Obrazy na stronie
PDF

szych czasów przełożył ks. Bogumił % naci Wisły, tom I. Kraków, nakł. tłómacza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce. str. 567 i 3 ni.

Roczniki sejmików gospodarskich w Toruniu od r. 1867 aż do r. 1879. Toruń, nakł. Towarzystwa moralnych interesów (Ign. Łyskowski z Mileszew), druk. J. Buszczyńskiego, 1879, w 8ce, str. 394, 1 ni. i 2. tablice. 3 marki.

RODZIEWICZ Klemens z Florencyi. Katalog zbioru obrazów oraz innych przedmiotów sztuki, znajdujących się w po siadaniu rodziny hrabiów Sierakowskich w Waplewie (Prusy zachodnie), sporządzony w listopadzie r. 1878, Poznań, nakł. i druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1879, w 4ce wielkiej, str. ni. 37.

ROEPPEL Ryszard. Dzieje Polski do XIV stulecia, przełożył dr. K. Przyborowski, tom II (Biblioteka historyczna, tom 26) Lwów, Księgarnia polska, I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. 265 i 2 ni. Za dwa tomy 6 złr.

Roses (Blue) or Helen Malinofska's marriage, by the author of „Vera", 2 tomy (Collection of british authors, Copyright ed., vol 1815 and 1816). Leipzig, B. Tauchnitz, 1879, w 16ce, str. 304 i 304. 3 marki 20 fenig.

SAMOLEWICZ Zygmunt dr. Gramatyka języka łacińskiego, wyd. drugie. Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, K. Wild, I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. 7 ni., "VIT, 402 i XXIII. 2 złr.

Pierwsze wydanie tej gramatyki zaliczyła Wysoka Rada szkolna krajowa w poczet książek do użytku szkolnego dozwolonych, rozporządzeniem z dnia 19 lipca 1875 do L. 6679.

SOHENKEL Zaroi dr. ćwiczenia greckie, podług dziesiątego wydania niemieckiego do polskiego języka zastosował dr. Zygmunt Samolewicz, wydanie trzecie (poświęcone J. I. Kraszewskiemu). Lwów, nakł. K. Wilda, druk. H. Mercego w Pradze czeskiej, 1879, w 8ce, str. 1 ni., 230 i 1 ni. 1 złr. 20 cnt.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Celem uftalenia n»kładu na przyszłe półrocze uprasza redakcya „Przewodnika bibliograficznego" wszystkich P. T. pp. prenumeratorów, którzy nadesłali przedpłatę tylko do czerwca r b., o wczesne odnowienie prenumeraty.

DZWIurJNlA organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckićj; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika; Julian Zacbariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Radwański, autoryzowany inżynier cywilny.

Ę0f~ Prenumerata z przesyłką pocztową w Austryi wynosi: rocznie 6 złr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i adniinistracya znajduje się przy ulicy Wałowej L. 4.

Z dniem 6 maja r. 1879 rozpoczęło wydawnictwo Gwiazdki Cieszyńskiej rocznik 32gi. /

GWIAZDKA CIESZYŃSKA pismo ludowe, wychodzi w Cieszynie na Szląsku austryackim, tygodniowo (co sobotę) arkusz z dodatkami.

Zawiera: artykuły i wiadomości polityczne, powieści historyczno - narodowe, rozprawy pouczające, historyczne, przyrodoznawcze, gospodarskie, rozmaitości, doniesienia piśmiennicze, nowiny miejscowe, ceny targowe, ogłoszenia i t. d.

SHF" Przedpłata wynosi z przesyłką pocztową: całorocznie 4 złr. 60 cnt, półrocznie 2 złr. 30 cnt., ćwierćrocznie 1 zlr. 15 cnt.

Redaktorem i wydawcą jest P. Stalmach.

KSIĘGARNIA KATOLICKA

dra WŁADYSŁAWA MIŁKOWSKIEGO w Krakowie

otrzymała i poleca:

BONTZEK N. ks. Stary kościół Miechowski, obrazek obyczajów wiejskich w narzeczu górnoszląskiem. Bytom, 1879, str. 200, w 8ce. 60 cnt.

LEŚNIAK Fr. ks. Moralna czyli nauka obyczajności chrześciańskiej dla młodzieży. Tarnów, 1879, str. III i 203. 1 złr.

PIOTROWSKI J. ks. Uwagi o boskiśm powołaniu człowieka do stanu, stan obiśrającym potrzebne, w stanie będącym użyteczne, z autorów łacińskich wyjęte. Kraków, 1879, str. 41, w '32ce. 10 cnt.

Czysty dochód przeznaczany na upiększenie kościoła w Niepołomicach, fundowanego przez Kazimierza Wielkiego pod wezwaniem „Dziesięciu tysięcy męczenników".

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »