Obrazy na stronie
PDF

ktor Akademii krakowskiej (Odbitka z Przewodnika naukowego i liter). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1879, w 8ce, str. 117.

WICHEBKIEWICZ B. dr. Okulistyka popularna, w pojedynczych wybranych działach przedstawiona przez zeszyt 1, zawierający anatomią oka i naukę o jaskrze. Poznań, nakł. autora, druk. J. Leitgebra, 1879, w 8ce, str. 44 i 1 tabl. litogr.

WTDMANN Oskar dr. Choroby serca i tętnic w zarysie. Kraków, nakł. Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie, S. A. Krzyżanowski, druk. Pobudklewicza (A. Koziań8kiego), 1879, w 8ce, str. 3 ni., 137 i 3 ni. 1 złr. 85 cnt.

WILCZEK Józef ks. dr. Mowy, przemowy ślubne, pogrzebowe, instalacyjne i t. p. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca iSp., 1879, w 16ce, str. 118 i II. 80 cnt. WÓJCICKI K. Wł. Historya literatury polskiej w zarysach, dla młodzieży napisał Warszawa, nakł. A. Kowalskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1879, w 8ce małej, str. XXIV i 420. 1 rub. 50 kop., opr. 2 ruble.

WOLIŃSKI Pr. Xaw. Homilie na niedziele całego roku księdza zgromadzenia ks. Misyonarzy, poprawione i pomnożone przez ks. Tomasza Dąbrowskiego, katechetę gimnazyalnego w Stanisławowie (część II). Lwów, nakł. wydawcy, druk. ludowa, 1879, w 8ce, str. 177—375 i 5 ni. Za całość 2 złr. Z. Gwiazda przewodnia, za której światłem wyborcy posła do Rady państwa kroczyć powinni, przeznacza autor (Z) jako odczyt dla zgromadzeń wyborczych dla wyboru posła do Rady państwa. Kołomyja, nakł. autora, druk. M. Biłousa, 1879, w 12ce. str. 12.

ZALESKI Bronisław. XVII Sprawozdanie z czynności Towarzystwa historyczno - literackiego od 1 kwietnia 1878 do 1 kwietnia 1879 r., odczytane na posiedzeniu publicznem d. 3

[ocr errors]

OO-ŁOSZEINTLA.

Nakładem KAKOLA WILDA we Lwowie wyszło dziełko:
KAZIMIERZA STADNICKIEGO

Przyczynek do Heraldyki polskiej w średnich wiekach.

Treść: 1. Spis imion starosłowiańskich tudzież obcych używanych w Polsce, mianowicie w średnich wiekach, z osobnym wykazem tych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 2. Spis przydomków w średnich wiekach używanych, które przeszły na nazwiska szlacheckie polskie; 3. Spis szlachty piastowskiej t. j. tej, która już przed wstąpieniem Jagiellonów na tron polski miała nazwiska swe rodowe; 4. Rozprawy o Piotrze Duńczyku i o Piotrze synu Własta, o Herburtach, Zaklikach, Zawiszach i Żegotach; 5. Dodatek drobniejszych zapisków genealogicznych. 16mo, XII i 307 str. W oprawie fi. 2. 80, na ładnym papierze fi. 3. 60 ent.

Od marca r. 1879 wychodzi w Krakowie na początku każdego miesiąca pod redakcyą Bronisława Gustawicza:

PRZYJACIEL ZWIERZĄT pisemko przyrodnicze dla

młodzieży i ludu.

SW~ Przedpłata roczna wynosi 60 cnt. Administracya i expedycya w Krakowie, ul. Wielopole, 1. 89 DL — Członkowie krakowskiego Stowarzyszenia ochrony zwierząt otrzymują pisemko bezpłatnie.

Wydawnictwo Maurycego Orgelbranda w Warszawie:

TYGODNIK POWSZECHNY,

Pismo illustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone.

Siły literackie i artystyczne dobrze wypróbowane i zasłużone; wiele między temi pierwszorzędnych.

Każdy z prenumeratorów otrzymuje w ciągu roku bezpłatnie cztery większych rozmiarów premia, wykonane z rysunków artystów polskich, czyli w każdym kwartale roku jedno bezpłatne premium; nazwiska ich: Andriolli, Bakałowicz, Matejko, Pillati.

Nadto wszyscy prenumeratorowie Tygodnika Powszechnego mają prawo, po bardzo niskich cenach nabywać OŚm oleodruków artystycznie wykonanych.

Prospekt i Nr. okazowy pisma rozsyła się pocztą na żądanie, bezpłatnie.

Przedpłata, wynosi:
W Krakowie: kwartalnie fl. 2 cnt. 75, na prowincyi fl. 3 cnt. 50.
We Lwowie: kwartalnie fl. 3, na prowincyi fl. 3 cnt. 80.
W Poznaniu: kwartalnie marek 5, na prowincyi marek 6.

Redakcya i expedycya główna w księgami Maurycego Orgelbranda

w Warszawie naprzeciw posągu Kopernika.

Konkurs na dzieło pod tytułem:

Historya wojen i rewolucyi domowych w dawnej Polsce, począwszy od ucieczki Henryka aż do zniszczenia Państwa (1574—1796).

W przybliżeniu treść dzieła: Cztery podwójne elekcye czyli czterokrotne zdarzenia, że dw6ch królów obrano i jeden walczył z drugim. Pierwsza taka podwójna elekcya była po ucieczce Henryka r. 1576, druga po zgonie Batorego r. 1587, trzecia po zgonie Sobieskiego r. 1697, czwarta po zgonie Augusta II r. 1733. Związki czyli rewolucye wojska koronnego i litewskiego za panowania Zygmunta III, Jana Kazimierza i po zgonie Sobieskiego. Wojny z Kozakami od czasu Zygmunta III aż do rzezi humańskiej. Wojna króla Batorego z miastem Gdańskiem. Zaburzenie ze Zborowskimi. Sejm inkwizycyjny za Zygmunta III. Rokosz Zebrzydowskiego Zaburzenia z Hieronimem Radziejowskim. Wojna z adherentami Szweda w czasie panowania J. Kazimierza. Proces a w końcu wojna z Lubomirskim. Gwałtowne zajścia podczas elekcyi Michała. Naprężenie między konfederacyą gołąbską a związkiem w Łowiczu. Niespokoje wywołane przez arcybiskupa Prażmowskiego. Działania stronictw w czasie panowania Sobieskiego. Wojna Litwinów z Sapiehami. Wojna między Augustem II a Leszczyńskim. Haniebne postępki arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Wojna konfederacyi tarnogrodzkiej naprzeciw wojskom saskim. Sprawa toruńska r. 1724. Niespokoje wywołane przez arcybiskupa Komorowskiego. Zaburzenia w czasie elekcyi Poniatowskiego. Ściganie konfederacyi barskiej przez Branickiego. Walka Targowiczanów z obrońc ami konstytucyi 3 maja 1791 roku.

Dayilla i Lacretelle opisali wojny domowe francuskie, Clarendon angielskie, Draper i inni amerykańskie, Denina, Varchi i inni włoskie. Ten sam Denina opisał także niemieckie wojny domowe, Vertot opisał portugalskie, a mnóstwo jest dzieł o wojnach domowych hiszpańskich. Nadto o wojnie trzydziestoletniej istnieją dzieła Szyllera, Woltmana, Szporszylla i innych pisarzy. Słowem wszystkie cywilizowane narody, tak europejskie jak amerykańskie, mają w mnogich dziełach opisane swoje wojny domowe, i można powiedzieć, że czem naród dojrzalszy, tóm lepsze i obszerniejsze dzieła posiada w tej materyi. Olarendona historya wojen domowych angielskich wypełnia 12 tomów, a o niedawnej domowej wojnie amerykańskiej (1861—1865), prócz wsponmionego Drapera, wyszło 3 czyli 4 innych dzieł. Więc nie wojen i rewolucyi ale tego powinniśmy się wstydzie, że wśród cywilizowanych narodów tylko jedni Polacy, Rusini i Litwini nie mają dzieła historycznego o swoich wojnach i rewolucyach domowych, zwłaszcza gdy w żadnśm państwie wojny i rewolucye domowe tak długo nie trwały i tak często się nie powtarzały, jak w dawnśj Polsce. Nic nas tyle nie poprawi z odziedziczonych błędów i nic więcej nie oświeci na przyszłość, co dobra historya naszych wojen i rewolucyi domowych. Będzie ona zwierciadłem politycznego sumienia a oraz probierzem rozumu stanu naszych przodków. Ich upadek i przyczyny tego upadku należą do historyi, nasza przyszłość zależy od nas. I dlatego ogłaszamy niniejszy konkurs.

Rękopis ma być tśj objętości, aby go można wydrukować na 30 arkuszach in 8vo. Tylko autorowie ze stanu świeckiego będą przypuszczeni do konkursu. Honoraryum 1000 (tysiąc) guld. aust. wal. Termin do napisania oraz bliższe warunki poda

A. SOZAŃSKI w Samborze (Galicya). NAJNOWSZE WYDAWNICTWA DLA MŁODZIEŻY

KSIĘGARNI i SKŁADU NUT FERDYNANDA HOSICK

[merged small][merged small][ocr errors]

Księgarnia G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie

otrzymała na skład główny następujące dzieła:

BARTOSZEWICZ Julian. Historya literatury polskiej, potocznym sposobem opowiedziana, wyd. 2gie powiększone, 2 tomy. 7 złr. — Historya pierwotna Polski, 4 tomy. 14 złr.

BULINSKI Melchior ks. Historya kościoła polskiego: tom I. epoka Piastowska; H. epoka Jagiellońska; HI. epoka królów obieralnych. Kraków, _ 1873/4. 8 złr.

GAWIŃSKI Jan z Wielomowic. Pisma pozostałe, z autografu wydał dr. Wład. Seredyński. 2 złr.

LELIWA Ludwik Piotr. Wielka rodzina w wielkim narodzie (monografia o hetmańskiej rodzinie Rzewuskich). 1 złr. 50 cnt.

Listy do pani Apatyi, która stała się Progresyą, i jej odpowiedzi, serya pierwsza. 80 cnt.

ŁUSZCZKIEWICZ Władysław. Kościół kolegiacki Łęczycki we wsi Tumie, zabytek architektury XII wieku, z 8 tabl. litogr. 2 złr. 50 cnt.

MOLICKI A. dr. Wykład systematyczny tagmatologii to jest nauki o porządku istności, część fundamentalna: Metodologia. 3 złr.

BTVAUX ks. Opowiadanie dziejów kościoła rzymsko - katolickiego w streszczeniu, z Vgo wydania francuskiego przełożył ks. Bogumił z nad Wisły, 3 tomy. 8 złr.

STEBELSKI ks. Ostatnie prace, z autografu wydał, wstępem i przypisami objaśnił dr. Wł. Seredyński. 1 złr. 50 cnt.

WILCZEK Józef ks. Mowy, przemowy ślubne, pogrzebowe, instalacyjne itp. 80 cnt.

Zakon nasz narodowy czyli wskazówki do umiejętności życia dla synów i cór polskiej ziemi. 1 złr. 50 cnt.

Taż księgarnia nabyła;

Przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych. Cena exemplarza brosz. 75 cnt., kart. z rycinami 1 złr. 25 cnt.

SZPADERSKI ks. Kazania, w 3 tomach. Kraków, 1875. 4 złr. 50 cnt.

Ujaiz<j||jjjn1k. czasopismo poświęcone sprawom urzędników wszelkich zawodów, wychodzi w Przemyślu na dniu 10 i 25 każdego miesiąca.

Cena prenumeraty: kwartalnie wraz z przesyłka pocztowe 60 cnt., półrocznie wraz z przesyłkę 1 złr. 20 cnt.

Ogłoszenia przyjmuje Administracja za opłatę 6 cnt. od wiersza drobnym drukiem; przy kilkakrotnym umieszczeniu ogłoszenia cena ta zostaje znacznie obniżone.

HĘT" Listy i prenumeratę nadsyłać należy: Do redakcja „Urzędnika'1 w Przemyślu, rynek główny 1. 59.

« PoprzedniaDalej »