Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

NOWAKOWSKI Leon dr. Przyczynek do morfologii i systematyki Skoczków (Chytridiaceae), przez z czterema tablicami, rzecz przedstawiona na posiedzeniu Wydziału matem, przyr. Akademii umiej, w d. 20 lipca 1878 r. (Odbitka z IV tomu Pamiętnika Wydz. matem, przyr. Akad. umiej.). Kraków, druk. Ilniw. Jag., 1878, w 4ce większej, str. 25.

Obrazki z królestwa zwierząt. (Drezno, nakł. C. Szwagra, 1878), w 8ce, 7 obrazków kolor. 40 cnt.

OLPIŃSKI Filip. Praktyczna gramatyka języka polskiego mniejsza. Lwów, nakł. M. Wolfa, druk. Instytutu stauropigiańskiego, 1878, w 8ce, str. 1 ni. i 70. 30 cnt.

— Praktyczna gramatyka języka polskiego większa, wydanie wtóre. Lwów, nakł. M. Wolfa, druk. Instytutu stauropig., 1878, w 8ce, str. 2 ni. i 164. 60 cnt.

ORZESZKOWA Eliza. Meir Ezofowicz, powieść z życia Żydów, z 2C illustracyami M. Andriollego. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1878, w 4ce, str. 242. 2 ruble 50 kop.

OTTO Leopold ks. dr. Mniejszy katechizm Marcina Lutra, objaśnił

część I, 5 wydanie. Cieszyn, Feitzinger, 1878, w 8ce, str. 76. 75 cnt.

Pamiątka 3 maja 1848, napysano awtorom „Sprawy w seli Klekotyny". Lwiw, nakł. „Nauki", typ. stauropih. Instyt, 1878, w 8ce, str. 95. 25 .cnt.

Początki nauki języka niemieckiego dla szkół ludowych pospolitych (Do uzupełnienia i ułatwienia nauki języka niemieckiego w szkole służy 8 tablic ściennych). Lwów, nakł. i druk. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1878, w 8ce, str. 272. 70 cnt.

POPIEL Paweł. Do moich wyborców, dd. Kraków 1 grudnia 1878 r. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 24. 15 cnt.

PONIŃSKA Adelheid Graefin. Annunciata, die Lilie d. Himalaja und ihre

[ocr errors][ocr errors]

jęć metodą poglądową za pomocą obrazków, pytań i odpowiedzi. Warszawa, uakł. F. Hósicka, druk. J. Hoffmanna w Sztuttgardzie, 1878, w 4ce większej, 12 kart chromolitografowanych z textem. 1 rubel.

EOENNE Eugeniusz baron. Poezye i prace dramatyczne. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1878, w 8ce, str. 400. 1 rubel 50 kop.

EOEPPEL Ryszard. Dzieje Polski do XIV stulecia, przełożył dr. K. Przyborowski (Biblioteka historyczna, tom XXV zesz. 149). Lwów, Księgarnia polska, 1879, w 8ce, str. 80.'

ROGOSZ Józef. Choroby Galicyi w latach od 1866—1878, podpatrzone i opowiedziane przez Dukata, serya nowa. Lwów, nakł. autora, druk. A. J. O. Rogosza, 1879, w 8ce, str. 253 i 1 ni. 2. złr.

EOGOWICZ J. dr. Rocznik medycyny polskiej, wydawany staraniem i nakła

niem redaktora „Medycyny", rok

I 1879, część I i II. Warszawa, czcionkami M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1879, w 16ce, str. 198 i II, 71, 1 ni. i kilka arkuszy czystych Dziennika. 1 rubel.

EOLA T. J,. Błogosławieństwo na drogę życia. Warszawa, nakł. T. Osieckiego, druk. J. Sikorskiego, 1879, w 8ce małćj, str. 125 i 1 ni. 40 kop.

EONftUILLO Piotr. Listy posła

hiszpańskiego, pisane z Polski 1 674 r., z hiszpańskiego przetłómaczyl i wydał (z wstępem i objaśnieniem prof. dra X. Liskiego) ks. Felix Różański, dyrektor królewskiej biblioteki w Eskorialu (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 41.

-— Mision secreta del embajador D. Pedro Ronąuillo en Polonia (1674), segun sus cartas originales al marąues de los Balbases, embajador en la corte de Viena, descifradas y precedidas de ana introduccion por D. Antonio Rodfiguez. YiUą, individuo del Cuerpo fa

cultativo de Archiveros - bibliotecarios. Madryt, (1878), w 8ce, str. 73.

z EZESZOWA Jan. Mały zwierzyniec, historya naturalna dla dzieci ułożona przez Warszawa, nakł. F. Hosicka, druk. Al. Ginsa, 1878, w 16ce, str. II i 107 z rycinami w texcie. 75 kop.

RZEWUSKA Constanee. Naturę de la paternitó divine dans ses principales

manifestations, par la comtesse

Espira • de -1' Agly, imp. et lib. Jamraet, 1878, w 8ce, str. 54. 50 centim.

Schreib - Kalender neuer Krakauer auf Wien bereclinet auf das .T. 1879, CXXV Jahrgang. Wien, C. Ueberreuter (M. Salzer), 1878, w 4ce, str. 10 ni., 256 i 2 ni. 60 cnt.

SIENKIEWICZ Henryk (LITWOS). Na marne, szkic powieściowy. Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 1879(1876), w 16ce,'str. 244. 75 kop.

Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku szkolnym 1878/9. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 4ce, str. XXII.

ŚLIWKA Jan. Historye biblijne dla początkowej nauki dziatek, opracował

5 wyd. Cieszyn, Feitzinger, 1878,

w 8ce, str. 163. 50 cnt.

SPENCER Herbert. Naukowe, polityczne i filozoficzne studya, I. Obyczaje i zwyczaje. Lwów, nakł. Księgarni polskiej, I związkowa druk., 1879, w 8ce małej, str. 50 i 1 ni. 30 cnt.

Sprawozdania stenograficzne z drugiej sesyi czwartego peryodu sejmu krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem księstwem krakowskiem w roku 1878 (od 12 września do 19 października). Lwów, druk. ludowa i Gazety narodowej, 1878, w 4ce, str. 1 ni., 414, 913, 97 Indexu osób i przedmiotów, 9 i 1—144 Alegatów z różnych drukarń i rozmaitej objętości

Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższej szkoły realnej w Stryju za rok szkolny 1877/8. Slryj, nakł. funduszu szkolnego^

« PoprzedniaDalej »