Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Jagellonischen Universitiit in Krakau. Teschen, Veflag von C. Malik, Buchdruekerei von K. Prochaska, 1879, w 8ce, str. 5 ni. i 107. 80 cnt.

SZEWUSKI flraeyan ks. Katechizm rzymsko-katolicki przystępnym sposobem wyłożony, wyd. 3 przejrzane 1 Znacznie powiększone. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk, 8. Orgelbranda synów, 1879, W 8ce małej, str. 170 i IV. Opr. 30 kop.

Samobójca poemat. Toruń, druk. J. Buszczyńskiego, 1878, w 16ce, str. 55.

SABYTJSZ K. Książę Alf i poeta Szparag, szkic t życia. Warszawa, nakł. autora, W. Banarski, druk. A. Ginsa, 1878, w 16ce, str. 38. 30 kop.

Schematismus universi cleri saecularis et regularis dioecesis rit. lat. Prae misliensis pro a. d. 1879. Jasio, typ. L. D. Stoeger, 1878, w 8ce, str. 250.

— religiosi ordinis s. Pauli primi eremitae, olim in Hungaria, ubi nactus incunabula, celeberrimi, nunc temporum injuriis in imperio Austriae et Polonia Russica ad duo monasteria restricti, Sedi apostolicae immediate subjecti, ad annum a Christo nato 1879. Cracoviae, sumptibus pp. Paulinorum, typogr. ephemeridum Czas, 1879, w 8ce, str. 16.

SUBKOWSKI Wład. ks. Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, część II (Odbitka ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowej, tom III dział III). Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 53—111.

SŁOWACKI Juliusz. Ojciec zadżumionych; W Szwąjcaryi (Biblioteka Mrówki, tom 26). Lwów, nakł. Księgarni polskiej, I związkowa druk., 1879, w 16ce, str. 48. 15 cnt. = 20 gr. polsk.

SMILES Samuel. Pomoc własna (Self

Help), dzieło liczące trzydzieści

wydań o 500-000 exemplarzach w języku angielskim, przełożone na wszystkie języki europejskie, serya I z niemieckiego obrobienia Józefa Boyesa

[ocr errors]

autora, druk. Czasu, 1879, w 8ce małej, str. 94.

TILL Ernest dr. O znaczeniu posiadania przy nabyciu nieruchomości na mocy aktu prawnego i zasiedzenia, studyum z dziedziny prawa prywatnego austryackiego, napisał..... . adwokat

i docent Uniwersytetu lwowskiego. (Odbitka z Przeglądu sądowego i adm.). Lwów, nakł Przeglądu, druk. ludowa, 1879, w 8ce małej, str. 127 i 1 ni.

TISSOT Wiktor. Wiedeń i życie wiedeńskie, przez autora „Podróży

do krainy miliardów", przełożył z francuskiego na język polski Zygmunt Rouppert. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskicgo, 1878, w 8ce małej, str. 425 i 3 ni. 75 kop.

UHLIG Victor. Beitrage zur Kentniss der Juraformation in den Karpatischen Klippen, mit 2 Tafeln, XVI und XVII (Aus d. Jahrbuclie der k. k. geologischen Reichsanstalt, Band XXVIII Nro 4). Wien, A. Hcilder, k. k. Hof- und Universitats buclidruckerci, 1878, w4ce, str. 18 (641—658) i 2 tablice litogr.

UMIŃSKI P. Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych na cmentarzu pogańskim w Popówce, odczytane na posiedzeniu Komisyi archeologicznej Akademii umiej d. 22 listopada 1878 (Odbitka ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowej, tom III dział I). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 5.

WAGNER Ryszard. Lohengrin, opera

romantyczna w 3 aktach tłóma

czenie L. Matuszyńskiego. Warszawa, nakł. Wł. Banarskiego, 1879, w 16ce, str. 62. 30 kop.

WALTER Ferdynand dr. prof. Historya filozofii prawa i państwa, przełożył Gustaw Roszkowski, dr. fil., mag. pr. i adm. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1879, w 8ce, str. II, II i 112. 75 kop.

WILCZYŃSKI Albert. Kłopoty starego komendanta, obrazki naszych czasów, wydanie 2gie z rysunkami E. Błotni

ckiego, tom II i III (Biblioteka powieści, opowiadań historycznych, pamiętników, i podróży). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk K. Pillera, 1879, w 8ce, str. 272 i 199. Za trzy tomy 5 złr. 80 cnt.

ZARUBIN Jakub. Na pamiątkę Nowego roku 1B79: Rozkład naszych społeczno - ekonomicznych stosunków i zaradcze środki przeciw zubożeniu kraju, napisał dla wszystkich stanów i wyznań. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety narodowej, 1879, w 8ce, str. 48 i 1 ni. 40 cnt.

ZARUSKI Jan. Dawne wychowanie szkolne i domowe naszych kobiet (Odbitka z Kalendarza Ówierczakiewiczowćj na r 1879). Warszawa, nakł. L. Ćwicrczakiewicz, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1878, w 8ce, str. 40. 15 kop.

ZIMMERMANN. Vorgeschichtliche Kartę von Schlesien, nach alteren und neueren Forschungen (e. G. Sehwenkfeld jr., Nic. Henelius ab Hennefeld, L. D. Herrmann u. A.), insbesondere nach den Acten des uuterzeichneten Vereins und im Auftrage desselben bearbeitct, herausgegeben von dem Vereine fur (las Museum schles. Altertiimer (abgeschlossen im December 1877). Breslau, Kom, 1878, fol. wielkie, 4 karty litogr. i kolor. 7 marek.

ŻYDÓWKA. Z salonów żydowskich, szkic do powieści skreśliła Żydówka. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1879, w 8ce małej, str. II i 60. 40 kop.

Żywot Mieczysława hr. Halki Ledóchowskiego, rzymskiego św. kościoła kardynała i królestwa polskiego prymasa, legata, arcybiskupa i t. d., według wskazówek dwóch kapłanów archidyecezyi poznańskiej, jednego zmarłego a drugiego wygnańca, sporządzony. Poznań, nakł. wydawnictwa ks. Fr. Bażyńskiego, czcionkami i w komisie W. Simona, 1879, w 8ce małej, str. 1 ni. i 184. 1 marka 25 fenig.

OGŁOSZENIA.

W m aj u r. t>. -w y j dzic;

MOKALNA

czyli nauka obyczajów chrześciańskich dla młodzieży,

przez ks. Fr. Leśniaka, b. dyrektora szkół ż.

Lituanicarum Societatis Jesu historiarum libri decem anctore Stanislao Kostowski, recognoscente Joannę Martinów, ejusdem Societatis presbytero, jaxta exemplar rarissimum editionis Vilnensis a. 1768. Parisiis et Bruxellis, typis A. Vromant, 1877, w 4ce, str. V, 1 ni., 507, 1 ni., 1 litogr. mapa i podobizna własnoręcznej profesyi Andrzeja Boboli z r. 1630. Cena 25 franków.

p(F- Do nabycia: w Paryżu apud V. Palmę via dicta GrenelleSaint-Germain 25, i w Bruxelli apud G. Lebrocąuy via dicta de Louvain 5, także we wszystkich księgarniach znaczniejszych.

Wydawnictwo księgami

Gebethnera i Wolffa w Warszawie:

DZIEJE POLSKI

w zarysie

przez M.ichała Bobrzyńskiego

w 8ce dużej, str. 495.

Cena 2 rs. 25 kop. = 3 złr.

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych, skład główny na Galicyą, w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie.

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9, I piętro,
ma jeszcze na składzie i poleca:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u dzieci. Lwów, 1877. 24 cnt.

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya. Lwów, 1873. 50 cnt.

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych, część I: Galicya, 2gic wydanie. Lwów, 1875. 20 cnt,

CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej

przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. 34 cnt. FRANKĘ J. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. 25 cnt. JÓZEFCZYK A. Geoinetrya dla szkól ludowych pospol. Lwów, 1877. 50 cnt.

— Ta sama w tłómaczeniu niskiem. Lwów, 1877. 50 cnt. KURYŁOWICZ S. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, z 68 rycinami. Lwów, 1878. 80 cnt.

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi edukacyi narodowej. Lwów, 1873. 25 cnt.

(Zawiera oprócz opisu uroczystości, urządzonej przez Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie dnia 17 lipca r. 1873 ku uczczeniu stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi ed. nar., jeszcze dwie wielce cenne rozprawy, mianowicie: 1) J. I. Kraszewskiego Komisya edukacyjna, jej prace i zasługi na polu wychowania publicznego; 2) Z. Sawczyńskiego O zadaniu wychowania publicznego, a w szczególności w zastosowaniu do potrzeb naszego narodu).

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. 50 cnt.

PARYLAK P. Mieszaniny językowe. Lwów, 1877. 16 cnt.

SAMOLEWICZ Z. dr. Gramatyka języka łacińskiego, 2gie wyd., część I. Lwów, 1879. Z przedpłatą na całe dzieło 2 złr.

— O karności szkolnej w Prusiecli a u nas. Lwów, 1872. 10 cnt. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin, Jerzy Wasyngton, żywoty. Lwów,

1876. 80 cnt,

SELINGEROWA J. Ziemie polskie, lekcye geografii w połączeniu z etnografią. Lwów, 1876. 70 cnt.

WIERZBICKI D. dr. O kalendarzu pod względem historycznym, astronomicznym i kościelnym. Lwów, 1878. 68 cnt.

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z żyeia codziennego podług J. Johnstona. Kraków, 1869. 70 cnt.

ZULIŃSKI J. dr. O znaczeniu astronomii w wychowaniu i jej nauczaniu. Lwów, 1874. 60 cnt.

— Rachunki miarami i liczbami dziesiętnemi, podręcznik metodyczny. Lwów, 1877. 70 cnt.

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874, 1876 i 1877 po 2 złr., rocznik z rokn 1878 4 złr.

« PoprzedniaDalej »