Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyszła: Gramatyka języka łacińskiego dra Zygmunta Samolewicza

wydanie drugie, we Lwowie 1879,
Część I, str. 160, obejm. przedmiot naukowy dla I i II klasy.

Cena 2 złr. z przedpłatą na całe dzieło, i jest do nabycia w Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego, plac Maryacki l. 9, I piętro,

tudzież we wszystkich ksiegarniach.

Od 1 stycznia r. 1879 zaczął wychodzić w Paryżu, nakładem księgarni librairie des sciences naturelles pod redakcyą A. Bouviera, miesięcznik bibliograficzny poświęcony Historyi naturalnej :

Guide du naturaliste, revue bibliographique des sciences naturelles, bulletin mensuel, par A. Bouvier: Zoologie, géologie, botanique.

Prenumerata roczna z przesyłka 6 franków 25 centim. Adres wydawnictwa: Paris, librairie des sciences naturelles, quai des Grands- Augustins, 55.

Rzadkości bibliograficzne

do nabycia w księgarni katolickiej dra Władysława Miłkowskiego

[ocr errors]

drukowany około r. 1494/5 nakładem mieszczanina krakowskiego, Jana Hallera, u Jerzego Stuchsa ex Sulczpach w Norymberdze, z pięknie złoconymi i malowanymi inicyałami i rycinami, i z Kanonem na pergaminie wewnątrz, w opra

wie starożytnej odnowionej. Cena .75 złr. Mszał gnieźnieński z r. 1555 in folio, p. t. „Missale Ecclesiae et provinciae

Gnesnensis“, drukowany r. 1555 w Moguncyi ,in officina Francisci Bohemia nakładem mieszczanina i księgarza poznańskiego Jana Patrui, z Kanonem we.

wnątrz na pergaminie. Cena 75 złr. Josephi Flavii Historia de antiquitate et De judaico bello in folio, wydanie pier

wsze (z r. 1475) dobrze zachowane, z wyjątkiem dwóch kart ostatnich, które są facsimilowane. Cena 60 złr.

KONKURS HISTORYCZNY.

Towarzystwo przyjaciół nauk w Poznaniu ogłasza następujący konkurs:

„Pogląd na dzieje Słowian zachodnio-pólnocnych między Elbą a granicami dawnej Polski, od czasu wystąpienia ich na widownią dziejową, aż do utraty politycznego bytu i znamion narodowych“.

W rozwiązaniu tego zadania pożądany jest szczególny wzgląd na: a) związek etnograficzny między pomienionemi plemionami słowiań

skiemi a ludnością Polski Piastowej; b) stan kultury tychże plemion w owej epoce, mianowicie z rzutem

oka na religia, zwyczaje i obyczaje, ustrój polityczny i społeczny, na stan rolnictwa, przemysłu, handlu, budownictwa i sztuki ów

czesnėj w ogóle; c) zewnętrzny przebieg dziejowych wypadków, ze szczególném uwy

datnieniem wydarzeń, które spowodowały w różnych stronach Słowiańszczyzny północno - zachodniej ostateczną zagładę rozmaitych

plemion; d) wreszcie stosunek między temi plemionami a Polską.

Praca wyczerpująca w zupełności przedmiot ten, oraz mająca odpowiednie zalety układu i stylu a obejmująca przynajmniej 25 arkuszy druku w dużej ósemce otrzyma 1.500 marek nagrody.

Jeśliby między nadesłanemi taka się nie znajdowała, wtedy rozprawa względnie dobra, to jest odpowiadająca przynajmniej głównym warunkom zadania, otrzyma 900 marek nagrody.

Pozostałe 600 marek zostaną albo w całości przyznane dziełu najlepszemu po poprzedniém, albo též rozdzielą się między rozprawy przynajmniej częściowo przedmiot wyczerpujące.

Prace nagrodą uwieńczone pozostają własnością autorów, którzy jednakże będą obowiązani ogłosić je drukiem w przeciągu roku po otrzymaniu nagrody. Gdyby tego nie spełnili, zarząd, jeśli uzna stosowném, ogłosi je swym kosztem na dochód Towarzystwa. Manuskrypt przeto musi pozostać w rękach zarządu.

Każdy rękopis opatrzony być winien dewizą lub jakim innym znakiem, a nazwisko autora dołączone w zamkniętej kopercie z równém oznaczeniem.

Ostateczny czas nadsyłania oznaczony na dzień 1 października 1879 roku pod adresem:

Hieronim Feldmanowski w Poznaniu, ul. Młyńska 25.

Zarząd Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego.

KONKURS DRAMATYCZNY z zapisu ś. p. Norberta Bredkrajcza w Poznaniu.

Z funduszii przeznaczonego na konkurs dramatyczny poznański, rozstrzy. gnięty w czerwcu 1877 roku, pozostało 900 marek, ponieważ przyznano jedne tylko pieniężną i to najniższą nagrodę. Z tego powodu komisya konkursowa wynurzyła życzenie, aby sumę tę przeznaczono na nowy konkurs, którego przedmiotem byłaby komedya obyczajowa o dažności moralnej, wytykajaca śmieszności lub wady obecnych czasów.

W myśl tego polecenia ogłaszamy konkurs na komedyą wierszem lub proza, odpowiadającą powyższemu życzeniu, najmniej w 3 aktach, zdolną cały wieczór wypełnić.

. Komedya taka, uznana bezwzględnie dobrą, otrzyma pełną nagrodę, to jest 900 marek.

W braku bezwzględnie dobrego utworu komisya konkursowa podzieli powyższa sume między inne sztuki, jeżeli te w przeważnej mierze odpowiadać beda wyłuszczonym warunkom, to jest miedzy najlepsze i wedle ich wartości. W żadnym razie nagroda nie będzie niższą od 300 marek.

· Sztukom kwalifikujacym się do pienieżnej nagrody, ta ostatecznie przyznana nie bedzie, aż dopiero po przedstawieniu w teatrze poznańskim, to jest skoro sie komisya przekona, że sztuka równie dobrze wydaje się na scenie, jak przy czytanin, że pozyskała przychylny sąd znawców.

Sztuki nieuwzględniające żądanych warunków, scenicznym nieodpowiadające wymaganiom i zaletom, ale odznaczajace się trafnym pomysłem lub charakterystyka osób, lub wzorowym stylem i udatném opracowaniem, otrzymają pochwałę.

Tłómaczone z obcych języków, albo już grane lub drukowane, albo takie, co się już ubiegały o nagrodę gdziekolwiek indziej, nie będą przyjęte.

Komisyą konkursową składać będą pp.: dr. Rymarkiewicz, Stanisław Motty, Józef Koscielski, Władysław Bentkowski, Marceli Motty, A. hr. Sołtan, B. Studniarski, dr. Cybichowski, J. K. Župański, Stanisław Koźmian, dr. W. Łebiński, Hieronim Feldmanowski.

W miarę ilości nadesłanych utworów powyższa komisya będzie upoważnioną do przybrania sobie nowych członków, a według liczby członków oznaczy komplet konieczny do prawomocnych uchwał. Utwór uwieńczony pieniężną nagroda, autor zezwoli oprócz pierwszej próby, trzy razy odegrać miejscowemu teatrowi bez żądania honoraryum. Zresztą zostanie jego praca tak co do ogłoszenia drukiem, jak co oddania na inną scenę, zupełną jego własnością.

Sztuki winny być nadesłane franko przed 1 października 1879 do Poznania, pod adresem: Hieronim Feldmanowski, 25 ul. Młyńska.

Przesyłkom winien towarzyszyć list zapieczętowany, zawierający nazwisko i adres autora, a opatrzony tą samą dewizą, co rękopis. Zadna z sztuk nadesłanych nie może być wycofaną przed rozstrzygnięciem konkursu. Zadna też autorowi zwróconą nie będzie, chyba że się sam po nią osobiście, lub przez upoważnioną osobę zgłosi w przeciągu trzech miesięcy. Inaczej będzie zniszczoną, lub jeśli ma jaką wartość, oddaną zbiorom teatru poznańskiego. W każdym razie listy zapieczętowane spalone wprzód zostaną.

Zarząd Towarzystwa poznańskiego przyjaciół nauk.

Po znacznie zniżonej cenie

są do nabycia w księgarni G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie
następujące dzieła historyczne (wysortowane z czytelni):

[ocr errors]

NB. Wszystkie powyżej wyszczególnione dzieła znajdują się w jednym exemplarzu i

są oprawione w zwyczajne czarne płótno.

« PoprzedniaDalej »