Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

RAJCHMAN Bronisław. Wycieczka na Łomnicę odbyta pod wodzą prof. dra T. Chałubińskiego, opisał Warszawa, nakł. F. Snliraierskiego. redakcya Wędrowca, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce małej, str. 120. 30 kop.

REHMAN A. dr. Geo botaniczne stosunki południowej Afryki (Odbitka z tomu V Pamiętnika Wydziału matem.przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 4ce większej, str. 69 i 3 tablice litogr.

— Kilka kartek z Kaukazu, ustępy z nieogłoszonej dotąd drukiem podróży, odbytej w r. 1873 przez

(Odbitka z IV tomu Pamiętnika Towarzystwa tatrzańskiego). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 4ce, str. 32.

RIVAUX fcs. Opowiadanie dziejów kościoła rzymsko-katolickiego, w streszczeniu napisał dyrektor semi

naryum duchownego w Grenobli. z piątego wydania francuskiego, przejrzanego, poprawionego, znacznie powiększonego i doprowadzonego aż do naszych czasów przełożył ks. Bogumił z nad Wisły, tom II i III. Kraków, nakł. tłómacza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 8ce, str. 544 i 2 ni., 554 i 1 ni. Za 3 tomy 10 złr.

ROGUSKI S. M. Indykator i jego zastosowanie w przemyśle (Odbitka z Przeglądu technicznego). Warszawa,Gebethner i Wolff, druk. Al. Ginsa, 1879, w 8ce, str. 31 i 3 tablice. 40 kop.

ROSENBLATT Emanuel. Z kliniki lekarskiej prof. dra Korczyńskiego w Kra-' kowie: O skutkach fizyologicznych i leczniczych wlewania do jelit większych ilości płynów. (Odbitka z Pamiętnika Towarzystwa lek. warsz.). Warszawa, 1879, w 8ce, str. 27.

ROSENBLATT Józef dr. Gwarancye sprawiedliwego wyroku, rzecz o sądzie ławników, dwie rozprawy z dziedziny postępowania karnego (Odbitka z Przeglądu sąd. i adm.). Lwów, druk. ludowa, 1879, w 8ce małej, str. 121.1 złr.

ROSTIN E. Der schwarze Iwan oder die Rache d. Verstossenen, eine Geschichte aus den russisch - polnischen Waldern, neuester Sensationsroman, Heft 9—16. Neusalza, Oeser, 1879, w 8ce, str. 257—384 (I tom) i 1 — 128, z rycinami kolor. Po 20 fenig.

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii umiejętności, tom X (poświęcony J. I. Kraszewskiemu). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 2 ni., 354 i XVIII.

Treść: Patryarchat wschodni wobec kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej polskiej, przez Izydora Szaraniewicza (dok., str. 1—80); Polonica, materyały do dziejów Polski w pismach rosyjskich, 1700—1862, zebrane przez Antoniego J. (str. 81— 199); Rozbiór podługoszowej części kroniki Bernarda Wapowskiego, pczez Stanisława Lukasa (str. 200—280); Święci Cyryl i Metody, przez ks. Tadeusza Gromnickiego (str. 281—354); Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych (str. I-XVIII).

RYDYGIER dr. Krótkie sprawozdanie z VIII zjazdu chirurgów niemieckich w Berlinie, napisał docent chirurgii w Jenie (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag, 1879, w 8ce, str. 7.

— O martwinie fosforowej (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. *Jag., 1879, w 8ce, str. 30.

S ... J. Pogadanki o rzeczach pożytecznych wydał Sz. T. Włoszek,

wyd. drugie powiększone. Warszawa, K. Prószyński, druk. Al. Pajewskiego, 1879, w 16ce, str. 82. 7'/, kop. = 15 groszy.

SCHTJCH H. (in Weimar). Die Kastellanei Sandewalde und ihre Germanisirung, eine ortsgeschichtlichte Studie im Kreis Guhrau. Zeitschrift des Vereins flir Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau, 1879, w 8ce, tom XIV str. 486—520.

