Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][subsumed]

TATOMIR Lucyan. Dzieje Polski w za- [ WEINERT Alexander. Kawalerowie rysie, dla klas wyższych szkół śred- Złotej ostrogi w Polsce do XIX wieku, nich, seminaryow nauczycielskich i pry-skreślił ..... magister prawa i admiwatnych zakładów naukowych ułożył}nistracyi. Warszawa, druk. J. Ungra, ..... Lwów, nakł. autora, I związko-1879, w 16ce, str. 40 i 1 rycina. wa druk., 1879, w 8ce, str. 330,} ,

WIEDEMAN Franciszek. Przewodnik 1 nl. i VII prócz przedmowy i dedy-pedagogiczny dla nauczycieli i każdekacyi. 1 złr. 40 cnt.

go, kto się wychowaniem dzieci zajmu. TOLL Robert von baron. Chronologie je, obejmujący sprawy wychowania doder Ordensmeister über Livland, der mowego i szkoły pospolitej, opracoErzbischöfe von Riga und der Bischöfe Swany przez Czesława Pieniążka, ze von Leal, Oesel-Wiek, Reval und Doroszyt II. Stryj, nakł. i druk. A. Mülpat, aus dem Nachlasse von .....lera i syna, 1879, w 8ce, str. 49--88. herausgegeben von Dr. Ph. Schwartz

} WOLLE Ottomar. Plan miasta Wielu(Brieflade, est - . livländische, III). }

%šnia: 1. według mapy sporządzonej Riga, Deubner in Comm., 1879, w 8ce,

Swoce, miesiąca stycznia 1799 r. przez kon• str. XV i 382. 9 marek.

duktora Grappow, wykazujący mury TRETER Thomas. Theatrum virtutum obronne z czasów Kazimierza WielkieStanislai cardinalis Hosii, episcopi War-go, króla polskiego; II. według mapy miensis, per ..... can. custod. War- {z 1823 r. przez geometrę F. Bergemien., centum, odis illustratum, pri-manna sporządzony, przerysował i wy. mum Cracoviae a. 1685 luci publicae { dał 1879 r. geometra przysięgły ..... exhibitum, nunc tertio post optimi prae- > Warszawa, litogr. S. Orgelbranda sy. sulis mortem saeculo elapso demo re-nów, 1879, fol. wielkie, 2 mapy litogr. cognitum atque episcopo cleroque War

s
}

e

WOLSKIJ Władimir. Halka, opiera miensi ad instar xenii dedicatum (a Fr. So

•{w. 4 aktach, muzyka St. Moniuszko. Hipler) in piam memoriam diei V Au

Moskwa, tip. A. W. Kudriawciewskoj, gusti 1879. Brunsbergae, ex off. War-37

1879, w 12ce, str. 40.. miensi, 1879, w 12ce, str. XII i 120.}"

S ZAŁĘSKI Stanisław ks. T. J. Kościoł TROCHANOWSKI Karol. Chemiczny od

300. Jezuitów we Lwowie pod wezwarozbiór wod studziennych i rzecznych niem sw apostołów Piotra i Pawła miasta Tarnowa, dokonany i opisany lion

"}(Odbitka z Przeglądu lwowskiego). przez asystenta przy katedrze chemii

11 Lwow, druk. ludowa, 1879, w 8ce, w Uniw. Jag. (Odbitka z tomu XIII

str. 35. Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag.,

{ ZAREWICZ dr. O wyróżnianiu wrzo1879, w 8ce, str. 27 i 2 karty tablic.

{dów wenerycznych części płciowych

Sze stanowiska klinicznego, odczyt miaUmgebungskarte von Krakau, heraus. Sny na posiedzeniu Tow. lek. krak. (Odgégeben vom k. k. militär. geographi- } bitka z Przeglądu lekarskiego). Kraschen Institute, aus vier Specialkarten-ków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce Blättern zusammengesetzt. Wien, 1879, { wiekszéj, sir. 45.

toglog 1: 75.000. 80 cnt.,} ZBROŻEK Piotr. Prawa i obowiązki kolor. 1 złr. 20 cnt.

Snaczelnika gminy. Lwów, nakł. wyWEDRYCHOWSKI Emile dr. en médecine. S dawnictwa dziełek ludowych pod przeContribution à l'étude des abcès de wodnictwem Alfreda Młockiego, I związla paroi abdominale antérieure. Paris, kowa druk., 1879, w 8ce malėj, str. imp. Parent, 1879, w 8ce, str. 53. 30. 8 cnt.

OGŁOSZENIA. '

Staraniem i nakładem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie wyszło dzieło p. t. Choroby serca i tętnic w zarysie,

skreślił dr. Oskar Widmann prymaryusz oddziału chorób wewnętrznych w szpitalu powszechnym krajowym we Lwowie, były asystent, katedry fizyologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, emeryt. asystent kliniki lekarskiej 6. szkoły

medyczno chirurgicznej we Lwowie, członek Towarzystwa lekarzy galicyjskich we Lwowie.

Cena 1 złr. 85 cnt. Kraków, 1879. Skład główny w księgarni S. A. Krzy. żanowskiego w Krakowie.

Pod prasą, znajduje się następujące dzieło: dra A. Rothego (naczelnego lekarza zakładów dla obłakanych w Warszawie),

PSYCHOPATHOLOGIA FORENSIS

[ocr errors]

Nauka o chorobach umysłowych w zastosowaniu do sądownictwa, a w szczególności do praw obowiązujących

w Królestwie polskiem i Galicyi.

[ocr errors]

Właśnie opuściły prasę we Lwowie:

L. Tatomira Dzieje Polski w zarysie. Cena exemplarza w wielkiej 8ce, 22 arkuszy ścisłego druku, 1 złr. 40 cnt., z przesyłką pocztową 1 złr. 60 cnt. Zamówienia należy przesyłać albo do autora pod adresem ul. Garncarska 1. 4, albo do I drukarni związkowej hotel Zorża we Lwowie. Posyłki expedyuje się franko tylko za otrzymaniem należytości z góry za przekazem pocztowym.

[ocr errors]

księgarnja katolicka w Krakowie.

W Administracyi wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, płac Maryacki 1. 9, 1 piętro, są na składzie: Gimnastyka w szkołach ludowych, instrukcya dla nauczycieli, ułożona przez

Edw. Madejskiego, z 8 tablicami litografowanemi. Cena 60 cnt. Ksiądz Felix Dupanloup, biskup orleanski, wspomnienie pośmiertne przez

Zygmunta Sawczyńskiego, dyrektora seminaryum nauczycielskiego. Cena 60 cnt.

[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »