaproszenie do przedpłaty na

W*" PRZEGLĄD POLSKI "W

czasopismo literackie i naukowe

wychodzące w Krakowie od 1 lipca 1866 w pierwszych dniach każdego

miesiąca w zeszytach od 9 do 11 arkuszowych.

Przedpłata z przesyłkę pocztowa wynosi:

W Austryi rocznie 16 złr. półrocznie 8 zlr. kwartalnie 4 złr.

„ Niemczech .... „ 32 marek. „ 16 marek. „ 8 marek.

We Francyi i innych krajach należących do związku pocztowego: rocznie 40 fr. półrocznie 20 fr,, kwartalnie 10 fr.

Pojedyncze zeszyty z ubiegłych lat i bieżące są do nabycia, o ile zapas starczy, po 1 złr. 50 cnt. czyli 3 marki, całe zaś kwartalniki i roczniki po cenie prenumeracyjnej.

&V Ostatni rocznik 1879 zawiera następujące artykuły:

MORAWSKI K. Gajusz Lucyliusz, satyryk rzymski; SOKOŁOWSKI A. Austryacka polityka Zygmunta III; TARNOWSKI St. Koriolan Szekspira; POPIEL J. Kolegium polskie w Rzymie; DUBIECKI M. Kudak, twierdza kresowa i jej okolico; MADEJSKI St. Krajowy zakład hipoteczny dla włościan; REHMAN A. Szkice z podróży do południowej Afryki 1875-1877; KOŻMIAN St. Pani Arturowa Potocka; SZUJSKI J. Profil historyczny Nerona; PASZKOWSKI Fr. Listy prezydenta Jeffersona do Kościuszki; TOMKOWICZ St. Głosy francuskie o sprawie polskiej; MORAWSKI K. Petroniusz Arbiter i jego romans; NAŁKOWSKI W. Afganistan; SIEMIĘŃSKI J. X. Biskup Dupanloup; PAWLICKI St. Leon XIII i prasa katolicka; TARNOWSKI St. O Horsztyńskim Słowackiego; SZUJSKI J. Persowie, tragedya Aischylosa; KOZŁOWSKI L. Geneza nihilizmu w Rosyi; LISKE X. Bobrzyńskiego Dzieje Polski ocenione; GASZTOWTT W. O nowoznalezionym Pamiętniku J. Słowackiego; Z ACH ARY A SIE WICZ J. Stracony poemat, powieść; DROBA L. Andrzej Krzycki jako pisarz i polityk; KLECZYŃSKI J. Wybory do Rady pańswa; KALICKI i HYTREK A. Górny Szlązk; Stefan Witwicki, przez K. O; TARNOWSKI St. Z Wilna; DZIEDUSZYCKI W. Sofoklesa Edyp Król; TARNOWSKI St. H. Lisickiego Alex. Wielopolski; GORAJSKI. Do reformy stosunków wiejskich; TARNOWSKI St. Zjazd krakowski z powodu jubileuszu Kraszewskiego.

Prócz tego w każdym zeszycie Przegląd polityczny, wspomnienia pośmiertne bibliografia, oceny dzieł i t. p.

PT Prenumeratę (najtaniej i najdogodniej przekazem pocztowym) przyjmuje p. H. Miildner w administracyi „Czasu" w Krakowie, niemniej wszystkie księgarnie w kraju i zagranicą.

« PoprzedniaDalej »