Obrazy na stronie
PDF

ECHO MUZYOZHB

Dwutygodnik literacko - artystyczny.

Wychodzi dwa razy na miesiąc. Oprócz literackiej części, zajmującej się wyłącznie sprawami muzyki, zawiera jeszcze dodatek nut muzycznych poważniej szej treści.

Cena w Warszawie wynosi: rocznie rs. 6, półrocznie rs. 3, kwartalnie rs. 1 kop. 50. W Cesarstwie i na prowincyi: rocznie rs. 8, półrocznie rs. 4, kwartalnie rs. 2.

Główna expedycya w Warszawie w księgarni WŁ Banarskiego ulica Krakowskie Przedmieście Nr. 71.

Die eben erschienene No 29 des

MAGAZIN fur die Literatur des Auslandes

(Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig) enthałt Folgendes:

Inhalt: Neuigkeiten ans der Literaturwelt, vom Kosmopolit.— Deutschland und das Ausland. Zur Fremdwórterbildung in den moderaen Kultursprachen II, von Dr. M. Schasler. — Frankreich. Eugene Labiche und Le Voyage de M. Pcrrichon, von Helwikg. — Belg i en. Novellen von Emil Greyson, von Lina Schneider. — Russland. P. Polewoj: Geschichte der russischen Literatur im Skizzen und Biographien, von AlbinKohn. —Kleine Rundschau. Nouvas Rimas de G. F. Caderas. — Eine Biographie und Charakteristik Manzoni's. — H. Frauberger: „Die Kunstindustrie auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876" und„ Die Kunstindustrie auf der Pariser Weltausstellung 1878". — Translations from the German poets. — Englische Bibliographie.

fMF* Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie jedes Poitamt nehmen Bestellungen an. — Preis: pro Quartal 4 Mark. — Probenummera sendet die Verlagsbuchhandlung gratis und franco nach allen Orten.

PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popnlamo - naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 52 i 1—3 z d. 27 czerwca — 16 lipca 1879: Materya i ruch, przez Clerka Maxwella, przekład S. Dicksteina (52—3); Na Maderze, przez E. Świeżawskiego (52); Szczury w Brazylii (52); O zapłodnieniu jajka u zwierząt, przez dra H. v. iheringa (52 - 2); Od redakcyi (1); Pospolitość ceru, lantanu i dydymu w przyrodzie (1); 0 śmierci, przez A. Śkorkowskiego (1—3); Produkcya nafty w Ameryce (2); Związki miedzi, przez P. Berta (2—3); 0 przyczynach snu, teorya postawiona przez Preyera, streścił dr. J. B. (3j; Kronika.

oZ-KOdliA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackićm 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 26 — 29 z dnia 28 czerwca — 19 lipca r. 1879: O szkole wydziałowśj żeńskiej (26—28); Nauka niedzielna i prawne środki przymusowe względem terminatorów, przez Bolesława Baranowskiego (26); Czego uczyć z chemii w szkole ludowej (26—27, 29); Polska za Wazów, przez L. Tatomira (26—27); Olesko, Brody i Podhorce, przez L. T. (27—29); Wiadomości potoczne; Inseraty.

Pfakłjaclem • Icsi^g-arai

GEBETHNERA i WOLFFA

w "Warszawie
wydane zostały następujące nowe dzieła:

SZKOŁA MASZYNISTY,

podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i uczniów szkól technicznych,

opracowali J. BROSIUS i R. KOCH,

tłómaczył z 3go niemieckiego wydania L. Wojno.

Część pierwsza: Kocieł parowozu i jego uzbrojenie, ze 159 drzeworztami i 2 tabl. litogr.
Część druga: Parowóz jako maszyna i wóz, z 364 drzeworytami i 2 tabl.
Część trzecia: Wiadomości o budowie i exploatacyi dróg żelaznych, ze 128 drze-
worytami (pod prasę).

Przedpłata na 3 części 3 rs., po wyjściu całego dzieła 4 rs.

Kujawiaki, mazurki, wyrwasy

i dumki pomniejsze, ze źródeł etnograficznych i własnych notat zebrał ZYGMUNT GLOGER.

25 kop.;

657 śpiewek, ze źródeł etnograficznych własnych notat zebrał

Zygmunt Gloger.

Wydanie drugie. 30 kop.

MIKOŁAJA BIERNACKIEGO (M. Rodocia)

PIEŚNI i SATYRY.

1 rs.

Ze wspomnień Ma r y ni o n c k i c li,

opowiadanie JORDANA.

60 kop.

Herbert Spencer,

0 wychowaniu moralnćm, umysłowśrn i fizycznćm,

przełożył MICHAŁ SIEMIRADZKI.
1 rs. 35 kop.

[ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Kraków, 1 września 187*9.

Ateneum pismo naukowe i literackie, pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt sierpniowy r. 1879. Warszawa, wydawca W. Spasowicz, druk. K. Kowalewskiego, w 8ce większej, str. 201—-405.

Treść: O pojęciu, zadaniu i stanowisku historyi (M. Bobrayńskiego W imię prawdy dziejowej), przez Stanisława Smolkę, (str. 201—231); Najznakomitsi komedyo1 pisarze hiszpańscy, przez J. A. Święcickiego (c. d., str. 232—254); Koniec Radziejowskiego, rok 1704/5, przez K. Jarochowskiego (dok., str. 255—286); Listy czeskie, przez Prawdę (str. 287—308); Logika i metafizyka, przez F. K. (str. 309— 321); Kasia i Marynka, z papierów pozostałych po Gabryelli, przez P. Chmielowskiego (dok., str. 322-357); Rozbiory i sprawozdania: 1. T. Lubomirskiego Najdawniejsze księgi sądowe, przez Mi Bobrzyńskiego, 2. Al. Walickiego Błędy nasze, przez A. A. K., 3. J. Aua Socyalizm, przez K. Dunina, 4. Archiwum do dziejów oświaty, przez T. Wierzbowskiego, 5. A. Zebrzydowskiego Korespondencya, przez T. Wierzbowskiego (str. 358—383); Kronika miesięczna.

BĄCZALSEI Edmund. Arytmetyka dla użytku szkół niższych realnych, wydziałowych , handlowych, przemysłowych, rolniczych i innych podobnych zakładów naukowych, podług dra Pr. Mocnika Arytmetyki dla szkół realnych z uwzględnieniem miar metrycznych ułożona i w myśl nowego planu lekcyjnego dla szkół realnych z r. 1372

[ocr errors]

ben. Danzig, Saunier, 1879, w 4ce, str. 13. 1 marka 20 fenig.

BONTZEK N. Die Armen Schulschwestern D. N. D. an der Elementarschule zu Beuthen 0/8., Bilder ans dem Leben und Wirken dieser Ordensfrauen, flir die dankschuldigen Schtilerinnen nach pfarramtlichen Quellen zusammengestellt von Kapłan. Beuthen O/S., O. Waeldner, 1879, w 8ce, str. 78. 50 fenig.

BRANICKI Karier Korczak. Les nationalitćs Slaves, lettres au Revśrend P. Gagarin S. J. Paris, E. Dentu, imp. L. Hugonis, 1879, w 8ce, str. 408. 7 franków 50 centim.

La Slavie primitive; La Russie normande et tatare; La Pologne des Piast; Kazimir, roi des paysans; La rćforme en Pologne; Paul Ier; Alexandre Ier; Lesrecits du comte de Witt; Le tsarćvitsch Constantin; Le nihilisme.

BUGNO M. Przewodnik w praktycznej nauce stylu dla szkół ludowych, według dzieła J. Mezlera ułożył i do potrzeb szkół zastosował dyrektor

szkoły ludowej w Rzeszowie, wydanie 2 poprawne. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara, 1879, w 8ce, str. 253 i 1 ni. 1 złr. 50 cnt.

Oalinka. Moguncya, nakł. J. Scholza, (1879), w 4ce, str. 4 textu i 7 chromolit.

CARRIERE Maurycy. Sztuka i literatura w XVIII i XIX wieku, epoka rozwoju ducha i ideały ludzkości, przez

przekład z drugiego wydania

niemieckiego uzupełniony poglądem na poezyą polską w XIX stuleciu, skreślonym przez Piotra Chmielowskiego. Warszawa, wydawnictwo M. Gllicksberga, 1879, w 8ce, str. 321—387 i 1 ni., 1—96.

Część I ark. 21 do końca, część II ark. 1-6.

CHODŹKHIEWICZ Ladislas. Une inscription cuneiforme de Persepolis, nou

velle interpretation par (Actes

de la Societe philologiąue, tome IX fasc. 1). Paris, E. Leroux, 1879, w 8ce, str. 40. 2 franki 50 centim.

« PoprzedniaDalej »