Obrazy na stronie
PDF

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

zeszyt VIII. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, 1879, w 4ce, str. 577—-656, z drzeworytami w texcie.

Franciszek Józef I obraz jego życia, upominek na obchód 25-letniej pamiątki zaślubin Najjaśniejszego państwa w dniu 24 kwietnia. Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, druk. Kohlera w Wiedniu, 1879, w 18ce, str. 35 i 8 illustracyj. 15 .cnt.

GLOGER Zygmunt. Baśnie i powieści, ze źródeł etnograficznych i własnych

notat zebrał (Biblioteczka ludowa).

Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1879. w 16ce, str. 95 i 1 ni. 20 kop.

GOFFART August. O uprawie i zachowaniu kukurudzy oraz wszelkiej

zielonej paszy, napisał kawaler

legii honorowej, członek kor. centr. Tow. roln. francuskiego, sekretarz Rady rolniczej w Romorantin, czł. centr. roln. dystryktu w Sologne etc. etc, tłómaczenie z francuskiego (przez W. Ł.). Poznań, nakł. J. K. Zupańskiego, druk. J. 1. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1879, w 8ce, str. VIII, 70, 1 ni. i 3 ryciny w 4ce. 2 marki.

GOIRIENA Francisco de. Impugnacion del Btstenia Copernico y exposicion

del vulgar, por presbitero ca

pellan de Arrazua en Vizcaya. Paris, imp. Mersch, 18/9, w 8ce, str. 34.

GÓRECKI Xavier dr. Traitement rapide des maladies des voies lacrj'males, retrecissement du canal nasal, tumeur et fistule lacrymajes, larmoiement, ophthalmies rebelles et a repetition etc,

par le daeryo-cautere du profes

seur librę d' ophthalmologie a 1' ecole pratiąue de la faculte de módecine de Paris. Paris, imp. Parent, 1879, w 8ce, str. 16 z fig.

GOSZCZYŃSKI Seweryn. Powieści, przez autora Zamku kaniowskiego, tom I (Oda). Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickiego 1, druk. Przeglądu tygodniowego, 1879, w lOce małćj, str, 84. 12 kop.

HAUSNER Otto. Das ruensohliche Elend, Geschichte seiner Auffassung und Entwurf einer Statistik desselben. Wien, Verlag der „Alma Mater", Commissionsverlag M. Perles, Druck von W. Stein, 1879, w 8ce, str. 23. 30 cnt.

HEINE Henryk. Obrazy z podróży, przekład L. Kaczyńskiej, tom I. Warszawa, wydawnictwo A. Wiślickiego 2, druk. Przeglądu tygodniowego, 1879, w 16ce małej, str. 92. 12 kop.

HTJEBNER baron. Syxtus V, przez

byłego posła austryackiego w Paryżu i Rzymie, według korespondencyj dyplomatycznych niewydanych, znajdujących się w archiwach Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia i Florencyi, przekład St. Strojnowskiego, tom I i II. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce małej, str. 513 i IV, 422 i III. 3 ruble 60 kop. = 5 złr.

J. Antoni. Polonica, materyały do dziejów Polski w pismach rosyjskich

(1700—1862), zebrane przez

praca uwieńczona nagrodą przez Towarzystwo historyczno-literackie w Paryżu, część I. (Odbitką z tomu X Rozpraw Wydziału histor. filozof. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 119.

JAROCIIOWSKI Kazimierz. Oblężenie miasta Poznania przez Patkula, epizod kampanii r. 1704, wydanie drugie. Poznań, nakł. J. K. Zupańskiego, czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., 1879, w 8ce, str. 93. I marka 50 fenig.

JEFFERSON. Listy prezydenta

Stanów zjednoczonych Ameryki północnej do Kościuszki, z przedmową Franciszka Paszkowskiego (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 28.

K. O wyborze książek dla dorastastającej młodzi, kilka słów do rodziców, opiekunów i nauczycieli, pobie

żnie skreślił K. Cieszyn, księgarnia K. Malika, czcionkami K. Procliaski, 1879, w 8ce, str. 34.

KARATAJEW I. Apisanije sławianoruskich knig, napieczatannich kiriłłowskimi bukwami, 1491—1730, wypusk

I s 1491—1600 g., sostawił

S. Pietierburg, tip. W. S. Bałaszewa, 1879, w 8ce, str. VI, 280. 4 ruble.

Katalog der k. k. Garnisons-Bibliothek in Krakau. Krakau, UniversitatsBuchdruckerei, 1879, w 8ce, str. 95.

KIRKOR A. H. Badania archeologiczne w r. 1878 (Odbitka ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom III dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 54 i IV tablice.

Treść: 1. Sprawozdanie z poszukiwań w grocie Lisionki pod Czerną; 2. Sprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii umiej, z wycieczki archeologicznej w r. 1878; 3. Bołdy w Stryjskiem.

KLACZKO Julian. Le secret du chancelier, orient et occident (Extrait du Journal des dćbats). Paris, E. Plon et Cie, imprimeurs-editeurs, 1879, w 8ce, str. 31. 2 franki.

Kniźka pamiatnaja Grodnienskoj gu biernii na 1879 god, adries-kaliendar i statisticziesko-sprawocznyja swiedienia. Grodno, tip. gubierns. prawi., 1879, w 8ce, str. 16, 16, 252, CLXI i 4. 1 rubel 50 kop.

