Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZENIA.

Powieści bistoryczne

JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

wydane nakładem
Spółki Wydawniczej Księgarzy w Warszawie:

VI.
Stara baśn,

Królewscy synowie, powieść z IX wieku, 3 tomy. 3 rs. powieść z czasów Władysława Hermana II.

i Bolesława Krzywoustego,

4 tomy. 4 rs. Lubonie, powieść z X wieku, 2 tomy. 2 rs.

VII.

Historya prawdziwa o Petrku Bracia zmartwychwstańcy, Właście, palatynie, którego zwapowieść z czasów Chrobrego, 3 tomy. 3 rs.

no Duninem, IV.

· opowiadanie historyczne z XII w., Masław,

2 tomy. 2 rs. powieść z XI wieku, 2 tomy. 2 rs.

VIII.
Boleszczyce,

Stach z Konar, powieść z czasów Bolesława Szczodrego, powieść historyczna z czasów Kazimierza 2 tomy. 2 rs.

'? Sprawiedliwego, 4 tomy. 4 rs.

III.

[ocr errors]
[ocr errors]

ochronnego od ospy. Lwow, 1879. 50 cnt. MIŁKOWSKI Zygmunt. Sprawa ruska. Poznań i Lwów, 1879. 80 cnt. SCHENKEL. Ćwiczenia greckie, do polskiego języka zastosował dr. Zygmunt Sa

molewicz, wydanie trzecie (przypisane "J. I. Kraszewskiemu). Lwów, 1879.

1 złr. 20'cnt. STADNICKI hr. Kazimierz. Przyczynek do heraldyki polskiej w średnich wiekach.

Lwów, 1879, (w oprawie). 2 złr. 80 cnt.
– Toż samo, na tęższym papierze. 3 złr. 60 cnt.
Tańce najnowsze i ż dawniejszych najulubieńsze:

1. Ž Ukrainy przez A. Panhansa, dumka i trzy kołomyjki. 60 cnt.
2. Pelagia, walc tegoź. 90 cnt.
3. Z pod ciemnej gwiazdy, mazury F. Tymolskiego. 60 cnt.

Dzieła wydane staraniem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich

w Krakowie: I. Dra PAWŁA GUTTMANNA Nauka sposobów klinic cznego badania narządów piersiowych i brzusznych, przekład dokonany pod kierunkiem dra A. Kremera i docenta dra St. Pareńskiego. Warszawa, nakładem J. Ungra, 1877. 3 złr. 75 cnt. = 2 rs. 50 kop.

II. Dra JANA STEINERA Rys nauki o chorobach dzieci dla uczących się i lekarzy, przekład dokonany pod kierunkiem prof. dra M. L. Jakubowskiego i prof. dra J Oettingera. Kraków, 1877. 4 złr. = 2 rs. 70 kop.

III. Dra ANTONIEGO JURASZA (doc. w Heidelbergu) Laryngoskopia, ozdobiona 43 drzeworytami. Kraków, 1878. 2 złr. 25 cnt.

Stanowi część pierwszą dzieła obszerniejszego p. t. Laryngoskopia i choroby krtani. Część druga obejmująca choroby krtani wyjdzie wkrótce.

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych, skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie.

[ocr errors]

SZKOLA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 8–11 z dnia 23 lutego – 15 marca 1879: Ks. Felix Dupanloup, przez Z. Sawczyńskiego (8-9, 11); o życiu i pismach G. Piramowicza (8—10); Nauka geografii w szkole ludowej, przez B. Baranowskiego (o); O poprawianiu ćwiczeń i wypracowań, przez dra Fr. Nowakowskiego (9—10); Lekcye fizyki w szkole ludowej, przez H. Łempicką (9, 11); O wychowaniu dziecka głuchoniemego i ciemnego, przez Stefanią Wechslerową (10, 11); Wiadomości potoczne; Inseraty.

[ocr errors]

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki 1. 9, 1 piętro,

ma jeszcze na składzie i poleca:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u

dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt. BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficz

nych, część 1: Galicya. Lwów; 1873. 50 cnt.
Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gie

wydanie Lwów, 1875. 20 cnt. CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt. FRANKE J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. JÓZEFCZYK A. Geometrya dla szkół ludowych pospol. Lwów, 1877. 50 cnt.

- Ta sama w tłómaczeniu ruskiém. Lwów, 1877. 50 cnt. KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycina

mi. Lwów, 1878. 80 cnt. Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodo

wėj. Lwów, 1873. 25 cnt.

(Zawiera oprócz opisu uroczystości, urządzonej przez Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie dnia 17 lipca r. 1873 ku uczczeniu stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi ed. nar., jeszcze dwie wielce cenne rozprawy, mianowicie: 1) J. I. Kraszewskiego Komisya edukacyjna, jéj prace i zasługi na polu wychowania publicznego; 2) Z. Sawrzyńskiego 0 zadaniu wychowania publicznego, a w szczególności

w zastosowaniu do potrzeb naszego narodu). NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać

dzieci do nauki pisania i czytania ? Lwów, 1874. 50 cnt. PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt. SAMOLEWICZ Z. dr. Gram:tyka języka łacińskiego, 2gie wyd., część I.

Lwów, 1879. Z przedpłatą na całe dzieło 2 złr. - O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów,

1876. 80 cnt. SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekeye geografli w połączeniu z etno

grafią. Lwów, 1876. 70 cnt. WIERZBICKI D. dr. 0 kalendarzu pod względem historycznym, astrono.

micznym i kościelnym. Lwów, 1878. 68 cnt. WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego, podług J. John

stona. Kraków, 1869. 70 cnt. ŽULIŃSKI J. dr. O znaczeniu astronomii w wychowaniu i jej nauczaniu.

Lwów, 1874. 60 cnt. - Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny.

Lwów, 1877. 70 cnt. Roczniki „Szkoły“ z roku 1873, 1874, 1876 i 1877 po 2 złr., rocznik

z roku 1878 4 złr.

[ocr errors]

Po znacznie zniżonej cenie

są do nabycia w księgarni G Gebethnera i Spółki

w Krakowie
następujące dzieła (wysortowane z czytelni):

[ocr errors]

Najnowsze wydawnictwa księgarni GEBETHNERA i WOLFFA

w Warszawie.

BOBRZYŃSKI Michał. Dzieje Polski w zarysie. 2 rs. 25 kop.
BROSIUS i KOCH. Szkoła maszynisty, podręcznik dla urzędników dróg że-

laznych i uczniów szkół technicznych, tłómaczył L. Wojno. Część
pierwsza: kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 drzeworytami i
2 tabl. litogr. Cena 3ch części 3 rs., po wyjściu całego dzieła 4 rs.

Część II i III pod prasą. DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej podług najnowszych

źródeł historycznych, wydanie nowe. 75 kop. DU CHAILLU P. Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce zachodniej

przystępnie opowiedziane, przeł. A. Wrześniowski, z 4 rycinami. Karton

1 rs. 20 kop., opr. w płótno ang. 1 rs. 50 kop. KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyslania na wszystkie

dni tygodnia i miesiąca. 1 rs. 20 kop., w oprawie od 2 rs. do 25 rs. KRAKÓW P. Wspomnienia wygnanki, wyd. 4te, z 6 rycinami. 90 kop. KRASZEWSKI J. I. Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII

wieku. 90 kop. - Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIII wieku, 2 t. 2 rs. 40 kop.

Stach z Konar, powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedli

wego, 4 tomy. 4 rs. MAYNE REID kapitan. Porwana siostra, przekład polski przez P. S.,

z 7 rycinami. Karton. 1 rs., w płótno ang. opr. 1 rs. 20 kop. MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz. 60 kop. RZEWUSKI Gracyan ks. Katechizm rzymsko-katolicki, przystępnym spo

sposobem wyłożony, wyd. 3cie, opr. 30 kop. WENTURA de RAULICA. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnym

świecie żyjącej czyli żywot Wirginii Bruni Granei, zmarłej w Rzymie w r. 1840, z włoskiego przełożył ks. Prokop. 90 kop.

Pod prasą:
HÜBNER J. A. baron. Syxtus V, przekład St. Strojnowskiego, 2 tomy.
KRASZEWSKI J. I. Bratanki, powieść i podanie z początku XVIII w.,

2 tomy.
Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury.
Krzyżacy (1410 r.), obrazy z przeszłości, 2 tomy.
Pod blachą, powieść historyczna w 3 tomach.

Złoto i błoto, powieść współczesna, 2 tomy.
Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

2 drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

« PoprzedniaDalej »