Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZENIA.

Nakładem To warzystwa Tatrzańskiego

wyszedł właśnie z druku Pamiętnik za rok 1877.

Cena 2 złr. Do nabycia w księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie.

Taż księgarnia przyjmuje wkładki od Członków Towarzy. stwa Tatrzańskiego i doręcza tymże Członkom Pamiętnik za r. 1877 bezpłatnie. - Osoby życzące sobie przystąpić do Towarzystwa, mogą się tamże zapisywać.

Dzieła wydane staraniem Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich

w Krakowie: I. Dra PAWŁA GUTTMANNA Nauka sposobów klinicznego badania narządów piersiowych i brzusznych, przekład dokonany pod kierunkiem dra A. Kremera i doc. dra St. Pareńskiego. Warszawa, nakładem J. Ungra, 1877. 3 złr. 75 cnt. = 2 rs. 50 kop.

• II. Dra JANA STEINERA Rys nauki o chorobach dzieci dla uczących się i lekarzy, przekład dokonany pod kierunkiem prof. dra M. L. Jakubowskiego i prof. dra J. Oettingera. Kraków, 1877. 4 złr. = 2 rs. 70 kop.

. Dra ANTONIEGO JURASZA (docenta w Heidelbergu) Laryngoskopia, ozdobiona 43 drzeworytami. Kraków, 1878. 2 złr. 25 cnt.

Stanowi część pierwszą dzieła obszerniejszego p. t. Laryngoskopia i cho

roby krtani. Częsć druga obejmująca choroby krtani wyjdzie wkrótce.

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych. Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie,

[ocr errors][ocr errors]

KSIĘGARNIA G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie poleca następujące dzieła:

[ocr errors]

X. Jan Siedlecki, katecheta ::
ŚPIEW NICZK KOŚCIELNY

z melodyami na duet, zawierający 150 melodyj z całkowitym textem. Jest to zbiorek pieśni najużywańszych i najnowszych, na cały rok kościelny i pewne szczególne święta. Samych kolęd najdoborowszych i najnowszych zawiera 34 à pieśni do N. Panny 30. Melodye są zastosowane do głosów dziecinnych. Zawiera stronic 184. Cena 25 cnt. (20 kop.; 5 sgr.). Dostać można u wydawcy w Krakowie przy szkole św. Barbary, albo w księ

garni A. Krzyżanowskiego.
M A ŁY K A T ECHIZM

dla młodzieży rzymsko-katolickiej, konkursowy, wydanie trzecie poprawne w oprawie pięknéj, str. 80.

Cena 12 cnt.
NOWENNA do Św. JANA KANTEGO

Patrona młodzieży szkolnej, 2 odpustami wyjednanymi, na welinie z obrazkiem drzeworytowym,

str. 72. -- Cena 20 cnt.

[ocr errors]

Najnowsze dzieła wydane nakładem ksiegarni GEBETHNER A i WOLFFA

w Warszawie.

[ocr errors]

CHOMĘTOWSKI Władysła w. Synowie hetmańscy, opowiadanie histo

ryczne, 2 tomy. rs. 2 kop. 40. DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej, podług najnowszych

źródeł historycznych opowiedziany. Wydanie nowe, poprawione, rozwi-
nięte i uzupełnione spisem chronologicznym i wykazem książąt z ple-

mienia Piastów i Gedyminów. kop. 75.
Ewangelia dla małych dzieci przez H. J., z ryciną. kop. 30.
FALEŃSKI F. Sama jedna, opowiadanie. kop. 75.
GLOGER Zygmunt. Starodavne dumy i pieśni. kop. 25.

- Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu. kop. 30. HEURICH Jan. Przewodnik dla cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa,

z 299 drzeworytami w texcie, podług najlepszych dzieł obcych z zastosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych. Wydanie 3-cie.

rs. I kop. 20. KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszyst

kie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczności życia, ułożone przez kapłanów i świętych katolickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa. Wydanie

osobne dla kobiet i męszczyzn. rs. 1 kop. 20. KOSIŃSKI K. k s. Mały katechizm dla ludu i dzieci. Wyd. 2-gie. kop. 5. KRASZEWSKI J. I. Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII

wieku. rs. 1. - Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. rs. 1 kop. 50. MAGNUSZEWSKI Dominik. Dzieła, tom I. Lwów, 1877. rs. 1 kop. 20. ODYNIEC A. E. Listy z podróży (z Neapolu do Genewy), tom IV. rs. 1

kop. 50. Cena 4-ch tomów rs. 5 kop. 40. REMBIELINSKI Gustaw. Machiny parowe w zastosowaniu do potrzeb rol

nictwa i machiny rolnicze. rs. 1 kop. 20. SERWATOWSKI W. ks. Dzieje starego i nowego testamentu, krótko ze

brane dla dzieci, wydanie ósme, przejrzane i poprawione, ozdobione

licznymi drzeworytami w texcie, w oprawie. kop 37'), Świat zwierzęcy w obrazkach, zebrany dla młodocianego wieku przez

autorkę „Wieczorów czwartkowych“, z 96 tabl. rycin kolor., w opra

wie. rs: 1 kop. 50. Trzy baśnie: Mądry kot. Księżniczka z głogu. Kopciuszek. Z 19 ryc.

kolor., z textem Wł. L. Anczyca. rs. 1 kop. 50. ' WIŚNIOWSKI Sygurd. Dzieci królowej Oceanii. rg. 1 kop. 50. ' WOJCICKI K. Wł. Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia

*(1800—1830). rs. 1 kop. 80. ZACHARYASIEWICZ Jan. Prawo bezprawia, powieść. rs. 1.. Zarysy charakteru Germanów i Słowian przez A. A. kop. 40,

ictwa i machin, ks. Dzieje staregrzejrzane i poprawi.

« PoprzedniaDalej »