Obrazy na stronie
PDF

Najnowsze dzieła nakładowe księgarni

GEBETHNEEA i WOLFFA

w Warszawie:

KRASICKI,

życie i dzieła, kartka z dziejów literatury XVIII wieku, przez J. I. Kraszewskiego.

2 rs., w większym formacie 2 rs. 50 kop.

[graphic]

twierdza kresowa i joj oltolioe,

monografia historyczna, nagrodzona, przez Akademią umiejętności

w Krakowie, skróślona przez Maryana Dubieckiego,

90 kop.

[ocr errors]

JEŁoliTwesa

PRAKTYCZNY PORADNIK

dla gospodarzy .'

czyli nauka chowu, utrzymania, żywienia, poznawania i leczenia chorób koni, bydła owiec, świń, kóz i psów.

Przekład z 21 niemieckiego wydania.

Dzieło uwieńczone przez król. Towarzystwo ekonomiczne MarchijsMe.

Cena w oprawie 1 rs. 20 kop.

przez
BARONA Ht^BJSTER.At,

byłego posła austriackiego w Paryżu i K/.ymie.

Według korespondencyi dyplomatycznych niewydanych, znajdujących si§ w archiwach: Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia, iiFlorencyj.

Przekład St. Strojno wskiego.

2 tomy. 8 rs. 60 kop.

Nakładem KAROLA WILDA we Lwowie wyszło dziełko:
KAZIMIERZA STADNICKIEGO

'Przyczynek do Heraldyki polskiej w średnich wiekach.; \

Treść: 1. Spis imion starosłowiańskich tudzież obcych używanych w Polsce, mianowicie w średnich wiekach, z osobnym wykazem tych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 2. Spis przydomków w średnich wiekach używanych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 3. Spis szlachty piastowskiej t. j. tej, która już przed wstąpieniem Jagiellonów na tron polski miała nazwiska swe rodowe; 4. Rozprawy o Piotrze Duńczyku i o Piotrze synu Własta, o Herburtach, Zaklikaoh, Zawiszach i Żegotach; 5. Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych. 16mo, XII i 307 str. W oprawie fi. 2. 80, na ładnym papierze fi. 3. 60 ent.

CZASOPISMO Towarzystwa aptekarskiego

pod redakcyą dra M. D. Wąsowicza i prof. dra Br. Radziszewskiego.

Wychodzi we Lwowie co Igo i 15go każdego miesiąca w objętości 1—1'/, arkusza druku. — Prenumerata wynosi dla członków Towarzystwa rocznie 4 złr. 30 cnt., półrocznie 2 złr. 20 cnt.; dla nieczłonków w Austryi rocznie 6 złr. 30 cnt., półrocznie 3 złr. 20 cnt.; w Warszawie rocznie 4 rs. 50 kop., na prowincyi w Królestwie polakiem i Cesarstwie rosyjskiem z przesyłkę 5 rs. 20 kop.; w Niemczech rocznie 10 marek, w Belgii, Francyi i Szwajearyi 12 franków. — Cena ogłoszeń wynosi 5 cnt. od wiersza (petit). Administracya we Lwowie w aptece Z. Rukera ul. Skarbkowska 1. 7. Wszelkie korespondencye i listy dotyczące redakcyi a i reklamacje adresować należy do redaktora, Lwów ul. Ossolińskich 1. 16 I piętro. — Ogłoszenia w Paryżu przyjmuje wyłącznie Agence Havas, Lafitte et Comp., place de la Bourse 8; w Warszawie główny skład u Gebethnera i Wolffa.

Pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo:

KOSMOo organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; w całej Austryi z przesyłkę pocztowe 6 złr., półrocznie 3 złr.;/w całych Niemczech z przesyłka pocztowa 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z przesyłkę pocztowe 14 franków, półrocznie 7 franków.

■V* Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.

SZKOJu A tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 30-33 z dnia 26 lipca — 16 sierpnia 1879: Trzynaste walne zgromadzenie Towarzystwa pedagogicznego w Brodach d. 21—23 lipca 1879, przez dra T. G-. (30); Przemówienie L. Tatomira przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej, postawionej w miejscu urodzenia Józefa Korzeniowskiego w Brodach d. 21 lipca 1879 (30, 31); Czego uczyć z chemii w szkole ludowej (30, 33); Uwagi o projekcie ankiety gimnazyalnej, przez dra K. Benoniego (31); 0 nauczycielach i nauce szkolnej w starożytności greckićj, przez J. Chmielewskiego (31, 32); Wycieczka doPodhorzec, przez dra T. G. (31); Sekcya dla szkół średnich na XIII walnćm zjeździe Tow. pedagogicznego w Brodach (32); Przemówienie dra Fr. Nowakowskiego przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej, postawionej w miejscu urodzenia J. Korzeniowskiego w Brodach a. 21 lipca 1879 (32); Pouczyć dzieci w praktyczny sposób o bajce na podstawie 66go kawałka z Iszej Książki do czytania, przez J. Chmiclewjo (33); Wiadomości potoczne; Inseraty.

Księgarnia G. Gebethnera i Spółki

i

>v Krakowie

otrzymała, na skład główny:

j PAMI4TKA OBCHODU

uroczystości imienin ■w I>reznie

w loku jego jubileuszowym 1879.

Z polecenia komitetu medalowego zebrał i wydał Wawrzyniec hr. Engestróm.

1 złr. 80 cnt.

[merged small][ocr errors]

Męczeństwo św. Stanisława

i jego znaczenie w dziejach narodu, napisał ks. W. Kalinka.

Rzecz czytana na posiedzeniu publicznćm Akademii umiej, w Krakowie 3 maja 1879 r.)_

60 cnt.

WIELKA RODZINA
w WIELKIM NARODZIE,

(monografia o hetmańskiej rodzinie Rzewuskich),
przez Ludwika Piotra Leliwę.

1 złr. 50 cnt.

NASZ NARODOWY ZAKON

czyli

Wskazówki do umiejętności życia dla synów i cór polskiej ziemi, przez A. J. J. z nad Sanu. 1 złr, 50 cnt.

NAJNOWSZE WYDAWNICTWA DLA MŁODZIEŻY

I i SKŁADU NUT FERDYNANDA HOSICK

W WAB8ZA.WIE:

Dla dsieei od lat 6 do 9.

[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Wydawca i redaktor odpowiedziałby dr. Władysław Wisłocki,

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego .Stek la.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[graphic]
[graphic]

10 en*., z przesyłką 12 cnt. Oplata od Ogłoszeń za każdą '/,„ część strony 50 cnt., za całą stronicę czyli 61 wierszy petytowych 5 złr. _

Prenumeratę w gotówce i wyraźnie pisane ogłoszenia przesyłać należy najdalej do 20 każdego miesiąca albo do księgarni Gebethnera i Sp. w Krakowie, albo wprost do redaktora Przewodnika bibliograficznego. _ _

[graphic][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »