Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZIEINTA..

Konkurs z daru prof. dra U. Heyzmana.

Dr. Udalryk Heyzmann, profesor prawa kanonicznego w Uniwersytecie krakowskim, członek Akademii umiejętności w Krakowie, przeznaczył dla uczczenia czterechsetnćj rocznicy śmierci Jana Długosza, założyciela bursy uboeich kanonistów przy Uniwersytecie krakowskim, 300 złr. na nasrodę za pracę z pamięcią jubilata w związku będącą, której w przeciągu trzechlecia dostarczyć mąia uczniowie Uniwersytetu tutejszego. Bliższe określenie warunków pozostawił ofiarodawca zarządowi Akademii w porozumieniu z komisyą historyczną tejże.

Wskutek tej szlachetnej ofiary rozpisuje się konkurs do dnia 1 czerwca 1884 roku, jako ostatniego terminu złożenia prac do rąk prezesa Akademii. Prace te pochodzić mogą tylko od zapisanych na Uniwersytet krakowski zwyczajnych uczniów, lub tych, którzy do końca kursu letniego r. 1881 jako zwyczajni uczniowie tegoż Uniwersytetu byli zapisani. Z sumy 300 złr. ustanawia się nagród dwie: 200 złr. za pracę najlepszą, 100 złr. za pracę do najlepszych zaletami się zbliżającą. Aby uniknąć kolizyi pracujących w użytkowaniu z źródłowych książek w bibliotekach, ustanawia się cztery równorządne tematy z epoki Długosza (1415 — 1480) wzięte, a mianowicie:

I. _ Stosunek Polski do soboru Bazylejskiego podłua dziejów Jana Długosza i innych źródeł; II. Sprawy węgiersko-polskie od śmierci Władysława Warneńczyka do r. 1458; III. Jana Długosza służba publiczna od r. 1466 do 1480; IV. Zatarg i wojna Kazimierza Jagiellończyka z Mikołajem Tungenem, biskupem Warmińskim.

Nagrody przysądzone będą na posiedzeniu pełnem prywatnem Akademii w październiku r. 1884. Manuskrypta pozostaną własnością autorów.

Konkurs z daru Józefa Ulanowskiego.

W. Józef Ulanowski przesłał na ręce podpisanego 100 rubli z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracy historycznej z czasów Jana Długosza (1415—14801, opartej na jego dziejach z uwzględnieniem innych odnoszących, się do tejże epoki źródeł historycznych.

Akademia umiejętności w Krakowie, której ofiarodawca przysądzenie nagrody powierzył, ogłasza niniejszem, że w październiku 1881 na pełnćm posiedzeniu swojćm przyzna nagrodę pomienioną najlepszej pracy z zakresu życia Długosza (1415— 1480), opartej na jego dziejach i uwzględnieniem innych, odnoszących się do tego czasu źródeł historycznych, z pomiędzy tych, które jej przesłane będą w druku lub rękopiśmiennie do dnia 30 lipca 1881. Przedmiot może być w zakresie pomienionegro czasu dowolnie obranym, a o ile na Długoszu, jako źródle, opartym być musi, nie potrzebuje zostawać w styczności z jego biografią.

Wykluczone są prace odnoszące się do wieku Długosza, ogłoszone w czasie zjazdu historycznego, na tymże zjeździe zapowiedziane.

W Krakowie, d. 7 czerwca 1880 r.

Dr. Józef Szujski,
sek. gen. Akad.

W Księgarni J. K. ŹUPAŃSKIEGO w POZNANIU

wyjdę w roku bieżącym 1880 następujące dzieła:

1. Spadek literacki i polityczny po margrabiu Al. Wielopolskim, około 9 arku

szy druku.

2. Galicya i "Wschód w roku 1863, przez Zygmunta Miłkowskiego, około 12 arku

szy druku.

3. Pamiętniki Budzyńskiego, dwa tomy, około 50 arkuszy druku.

4. Literatura Poznańska w XIX wieku, około 16 arkuszy druku.

[ocr errors][ocr errors]

DŹWIGNIA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie,

wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckiej; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

DW" Prenumerata z przesyłką pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 złr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się przy ulicy Wałowej L. 4.

Nakładem Towarzystwa pedagogicznego we Lwowie

wyszły i .są, do nabycia

w Administracyi Towarzystwa pedagogicznego,

plac Maryacki 1. 9, Isze piętro:

1. Książka polska do czytania dla uczniów szkoły przemysłowej (Biblioteka dla

uczniów szkół przemysłowych, tomik I). Cena exeinplarza oprawnego 64 cnt^

2. Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla uczniów szkoły przemysłowej

(Biblioteka dla uczniów szkół przemysłowych, tomik II). Cena exemplarza oprawnego 32 cnt.

3. J. Czubskiego Śpiewnik polski dla ochronek, szkół ludowych i wydziałowych,

część I dla ochronek i klasy Iszej. Cena 40 cnt.

Śpiewnik ten zawiera 52 piosnek, wyjętych w części z przepisanych książek szkolnych, z nutami na jeden i dwa głosy.

Pod prasą: Nauka rachunków dla przemysłowców (Biblioteka dla uczniów szkół przemysłowych, tomik III). Cena 80 cnt.

0V~ W Administracyi wydawnicho Toioarzyshua pedagogicznego także do nabycia następujące dzieła, które przeszły na własność Towarzystwa:

1. Ćwiczenia łacińskie na Vtą i VItą klasę szkół gimnazyalnych, ułożył Bronisław

Trzaskowski, c. k. dyrektor gimnazyalny, wydanie drugie przerobione i pomnożone. Cena 1 złr.

2. Dra Antoniego Wapplera Nauka wiary katolickiej, przełożył z niemieckiego ks.

Jędrzej Swisterski. We Lwowie, 1875. Cena (l złr. 40 cnt.) zniżona 80 cnt.

Księgarnia nowa (Fr. BŁAŻEK) w POZNANIU, ni. Jezuicka 12,

poleca:

KRASIŃSKI Z. Wyjątki z listów. Naumburg, 1861, tom I i jedyny. 5 marek.

BROWN J. ks. Biblioteka pisarzów asystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego, powiększona i dopełniona przez ks. Kiejnowskiego (Odbitka z Przeglądu poznańskiego). Poznań, 1862. 10 marek.

Taż księgarnia poszukuje: Pamiętnik dla płci pięknej. Warszawa, 1830, tom 3ci i 4ty. — Dziennik literacki. Lwów, rok 1859 nr. 1-70, rok 1861, 1865, 1866. — Tygodnik ilustrowany. Warszawa, rok 1863 tom VIII, rok 1867 tom XV i XVI, rok 1873 serya II tom XII, rok 1877 serya III tom IV, rok 1878 tom V i VI, rok 1879 tom VII. |V* Oferty uprasza się wprost pocztą.

G. Gebethnera i Spółki w Krakowie

posiada na składzie głównym:
ILLUSTROWANY

i jegfo okolicach,

z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych, oraz opisu

wszystkich znaczniejszych zdrojowisk w Galicyi,

ozdobiony 30 rycinami oraz z planem Krakowa, kartonowany 1 złr. 25 cnt.

Tenże Przewodnik bez rycin i planu broszurowany 75 cnt.

KRÓTKI PRZEWODNIK

do Zakopanego i po Tatrach,

napisał ks. A. W. Sutor.
Cena 10 cnt.

w dwudziestu, czterech, obrazach,

skreślone piórem i rylcem przez

B. Z. Stęczyńskiego.

Dzieło ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury zdjętymi i rylcem na kamieniu wykonanymi. — Cena 1 złr.

PIENINY i TATRY,

zbiór 80 malowniczych, widoków,
przez B. Z. Stęczyńskiego

wolna, ręką z natury a na kamieniu pierwszy raz igłą rysowanych, z treściwym onych opisem. — Cena 1 złr. 50 cnt.

:k::r,z Eszowiob

jako zakład lekarsko-zdrojowy wód siarczanych,

napisał Dr, Wł. ŚciborowsM.
Cena 50 centów.

.Ilustrowany opis zakładu zdrojowego w Krynicy,

przez Dra M. Zieleniewskiego, , Cena 80 centów.

ANTYKWARMA synów Zelmana IGŁA we LWOWIE, ni. Syxtuska 4,

nabywa i sprzedaje stare i nowe książki, rękopisy, autografy, obrazy, ryciny, mapy, monety i medale, nuty, jako tez przedmioty archeologiczne, i podejmuje się każdej chwili poszukania i dostarczenia po umiarkowanej cenie wszelkich potrzebnych dzieł, tak starożytnych jak nowszych.

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Radziszewskiego.

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1—l1/, arkusza druku. — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 30 cnt., półrocznie 2 złr. 20 cnt; dla nieczłonków w Austryi rocznie 6 złr. 30cnt., półrocznie 3 złr. 20 cnt.; w Warszawie rocznie 4 re. 50 kop., na prowincyi w Królestwie polskićm i Cesarstwie rosyjskićm z przesyłką 5 rs. 20 kop.; w Niemczech rocznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajcaryi 12 franków. — Cena ogłoszeń wynosi 5 cnt. od wiersza (petit). Administracya we, Lwowie w aptćce Z. Rukera ul. Skarbkowska 1. 7. Wszelkie korespondencye i listy dotycząco redakcyi i reklamacye adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wyłącznie Agence Havas, Lafitte et Comp., place de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa.

PRZEGLĄD sądowy i administracyjny, wychodzi

we Lwowie co środy pod redakcyą dra Ernesta Tilla. Prenumerata roczna z przesyłką: 7 złr. =.6 rs. = 20 marek.

Treść nrów 22—25 z dnia 26 maja — 16 czerwca 1880: Małżeństwa cudzoziemców w Austryi i obywateli austryackich za granicą (22, 23, 25); Projekt Ustawy o konkurencyi kościelnej dla miasta Lwowa, przez* dra Edwarda Rittnera (24); Listy ze sejmu (25); Przegląd tygodniowy; Praktyka sądowa i administracyjna; Orzeczenia Trybunałów kasacyjnego i administracyjnego; Wiadomości urzędowe i potoczne; Ogłoszenia.

oZ-KOlJ A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 21—25 z dnia 22 maja — 19 czerwca 1880: W sprawie aktywalnych dodatków i funduszu emerytalnego dla nauczycieli szkół ludowych, podał Edward Kościuk (21); 0 podręcznikach dla szkół przemysłowych (21, 22); O metodzie nauki geografii w szkołach ludowych, przez M. Baranowskiego (21, 23); Stanowisko służbowe rzeczywistych nauczycieli młodszych w szkołach ludowych, przez Grzegorza Zarzyckiego (22); Zarys do nauki dziejów ojczystych, przez W. K. (22, 24); Zjazd historyczny im. Długosza w Krakowie, przez dra Prochaskę (22, 23); Czego uczyć w szkole ludowej, przez A. Łuczkiewicza (23, 24); O szkolnych kasach oszczędności, napisał Z. Sawczyński (25); W jakim wjeku ze względów higienicznych nauka szkolna zaczynać się winna, przez dra T. Żulińskiego (25); Wiadomości potoczne; Inseraty.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »