Obrazy na stronie
PDF

Nowsze dzieła nakładowe księgarni

GEBETHNEEA i WOLFFA

w Warszawie:
IBarona HUbuera,

byłego posła austriackiego w Paryżu ! Rzymie,

SYXTTJS PIĄTY

według korespondencyj dyplomatycznych niewydanych, znajdujących się w archiwach Watykanu, Simancas, Wenecyi, Paryża, Wiednia i Florencyi, 2 tomy,

przekład St. Strojnowskiego.

3 rs. 60 kop.

HEEBEKTA SPENCERA.

0 WYCHOWANIU

moralnem, umysłowem i fizycznem, przełożył Michał Siemiradzki.

1 rs. 35 kop.

Michała Bobrzyńskiego

IDZIZECTIE POLSKI

w zarysie.

2 rs. 25 kop.

J. I. KKASZEWSEIEOO

Skrypt Fleminga,

powieść historyczna z czasów Augusta ligo, w 2ch tomach.

1 rs. 50 kop.

J. I. KRASZEWSKIEGO

W starym piecu,

s t n d y u m psychograficzne,

1 rs. 20 kop.

Nowsze dzieła komisowe

księgarni G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie:

Męczeństwo św. Stanisława

i jego znaczenie w dziejach narodu,

rzecz czytana na posiedzeniu publicznym Akademii umiejętności 3 maja 1879

w Krakowie,

napisał ks. Waleryan Halinka C. R.

60 centów.

Pamiętniki Ludwika hr. De Laveaux,

wydał z rękopisu L. D. L.

[ocr errors]

W imię prawdy dziejowej,

rzecz o zadaniu historyi i dzisiejszem jej stanowisku,

powodu głosów dziennikarskich o swojej książce „Dzieje Polski

w zarysie"
skreślił Michał Bobrzyński.

30 centów.

Gałązka jaśminu,

komedya w jednym akcie, przez Zygmuta Przybylskiego,

30 centów.

M e m oires d' i* n damne,

par Mile Nelly Działyńska.

30 centów.

Les effrontós de la politiąue

a propos de la ąuestion s^lave)

par F. Marko.

40 centów.

JDZ W 1(tj\ 1A organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, wychodzi dnia 20 każdego miesiąca.

Komitet redakcyjny składają panowie: Edward Heppe, nadinżynier kolei Karola Ludwika; Józef Jagermann, profesor c. k. Szkoły politechnicznej; Władysław Słoniński, inspektor kolei czerniowieckiej; Paweł Stwiertnia, inżynier-elew kolei Karola Ludwika; Julian Zachariewicz, prof. c. k. Szkoły politechnicznej; i dr. Władysław Zajączkowski, rektor c. k. Szkoły politechnicznej. Odpowiedzialny redaktor: Ludwik Kadwański, autoryzowany inżynier cywilny.

BBP"" Prenumerata z przesyłkę pocztowa w Anstryi wynosi: rocznie 6 złr. w. a., półrocznie 3 złr. w. a. Redakcya i administracya znajduje się przy ulicy Wałowej L. i.

Nakładem księgarni N. KAMIEŃSKIEGO i Sp. w Poznaniu (Bazar) wychodzi od 1 października 1878 r.

TYGODNIK POWIEŚCI,

co tydzień 1—1 y, wielkiego arkusza. Cena wynosi w Cesarstwie nienaieckiem 2 marki kwartalnie, w Austryi 1 złr. 25 cnt, w Cesarstwie rosyjskićm 75 kop. Przedpłatę przyjmują wszystkie księgarnie i urzędy pocztowe.

Tygodnik Powieści jest bez zaprzeczenia najtańszym i najobfitszym z wszystkich powieściowych tygodników, i daje rocznie mniej więcej

12—15 tomów zwykłych formatów książek.

W wyszłych numerach zamieszczono: T. T. JEŻ: „Koleje życia". BRETHARTE: „Waryat" (z angielskiego). „Jakób de Trevannes" (z francuskiego). P. A. DE ALARCON: „Klarnet" (z hiszpańskiego). MARYAN: Entuzyasta". M. JOKAI: „Dwurożny człowiek" (z węgierskiego). GYULAI: „Pamiętniki komedyanta".

Obecnie drukują się: E. W. PIERCE: „Na obu półkulach" (z angielskiego), jeden z najznakomitszych utworów obecnego powieściopisarstwa angielskiego. A. STAHL: „Czarowna wyspa" (z niemieckiego). OUIDA: „Żółty lub błękitny" (z francuskiego).

W przygotowaniu sa, i następnie drukowane beda: TURGENIEW: „Nieszczęśliwa". BJ0RNSTERNE-BJORNS0N: „Córka rybaka". A. MANCIM: „Papiery familijne". VACAN0: „Obraz" (z niemieckiego). M. JOKAI: „Włosek kobiety". E. VERTESZY: „Szkoła nędzy",powieść uwieńczona nagrodą Akademii umiejętności w Peszcie, i w. i.

Wspomnienia z Xllgo walnego zjazdu Towarzystwa pedagogicznego w Nowym Sączu w lipcu 1878 r., rys historyi i monografii Nowego Sącza, tudzież wycieczka z Nowego Sącza w stronę Krynicy, w Pieniny i Tatry, skreślił na tle topograficzno-historycznem Henryk Kisielewski, nauczyciel nowo-sądeckiej szkoły wydziałowej. Nakładem autora, drukiem Józeta Pisza w Nowym Sączu, 1878, w 8ce, gtr. 51 i 1 ni.

§^" Cena exemplarza 30 cnt., niekładąc tamy dobroczynności; czysty dochód na korzyść Bursy nowo-sądeckiej. Z datkami lub zamówieniami zwracać się należy wprost do autora, który z wyniku pozbycia broszury niniejszej publicznie zdać sprawy nie omieszka.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Kirkora O znaczeniu zabytków, przez K., 3. Rocznik kółek roln. włość, w W. Ks. pozn., przez W„ 4. Sprawozdanie z czynności Zakładu nar. im. Ossolińskich, przez R. (str. 116—129); Wiadomości bieżące; Nekrologia.

BILIŃSKI Leon. System ekonomii społecznej, napisał rektor Uniwersytetu lwowskiego, czynny członek Akademii umiejętności w Krakowie, wydanie drugie nowo opracowane i znacznie powiększone, tom I zeszyt 1. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 1880, w 8ce, str. 1—240. Za całość 6 złr. 50 cnt. (?).

BOCHENEK dr. prof. Ekonomia polityczna, wykłady uniwersyteckie. Kraków, 1879, w 4ce, str. 486 litogr.

BOISTEL A. Wykład prawa handlowego, skreślił profesor prawa

handlowego w wydziale prawa w Paryżu, przełożył z francuskiego Stefan Godlewski, kandydat praw, tom II (Biblioteka umiejętności prawnych, serya III Ner 30.). Warszawa, nakł. redak cyi Bibl. umiej, prawnych, druk. S. Orgelbranda synów, 1878, w 8ce, str. 461 i XVII. 3 ruble.

BEONIKOWSKI Bajmund. Pamiętnik

... kapitana wojsk polskich (Odbitka z Lecha). Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, czcionkami H. Schmaedickiego, 1879, w 8ce, str. 46 i 1 ni. 80 fenig.

BBOSIUS J. i KOCH E. Szkoła maszynisty, podręcznik dla urzędników dróg żelaznych i uczniów szkół technicznych, tłómaczył z trzeciego wydania L. Wojno, część II: Parowóz jako maszyna i wóz, z 364 drzeworytami i 2 tabl. litogr. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce małej, str. 171—447. Za trzy części 3 ruble = 5 złr.

BUDYTA Kawery ks. Mowa żałobna

... kandydata teologii, wygłoszona w czasie nabożeństwa za duszę św. p. Józefa Mianowskiego, b. rektora b. Szkoły głównej w Warszawie, odby

« PoprzedniaDalej »