Obrazy na stronie
PDF

JANKĘ A. Hauptm. Lehr. Skizzen aua dem europSischen Russland, mit besonderer Beriicksichtigung militairischer Verhaltnisse, I und II Heft. Berlin, F. Luckhardt, 1879, w 8ce. Po 2 marki 40 fenig.

I. Warschau und Polen, 2 (Titel-) Auflage, (1877), str. 129; II. St. Petersburg und Finnland, str. IV i 124.

KADYI Henryk dr. O oku kreta pospolitego (Talpa europaea) pod względem porównawczo - anatomicznym, rozprawa habilitacyjna, z dwiema tablicami (Odbitka z IV tomu Pamiętnika Wydziału matem, przyr. Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 4ce większej, str. 1 ni., 29 i 2 tablice litogr.

Kalendarz Chaty, czasopisma ludowego wychodzącego we Lwowie, rok X, na r. p. 1879. Lwów, nakł. ks. O. Hołyńskiego, drukarnia ludowa, 1878, w 8ce, str. 96 i 14 kart ogłoszeń. 35 cnt.

— ludowy Wieńca i Pszczółki, pisemek politycznych ludowych, na r. p. 1879. Lwów, wydawca ks. Stanisław Stojałowski, druk. K. Budweisera, (1879), w 4ce, kart ni. 11, str. 10— 107 i kart ni. 6.

KARASOWSKI Moritz. Friedrich Chopin, sein Leben und seine Briefe, mit dem Potrait Chopins und der facsimilirten Original-Handschrift seines E moll - Praeludiums (Op. 28 Nr. 4), zweite ganzlich umgearbeitete und mit neuen Originalbriefen bereicherte Ausgabe. Dresden, Ries, 1878, w 8ce, str. VIII, 388. 9 marek.

KARŁOWICZ Jan. Słoworód ludowy (Odbitka z Dwutygodnika naukowego). Kraków, nakł. redakcyi, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 49 i 1 ni.

Kolady na Rożdestwo Chrystowoje. Lwiw, nakł. i druk. staurop. Inst, 1878, w 16ce, str. 78 i 2 ni.

— Toż, tamże, 1878, w 16ce, ptr. 56.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

0CH0R0WICZ Julian dr. Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny fizyologii, psychologii, pedagogiki i nauk przyrodniczych, przez docenta psychologii i filozofii natury w Uniwersytecie lwowskim. Warszawa, nakł. A. Kowalskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1879, w 8ce, str. 366 i 2 ni. 1 rubel 50 kop.

OLSZEWSKI Stanisław dr. Krótki rys wycieczki geologicznej we W. księstwie krakowskiem, skreślił ..... słuchacz c. k. Akademii górniczej w Leoben. (Odbitka z XII tomu Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii umiej, za rok 1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 39 i 2 tablice litogr.

— Spis minerałów znanych z W. księstwa krakowskiego (Odb. z XII tomu Sprawozdań Komisyi fizyogr.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 3.

0ŻEGAL5KI Józef. Uwagi myśliwskie dla wszystkich myśliwych i właścicieli dóbr ziemskich w Galicyi jako tśż w Królestwie polskiśm. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1879, w 8ce, str. 16. 25 cnt.

PAWŁOWSKI J. N. Die Provinz Westpreusen in ibrer geschichtlichen, culturhistorischen und sprachlichen Entwickelung von den altesten historischen Zei- s ten bis jetzt, mit 2 historischen Karten und dem Wappen Westpreussens. Danzig, Th. Bertling, 1879, w 8ce, str. XIII, 295 i 1 ni. 3 marki.

FELESS Julian dr. Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von den altesten Zeiten bis auf

die Gegenwart, von Lemberger

Metropolitan - Consistorial-Rathe, Pfarrer zur heil. Barbara und Rektor des griech. katholischen Central-Seminars in Wien, I Band: Von den altesten Zeiten bis zur Wiederherstellung der Union der ruthenischen Kirche mit Rom 1595.1 Wien, Druck und Verlag der Mechitha- > risten - Buchdruckerei (W. Heinrich), Mayer et Comp., 1878, w 8ce, str. 2; ni., 638 i 2 ni. 4 złr. 52 cnt.

PERKOWSKI S. dr. Godne uwagi następcze objawy rany postrzałowej kręgosłupa w okolicy szyjowej, rzecz odczytana na posiedzeniu warszawskiego Towarzystwa lek. w d. 19 listopada 1878 (Odbitka z Gazety lekarskiej). Warszawa, druk. Gazety lekarskiej, 1878, w 8ce, str. 35 i 1 ni.

Pieśni weselne dla młodzianów i drużbów w czasie aktu ślubnego, z dodatkiem oracyi i życzeń weselnych, wydanie 5 pomnożone. Poznań, J. Chociszewski, druk. H. Sehmaedickiego, 1879, w 32ce, str. 64. 30 fenig., w oprawie 40 fenig.

PLATO. Dzieła, przekładał z greckiego Antoni Bronikowski, tom II. Poznań, J. K. Żupański, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W Łebiński), 1879, w 8ce, str. 1 ni., 404 i 3 ni. 6 marek.

Pomniki starodawne prawa polskiego, tomu V część I (tytuł tymczasowy): Rerum pnblicarum scientiae, quae seculo XV in Polonia viguit, Monumenta literaria, editionem curavit Michael Bobrzynski, in supplemento Statuta synodalia Andreae, episcopi Posnaniensis, edidit dr. Udalricus Heyzmann. Cracoviae, sumptibus Academiae literarnm, typis VI. L. Anczyc et Soc., 1878, w 4ce, str. 2 ni, 9—316 i XL. 6 zlr.

Treść: Tractatus de natura jurium et bonorum regis et de reformatione regni ac ejus Reipublicae regimine, nuem in lucern edidit Stanislaus Zaborowski, regni Poloniae tbesauri notarius (str. 9—104); Clarissimi baronia Joannie Ostroróg, juris utriusque doctoris, Monuinentum pro comitiis generalibus regni sub rege Casimiro pro Reipublicae ordinatione congestum (str. 105—144); Magistri Pauli Vladimiri Tractatus de potestate papae et imperatoris respectu infidelium nec non de ordine Cruciferorum et de bello Polonorum contra dictos fratres, traditi oecumenico Constantiensi concilio, accedit liber De doctrina potestatis papae et imperatoris, editus contra Paulum Vladimiri per Johannem Falkenberg (str. 145—316); Statuta synodalia Andrea e, episcopi Posnaniensis, seculo XV confecta (str. I—XL).

POPIEL Józef. Kolegium polskie w Rzymie (Odbitka z Przeglądu polskiego).

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »