Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

KSIĘGARNIA
G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie
otrzymała na skład główny następujące nowe dzieła:

KRUKOWSKI Józef ks. Kazania na uroczystości i inne święta

Najśw. Maryi Panny, tudzież nauki majowe. Kraków. — 3 złr. MATTEI hr. Elektro - homeopatyczna metoda leczenia, jéj środki i

zastosowania, z przedmową i listami hrabiego oraz nowemi wska; zaniami o leczeniu raka, o dozach i o chorobach syfilitycznych, ... tłómaczone z francuskiego z portretem hr. Mattei i widokiem

jego zamku „la Rochetta“. Kraków. – 2 złr. 50 cnt. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, rok 1878, wydawnictwa . tom III. Kraków. -- 2 złr. PELCZAR Józef ks. Žycie duchowne czyli doskonałość chrześci.

ańska według najcelniejszych mistrzów duchownych, 2 tomy, wydanie 2gie, poprawionę į znacznie powiększone. Kraków. -3 złr.

· ADMINISTRACYA wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9.
ma jeszcze na składzie i poleca:

- p r

. : ei ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków cho

robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. . BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto

graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50. - Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya.

2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20. CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszéj szkoły

ludowej przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. FRANKE dr.'( wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871.: Lwów,

1875. cnt. 25. JÓZEFCZYK Andrzéj. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55.

- Geometrya dla szkół lndowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50.

– Ta sama w tłómaczeniu ruskiém. Lwów, 1877. cnt. 50. KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitéj,

zawierająca 114 stronic i 68 figúr w texcie. Podręcznik dla na

uczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi

Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25. NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygoto

wywać dzieci do nauki czytania ? Lwów, 1872. cnt. 30. - Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do

nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50. SAMOLEWICZ Z. dr. : 0 karności szkolnéj w Prusiech a u nas.

Lwów, 1872. cnt. 10. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Žywoty.

Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys.

Radę szkolną krajową). cnt. 80. SELINGEROWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w po

łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70. WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług

J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt, 70. Roczniki „Szkoły z roku 1873, 1874 i 1876 po' 2 złr., z roku

. 1877 4 złr.

Naścia Drewlanka legenda z podań nadsłuczańskiego ludu wysnuta

przez DRWECE.
BY

Kraków. 1878, w dużej 8ce. + Cena 60; ont... i
Do nabycia we wszystkich ksiegarniach krajowych i zagranicznych.

Począwszy od Igo stycznia 1879 r. wychodzić będzie w Krakowie peryodycznie co kwartału poszytami, zawierającymi w sobie po sześć arkuszy druku in 8vo na papierze welinowym, z rysụnkami herbów, dzieło p. t.i.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

między'

Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnymi

... stokami Karpat osiedleni. "Opowiadanie historyczne, heraldyczno - genealogiczne

i obyczajowe

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

***Cztery kwartalne poszyty w końcu każdego roku stanowić będą tom jeden. Prenumerata roczna jednego tomu, 24 arkuszy druku zawierającego, wynosić będzie:...'' w cesarstwie Austryjackiem 12 złr. w. a. . .

Rosyjskiém 1 2 rub. sr.'

Niemieckiem 24 marek. .. ; :: O bilety prenumeracyjne można się zgłaszać pod adresem: Z. L. Radzimiński, Kraków, ulica Krupnicza Nr. 158, I. piętro.

[graphic]

Najnowsze dzieła wydane nakładem księgarni GEBETH NER A i WOLFFA

w Warszawie.

CHOMETOWSKI Władyslaw. Synowie hetmańscy, opowiadanie histo

ryczne, 2 tomy. rs. 2 kop. 40. DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej, podług najnowszych

źródeł historycznych, opowiedziany. Wydanie nowe, poprawione, rozwi-
nięte i uzupełnione spisem chronologicznym i wykazem książąt z ple-

mienia Piastów i Gedyminów. kop. 75. .
Ewangelia dla małych dzieci przez H. J., 2 ryciną. kop. 30.
FALEŃSKI F. Sama jedna, opowiadanie. kop. 75.
GLOGER Zygmunt. Starodawne dumy i pieśni. kop. 25.

– Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu. kop. 30. HEURICH Jan. Przewodnik dla cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa,

z 299 drzeworytami w texcie, podług najlepszych dzieł obcych z zastósowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych. Wydanie 3-cie.

rs. 1 kop. 20. KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyslania na wszyst

kie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczuości życia, ułożone przez kapłanów i świętych katolickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa. Wydanie

osobne dla kobiet i męszczyzn, rs. 1 kop. 20.: KOSIŃSKI K. ks. Mały katechizm dla ludu i dzieci. Wyd. 2-gie. kop. 5. KRASZEWSKI J. I. Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII

wiekú. rs. 1.

– Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. is. 1 kop. 50.. . MAGNUSZEWSKI Dominik. Dzieła; -tom I. Lwów, 1877. r's, '1 kop. 20. ODYNIEC A. E. Listy z podróży (z Neapolu do Genewy), 'tom IV. rs. 1

kop. 50. Cena 4.ch tomów i's. 5 kop. 40.. . REMBIELINSKI Gustaw. Machiny parowe w zastosowaniu do potrzeb rol

nictwa i machiny rolnicze. rs. 1 kop. 20. : i . SERWATOWSKI W. ks. Dzieje starego i nowego testamentu," krótko že

brane dla dzieci, wydanie ósme, przejrzane i poprawione, ozdobione

licznymi drzeworytami w texcie, w oprawie. kop. 37%,. . is Świat zwierzęcy w obrazkach, zebrany dla młodocianego wieku przez

autorkę „Wieczorów czwartkowych“, 2. 96 tabl. rycin kolor., w opra

wie. rs. 1 kop. 50. Trzy baśnie: Mądry kot. Księżniczka z głogu. Kopciuszek. Z 19 ryc.

kolor., 2 textem Wł. L. Anczyca. rs. 1 kop. 50. WIŚNIOWSKI Sygurd. Dzieci królowej Oceanii. rs. 1 kop. 50....!!! WOJCICKI K. Wł. Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia

(1800-1830). rs. 1 kop. 80. ZACHARYASIEWICZ Jan. Prawo bezprawia, powieść. rs. 1. %. 1,, " ; Zarysy charakteru, Germanów i Słowian przez A, A, kop. 40.)

Nadzwyczajne zniżenie ceny! SMOLENSKI ks. Sieroty, powiastka dla młodzieży. ........... 10 cnt.

- Siostra Wiktorya, powiastka dla młodzieży. ........... GERAMB de. Pamiętaj o ostatecznych rzeczach............. 12 cnt. Dwie godziny adoracyi Najśw. Sakramentu. ............... 10 cnt. BOLANDEN K. Kielnia albo krzyż..................: 15 cnt. STANIHURST 0. T. J. Boga nieśmiertelnego święta historya. ...... 1 zł. Do nabycia w księgarni katolickiej dra WŁADYSŁAWA MIŁKOWSKIEGO

w Krakowie.

CENNIK DRUKARNI FOTOGRAFICZNEJ ST. WIŚNIOWSKIEGO

w Krakowie, Rynek Nr. 17. I. DRUK FOTOGRAFICZNY (Albertotypia, fotodruk).. Obszerniejszy cennik w poprzednim Nrze Przewodnika.

II. CYNKOGRAFIA (Chemigrafia). Otrzymanie kliszów typograficznych, wszystkich rodzai ilustracyj dla dzienników, dzieł naukowych, map etc.

Za pomocą procesu chemicznego dostarcza cynkografia klisze, które wraz z czcionkami tak jak drzeworyty mogą być na drukarskiej prasie odbijane. Zastępuje ona zwykły drzeworyt nietylko co do nadzwyczaj prędkiego otrzymania zdatnych do druku kliszy, ale szczególniéj pod względem ceny tych kliszów, która jest 0 % mniejszą od drzeworytu; odtwarza jak najdokładniej artystyczne wy: konanie rysunku, a przewyższa drzeworyt nadzwyczajną twardością metalu, gdyż klisz z najdelikatniejszym rysunkiem wytrzyma sta tysięcy dobrych odbić bez zniszczenia się. . ;

Otrzymanie kliszów cynkowych może być w czworaki sposób uskutecznione. ... 1. Z rysunku wykonanego piórkiem na papierze lub kalce autograficznej tuszem autograficznym.

2. Z rysunku zrobionego tłustą kredką litograficzną na papierze umyślnie do tego przygotowanym (papierze groszkowym).

3. Z odbitki z grawowanego kamienia farbą do przenoszenia (Umdruckfarbe) na papierze do przenoszenia.

4. Z rysunku wykonanego kréskami, liniami (nie pędzlem) na białym gładkim papierze, zwykłynı tuszem chińskim, lub z danego odbicia z drzeworytu.

W pierwszych trzech razach rysunek przenosi się wprost na cynk, a gotowy do druku klisz kosztuje z rysunków wykonanych pod Nrem 1 i 2 za 10 cm. 2/2 centa (niżej 30 cm. liczy się za pełne 300 cm.).

z odbitki podanéj pod Nrem 3, kosztuje 10 cm. 3% centa (niżéj 300 cm. liczy się za pełne 30 cm.).

Rysunek na zwykłém papierze jak pod Nrem 4 musi być z pomocą fotografii na cynk przeniesiony, i wtedy 10 cm. wraz ze zdjęciem fotograficzném kosztuje 6 centów; wyżéj 2000 cm. 10 cm. po 5 centów (klisz mający mniej jak 1000 cm. liczy się za pełne 100 cm.).

n i Materyały autograficzne wyłącznie do cynkografii używane:
Tusz autograficzny kawałek po ................ Złr. - 20 cht.
Kredka autograficzna 4 sztuki po ....
Papier autograficzny do rysunków pod Nrem 1 arkusz. ...
Kalka autograficzna,

" "
Panier do przenoszenia rawur arknar
Papier do przenoszenia grawur arkusz ........ .....
Papier groszkowany arkusz .................. 1 1

Ceny tylko za gotówkę lub za pobraniem pocztowém.

Milli

« PoprzedniaDalej »