Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]

OO-ŁOSZJZEnsriA.

Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyszła:

Gramatyka języka łacińskiego draZygmunta Samolewicza

wydanie drugie, we Lwowie 1879,

Część I, str. 160, obejm, przedmiot naukowy dla I i II klasy. Cena 2 złr. z przedpłatę na cale dzieło, i jest do nabycia w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego, plac Maryacki 1. 9, I piętro, tudzież we wszystkich księgarniach.

Od 1 stycznia r. 1879 zaczął wychodzić w Paryżu, nakładem księgarni librairie des sciences naturelles pod redakcyą A. Boiwiera, miesięcznik bibliograficzny poświęcony Historyi naturalnej:

Guide du naturaliste, revue bibliographiąue des sciences naturelles, bulletin mensuel, par A. Bouvier: Zoologie, gśologie, botaniąue.

Prenumerata roczna z przesyłkę 6 franków 25 centim. Adres wydawnictwa: Paris, librairie des sciences naturelles, quai des Grands- Augustins, 55.

Rzadkości bibliograficzne

do nabycia

w księgarni katolickiej dra Władysława Miłkowskiego

(Kraków, róg ul. św. Anny i Rynku głównego):

Biblia na pergaminie in folio, rękopis łaciński z końca wieku XIVgo, w oprawie starożytnej odnowionej, zawiera część od Izajasza proroka do ksiąg Machabeuszów. Cena 100 złr.

Biblia in folio, drukowana r. 1478 w Norymberdze u Antoniego Coburgera, z pięknie złoconymi i malowanymi inicyałami, w oprawie starożytnej odnowionej. Cena 50 złr.

Mszał krakowski in folio, tak zwany mszał kardynała Fryderyka Jagiellończyka, drukowany około r. 1494/5 nakładem mieszczanina krakowskiego, Jana Hallera, u Jerzego Stuchsa ex Sulczpach w Norymberdze, z pięknie złoconymi i malowanymi inicyałami i rycinami, i z Kanonem na pergaminie wewnątrz, w oprawie starożytnej odnowionej. Cena .75 złr.

Mszał gnieźnieński zr. 1555 in folio, p. t. „Missale Ecclesiae et provinciae Gnesnensis", drukowany r. 1555 w Moguncyi „in officina Francisci Bohemi" nakładem mieszczanina i księgarza poznańskiego Jana Patrui, z Kanonem wewnątrz na pergaminie. Cena 75 złr.

Josephi Flavii Historia de antiąuitate et De judaico bello in folio, wydanie pierwsze (z r. 1475) dobrze zachowane, z wyjątkiem dwóch kart ostatnich, które są facsimilowane. Cena 60 złr.

KONKURS HISTORYCZNY.

Towarzystwo przyjaciół nauk w Poznaniu ogłasza następujący konkurs:

„Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-północnych między Elbą a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownią dziejową aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych".

W rozwiązaniu tego zadania pożądany jest szczególny wzgląd na:

a) związek etnograficzny między pomienionemi plemionami słowiańskiemi a ludnością Polski Piastowej;

b) stan kultury tychże plemion w owej epoce, mianowicie z rzutem oka na religią, zwyczaje i obyczaje, ustrój polityczny i społeczny, na stan rolnictwa, przemysłu, handlu, budownictwa i sztuki ówczesnej w ogóle;

c) zewnętrzny przebieg dziejowych wypadków, ze szczególnem uwydatnieniem wydarzeń, które spowodowały w różnych stronach Słowiańszczyzny północno - zachodniej ostateczną zagładę rozmaitych plemion;

d) wreszcie stosunek między temi plemionami a Polską.

Praca wyczerpująca w zupełności przedmiot ten, oraz mająca odpowiednie zalety układu i stylu a obejmująca przynajmniej 25 arkuszy druku w dużej ósemce otrzyma 1.500 marek nagrody.

Jeśliby między nadesłanemi taka się nie znajdowała, wtedy rozprawa względnie dobra, to jest odpowiadająca przynajmniej głównym warunkom zadania, otrzyma 900 marek nagrody.

Pozostałe 600 marek zostaną albo w całości przyznane dziełu najlepszemu po poprzednićm, albo też rozdzielą się między rozprawy przynajmniej częściowo przedmiot wyczerpujące.

Prace nagrodą uwieńczone pozostają własnością autorów, którzy jednakże będą obowiązani ogłosić je drukiem w przeciągu roku po otrzymaniu nagrody. Gdyby tego nie spełnili, zarząd, jeśli uzna stosownem, ogłosi je swym kosztem na dochód Towarzystwa. Manuskrypt przeto musi pozostać w rękach zarządu.

Każdy rękopis opatrzony być winien dewizą lub jakim innym znakiem, a nazwisko autora dołączone w zamkniętej kopercie z równćm oznaczeniem.

Ostateczny czas nadsyłania oznaczony na dzień 1 października 1879 roku pod adresem:

Hieronim Feldmanowski w Poznaniu, ul. Młyńska 25.

Zarząd Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego.

KONKURS DRAMATYCZNY

z zapisu ś. p. Norberta Bredkrajcza w Poznaniu.

Z funduszu przeznaczonego na konknrs dramatyczny poznański, rozstrzygnięty w czerwcu 1877 roku, pozostało 900 marek, ponieważ przyznano jedne tylko pieniężną i to najniższą nagrodę. Z tego powodu komisya konkursowa 'wynursyła życzenie, aby sumę tę przeznaczono na nowy konkurs, którego przedmiotem byłaby komedya obyczajowa o dążności moralnej, wytykająca śmieszności lub wady obecnych czasów.

W myśl tego polecenia ogłaszam}' konkurs na komedyą wierszem lub proza, odpowiadającą powyższemu życzeniu, najmniej w 3 aktach, zdolną cały wieczór wypełnić.

Komedya taka, uznana bezwzględnie dobra, otrzyma pełną nagrodę, to jest 900 marek.

W braku bezwzględnie dobrego utworu komisya konkursowa podzieli powyższą snmę między inne sztuki, jeżeli te w przeważnej mierze odpowiadać będą wyłuszczonyin warunkom, to jest między najlepsze i wedle ich wartości. W żadnym razie nagroda nie będzie niższą od 300 marek.

Sztukom kwalifikującym się do pieniężnej nagrody, ta ostatecznie przyznaną nie będzie, aż dopiero po przedstawieniu w teatrze poznańskim, to jest skoro sie komisya przekona, że sztuka równie dobrze wydaje się na scenie, jak przy czytaniu, że pozj'skała przychylny sąd znawców.

Sztuki nieuwzględniające żądanych warunków, scenicznym nieodpowiadające wymaganiom i zaletom, ale odznaczające się trafnym pomysłem lub charakterystyką osób, lub wzorowym stylem i udatn&u opracowaniem, otrzymają pochwałę.

Tłómaczone z obcych jeżyków, albo już grane lub drukowane, albo takie, co się już ubiegały o nagrodę gdziekolwiek indziej, nie będą przyjęte.

Komisya konkursową składać będą pp.: dr. Rymarkiewicz, Stanisław Motty, Józef Kościelski, Władysław Bentkowski* Marceli Motty, A. kr. Sołtan, B. Studniarski, dr. Cybichowski, J. K. Żupański, Stanisław Kożmian, dr. W. Łebiński, Hieronim Feldmanowski.

W miarę ilości nadesłanych utworów powyższa komisya będzie upoważnioną do przybrania sobie nowych członków, a według liczby członków oznaczy komplet konieczny do prawomocnych uchwał. Utwór uwieńczony pieniężną nagrodą, autor zezwoli oprócz pierwszej próby, trzy razy odegrać miejscowemu teatrowi bez żądania honoraryum. Zresztą zostanie jego praca tak co do ogłoszenia drukiem, jak co oddania na inną scenę, zupełną jego własnością.

Sztuki winny być nadesłane franko przed 1 października 1879 do Poznania, pod adresem: Hieronim Feldmanowski, 25 ul. Młyńska.

Przesyłkom winien towarzyszyć list zapieczętowany, zawierający nazwisko i adres autora, a opatrzony tą samą dewizą, co rękopis. Żadna z sztuk nadesłanych nie może być wycofaną przed rozstrzygnięciem konkursu. Żadna też autorowi zwróconą nie będzie, chyba że się sam po nią osobiście, lub przez upoważnioną osobę zgłosi w przeciągu trzech miesięcy. Inaczej będzie zniszczoną, lub jeśli ma jaką wartość, oddaną zbiorom teatru poznańskiego. W każdym razie listy zapieczętowane spalone wprzód zostaną.

Zarząd Towarzystwa poznańskiego przyjaciół nauk,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »