Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZEIŚTIA. Pod prasą znajduje się i wyjdzie w tych dniach dziełko pod tytnłem:

Józef Ignacy Kraszewski

Jego życie i zasługi

skreślił

Bolesław Barano-wski.

SsiąŹka pamiątkowa, wydana w pięćdziesięcioletnią rocznicę pracy literacki^ J. I. Kraszewskiego przez Towarzystwo pedagogiczne z portretem Jubilata,

We Lwowie, 1879.

Piękny odczyt p. Bolesława Baranowskiego o J. I. Kraszewskim przyjęty był na walnym zjeździe Towarzystwa pedagogicznego w Brodach nader sympatycznie. Dziełko niniejsze jest obszerniej opracowane na podstawie rzeczonego odczytu, i będzie miłą pamiątką dla każdego, który obchodzić będzie jubilensz naszego wielkiego pisarza.

Życiorys J. I. Kraszewskiego poprzedza adres, wystosowany przez Towarzystwo pedagogiczne do czcigodnego Jubilata.

W przekonaniu, że nawet w pomniejszych miastach prowincyonalnych dzień jubileuszu J. I. Kraszewskiego obchodzony będzie, polecamy niniejsze dziełko jako przedstawiające treściwie zasługi Jubilata, a tćm samćm podające pożądany materyał do stosownych odczytów.

Cena exemplarza 40 cnt., z przesyłką pod opaską 45 cnt.

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

(Plac Maryacki 1. 9 Isze piętro) przyjmuje już zamówienia na powyższe dziełko, aby'je zaraz po odebraniu z drakami wysłać mogła Szanownym pp. zamawiającym.

Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie wyszły dzieła następujące:

Dra Pawła GUTTMANNA NAUKA SPOSOBÓW KLINICZNEGO BADANIA NARZĄDÓW PIERSIOWYCH i BRZUSZNYCH, przekład dokonany pod kierunkiem dra Alexandra Kremera i docenta dra Stan. Pareńskiego. Warszawa, 1877. Cena 3 złr. 75 cnt. = 2 rs. 50 kop.

Skład główny w drukarni J. Ungra w Warszawie.

Dra Jana STEINERA RYS NAUKI O CHOROBACH DZIECI dla uczących się i lekarzy, przełożyło na język polski grono lekarzy Uniwersytetu Jagiell. pod kierunkiem prof. dra M. L. 'Jakubowskiego i prof. dra J. Oettingera. Kraków, 1877. Cena 4 złr. w. a. = 3 rs. 70 kop.

Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie.

Dra Antoniego JURASZA, docenta w Heidelbergu, LARYNGOSKOPIA, dzieło oryginalne ozdobione 43 drzeworytami. Kraków, 1878. Cena 2 złr. 25 cnt. w. a Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie.

Dra Oskara WIDMANNA, prymaryusza oddziału chor. wewn. w szpit. powszechnym we Lwowie, CHOROBY SERCA i TĘTNIC w zarysie, dzieło oryginalne. Kraków, 1879. Cena 1 złr. 85 cnt. w. a.

Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie.

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Radziszewskiego.

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1—1% arkusza druku. — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 30 cnt., półrocznie 2 złr. 20 cnt.; dla nieczłonków w Austryi rocznie 6 złr. 30 cnt., półrocznie 3 złr. 20 cnt.; w Warszawie rocznie 4 rs. 50 kop., na prowincyi w Królestwie polskiem i Cesarstwie rosyjskiem z przesyłkę 5 rs. 20 kop.; w Niemczech rocznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajcaryi 12 franków. — Cena ogłoszeń wynosi 5 cnt. od wiersza (petit). Administracya we Lwowie w aptece Z. Rukera ul. Skarbkowska 1. 7. Wszelkie koresportlłencye i listy dotyczące redakcyi a i reklamacye adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wyłącznie Agence Havas, Lafitte et Comp., place de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa.

NOWE NUTY

WV E> A.'N E NAKŁADEM KSIĘa-A-RiN-I

w Warszawie, uliea Miodowa Nr. 4.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

oZKOJuA. tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogiczwyehodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. roczna: w państwie austryackiórn 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Cena

[ocr errors]

Księgarnia 6. GEBETHNERA i SPÓŁKI w Krakowie

otrzymała na skład główny dzieło p. t.

IF.A.IMIIĄTIKI.A.
obchodu uroczystości Imienin

Je L JL ft A

w Di-eznie
w roku Jego jubileuszowym 1879,

z polecenia komitetu medalowego
zebrał i wydal

Wawrzyniec hrabia Engestrom.

Dzieło ozdobione portretem Jubilata, kopia z obrazu Kostrzewskiego, ofiarowanego na painiijfkę Jubileuszu, a przedstawiającego widok gmachu i bramy (17 nitarskiej w Lublinie, gdzie Jubilat pobierał pierwsze nauki, oraz widokiem willi J. 1. Kraszewskiego w Dreźnie, podług własnoręcznego rysunku właściciela.

W końcu dodany jest spis chronologiczny prac literackich Jubilata.
W formacie wielkiej 8ki. 1 złr. 80 cnt.

NAJNOWSZE WYDAWNICTWA DLA MŁODZIEŻY

KSIĘGARNI i SKŁADU NDT FERDYNANDA HOSICK

W WAR8ZA.WIE:

Dla dorastającej młodzieży.

[ocr errors][merged small][merged small]

J±. ASHEB Ac Co. in Berlin

suchen:

3. Warszawski Rocznik literacki, Band VI (1876).

NAJŚWIEŻSZE NOWOŚCI WYDANE NAKŁADEM

Księgarni ADOLFA KOWALSKIEGO w Warszawie.

HELOIN August. Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich partyach Andersena, Morphy'ego, Steinitza, Paulsena, Dubów, Kolischa, Stauntona, Kizieryckiego, Horwitza, Owena, Loyda, Arnous de Riviere, Zakertorta, G. R. Neumanna, Beniowskiego, Rosenthala, Winawera, Petrowa, Barnes i w. i. Metoda służąca do wydoskonalenia się praktycznie samemu. Rs. 1 kop. 20, w ozdobnej płóciennej oprawie rs. 1 kop. 50.

00H0EOWICZ Julian dr. fil. Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny fizyologii, psychologii, pedagogiki i nauk przyrodniczych. Rs. 1 kop. 50.

Treść: 0 wrażeniach zmysłowych; O wrażliwości siatkówki; O kształceniu słuchu; Spostrzeżenia psychologiczne podczas zasypiania; Myśl i ciepło; Myśl i światło; O możności zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na dowolna odległość; O wartości pokarmów; Rozwój filozoficznych i chemicznych pojęć o atomach; Teorya mikrofonu; O jednej nowej książce (Przyczynek do dziejów filozofii popularnej); O jodnej z naszych wad narodowych; Właściwości charakterów kobiecych. WÓJCICKI Z. Wł. Historya literatury polskiej w zarysach dla młodzieży. Rs. 1 kop. 50, w ozdobnej oprawie płóciennej rs. 2.

Rzadkość bibliograficzna do nabycia:

MIECHOWITA Math. Chronica Polonorum. Cracoviae, impressum opera atque industria H. Vietoris, 1521, fol. — Exemplarz cały i pięknie zachowany, z tytułem oryginalnym, bez żadnych braków. Cena tylko 30 złr. w. a.

Do nabycia w Krakowie w drukarni Czasu u P. Józefa Hopcasa.

[ocr errors]

DZIEŁA

wydane nakładem księgarni

GEBETHNERA i WOLFFA ...

w Warszawie:

Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku, 1877. 1 rs.

Bratanki, powieść z podania z początku XVIII wieku, 2 tomy, 1880. 2 rs.

Br uh I, opowiadanie historyczne, wyd. 2gie, 2 tomy, 1876. 2 rs.

Czośnikówny, powieść z illuatr. Chełmońskiego i Pillatego, 1875. 1 rs. 50 kop.

Hołota, powieść współczesna, 2 tomy, 1878. 1 rs. 50 kop.

Hrabina Cosel, powieść historyczna, wyd. 2gie, 2 tomy, 1876. 2 rs.

Jak się Pan Paweł żenił i jak się ożenił, powieść, 1878. 1 rs.

Jesienią, powieść, 2 tomy, 1876. 1 m 80 kop.

Kawał literata, wizerunki społeczne z końca XVIII wieku, 1876. 1 rs. 50 kop.

Krasicki, życie i dzieła, karta z dziejów literatury XVIII wieku, 1879. 2 re., w większym formacie 2 rs. 50 kop.

Macocha, powieść z podań XVIH wieku, 3 tomy, 1873. 2 rs. 25 kop.

Mogiły, Abracadabra, dwa fragmenty, oraz Dyaryusz podróży z Warszawy do Petersburga hr. Kazimierza Konstantego de Broki Platera, w 1792 r. odbytej, 1859. 50 kop.

Morituri, powieść, 2 tomy, 1875. 2 rs. 25 kop.

Niebieskie migdały, powieść, 3 tomy, 1876. 3 re.

Ostatnie chwile księcia woj ewody (Panie kochanku), z papierów po Glince, wyd. 2gie, 1877. 90 kop.

Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIH wieku, 1879. 90 kop.

Powrót do gniazda, powieść z podań XVI wieku, 1874. 1 rs. 50 kop.

Resurrecturi, powieść, 2 tomy, 1876. 1 rs. 50 kop.

Roboty i prace, sceny i charaktery współczesne, 1875. 1 rs. 20 kop.

Skrypt Fleminga, powieść hist. z czasów Augusta II, 2 tomy, 1879. 1 rs. 50 kop.

Starosta warszawski, obrazy historyczne z XVIII wieku, 3 tomy, 1877. 3 rs.

Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIII wieku, 2 tomy, 1879. 2 rs. 40 kop.

W starym piecu, studyum psychograficzne, 1879. 1 rs. 20 kop.

Z siedmioletniej wojny, opowiadanie hist., wyd. 2gie, 2 tomy, 1878. 2 rs.

Żywot i sprawy JMPana Medarda z Gołczwi Pełki, z notat familijnych spisane, 3 tomy, 1876. 3 rs.

W druku:
Herod Baba.

Krzyżacy w r. 1410, obrazy z przeszłości, 2 tomy.
Pod blachą, powieść historyczna, 3 tomy.
Przygody P. Marka Hinczy.
Ramułtowie.
Złoto i błoto, powieść współczesna, 3 tomy.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki,

1 ■——'

*■ Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

« PoprzedniaDalej »