Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

najnowszych odkryć w piśmie klinowćm, I. Radlińskiego (str. 122-126); Posiedzenia Akademij ł Towarzystw naukowych; Wiadomości.

DZIEDUSZYCKI Kazimierz hr. Odpowiedź na kwestyonaryusz dla ankiety zbożowej, zwołanej na dzień 10 marca 1879. Lwów, I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. 17.

Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych, rok 1878. Wiedeń, z c. k. druk. nadwornej i rządowej, 1878, w 4ce, str. XVIII i 484.

Elementarz z następującą po nim książką dla początkowego czytania, ułożony według najlepszych podręczników nowej nauki czytania i poświęcony dobrym dziatkom ku wzbudzeniu w nich stopniowego rozwoju uwagi i pilności (wydany przez Wł. Tekielińskiego). Wilno, nakł. wydawcy, tipogr. O. 8. Blumowicza, 1879, w 8ce małej, str. 172. 35 kop.

EYRAUD Achiles. Panna Pivert, komedya w 2 aktach, z francuskiego (Biblioteka teatrów amatorskich, Ner. 10). Lwów, F. II. Richter, I związkowa druk., 1879, w 8ce, str. 24 i 1 ni. 60 cnt.

FEDOROWICZ Władysław. Studya polityczne, historyczne i filozoficzne Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1879, w 8ce, str. 301. 2 złr. 60 cnt.

FINKELHAUS I. J. Bohater wieku (lord Beaconsfield), szkic z życia społeczno-politycznego Anglii. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Przeglądu tygodniowego, 1879, w 16ce, str. 140. 50 kop.

FRANKĘ Jan Nep. Przyrządy naukowe i instrumenta muzyczne na wystawie krajowej, grupa 29, opisał

profesor Szkoły politechnicznej we Lwowie (Sprawozdanie z wystawy rolniczej i przemysłowej we Lwowie 1877 r., wydane z polecenia Wydziału krajowego, zeszyt III). Lwów, nakł. Wydziału kraj., druk. Wł. Łozińskiego,

s

[ocr errors][ocr errors]

KANTECKI Klemens. W sprawie Listów księcia Jerzego Zbaraskiego. Lwów, nakł. K. Wilda, druk. Wł. Łozińskiego, 1879, w 8ce, str. 16.

KARLIŃSKI prof. dr. Meteorologische Beobachtungen, angestellt auf der k. k. Stern warte in Krakau im Mona te Juli 1878 — Januar 1879. Krakau, Verlag der k. k. Sternwarte, UnWersitatsbuchdruckerei, w 8ce, po 4 str. ni. na każdy miesiąc.

KONDRATOWICZ Ludwik (Władysław SYROKOMLA). Izbrannyja stichotworenija w pierewodie Ł. I. Palmina, D. D. Minajewa, M. P. Petrowicza i drugich , tom I. Moskwa, 1879. 2 ruble.

KORZENIOWSKI Jos. Unsere Szlachta (Kollokacya), aus dem Polnischen Ubertragen und bevorwortet von Philipp Lóbenstein (Universal - Bibliothek, Nr. 1123, 1124). Leipzig, Ph. Reclam jun., 1879, w 16ce, str. 248. 40 fenig.

Kosmos czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego, zeszyt I z r. 1879. Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. 1—40.

Treść: Astrologia u starszych i nowszych ludów, przez dra D. Wierzbickiego (str. 1—23); O śnieci moharowej i kukurudzowej, przez dra Szczęsnego Kudelkę (str. 24—31); Kronika naukowa, przez E. Ł. Dunikowskiego i P. Gierraańskiego; Wiadomości bieżące.

KOZŁOWSKI Zygmunt. Sprawozdanie z czynności poselskich w kole polskiem i w Radzie państwa w Wiedniu, oraz rozprawy zgromadzenia wyborców większych posiadłości okręgu przemyskojarosławskiego z dnia 3 marca 1879 roku. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879, w 4ce, str. 29. 20 cnt.

KRAMSZTYK Stanisław. Wykład arytmetyki handlowej, część ogólna, obejmująca zastosowanie zasad arytmetyki do potrzeb i zwyczajów kupieckich. Warszawa, nakł. Szkoły handlowej prywatnej, druk. S. Orgelbranda synów, 1879, w 8ce, str. 258 i III. 2 ruble,

[ocr errors]

LESCOEUE L. pretre de 1' Oratoire. M. de Bismarck et la persćcution religieuse en Allemange (Extrait du Correspondant). Paris, libr. de Ch. Douniol et Ce, imp. de Soye et fila, 1879, w 8ce, str. 83. 1 frank 25 centimów.

Dosłowny text przedmowy do dzieła ks. Janiszewskiego „Histoire de la persócution de 1'eglise catholiąne en Prussie".

LEWICKI Jan. Ruch Rusinów w Galicyi w pierwszej połowie wieku panowania Austryi, 177^—1820. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety narodowej, 1879, w 16ce. str. 32. 30 cnt.

LUBOWSKI Edward. Czarnokwit, krotochwila w trzech aktach. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk S. Orgelbranda synów, 1879, w 16ce, str. 136. 60 kop.

ŁUCKI Teofil. O sianiu i hodowaniu kwiatów letnich. Lwów, nakł. składu nasion T. Łuckiego, druk. Dziennika polskiego, 1879, w 8ce, str. 64. 60 cnt.

ŁUSZCZKIEWICZ WŁ Bartolomeo Berecci, architekt kaplicy Zygmuntowskiej t 1537, oraz kilka wiadomości w przydatku do świeżej publikacyi p. t. Album ozdób z kaplicy Zygmuntowskiej

i t. d., skreślił prof. szkoły

sztuk pięknych i członek Akad. umiej. Kraków, nakł Muzeum techn. przem., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce większej, str. 35. 60 cnt.

MADEJSKI Edward. O potrzebie zreformowania dotychczasowego szczepienia ochronnego od ospy, z projektem szczepienia wprost z krów, rozprawa czytana częściowo na posiedzeniach oddz. lwowskiego To w. lek. gal. dnia 4 i 18 stycznia 1879. Lwów, nakł. autora, K. Wild, I związkowa druk., 1879, w 8ce,str. 4 ni. i 46. 50 cnt.

Czysty dochód przeznaczony na pomnożenie funduszu wsparcia wdów i sierót po lekarzach.

MADEJSKI Stanisław dr. Sprawa kra-: jowego zakładu hipotecznego dla włos ,' cian, przedstawiona na posiedzeniu wy-1 działu powiatowego w Brzesku przez ....<' jako referenta. (Przedruk z Przeglądu;

l polskiego). Kraków, nakł. wydziału pow. \ w Brzesku, druk. W. Korneckiego, 11879, w 8ce, str. 44. \ MADEZEJEWSKI Stanislaus. Ueber die \ Einwirkung der kohlensauren alkali\ schen Erden auf Silicate in hoher Temperatur, chemische Inaugural-Dissertation. Namslau, 1879, Breslau, Koebner, w 8ce, str. 30. 1 marka.

MAJEE Józef. dr. Zgodność oscylacyi liczby osób przy rozdzielaniu różnej ludności według wzrostu, rzecz opracowana przez (Odbitka z tomu

VI Rozpraw Wydziału matem, przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 37 i 4 tablice litogr.

MANTEUFFEL Gustaw baron. Inflanty polskie, poprzedzone rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant, skreślił przedmowę napisał J. I. Kraszewski. Poznań, nakł. J. K.AZupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1879, w 4ce większej, str. IX, 168, 1 ni., 3 mapy i 20 tablic rycin. 30 marek.

MAETYŃSKI Sebastyan Łs. Obrzędy święte kościoła rzymsko- katolickiego, przez katechetę szkoły wydziałowej żeńskiej, oraz kaznodzieję katedralnego na zamku w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1879, w 8ce, str. XI, 176 i 1 ni. 50 cnt.

MECHEEZYŃSKI Karol dr. O poemacie filozoficznym Lukrecyusza De natura rerum, uważanym ze strony estetycznej (Odbitka z tomu VH Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 34.

Mierosławski Ludwik generał, kilka słów o jego życiu i pogrzebie, portret i mowa jego przed sądem berlińskim. Paryż, druk. A. Reiffa, 1879, w 18ce, str. 34. 1 frank.

MIŁKOWSKI Zygmunt. Sprawa ruska, prowodyrowie Rusi spółcześni. (Odbitka z Dziennika poznańskiego). Poznań,

« PoprzedniaDalej »