Obrazy na stronie
PDF

drak. Mtlllera i syna, 1878, w 8ceJ str. 18, XXXIX i 1 tablica w 4cej podłużnej. \

Treść: Dzieła Z. Krasińskiego jako przed- < miot lektury w szkołach średnich, napisał: Czesław Pieniążek (str 5—18); Kronikai statystyka zakładu, przez dyrektora Era- , zna Misińskiego (str I —XXXIX).

— komitetu Towarzystwa wzajem- \ nej pomocy uczniów Uniwersytetu Ja- \ giellońskiego z czynności w roku 1877/8. > Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. j Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 27.

STROJNOWSKI Stanis. Europa w obrazach: Opisy malownicze krajów, In-i dów i obyczajów, z najcelniejszzch autorów ojczystych i cudzoziemskich oraz \

własnych prac zebrał z wielu ry- s

cinami (Ziemia i jej mieszkańcy, tom II: Europa północno-wschodnia). Warsza- \ wa, nakł. F. Hosicka, druk. J. Cotty, \ 1879, w 8ce, str. 317. Opr. 1 rubel. 80 kop.

STRZELECKI Antoni. Kalendarz roi-i

niczy, wydany staraniem na 1879 j

rok, część I i II. Warszawa, czcion-
kami M. Ziemkiewicza i W. Noakow-1
skiego, 1878, w 16ce, kart 22 ni.
i kilkanaście arkuszy, „Kart do notatj;
codziennych", str. 1 ni., 160, 138,
kart. 50 ni. i' 1 rycina w 4ce, z ry-
cinami w texcie. 1 rubel.

SWIEJEOWSKI H. Warek Jakimowski, Podolanin (1620 roku), poemat historyczny przez Paris, imp. Reiff,

1878, w 8ce, str. 124.

TERTIL Ludwik. Szkoła chemii fermentacyjnej zastosowana do fabrykacyi piwa, wódki i cukru, opracowana podług najnowszych dzieł chemicznych przez c. k. komisarza straży skarbowej. Wadowice, nakł. wydawcy, druk. Fr. Fołtyna, 1878, w 8ce, str. 109, 1 ni. i IV.

Testament Napoleona, nowella z teki starego szlachcica, odpisał autor „Plotek i prawd'. Lwów, druk. A. J. O. Rogosza, 1879, w 16ce, str. 80. 60 cnt.

TIng-Ting chińska bajka dla dzieci

[ocr errors]
[ocr errors]

OGhŁOSZEZSTLA.

Nakładem Towarzystwa pedagogicznego wyjdzie z końcem grudnia r. b. pierwszy zeszyt

Gramatyki łacińskiej dra Zygmunta Samolewicza

wydanie wtóre przejrzane (10 arkuszy druku, obejmujących przedmiot naukowy dla I. iii. klasy gimnazyalnej). Zeszyt ten sprzedawany będzie z przedpłatą na całość. Druk całego dzieła ukończony będzie najdalej w miesiąca maju r. 1879.

Lwów, dnia 11 grudnia 1878.

Administracya wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

plac Maryacki, 1. 9.

Kto jest KRASZEWSKI i oo zrobił,

ksiąiieczka ludowa

napisana przez Janka Mrówkę,

wyszła świeżo w Warszawie nakładem czytelni Jana Jeleńskiego. Cena 5 kopijek.

Nabywać można we wszystkich księgarniach.

Na początku stycznia b. r. wyjdzie

w księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu

dzieło pod tytułem:

Inflanty Polskie

poprzedzone krótkim rzutem oka na siedmiowiekową ich przeszłość

przez

Manteuffła
z przedmową J. I. Kraszewskiego.

Wydanie nader ozdobne z wielu drzeworytami i mapami in 4to, arkuszy dwadzieścia kilka.

Cena przedpłatna 30 marek.

NOWSZE DZIEŁA

do nabycia w księgarni

G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie:

CONSTANT k s. Papież i wolność, przełożył Bronisław hr. Lasocki. 2 złr.

Cały dochód z rozprzedaży tego dziełka przeznacza tłómacz na pomnik Piusa IX na Wawelu.

GOETHE J. W. Poezye wybrane, tłómaczył Hugo Zathey. 1 złr.

JANET Paweł. Materyalizm współczesny, przekł. z franc. przez Z. G. 1 złr.

KANTECKI Klemens. Artur Grottger, szkic biograficzny. 1 złr. 50 cnt.

LELEWEL Joachim. Listy, oddział pierwszy: Listy do rodzeństwa pisane, tom I. 4 złr. 50 cnt.

Listy o Rzymie do Antoniego Edwarda Odyńca przez L. G. 1 złr.

MICKIEWICZ Adam. Pan Tadensz czyli ostatni zajazd na Litwie, historya szlachecka z r. 1811 i 1812 w dwunastu księgach. 1 złr., w oprawie 1 złr. 60 cnt.

MORAWSKI Teodor. Wskazówka abecadłowa do dziejów narodu polskiego. 3 złr. 60 cnt.

PECCI Joachim kard. (Leon XHI). Kościół i cywilizacya, tłóm. ks. Waleryana Kalinki. 1 złr.

POPIEL Paweł. Do moich wyborców. 15 cnt.

Sprawa polska jako wewnętrzna państwa rosyjskiego. 30 cnt.

STRASZEWSKI Maurycy dr. Jan Śniadecki, jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce. 3 złr.

WARNKA Stanisław. Joachima Lelwela zasługi na polu geografii. 1 złr. 80 cnt.

ZAKRZEWSKI Wincenty dr. Po ucieczce Henryka, dzieje bezkrólewia 1574—1576. 4 złr.

[ocr errors]

Mając zamiar w niedługim czasie wydać poemat św. p. Karola Pieńkowskiego p. t. „Nawróceni", poprzedzony jego życiorysem i oceną prac, z autobiografii jego widzę, że w Lipsku skradziono mu przekłady z Goethego „Gótz von Berlichingen", „Clavigo" i „Ksenie"(?), Heinego różnych poezyi 6-000 wierszy, jak również przekłady z Schillera i Lessinga; we Lwowie zaś „Niewolnika" i „Klątwę wieszcza" (Sangersflucht) Uhlanda z muzyką Beethoyena.

Zaznaczając ten smutny fakt i zapobiegając nieprawemu przedrukowi ich przez jakiego pseudo-literata pod własnśm nazwiskiem, nadmieniam, że niektóre Z tych poematów posiadam, i że upoważniony do wydania ich przez rodzinę w celu uczczenia pamięci zgasłego poety nagrobkiem, liczę na zbudzenie się sumienia u przywłaszczycieli wobec mogiły nieszczęśliwego, i zwrot wymienionych przekładów j»od adresem moim: w księgarni W. Banarskiego w Warszawie, Krakowskie przedmieście Ner. 71.

K. Sarywz.

« PoprzedniaDalej »