Obrazy na stronie
PDF

Księgarnia katolicka dra Władysława IlłimUen

w Krakowie

ma zaszczj-t donieść, że niewychodząc z zakresu swojej specjalności, założyła

przy swej księgarni:

ANTYKWARNIĄ TEOLOGICZNĄ

i spodziewa się, że na tein polu odda również pożądane usługi Wielebnemu Duchowieństwu i Publiczności katolickiej.

DRUKI SZKOLNE

Regulaminem Wysokiej Rady Szkolnej krajowej przepisane, nabyci można

w Drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego

■w Krakowie

przy ulicy Grodzkiej Nr. 71 (róg ulicy św. Józeta).

Do nabycia w Antykwami książek i nut

W. Chaberskiego w Krakowie, ul. Szewska:

FREDRO Jan Alexander (syn). Komedye, tom I i II. Warszawa, 187-*, w 8ce.

Zamiast 3 złr. 32 cnt. tylko 2 złr. (zupełnie wyczerpane). HOMER. Odysseja, przekład L. Siemień skiego. Kraków, 1874, w 8ce. Zamiast 12 złr

tylko 7 złr. (zupełnie wyczerpane, wyd. illustrowane). JUNGMANN. Historie literatury ceske. W Praze, 1825, w 8ce. 1 złr. KOPITAR Glagolita Clozianus Yindobonae, 1836, fol. 3 złr.

MIKLOSICH. Lexicon linguae Slovenicae vet. dialecti. Vindobonae, 1850, w 4ce. 1 złr. ŚAFARIK et PALACKY. Die iiltesten Denkmaler der bohmischen Sprache. Prag,

1840, w 4ce. 3 złr.

Nakładem księgarni

K. BUDKIEWICZA w ŻYTOMIERZU

wyszło w nowóm wydaniu znacznie powiększone, od lat kilku wyczerpane i wielce poszukiwane dzieło pod tytułem:

KUCHARKA SZLACHECKA

podarek dla młodych gospodyń przez Maryą Marciszewską (Litwinkę, zamieszkałą

na Ukrainie).

Zawiera około 3000 przepisów spiżarnianych domowo-gospodarskich, tualetowych, łatwym sposobem opisanych i na długoletniem doświadczeniu opartych, oraz dyspozycyą obiadów na cały kwartał i na Wielki post, wykwintnym, 'smacznym i prostym sposobem, ustawienie stołów na Wielkanoc i wigilią Bożego narodzenia, śniadania gorącego i zimnego, podawanie herbaty po angielsku, pieczenie różnego

rodzaju ciast etc. etc.

Całe dzieło stanowi 42 arkusze ścisłego druku, na 2 tomy podzielone, a mianowicie: tom lszy, Kucharstwo w ogólności; tom 2gi, Spiżarnia, Gospodarstwo domowe etc.

Cena dzieła karton z tytułem litogr. rs 2 kop 85; opr. w płótno ang. rs 3.

Skład główny w księgami Gebethnera i Wolffa w Warszawie, oraz u Bolesława Koreywo w Kijowie, jako też we wszystkich znaczniejszych księgarniach. Księgarze wydawcy mogą żądać bezpośrednio w zamian za własne nakłady.

[ocr errors]

PORADNIK

przemysłowo-rolniczy illustrowany wychodzi w Krakowie Igo każdego miesiąca.

Obejmuje: cale gospodarstwo rolne, leśne, rybne i cały przemysł rolniczy, oraz sprawy ekonomiczne i finansowe krajowe. Prenumerata całoroczna 1 z ł r. 12 c n t.

[graphic]

Od roku 1870 po- łr\ Lf4 *\ a a / |ta « H j pod redakcją dra

iząwszy wychodzi \> M i\ A,U U] A M Ignacego Czerieryń

we Lwowie I 01 J 3 W l\H « 0\ skiego.

pismo tygodniowe, poświęcone teoryi i praktyce prawa i administracyi.

„Prawnik" obejmuje następujące rubryki:

I. Artykuły wstępne" z zakresu prawa obowiązującego i nauk społecznych. — II. Przeglądy "tygodniowe, jako artykuły redakcyjne podające wiadomości o ważniejszych wypadkach lub kwestyach ruchu prawniczego, treściwe sprawozdania z rozpraw Sejmu krajowego i Bady państwa, tudzież z ważniejszych prac innych ciał ustawodawczych. — III. Praktykę sądową i administracyjną, a mianowicie: 1) wypadki praktyczne, sadowe" i administracyjne; 2) zasady orzeczeń sądowych i administracyjnych w innych czasopismach prawniczych ogłaszanych; 3) orzeczenia zasadnicze najw. trybunału sprawiedliwości wpisane do Księgi i Repertoryum orzeczeń; 4) orzeczenia trybunału administracyjnego i trybunału Państwa; 5) orzeczenia trybunału kasacyjnego; ti) sprawozdania z rozpraw karnych. — IV. Korespondencye oryginalne. — V. Literaturę prawniczą i Krytykę. — VI. Okólniki urzędowe, główniejsze. — VII. Fel je ton. — VIII. Wiadomości potoczne ze stowarzyszeń prawniczych, rozmaitości prawnicze, wiadomości urzędowe (mianowania i t. p.), upadłości, wykazy bezwłasnowolnych.

śsK5~ Okólnikami c. k. Prezydyów obu sądów wyższych, a to Lwowskiego z dnia 23 stycznia 1874 r. 1. 942. pr., i Krakowskiego z dnia 8 marca 1874 1. 481. pr., „Prawnik" wszystkim władzom sądowym w kraju został zaleconym, z wezwaniem do jak najsilniejszego poparcia* tego wydawnictwa (Nr. 6 str. 52 i Nr. 12 str. 108 „Prawnika" '1874 r.).

Prenumerata wynosi: całorocznie 6 złr., półrocznie 3 złr., kwartalnie 1 złr. 50 cnt.

PRZYRODA 1 PRZEMYSŁ tygodnik popularno - naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 30-33 z d. 22 stycznia — 12 lutego 1879: Nafta, przez H. Sieradzkiego (30—33); Metale rzadkie na wystawie paryskiej (30); Żywe kolibry w Europie, przez A. Wagę (30); Na Maderze, przez E. Świeżawskiego (30—33); Józef Mianowski, nekrolog (30); Las i step w Rosyi południowej, p. Wojejkowa (31—33); Zab mądrości i rozwój człowieka (31); Pojęcia o życiu, skreślił Antoni Skorkowski (31, 33); Ryba Wioślarz (32); Kronika.

Dziyoija tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 4—7 z dnia 25 stycznia — 15 lutego 1879: Ks. Felix Dupanloup, przez Z. Sawczyńskiego (4—7); O życiu i pismach G. Piramowicza (4, 6|; Nauka geografii w szkole ludowej, przez B. Baranowskiego (4—7); Przyczyny zimna na wysokich górach, przez T. N. (4); Lekcye fizyki w szkole ludowej, przez B. Łempicką (5, 7); Towarzystwo pedagogiczne a Rada szkolna krajowa ((5); O praktycznem zastosowaniu światła elektrycznego, przez dra T. Gerstmanna (6); 'dres Zarządu głównego do Bronisława Trzaskowskiego, dyr. gimn. w Tarnowie *); Wiadomości potoczne; Inseraty.

ROMĘ et DEWIETRIUS, d'apres des documents nouveaux avec introduction, pieces jiistiflcatiyes et dix fac-sirnile, par le P. Pierling. Paris, chez Leroux, 28 rue Bonaparte. Cena 7-50 franków.

Nakładem księgarni

G. Gebethnera i Spółki w Krakowie

wyszły z druku i są do nabycia we wszystkich księgarniach:

DZIEJE OJCZYSTE

ze szczególnem uwzględnieniem historyi Galicyi, dzieło prof. Uniw. Jag. M. Bobrzyńskiego

do użytku wyższych klas szkół średnich zastosował

Michał Chyliński,

w 8ce, str. VII i 358. Cena 1 złr. 50 cnt.

[ocr errors]

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z diukami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako tśź czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »