Obrazy na stronie
PDF

szych czasów przełożył ks. Bogumił % naci Wisły, tom I. Kraków, nakł. tłómacza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce. str. 567 i 3 ni.

Roczniki sejmików gospodarskich w Toruniu od r. 1867 aż do r. 1879. Toruń, nakł. Towarzystwa moralnych interesów (Ign. Łyskowski z Mileszew), druk. J. Buszczyńskiego, 1879, w 8ce, str. 394, 1 ni. i 2. tablice. 3 marki.

RODZIEWICZ Klemens z Florencyi. Katalog zbioru obrazów oraz innych przedmiotów sztuki, znajdujących się w po siadaniu rodziny hrabiów Sierakowskich w Waplewie (Prusy zachodnie), sporządzony w listopadzie r. 1878, Poznań, nakł. i druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1879, w 4ce wielkiej, str. ni. 37.

ROEPPEL Ryszard. Dzieje Polski do XIV stulecia, przełożył dr. K. Przyborowski, tom II (Biblioteka historyczna, tom 26) Lwów, Księgarnia polska, I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. 265 i 2 ni. Za dwa tomy 6 złr.

Roses (Blue) or Helen Malinofska's marriage, by the author of „Vera", 2 tomy (Collection of british authors, Copyright ed., vol 1815 and 1816). Leipzig, B. Tauchnitz, 1879, w 16ce, str. 304 i 304. 3 marki 20 fenig.

SAMOLEWICZ Zygmunt dr. Gramatyka języka łacińskiego, wyd. drugie. Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, K. Wild, I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. 7 ni., "VIT, 402 i XXIII. 2 złr.

Pierwsze wydanie tej gramatyki zaliczyła Wysoka Rada szkolna krajowa w poczet książek do użytku szkolnego dozwolonych, rozporządzeniem z dnia 19 lipca 1875 do L. 6679.

SOHENKEL Zaroi dr. ćwiczenia greckie, podług dziesiątego wydania niemieckiego do polskiego języka zastosował dr. Zygmunt Samolewicz, wydanie trzecie (poświęcone J. I. Kraszewskiemu). Lwów, nakł. K. Wilda, druk. H. Mercego w Pradze czeskiej, 1879, w 8ce, str. 1 ni., 230 i 1 ni. 1 złr. 20 cnt.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

OGŁOSZENIA.

iH£- Celem ustalenia nakładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya „Przewodnika bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do czerwca r b., o wczesne odnowienie prenumeraty.

DXWl(jj\IA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckićj; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Tjtulwika; Julian Zachariewicz, prof. e. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Lndwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

W0f Prenumerata z przesyłką pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 zh\ w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się przy ulicy Watowej L. 4.

Z dniem 6 maja r. i 879 rozpoczęło wydawnictwo Gwiazdki Cieszyńskiej rocznik 32gi. ,'

GWIAZDKA CIESZYŃSKA pismo ludowe, wychodzi w Cieszynie na Szląsku austryackim, tygodniowo (co sobotę) arkusz z dodatkami.

Zawiera: artykuły i wiadomości polityczne, powieści historyczno - narodowe, rozprawy pouczające, historyczne, przyrodoznawcze, gospodarskie, rozmaitości, doniesienia piśmiennicze, nowiny miejscowe, ceny targowe, ogłoszenia i t. d.

SM^~ Przedpłata wynosi z przesyłką pocztową: całorocznie 4 złr. 60 cnt.. półrocznie 2 złr. 30 cnt., ćwierćrocznie 1 złr. 15 cnt.

Redaktorem i wydawcą jest P. Stalmach.

KSIĘGARNIA KATOLICKA

dra WŁADYSŁAWA MIŁKOWSKIEGO w Krakowie

• . . otrzymała i poleca:

BONTZEK N. k s. Stary kościół Miechowski, obrazek obyczajów Wiejskich w narzeczu górnoszląskiśm. Bytom, 1879, str. 200, w 8ce. 60 cnt.

LEŚNIAK Fr. ks. Moralna czyli nauka obyczajności chrześciańskiej dla młodzieży. Tarnów, 1879, str. III i 203. 1 złr.

PIOTROWSKI J. ks. Uwagi o boskiem powołaniu człowieka do stann, stan obierającym potrzebne, w stanie będącym użyteczne, z autorów łacińskich wyjęte. Kraków, 1879, str. 41, w 32ce. 10 cnt.

Czysty dochód przeznaczony na upiększenie kościoła w Niepołomicach, fundowanego pricKaziniierza Wielkiego pod wezwaniem „Dziesięciu tysięcy męczenników*.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »