Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

Nakładem KAROLA WILDA we Lwowie wyszło dziełko:

KAZIMIERZA STADNICKIEGO
Przyczynek do Heraldyki polskiej w średnich wiekach.

Treść: 1. Spis imion starosłowiańskich tudzież obcych używanych w Polsce, mianowicie w średnich wiekach, z osobnym wykazem tych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 2. Spis przydomków w średnich wiekach używanych, które przeszly na nazwiska szlacheckie polskie; 3. Spis szlachty piastowskiej t. j. téj, która już przed wstąpieniem Jagiellonów na tron polski miała nazwiska swe rodowe; 4. Rozprawy o Piotrze Duńczyku i o Piotrze synu Własta, o Herburtach, Zaklikach, Zawiszach i Žegotach; 5. Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych.

16mo, XII i 307 str. W oprawie fil. 2. 80, na ładnym papierze i. 3. 60 cnt.

Od marca r. 1879 wychodzi w Krakowie na początku każdego miesiąca pod redakcyą Bronisława Gustawicza: PRZYJACIEL ZWIERZĄT pisemko przyrodnicze dla młodzieży i ludu.

Przedpłata roczna wynosi 60 cnt. Administracya i expedycya w Krakowie, ul. Wielopole, 1. 89 III. – Członkowie krakowskiego Stowarzyszenia ochrony zwierząt otrzymują pisemko bezpłatnie.

Wydawnictwo Maurycego Orgelbranda w Warszawie:

TYGODNIK POWSZECHNY,

Pismo illustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i po

lityce poświęcone. Siły literackie i artystyczne dobrze wypróbowane i zasłużone; wiele między temi pierwszorzędnych.

Każdy z prenumeratorów otrzymuje w ciągu roku bezpłatnie cztery większych rozmiarów premia, wykonane z rysunków artystów polskich, czyli w każdym kwartale rokú jedno bezpłatne premium; nazwiska ich: Andriolli, Bakałowicz, Matejko, Pillati.

Nadto wszyscy prenumeratorowie Tygodnika Powszechnego mają prawo, po bardzo niskich cenach nabywać ośm oleodruków artystycznie wykonanych. Prospekt i Nr. okazowy pisma rozsyła się pocztą na żądanie, bezpłatnie.

Przedpłata wynosi:
W Krakowie: kwartalnie fl. 2 cnt. 75, na prowincyi fl. 3 cnt. 50.
We Lwowie: kwartalnie fl. 3, na prowincyi fl. 3 cnt. 80.
W Poznaniu: kwartalnie marek 5, na prowincyi marek 6.

Redakcya i expedycya główna w księgarni Maurycego Orgelbranda w Warszawie naprzeciw posągu Kopernika.

Konkurs na dzieło pod tytułem: Historya wojen i rewolucyi domowych w dawnej Polsce, począwszy od ucieczki Henryka aż do zniszczenia Państwa (1574-1796).

W przybliżeniu treść dzieła: Cztéry podwójne elekcye czyli czterokrotne zdarzenia, że dwóch królów obrano i jeden walczył z drugim. Piérwsza taka podwójna elekcya była po ucieczce Henryka r. 1576, druga po zgonie Batorego r. 1587, trzecia po zgonie Sobieskiego r. 1697, czwarta po zgonie Augusta II r. 1733. Związki czyli rewolucye wojska koronnego i litewskiego za panowania Zygmunta III, Jana Kazimierza i po zgonie Sobieskiego. Wojny z Kozakami od czasu Zygmunta III aż do rzezi humańskiej. Wojna króla Batorego z miastem Gdańskiem. Zaburzenie ze Zborowskimi. Sejm inkwizycyjny za Zygmunta III. Rokosz Zeb rzydowskiego Zaburzenia z Hieronimem Radziejowskim. Wojna z adherentami Szweda w czasie panowania J. Kazimierza. Proces a w końcu wojna z Lubomirskim. Gwałtowne zajścia podczas elekcyi Michała. Naprężenie między konfederacyą gołąbską a związkiem w Łowiczu. Niespokoje wywołane przez arcybiskupa Prażmowskiego. Działania stronictw w czasie panowania Sobieskiego. Wojna Litwinów z Sapiehami. Wojna między Augustem II a Leszczyńskim. Haniebne postę pki arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Wojna konfederacyi tarnogrodzkiej naprzeciw wojskom saskim. Sprawa toruńska r. 1724. Niespokoje wywołane przez arcybiskupa Komorowskiego. Zaburzenia w czasie elekcyi Poniatowskiego. Ściganie konfederacyi barskiej przez Branickiego. Walka Targowiczanów z obrońcami konstytucyi 3 maja 1791 roku.

Davilla i Lacretelle opisali wojny domowe francuskie, Clarendon angielskie, Draper i inni amerykańskie, Denina, Varchi i inni włoskie. Ten sam Denina opisał także niemieckie wojny domowe, Vertot opisał portugalskie, a mnóstwo jest dzieł o wojnach domowych hiszpańskich. Nadto o wojnie trzydziestoletniej istnieją dzieła Szyllera, Woltmana, Szporszylla i innych pisarzy. Słowem wszystkie cywilizowane narody, tak europejskie jak amerykańskie, mają w mnogich dziełach opi. sane swoje wojny domowe, i można powiedzieć, że czém naród dojrzalszy. tém lepsze i obszerniejsze dzieła posiada w tej materyi. Clarendona historya wojen domowych angielskich wypełnia 12 tomów, a o niedawnéj domowej wojnie amerykańskiej (1861–1865), prócz wspomnionego Drapera, wyszło 3 czyli 4 innych dzieł. Więc nie wojen i rewolucyi ale tego powinniśmy się wstydzić, że wśród cywilizowanych narodów tylko jedni Polacy, Rusini i Litwini nie mają dzieła history. cznego o swoich wojnach i rewolucyach domowych, zwłaszcza gdy w żadném państwie wojny i rewolucye domowe tak długo nie trwały i tak często się nie powtarzały, jak w dawnej Polsce. Nic nas tyle nie poprawi z odzie dziczonych błędów i nic więcej nie oświéci na przyszłość, co dobra historya naszych wojen i rewolucyi domowych. Będzie ona zwierciadłem politycznego sumienia a oraz probierzem rozumu stanu naszych przodków. Ich upadek i przyczyny tego upadku należą do historyi, nasza przyszłość zależy od nas. I dlatego ogłaszamy niniejszy konkurs.

Rękopis ma być téj objętości, aby go można wydrukować na 30 arkuszach in 8vo. Tylko autorowie ze stanu świeckiego będą przypuszczeni do konkursu. Honoraryum 1000 (tysiąc) guld. aust. wal. Termin do napisania oraz bliższe warunki poda

A. SOZAŃSKI W Samborze (Galicya).

NAJNOWSZE WYDAWNICTWA DLA MŁODZIEŻY KSIEGARNI I SKŁADU NUT FERDYNANDA HÖSICK

[ocr errors][ocr errors]

Księgarnia G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie
otrzymała na skład główny następujące dzieła:

BARTOSZEWICZ Julian. Historya literatury polskiej, potocznym sposobem

opowiedziana, wyd. 2gie powiększone, 2 tomy. 7 złr. – Historya pierwotna Polski, 4 tomy. 14 złr. BULINSKI Melchior ks. Historya kościoła polskiego: tom I. epoka Piastow

ska; II. epoka Jagiellońska; III. epoka królów obieralnych. Kraków,

1873/4. 8 złr. GAWIŃSKI Jan z Wielomowic. Pisma pozostałe, z autografu wydał dr.

Wład. Seredyński. 2 złr. LELIWA Ludwik Piotr. Wielka rodzina w wielkim narodzie (monografia

o hetmańskiej rodzinie Rzewuskich). 1 złr. 50 cnt. Listy do pani Apatyi, która stała się Progresyą, i jej odpowiedzi, serya

pierwsza. 80 cnt. ŁUSZCZKIEWICZ Władysław. Kościół kolegiacki Łęczycki we wsi Tumie,

zabytek architektury XII wieku, z 8 tabl. litogr. 2 złr. 50 cnt. MOLICKI A. dr. Wykład systematyczny tagmatologii to jest nauki o porząd

ku istności, część fundamentalna: Metodologia. 3 złr. RIVAUX ks. Opowiadanie dziejów kościoła rzymsko - katolickiego w stre

szczeniu, z Vgo wydania francuskiego przełożył ks. Bogumił z nad

Wisły, 3 tomy. 8 złr. STEBELSKI ks. Ostatnie prace, z autografu wydał, wstępem i przypisami

objaśnił dr. Wł. Seredyński. 1 złr. 50 cnt. WILCZEK Józef ks. Mowy, przemowy ślubne, pogrzebowe, instalacyjne itp.

80 cnt. Zakon nasz narodowy czyli wskazówki do umiejętności życia dla synów

i cór polskiej ziemi. 1 złr. 50 cnt,

Taż księgarnia nabyła: Przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem wszelkich wiado

mości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych. Cena exemplarza

brosz. 75 cnt., kart. z rycinami 1 złr. 25 cnt. SZPADERSKI ks. Kazania, w 3 tomach. Kraków, 1875. 4 złr. 50 cnt.

URZEDNIK czasopismo poświęcone sprawom urzędników wszelkich zawodów, wychodzi w Przemyślu na dnių 10 i 25 każdego miesiąca.

Cena prenumeraty: kwartalnie wraz z przesyłką pocztową 60 cnt., półrocznie wraz z przesyłką 1 złr. 20 cnt.

Ogłoszenia przyjmuje Administracya za opłatą 6 cnt. od wiersza drobnym drukiem; przy kilkakrotném umieszczeniu ogłoszenia cena ta zostaje znacznie obniżoną.

Listy i prenumeratę nadsyłać należy: Do redakcyi ,,Urzędnika“ w Przemy ślu, rynek główny 1. 59.

« PoprzedniaDalej »