Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

autora, druk. Wł. L. Anczyca i 8p., 1879, w 8ce, str. ł ni, 167 i VIII. Jahrbuch des ungarischen KarpathenVereines, VI Jabrgang, 1879. Kesmark, Selbstverlag, Druck der Iglóer Gesellschafts - Buchdruckerei, 1879, w 8ce, str. 4 ni., 492,1 ni. i 2 ryciny.

Na str. 1—16 i 17—35: A. Magas Tatra geologiai vazlata, Geologische Skizze der Hohen Tatra, von Jak. Matyasovszkv; str. 231—237 i 238—244; Kiralyi tourista a Tatraban, Ein koniglicher Tourist in der Tatra, von Majlath Bela; str. 245264 i 265 - 287: Adalekok a Szepesi -Tatra alhavasi es havasi viranyanak ismeretehez, Kleine Beitrage zur Kenntnis der subalpinen und alpinen Flora der Zipser Tatra, von Aurel W. Scherfel; str. 288299 i 300-312: Banyaszat a Tatraban, Bergbau in der Tatra, von Weber Sama; str. 313 319 i 320 -327: Karpati mondak, Karpathen-Sagen, von Ernst Lindner; str. 328—337 i 338—348: Nehany atjaróaTatnin, Einige Ubergange liber die Tatra, von Viktor Lorenz.

JASIEŃSKI Henryk dr. „Carthaginem esse delendam". Lwów, nakł. autora, druk. Gazety narodowej, 1879, w 8ce, str. 17. 25 cnt.

JELINEK Edward. Bibliografia dzieł, rozpraw i artykułów czeskich, dotyczących rzeczy polskich, do końca r. 1877 (Odbitka z tomu VII Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 42.

JIRECZEK Jos. Chronograf Vrchobfeznicky se zvlastnim vzhledem k obsażenćmu v nem vyliceni nej starach dejin ceskych (Zvlaśtni otisk ze Zprav zasedaelch kralovsk6 ceskó Spolecnosti nauk). Praha, nakł. Spolecnosti nauk, tiskem dra E. Gregra, 1879, w 8ce, str. 20.

Wyjątki z Kroniki świata Marcina Bielskiego, tłómaczonej r. 1650 na język serbski w mieście Vrchobrzeznicy przez mnicha hercegowińskiego, Gabryela ze Stefanja Polja.

JORDAN. Ze wspomnień Marymortckich, opowiedział Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Ungra, 187Sj w 8ce małej, str. 1 nL, 120 i II. 60 kop.

Z. A. Do Najprzewielebniejszego JW. księdza Albina Sas Dunajewskiego, biskupa krakowskiego, w dniu jego konsekracyi 8 czerwca 1879 r. (wiersz A. K., datowany 6 czerwca 1879 r. w Modlnicy) Kraków, nakł. A. K., druk. Uniw. Jag., 1879, w 4ce, str. 3 ni.

KABAT Maurycy dr. prof. Postępowanie sądowe w sprawach drobiazgowych (Bagateli-Verfahren), stenograficzne odczyty miane w czerwcu i lipcu 1873, wyd. drugie przez autora poprawione. Lwów, nakł. Towarzystw akademickich, Biblioteki słuchaczów prawa i Czytelni akademickiej, druk. ludowa, 1879, w 16ce, str. 222 i VII. 1 złr.

KALICKI B. Najnowsze sądy o Karolu Szajnosze z powodu książki „Dzieje Polski w zarysie" przez Michała Bobrzyńskiego, Warszawa i Kraków, 1879,

napisał (Odbitka z Przeglądu

-lwowskiego). Lwów, druk.ludowa, 1879, w 8ce, str. 23. 15 cnt.

KALINKA ks. C. B. Męczeństwo Św. Stanisława i jego znaczenie w dziejach narodu, rzecz czytana na posiedzeniu publicznóm Akademii umiejętności 3 maja 1879 w Krakowie. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp. (Gebethner i Sp.), 1879, w 8ce, str. 72 i 1 rycina 60 cnt. = 1 murka 20 fenig.

Katalog, Statuten und Geschafts-Ordnung des k. k. militar - wissenschaftlichen Verein8 zu Kraka u. Krakau, k. k. Universitats - Buchdruckerei, 1879, w 8ce, str. 29, 2 ni. i 8.

KLECZYŃSKI Jan. O wykonywaniu dzieł Szopena, trzy odczyty wypowiedziane w resursie obywatelskiej w Warszawie w d. 11, 15 i 17 marca 1879 r. (poświęcone Marcelinie z książąt Radziwiłłów Czartoryskiej). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1879, w 16ce, str. 1 ni., 87 i tablic I—VI. 50 kop.

KOEBNEB geh. Eeg.-E. Thorn, seine ehemalige Bedeutsamkeit und seine alten Baudenkmśiler, Festgabe an den Copernicus-Verein fur Wissenschaft und Kunst in Thorn, zur Feier seines 25

[ocr errors]

druk. Gazety narodowej, 1879, w 8ce małej, str. 200. 2 złr. 20 cnt.

— Wybór dzieł, wydanie jubileuszowe na korzyść jubilata, tom X: Sfinx, powieść. Warszawa, druk. J. Ungra, 1879, w 8ce małej, str. 316.

KRZEPICKI Maurycy dr. Początki nauki religii Mojżeszowej, przełożył z oryginału niemieckiego, drukowanego nakładem c. k. wydawnictwa książek

szkolnych wydanie trzecie. Kraków,

nakł. J. M. Himmelblaua, druk. Uniw. Jag., 1879, w 16ce małej, str. 47. 12 cnt.

LAVISSE Ernest. Recits de 1'histoire de Prusse: I. La conąuete de la Prusse par les chevaliers Teutoniąues, II. La puissance de 1'ordre Teutoniąue, III. La chute de 1'ordre Teutoniąue. Revue des deux mondes z dnia 15 marca— 15 maja 1879, Paris, w 8ce, str. 319— 340, 794—817 i 445—469.

LELIWA Ludwik Piotr. Wielka rodzina (hr. Rzewuskich) w wielkim narodzie. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp, 1879, w 8ce małej, str. 265 i 2 ni.

L1SEE Kawery. Trof. Bobrzyńskiego Dzieje Polski (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 8ce, str. 51. 50 cnt.

LOUIS J. Projekt do nowelli mającej na celu hipoteczne uporządkowanie większej własności ziemskiej (Odbitka z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1879, w 16ce, str. 16.

LUBOMIRSKI J. le prince. Le nihilisme en Russie. Paris, lib. Dentu, imp. Balitont et Questroy, 1879, w 32ce, str. 93. 1 frank.

Ludziom dobrej woli i wiary: Przed wyborami do Rady państwa. Bruxella (Lwów), 1879, w 8ce małej, str. 31.

ŁASZCZYŃSKI Wł. dr. O nawozach sztucznych, dwie rozprawy odczytane na walnych zebraniach centralnego Towarzystwa gospodarczego w W. ks. poznańskiem. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, czcionkami N. Kamieńskie

go i Sp., 1879, w 8ce, str. 17 i 20. 75 fenig.

LOSKI Józef. Ryciny polskich i obcych rytowników XVII i XVIII wieku, zeszyt XIII. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. J. Noskowskiego, 1879, fol., kart 6 textu i 6 rycin z fotodrukarni A. Gotza. 3 ruble.

ŁUKASZEWICZ Joseph. Historisch-statistisches Bild der Stadt Posen, ans dem Polnischen iibersetzt von L. Konigk im Jahre 1846, revidirt und berichtigt von Prof. Dr. Tiesler, I Band 3 Heft. Posen, Commis8ions-Verlag von J. Jolowicz, gedruckt von W. Decker et Comp., 1879, w 8ce wielkiej, str. 97—144.

ŁUSZCZKIEWICZ Wł. prof. Trzy granitowe kościoły Wielkopolski z epoki romańskiej: Kruszwica, Kościelec, Mogilno, i kościół św. Jana na Śródce w Poznaniu (Odbitka z III zeszytu Sprawozdań Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce). Kraków, nakł. Akad. umiej., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 4ce wielkiej, str. 10 i 3 tablice litogr. (XVI—XVIII).

Łza cicha chrześciańska, książka do nabożeństwa dla katolików, wydanie nowe (exemplarze dla męszczyzn). War szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879, w 32ce, str. 567, 1 ni. i 2 chromolitografie. 1 rubel 20 kop.

MAJER J. dr. prof. Charakterystyka fizyczna Rusinów Naddnieprzańskich podana przez p. Czubińskiego, porównana z Charakterystyką Rusinów galicyjskich przez (Odbitka ze

Zbioru wiadomości do antropologii krajowej, tom III dział II). Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 8.

— Głos prezesa Akademii

umiejętności w Krakowie na posiedzeniu publicznem r. 1879 (Odbitka z Rocznika zarządu Akademii umiej., r. 1878). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce małej, str. 14.

— Roczny przyrost ciała u Polaków galicyjskich między 20 a 23 rokiem życia, jako przyczynek do ich Charakterystyki fizycznej, oznaczony przez (Odbitka ze Zbioru wiadomości do antropol. kraj., tom III dział II). Kraków, nakł. Akademii, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 27.

MAZYMOWICZ M. A. Słowo o połku Igorewie, w perewodie na nyniejsznij ruskij jazyk. Kiew, redakcia Kiew. narodn. Kalendara, 1879, w 8ce, str. 28.

MERUNOWICZ Teofil. Żydzi, studyum społeczne. Lwów, nakł. Księgarni polskiej, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1879, w 8ce, str. 222 i 2 ni. 1 złr. 50 cnt.

Miesiąc czerwiec, nabożeństwo do

Najśw. serca Jezusowego, wyd. 2gie

poprawione i znacznie pomnożone. Kra

ków, druk. WŁ L. Anczyca i Sp., 1879,

• w loce, str. 460, VI i 1 rycina.

Ifittheilungea (Literarische) und bibliographische Berichte ilber die Publikationen der Akademie der Wissenschaften in Krakau, herausgegeben von den Sekretaren der drei Abtheilungen (Classen), Dr. Stan. Tarnowski, philolog. Abth., Dr. A. Bojarski, phi!, hist. Abth., Dr. S. L. Kuczyński, mathem. naturw. Abth., Januar—Marz 1879. Krakau, Verlag der Akademie, gedruckt bei VI. L. Anczyc et Comp., 1879, w 4ce większej, str. 16.

MYCIELSEI Michał fes. T. J. Pieśni do Najsłodszego serca P. Jezusa, wyd. piąte. Kraków, druk. Czasu, 1879, w 16ce małej, str. 76. 10 cnt. = 20 fenig.

— Przewodnik apostolstwa modlitwy czyli apostolstwa serca Jezusowego, przekład z najnowszego wydania francuskiego. Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego, druk. Czasu, 1879, w 16ce małej, str. 93. 16 cnt. = 32 fenig.

Niwa dwutygodnik poświęcony sprawom społecznym, naukowym i literackim, pod redakcyą Mścisława Godlewskiego, zeszyt z dnia 1 czerwca 1879.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »