Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZENIA.

Udzielone przeze mnie pozwolenie tłumaczenia moich powieści na język niemiecki osobom, które dotąd nie zgłosiły się do mnie z oznajmieniem wyboru, niniejszem odwołuję. Te tylko osoby mieć będą prawo wydawania przekładów, które na każde z pism pojedynczo uzyskały upoważnienie.

Upraszam łaskawe redakeye pism peryodycznych o powtórzenie tego ogłoszenia.

Drezno, 27 listopada 1879 r.

J. I. Kraszewski.

W Administraeyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego we Lwowie, plac Maryacki I. 9, I piętro, są na składzie:

Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukeya dla nauczycieli, ułożona przez Edw. Madejskiego, z 8 tablicami litografowanemi. Cena 60 cnt.

Ksiądz Felix Dupanloup, biskup orleański, wspomnienie pośmiertne przez Zygmunta Sawczyńskiego, dyrektora seminaryum nauczycielskiego. Cena 60 cnt.

PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno - naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 11 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 21—25 z d. 19 listopada—17 grudnia 1879: Rodowód liczb i cyfr, przez F. Bogackiego (21—24); Ceramika i materyaly budowlane] z gliny, przez J. Łapickiego (21 - 22); Kopalnie soli w Zgłowiączce na Kujawach w XIV w., zebrał E. Swieżawski (21—22); Historya poglądów chemicznych, przez A. Wiirtza (21—251; Zużytkowanie jednego ze źródeł bogactwa krajowego, przez L. Jastrzębowskiego (22—23); O prądach morskich i powietrznych, przez J. Kowalczyka (23—25); Nikiel i kobalt kowalny (23); Naturalni nieprzyjaciele telegrafów elektrycznych (23); Trujące własności Szczodrzenicy (23); Przechowywanie paszy w dołach (23); Od redakcyi (24); List studenta z Petersburga (24); Odpadki chmielowe jako pasza (24); Woda na plamy (24): Ludność Londynu (24); O nauce biologii, mowa wypowiedziana przez prof. T.H. Huxleya (25); Niektóre uwagi z powodu przyszłej wystawy w Warszawie, przez L. Jastrzębowskiego (25); Środek przeciwko_zarazie kartofli (25); Fajka w kształcie słonia (25); Zmyslność zwierzęca (25); Kronika.

PRZEGLĄD LEKARSKI organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego.rozpoczął w dniu 1 stycznia 1879 osiemnasty rok swego istnienia, i wychodzi w objętości średniej 1'/, arkusza na tydzień najregularniej. Prenumerata z przesyłką pocztową bezpośrednią wynosi:

... w Królestwie polakiem w Cesarstwie we Prancyi

ry j Cesarstwie rosyjskićm niemieckióm i Belgii

rocznie 8 złr. 80 c. 6 rsr. 18 marek 24 frank,

półrocznie 4 ,, 40 ,, 3 „ 9„ !2n

kwartalnie 2 „ 20 „ 1% 4'/2 6 „ W innych krajach według przepisów pocztowych.

WĘT Prenumeratę przyjmuję: w Krakowie Administracya, nadto w Warszawie pp. Gebethner i Wolff, w Paryżu p. Adam, Carrefour de la Croix rouge 2.

Zaproszenie do przedpłaty na

1^ PRZEGLĄD POLSKI *W

czasopismo literackie i naukowe

wychodzące w Krakowie od 1 lipca 1866 w pierwszych dniach każdego

miesiąca w zeszytach od 9 do 11 arkuszowych.

Przedpłata z przesyłką pocztową wynosi:

W Austryi rocznie 16 złr. półrocznie 8 złr. kwartalnie 4 złr.

„ Niemczech .... „ 32 marek. „ 16 marek. „ 8 marek.

We Francyi i innych krajach należących do związku pocztowego: rocznie 40fr. półrocznie 20 fr,, kwartalnie 10 fr.

Pojedyncze zeszyty z ubiegłych lat i bieżące są do nabycia, o ile zapas starczy, po 1 złr. 50 cnt. czyli 3 marki,.całe zaś kwartalniki i roczniki po cenie prenumeracyjnej.

DV Ostatni rocznik 1879 zawiera następujące artykuły:

MORAWSKI K. Gajusz Lucyliusz, satyryk rzymski; SOKOŁOWSKI A. Austryacka polityka Zygmunta III; TARNOWSKI St. Koriolan Szekspira; POPIEL J. Kolegium polskie w Rzymie; DUBIECKI M. Kudak, twierdza kresowa i jej okolice; MADEJSKI St. Krajowy zakład hipoteczny dla włościan; REHMAN A. Szkice z podróży do południowej Afryki 1875-1877; KOŻMIAN St. Pani Arturowa Potocka; SZUJSKI J. Profil historyczny Nerona; PASZKOWSKI Fr. Listy prezydenta Jeffersona do Kościuszki; TOMKOWICZ St. Głosy francuskie o sprawie polskiej; MORAWSKI K. Petroniusz Arbiter i jego romans; NAŁKOWSKI W. Afganistan; SIEMIĘŃSKI J. X. Biskup Dupanloup; PAWLICKI St. Leon XIII i prasa katolicka; TARNOWSKI St. O Horsztyńskim Słowackiego; SZUJSKI J. Persowie, tragedya Aischylosa; KOZŁOWSKI L. Geneza nihilizmu w Rosyi; LISKE X. Bobrzyńskiego Dzieje Polski ocenione; GASZTOWTT W. O nowoznalezionym Pamiętniku J. Słowackiego; ZACHARYASIEWICZ J. Stracony poemat, powieść; DROBA L. Andrzej Krzycki jako pisarz i polityk; KLECZYŃSKI J. Wybory do Rady pańswa; KALICKI i HYTREK A. Górny Szlązk; Stefan Witwicki, przez K. O; TARNOWSKI St. Z Wilna; DZIEDUSZYCKI W. Sofoklesa Edyp Król; TARNOWSKI St. H. Lisickiego Alex. Wielopolski; GORAJSKI. Do reformy stosunków wiejskich; TARNOWSKI S t. Zjazd krakowski z powodu jubileuszu Kraszewskiego.

Prócz tego w każdym zeszycie Przegląd polityczny, wspomnienia pośmiertne bibliografia, oceny dzieł i t. p.

fjK~ Prenumeratę (najtaniej i naj dogodniej przekazem pocztowym) przyjmuje p. H. Muldner w administracyi „Czasu" w Krakowie, niemniej wszystkie księgarnie w kraju i zagranicą.

[ocr errors]

jfizyogr. Akademii umiej.). Kraków, ;druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 2. Kartę der Umgegend von Thorn in 4 Blattern, konigl. preuss. Landesaufnahme 1876. Berlin, Schropp, 1879, fol. wielkie, 1: 25-000, chromolitogr. 6 marek.

KLONOWICZ Sebastyan. Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej wpadającemi (Biblioteka Mrówki, tom 79). Lwów, Księgarnia polska, I związkowa druk., 1880, w 16ce, str. 87 i 1 ni. 20 cnt.

KORCZYŃSKI dr. prof. Spostrzeżenia

kazuistyczne (Z kliniki lekarskiej

w Krakowie, Zbioru prac klinicznych zeszyt III. Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag.,

1879, w 8ce, str. 1 ni., 106 i 1 ni. Dochód przeznaczony na założenie funduszu wspierania ubogich chorych, opuszczających kliniki krakowskie.

I KORCZYŃSKI Tadeusz. Skutek piętnastoletniej regulacyi Sanu. Przemyśl, nakł braci Jeleniów, druk. J. Cara,

1880, w 8ce, str. 14. 20 cnt KORWIN Bo. Wł. Królewski domek,

powieść (Dodatek do Biesiady literackiej). Warszawa, druk. J. Ungra, 1880, w 8ce małej, str. 422.

KOSIBA Antoni dr. prof. O estetycznej wartości poetycznych utworów Adama Mickiewicza, mowa publiczna wygłoszona w Jaśle w rocznicę zgonu Adama Mickiewicza. Jasło, nakł. autora, druk.

\L. D. Stoegera, 1879, w 8ce, str. 30.

!20 cnt.

^ - O rozwoju myślenia (Odbitka ze Sprawozdania gimnazyum kołomyjskiego z r. 1879). Kołomyja, nakł. autora, druk. H. Zadembskiego, 1879, w 8ce, str. 39. 30 cnt.

Kotki wesołe, rozrywka dla małych dziatek z 6 kolorowanymi obr.izkami. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, (1879), w 4ce, 6 chromolitogr. i str. 8 textu. 75 kop.

KOWALSKI Tomasz ks. Geometry* praktyczna wiejska dla właścicieli ziemściwą sobie nazwą do polskiej kuchni wprowadzone, wydanie 6te przejrzane, sprostowane, dopełnione skorowidzem i nomenklaturą francuską. Warszawa, nakł. A. Kowalskiego, druk. K. Kowaleskiego, 1880, w 8ce, str. VII i 423. 1 rubel 35 kop.

[ocr errors][ocr errors]

LIGUORI Alfons Św. Jak kochać Jezusa, fłómaczenie o. Prokopa, Kapucyna, wyd. 3cie poprawione. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. Wł. Dębskiego, 1879 (1880), w 16ce, str. 289 i 2 ni. 60 kop.

■— Jak nas ukochał Jezus czyli pobożne męki Pańskiej rozmyślanie, tłumaczenie ks. Prokopa, Kapucyna, z przydaniem Drogi krzyżowej, przez o. Honorata, Kapucyna, wyd. drugie. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. Wł. Dębskiego, 1880. w 16ce, str. 335 i III. 60 kop.

LIKOWSKI Edward ks. Dzieje kościoła unickiego na Litwie i Kusi w XVIII i XIX wieku, uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku praca konkursowa, uwieńczona przez Towarzystwo historyczno - literackie w Paryżu. Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1880, w 8ce wielkiej, str. XVI i 495. 7 marek 50 fenig.

Linea familiae Odrovonsiorum, e stir pe Radoslai comitis in Końskie proce dentium. (Oracoviae, typ. W. Kor necki, 1879), fol., arkusz rozłożony.

Przedruk wydanej przed laty przez Ferr Odrowąża Wysockiego tablicy genealogicznej^ doprowadzonej do czasów ostatnich.

ŁĘTOWSEI Julian. Izrael na puszczy, obraz dramatyczny w pięciu odsłonach na tle biblijnem, zalecony do grania na konkursie krakowskim w r. 1879. Warszawa, nakł. i druk. J. Noskowskiego, 1880, w 8ce, str. 136. 75 kop.

MALCZEWSKI Antoni. Marya, powieść ukraińska, z pięciu drzeworytami kompozycyi A. Zaleskiego. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1879, fol. małe, str. 1 ni. i 64. 10 marek

| MAŁECKI Antoni dr. Gramatyka histo\ ryczno-porównawcza języka polskiego, Uom I i II. Lwów, nakł. autora, GuJbrynowicz i Schmidt, druk. E, Winiarza, 1879, w 8ce, str. XII, 490 i 1 ni., 546 i 1 ni. 6 złr.

MESTENHATJSER E. Kontredans i lan

!;sier, opisane przez nauczyciela

jtańca, dla użytku uczących się. War) szawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, j druk. J. Noskowskiego, 1880, w 16ce s małej, str. 64. 25 kop.

MICHAŁOWSKI Emil. O życiu i zask

Sgach J. I. Kraszewskiego, czytał

na uroczystym obchodzie pięćdziesiątej rocznicy działalności Kraszewskiego, w Tarnopolu dnia 6 października 1879. Tarnopol, druk. ludowa, 1879, w 8ce małej, str. 38.

MICHEJDA Franciszek ks. Stowarzyszenie Gustawa Adolfa nasza bratnia studnia, z której się cieszymy, kazanie, które przy 17 zgromadzeniu głównego austryackiego Stowarzyszenia Gustaw* Adolfa w Cieszynie w kościele Jezt

sowym powiedział pastor nawiej

ski. Cieszyn, czcionkami K. Prochaski,

1879, wl6ce, str. 15. 10 cnt. Dochód przeznaczony na fundusz jubileuszowy.

MIEEOSZEWSKI Sobiesław hr. 0 reakcyi i socyalizmie, przez autora „Szkicu dwuwiekowej polityki polskiego na^rodu". Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. VIII i 247. 1 złr. 50 cnt.

MORGENBESSER Al. Palestra czyli wojna prawnuków, w siedmiu pieśniach (Biblioteka Mrówki, tom 81). Lwów, Księgarnia polska, I związkowa druki

1880, w 16ce, str. 53. 20 cnt. NADROWSKI Rieh. Neue Schlaglicbter

auf dunklen Gebieten der griechischea und lateinischen Etymologie. Berlin, Burmester und Stempell, 1879, w 8ce, str. 56. 1 marka 20 fenig.

NIEMANN Wilhelm. Der Vertrag voi Kalisch vom 27/28 Februar 1813 mi unsere Ostgrenze. Raumer's Histor

« PoprzedniaDalej »