KOEHLER dr. (z Kościana). Pielęgnowanie skóry, włosów i zębów (Odbitka z dwutygodnika „Zdrowie"). Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1879, w 8ce, str. 31 (przez pomyłkę 30).

KOHN Albin und MEHLIS C. dr. Materialen zur Vorgeschichte des Menschen im ostlichen Europa, nach polnischen und russischen Quellen bearbeitet und

herausgegeben von I Band Jena,

H. Costenoble, G. Patz'sche Buchdrukkerei in Naumburg a. S., 1879, w 8ce, str. XV, 1 ni., 375, 1 ni., 9 tablic litogr., 4 kolor, i 162 drzeworytów w texcie. 16 marek.

KONSTANTTOOWICZ Michał Józef. Przewodnik opisowo-porównawczy do wyuczenia czytania i pisania po polsku wszystkich dorosłych dzieci w krótkim czasie, z illustracyami, przez nauczyciela Warszawa, A. B. Bogucki,

druk. Okręgu nauk. warsz., 1879, w 8ce małej, str. 224, kart 24 i 1 in fol. iii. L. Kraków, rysowanych przez Mucharskiego. 60 kop.

KOTOWICZ I. (swiaszcz.). Istoriczieskaja zapiska o litowskoj duchownej sieminarii. Wilna, tipogr. gubiern. prawi.,

1878, w 8ce, str. 83

KOZŁOWSKI Zygmunt (poseł przemyski). List otwarty do wyborców okręgu przemysko-jarosławskiego (Odbitka z Czasu). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu,

1879, w 16ce, str. 16. KRASZEWSKI J. I. Wybór pism, wydanie jubileuszowe na korzyść jubilata, tom VIII: Chata za wsią. Warszawa, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce, str. 423.

KBÓWCZYŃSKI Ź. dr. Stanowisko lekarzy prostytucyjnych wobec nauki (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 19.

KRYŃSKI Ad. Ant. Z dziejów języka polskiego, objaśnienia do rozprawy W. W. Makuszewa p. t. „Ślady wpływu ruskiego na piśmiennictwo staropolskie", wydrukowanej w czasopiśmie rosyjskiem „Sławianskij sbornik" tom III (Odbitka z Ateneum). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1879, w 8ce, str. 1 ni., 54 i 1 ni.

LEEDER E. Wandkarte der Provinz Pommern, fur den Schulgebrauch entworfen, gezeichnet und herausgegeben, 2 Auflage. Kóslin, Schulz, 1879, fol. wielkie 1: 300.000, 4 karty chromolitogr. i kolor. 3 marki 50 fenig.

LISICKI Henryk. Alexander Wielopolski, tom IV: Przyczyny powstania r. 1830/31; Papiery z misyi do Londynu; List szlachcica polskiego do ks. Metternicha; Dokumenta z r. 1862. Kraków, nakł. i czcionkami drukarni \

l Czasu, 1879, w 8ce, str. VIII i 494<8 złr.

\ ŁUKASZEWICZ Joseph. Historisch-sta

) tistisches Bild der Stadt Posen, aus

| dem Polnischen tibersetzt von L. K5

inigk im Jahre 1846, revidirt und be

richtigt von Prof. Dr. Tiesler, I Band

2 Heft. Posen, Commissions-Verlag von

J. Jolowicz, gedruckt von W. Decker

et Comp., 1879, w 8ce wielkiej, str.

H9—96 i 1 litogr. 1 marka.

s Łza cicha chrześcianska, książka

jdo nabożeństwa dla katolików, wyda

J nie nowe (exemplarze dla kobiet). War

\ szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kra

sków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.,

1879, w 32ce, str. 579, 1 ni. i 2

j chromolitografie. 1 rubel 20 kop.

MAKAEIJ. Istorija russkoj cerkwi

archiep. łitowskawo, tom IX.

S. Pietierburg, tip. Bokrama, 1879, w 8ce, str. 690. 2 ruble 50 kop.

MARKSTEIN M. dr. Der Berliner Congress, ein komisches Gedicht. Tarnopol, Verlag des Dr. M. Markstein, Druckerei des J. Pawłowski, 1879, w 8ce, str. 14. 20 cnt.

MTJELDNER Henryk. Przyczynek do historyi i statystyki zarazy morowej, zebrał z różnych źródeł historycznych

(Odbitka z Czasu). Kraków, nakł.

autora, druk. Czasu, 1879, w 16ce, str. 52.

Czysty dochód z rozprzedaży przeznacza autor na warszawskie Towarzystwo dobroczynności.

Muzeum sztuki europejskiej, tom DI zeszyt XV i XVI: Galerye włoskie. Warszawa, nakł. M. Gllicksberga, druk. S. Orgelbranda synów, 1879, w 4ce, str. 113—120 i 3 ryciny, 121—127, 25 i ryciny 3.

NAŁKOWSKI Wacław. Afganistan, zarys porównawczo-geograficzny (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 40. 50 cnt.

NECZTJJ Iwan. Istorija Rusy wid perszych kniaziw aż do napadu tatarskoho

« PoprzedniaDalej »