Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Pamiętniki o powstaniu w Polsce 1830—31, przez generała Henryka Dębińskiego,

wydanie drugie, 2 tomy. Cena 4 złr. Wielopolski i jego system, z powodu książki p. H. Lisickiego (Przedruk

z Czasu). Cena 50 cnt.
Leon Sapiecha (Przedruk z Czasu). Cena 20 cnt.
1879. Z sejmem. Cena 30 cnt.

Ex pość o stanie obecnym Polski z okoliczności kongresu. Cena 20 cnt.
Ex pość de 1'etat actuel de la Pologne a propos du congres. Cena 20 cnt.

PRZEGLĄD LEKARSKI

organ Towarzystwa lekarskiego krakowskiego

rozpoczął w dniu 1 stycznia 1879 osiemnasty rok swego istnienia i wychodzić będzie w objętości średniej l'/2 arkusza na tydzień jak najregularniej.

Prenumerata Przeglądu Lekarskiego z przesyłką pocztową bezpośrednią wynosi:

w Austrii w Królestwie Polskiśm w Cesarstwie we Francyi

y i Cesarstwie rosyjskiem niemieckiśm i Belgii

rocznie 8 złr. 80 c. 6 rsr. 18 marek 24 frank,

półrocznie 4 40 „ 3 „ 9 „ 12 „

kwartalnie 2 „ 20 l1/, » 4% 6 „ W innych krajach według przepisów pocztowych.

Prenumeratę przyjmują: w Krakowie Administracya, nadto w Warszawie pp. Gebethner i Wolff, w Paryżu p. Adam, Carrefour de la Croix rouge 2.

PRZYRODA 1 PRZEMYSŁ tygodnik popularno - naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. Ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 27—29 z dnia 1—15 stycznia 1879: O budowie materyi w stanie gazowym, odczyt A. Wurtza (27); Kongres antropologiczny międzynarodowy (27); Na Maderze, wspomnienia z pobytu na tćj wyspie przez E. Swieżawskiego (27—29;; Całkowite zaćmienie słońca w dniu 29 lipca 1878 r., przez J. Kowalczyka (28); Przyrządy słuchowe owadów (28); Walwolina (28); Zmyślność konia (28); Użytek kuchenny liści (28); Kobalt metaliczny (28); Wiadomość o nowych nabytkach gabinetu zoologicznego, przez Władysława Taczanowskiego (29); l)ługość dróg żelaznych na kuli ziemskiej (29); Lima śnieżna na Kaukazie (29); Metale rzadkie na wystawie paryskićj (29); Ostatni jarmark mleczny w Nowym Jorku (29); Kronika.

feZKOL A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackióm 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 1—3 z dnia 4—18 stycznia 1879: O zaufaniu dzieci do nauczyciela, przez Józefa Chmielewskiego (1); .Nauka geografii w szkole ludowej na drugim stopniu rozwoju, przez Bolesława Baranowskiego (1—3); Stan zakładów wychowawczych przez gminę miasta Wiednia utrzymywanych, przez dra T. Gerstmanna (1—3); Przyczyny zimna na wysokich górach, przez T. N. (1—2); O życiu i pismach Grzegorza Piramowicza z poprzednićm wspomnieniem o Komisyi edukacyi narodowej (2—3); Lekcye fizyki w szkole ludowej, przez Helenę Łempicką(3), Wiadomości potoczne z dziedziny szkolnictwa; Inseraty.

Nowe wydawnictwa

KSIĘGAKNI

Gebethnera i Wolffa

~w Warszawie.

Szkoła maszynisty

podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i uczniów szkół technicznych

opracowali

J. Brosius i R. Koch,

tłómaczyl z 3go niemieckiego wydania

Ludwik Wojno,

Inżynier - Mechanik.

Część pierwsza: Kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 drzeworytami i 2 tablicami litogr. Przedpłata na 3 części rs. 3. Po wyjściu całego dzieła cena zostanie

podwyższona na rs. 4.

Pan aa czterech chłopach,

historya szlachecka z XVIII wiekn, przez J. I. Kraszewskiego,

90 kop.

Syn marnotrawny,

opowiadanie z końca XVIII wieku,

2 tomy,

przez J. I. Kraszewskiego,

2 rs. 40 kop.

Katechizm rzymsko-katolicki,

przystępnym sposobem wyłożony

przez

ks. Gracyana Rzewuskiego.

Wydanie 3-cie przejrzane i znacznie powiększone, w oprawie 30 kop.
Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłooki.

2 dmkarnl (Jnlwerijrtetu JagMlonikiego pod inr/.ąilera Ignacego Stelola.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako tśż czytających i kupujących książki.

[ocr errors][graphic]
[graphic]

tom I i

wszechnego).

Wolff, druk. Wł. Dębskiego, 1879, (sen des Copornfcus Vereins, przez T.

[graphic][ocr errors]
[ocr errors]

domości farmaceutycznych). Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1879, w 8ce większej, str. 2 ni. i 72. 60 kop.

Treść: 1. Skraplanie gazów trwałych; 2. Telefon; 3. Mikrofon; 4. Oświetlanie elektryczne.

BOGUSŁAWSKI Georg dr. von. Bericht liber die Ergebnisse der neuesten Tiefsee-Forschungen. Geographisches Jahrbuch von E. Behm, Gotha, 1878, w 8ce, tom VII str. 496—549.

— Die Tiefsee und ihre Bodenund Temperatur- Yerhaltnissc, mit einer Tiefenkarte der Oceane der Erde und 6 Diagrammen im Text (Sanimlung gemehwerst&ndlicher wissenschaftlicher Vortra'ge, herausgogeben von R. Virchow und P. v. Holtzendorff, Heft 310, 311). Berlin, Habel, 1878, w 8ce, str. 64 i litogr. mapa w 4ce. 1 mrk. 80 fen.

BRANDSTAETER F. A. dr. prof. Chronologische Uebersicht der Geschichte Danzigs (in 2 Hcftcn), I Heft. Danzig, Bertling, 1879, w 8ce, str. 48 i tablica w 4ce. 75 fenig.

CARRIERE Maurycy. Sztuka i literatura w XVIII i XIX wieku, epoka rozwoju ducha i ideały ludzkości przez

przekład z drugiego wydania niemieckiego uzupełniony poglądem na poezyą polską w XIX stulecin, skreślonym przez Piotra Chmielowskiego, część I arkusz 11—20. Warszawa, wydawnictwo M. Gllicksberga, 1879, w 8ce, str. 161—320.

CASSIUS B. (dawniśj S. H. MERZBACH). Katalog dzieł nakładowych i najświeższych (oraz książek wysortowanych po cenach znacznie zniżonych) księgarni w Warszawie, przy ul. Miodowej nr. 14. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1879, w dużej 4ce, str. 32.

Catalogue de la bibliotheąue dn prince A... G..., 3e partie: Ouvrages sur la Russie, la Pologne, 1' Allemagne, la Turąuie et autres pays, dont la vente aura lieu le 12 mars 1879 et les trois jours suivants. Paris, imp. Gauthier-Villars,lib. Chossonnery, 1879, w 8ce, str. 83.

« PoprzedniaDalej »