SCHULZ R. A. General - Post- und Strassen - Kartę des Kronlandes Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau, sowie des Kron

landes Bukowina. Wien, Artaria et Co., 1879, fol. wielkie litogr. 1 złr., kolor. 1 złr. 50 cnt.

SIEDLECKI Jan ks. Ceremoniał w czasie konsekracyi czyli poświęcenia biskupa, zebrany z ksiąg liturgicznych. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879, w 16ce małej, str. 16. 6 cnt.

SJEMJENJSKI Lukijan. Staro vreme,

stari obicaji, napisao preveo S.

Petrović (Biblioteka za żeński svet, 8veska VII). Novy Sad, M. Popović, 1879, w 8ce, str. 56. 25 cnt.

SINDICO Pierre. Le systeme de Copernic en face de 1' observation. Paris, imp. Parent, 1879, w 8ce, str. 7.

SŁOWACKI Julius, Maria Stuart, Drama in 5 Aufziigen, iibersetzt von Ludomil German. Leipzig, W. Friedrich, Druck von Bruckner et Nieraann, 1879, w 8ce małej, str. 1 ni. i 94. 2 marki.

SMOLEŃSKI M. ks. Dobra Berta, powiastka religijno-moralna, napisał

Bytom, druk. Gazety górnoszląskiej, nakł. ks. M. Smoleńskiego, 1878, w 16ce małej, str. 173.

SOBIESKI Stanisław. Ćwiczenia łacińskie (Formy wzorowe) na klasę II, wydanie trzecie niezmienione. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara, 1879, w 8ce, str. 4 ni., 146 i XXXI. 80 cnt.

Sprawozdanie dyrekcyi Towarzystwa pzryjaciół (sic!) sztuk pięknych we Lwowie o czynnościach i stanie Towarzystwa w r. 1878 (XI). Lwów, nakł. Towarzystwa, I związkowa druk., 1879, w 4ce, str. 22.

STRASZEWSKI Maurice. Herbart, sa vie et sa philosophie d'apres des publications recentes. Revue philosophiąue z maja i czerwca r. 1879, Paris, w 8ce, str. 504—526 i 645—673.

ŚWIĘCICKI dr. Medycyna, lekarze i ich stanowisko w społeczeństwie narodów najdawniejszych (Odbitka [Przedruk] z Przeglądu lekarskiego Ner. 7 i 8 rok XVIII). Poznań, czcionkami H. Schmaedickiego, 1879, w 8ce, str. 13 i 1 ni.

[ocr errors]

1879, w 4ce, str. 4 ni. i kolor, ryciny. — Zabawki dla grzecznych dzieci, śliczna książeczka dla pilnych dzieci, z 6 rycinami i odpowiedniemi powiastkami. Tamże, 1879, w 4ce, str. 4 \n\. i kolor, ryciny.

WERNICEE E. dr. Adressbuch der Stadt Brieg, nebst einer kurzgefassten topographischen Chronik der Stadt Brieg bis zum Aussterben der Piasten 1675. Brieg, Łebek et Weigmann, 1879, w 8ce, str. XXXII i 141. 2 marki 50 fenig.

WUJEK Jakut ks. Pismo Św. starego i nowego testamentu według textu łacińskiego Wulgaty, przekład

zatwierdzony przez Stolicę apostolską, wydanie nowe z objaśnieniami J. Pr. Allioli, ozdobione 230 illustracyami G. Dorćgo, wyd. 2gie, zeszyt I—XXI. Warszawa, nakł. M. Gllicksberga, 1879, fol. Zeszyt po 50 kop.

Zadania Galicyi wobec wyborów w roku 1879. Lwów, nakł. i druk. drukarni ludowej, 1879, w 8ce, str. 2 ni. i 34. 20 cnt.

ZALESKI Bronisław. Konkurs Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu, sprawozdanie Rady tegoż Towarzystwa, odczytane na posiedzeniu publicznym dnia 3 maja 1879 r. (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce małej, str. 27.

Zasady Towarzystwa wsparcia artystów muzyki, tudzież pozostałych po nich wdów i sierót. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1879, w 12ce, str 14.

ZATOESKI U. dr. prof. Notatki z wykładów prawa cywilnego austryackiego

1878/9, tom I i II. (Kraków,

1879), w 4ce, str. litografowanych 336 i 8 ni., 337—614 i 7 ni.

ZOELLEB Karol ks. Główne prawdy wychowania, z najlepszych dzieł pedagogicznych zebrał lic. św.

teol., katecheta gimnazyalny. Brody, nakł. i druk. J. Rosenheima, 1879, w 8ce, str. 83 i 1 ni.

OGŁOSZETsTE A.

Na budOWę pomnika bł. P PiUSa IX8°W katedrze wawelskiej, piękny złożył dar znany zaszczytnie pisarz Heli en ius z. Ofiarował bowiem trzy nakłady swoich dzieł, mianowicie: „Pielgrzymka do Ziemi świętej", ..Rozmowy o polskiej koronie" w 2 tomach, i .. Wspomnienia lat minionych" także w 2 tomach. Komitet budowy pomnika z wdzięcznością przyjąwszy tę cenną ofiarę, złożył pomienione dzieła

w księgarni katolickiej ta Władysława Milkowskiep,

gdzie po zniżonych cenach, według woli dawcy, są do nabycia. Będzie to sposób dla wielu, którzy dotąd nie dorzucili swego grosza do ogólnej składki, przyczynienia się do tego dzieła katolickiego i polskiego, jakiem będzie pomnik Piusa IXgo na Wawelu.

Br. ŁaSOCki, podskarbi komitetu.

Pielgrzymka do ziemi świętój, gruby tom, na welinie, zamiast 5 złr. 3 złr. Rozmowy o polskiej koronie, 2 grube tomy, na welinie, zamiast lOzłr. 6 zlr. Wspomnienia lat minionych, 2 grube tomy, na welinie, zamiast 10 złr. 6 zh\

oZK.UdjA tygodnik pedagogiczny, organ Towarzystwa pedagogicznego, wychodzi we Lwowie pod redakcyą prof. Lucyana Tatomira. Cena roczna: w państwie austryackiem 4 złr., dla zagranicy 3 talary.

Treść nrów 21 - 25 z dnia 24 maja — 21 czerwca r. 1879: Ks. F. Dupanloup, przez Z. Sawczyńskiego (21 — 24); „Szkolą" i szkoły wiejskie i miejskie, przez B. B. (21 22); Stan szkół ludowych w Galicyi w r. 1877/8, przez B. B. (21); Lekcya z rachunków, przez Józefa Chmielewskiego (22); Preparacya do ustępu 4go, zawartego w czytance trzeciej „O telegrafie elektrycznym", przez Hel. Łempicką (23, 24); Nauka niedzielna i prawne środki przymusowe względem terminatorów (25); Czego uczyć z chemii w szkole ludowej (25); Siódmy walny zjazd austryackich nauczycieli w Wiedniu, przez dra T. G. (25); Recenzye; Wiadomości potoczne; Inseraty.

WA.1\)1A tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu, wychodzi w Poznaniu od lat pięciu.

Oprócz artykułów historycznej i filozoficznej treści, oprócz powieści z wyższemi tendencyami a ciekawóm przedstawieniem rzeczy, oprócz poezyi, recenzyi z dzieł i sprawozdań z wszystkich ważniejszych płodów ducha narodowego lub sztuki, zawiera Warta znane dzisiaj w całym kraju artykuły wstępne, które bez pretensyi, ale starają się być zwierciadłem narodowego życia, jak się ono objawia w którejkolwiek części rozebranego kraju. Niema dziś żadnej sprawy politycznej albo społecznej, którejby w tych artykułach wstępnych nie dotknięto.

Q6F~ Prenumerować można na wszystkich pocztach za cenę 1 tal. lub odpowiednią walutą austryacką kwartalnie.

Wojtuś i Zosia, powiastka ludowa wierszem przez X. A. W. Jarosław, nakład i druk księgarni H. Bohussa, 1879, w 16ce, str. 68 i 2. 30 cnt.

Rukopisove Zelenohorsky a Kralodvorsky, staroćeskym textem vydal Josef Jirećek. V Praze, nakładem Frant. itivnaće, 1879, 16°, str. IX + 60 + 1. 25 kr.

DWUTYGODNIK MEDYCYNY PUBLICZNEJ

organ Towarzystwa lekarzy galicyjskich. Pismo to poświęcone: 1. Sprawom zawodu lekarskiego i organizacyi służby zdrowia, 2. Higienie publicznej i prywatnej, 3. Medycynie sądowej, wychodzi już rok trzeci.

Wychodzi 2 razy na miesiąc 1 i 15 każdego miesiąca w objętości średniej arkusza, pod redakyą doc. dra Grabowskiego i prof. dra Janikowskiego w Krakowie, oraz doc. dra Feigla we Lwowie.

SBF" Prenumerata wynosi w Krakowie rocznie 3 złr.. półrocznie 1 złr. 50 cnt., w Cesarstwie austryackiem z przesyłka pocztowa 3 złr. 30 cnt., półrocznie 1 złr. 70 cnt.

Pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego wychodzi we Lwowie czasopismo:

KutaMOb) organ Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; w całej Austryi z przesyłkę, pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr.; w całych Niemczech z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z przesyłka pocztową 14 franków, półrocznie 7 franków.

HtT" Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.

PRZYRODA I PRZEMYSŁ tygodnik popularno - naukowy, wydawany przez księgarnią Gebethnera i Wolffa w Warszawie pod redakcyą prof. dra Karola Jurkiewicza. Prenumerata roczna z przesyłką 8 rubli, w Galicyi 12 złr., w W. ks. Poznańskiem 24 marek.

Treść nrów 47—51 z d. 21 maja — 18 czerwca 1879: Materya i ruch, przez Clerka Maxwella, przekł. S. Dicksteina (47—51); Przyszłość człowieka, skreślił A. Skórkowski (47—48); O ważeniu ziemi, przez Ś. Kramsztyka (47—48); Kolej żelazna w Palestynie .(47); Kobieta jako pierwotny garncarz i dekorator (47); Na Maderze, przez E. Świeżawskiego (47—51); Otr/.ymywanie nitromanitu i badanie warunków sprzyjających jego wybuchowi, przez B. Pawłowskiego (4S); Obserwatoryum na Etnie (48); O zapłodnieniu jajka u zwierząt, przez dra H. v. Iheringa (49-50); Cellulojda albo sztuczna kość słoniowa (49); * Węgorze samce (49); Wiadomuści bieżące z dziedziny chemii, przez B. Pawlewskiego (50); Podróż do Sikkiiii (50); Kanalizacya Warszawy (51); Ciekawy zabytek paleontologiczny (51); Kronika.

Zaproszenie do przedpłaty:

UKZEDJNIK czasopismo poświęcone sprawom urzędników wszelkich zawodów, wychodzi w Przemyślu na dniu 10 i 25 każdego miesiąca.

Cena prenumeraty: kwartalnie wraz z przesyłką pocztową 60 cnt., półrocznie wraz z przesyłką 1 złr. 20 cnt.

Ogłoszenia przyjmuje Administracya za opłatą 6 cnt. od wiersza drobnym drukiem; przy kilkakrotnem umieszczeniu ogłoszenia cena ta zostaje znacznie obniżoną.

(nr* Listy i prenumeratę nadsyłać należy: Do redakcyi „Urzędnika" w Pr żerny ślu, rynek główny 1. 59.

« PoprzedniaDalej »