Obrazy na stronie
PDF

Nakładem księgarni GEBETH NERA i WOLFFA

w Warszawie
wyjdą w ciągu roku bieżącego następujące dzieła:

ANCZYC Wł. L. Księga odkryć geograficznych, przeznaczona dla dorastającej mło

dzieży, wydanie trzecie. DU CHAILLU Paweł. Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce zachodniej,

przystępnie opowiedziane, z francuskiego przełożył A. Wrześniowski, z rycinami. HÜBNER J. A. baron. Sykstus Piąty według korespondencyj dyplomatycznych

niewydanych znajdujących się w Archiwach państwa w Watykanie, Simancas, Wenecyi, Paryżu, Wiedniu i Florencyi, przekład z francuskiego St. Strojnow.

skiego. KRAKÓW Paulina. Wspomnienia wygnanki, wydanie nowe. . . KRASZEWSKI J. I. Jak się Pan Paweł ženi i jak się ożenił. - Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury.

Pan na czterech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku. - Pod blachą, powieść historyczna w 3-ch tomach.

Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIII wieku, 2 tomy. - Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne, 2 tomy, wydanie drugie. MAYNE-REID kapitan. Porwana siostra, opowiadanie dla młodzieży, z 7 rycinami.

- Wygnańcy w lesie, przekład J. B., wydanie drugie z 12 rycinami. MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz, wydanie nowe. Obrazki z przeszłości, powieści historyczne dla młodego wieku przez Terese,

Jadwigę, z 6 rycinami pomysłu i rysunku Juliusza Kossaka. ORZESZKO Eliza. Z różnych sfer, nowelle i obrazki, serya I w 2-ch tomach, za

wiera: Stracony, Dziwak, Pani Luiza, Szara dola, Julianka, Czternasta część

Silny Samson, Milord. RZEWUSKI Gracyan ks. Katechizin rzymsko-katolicki przystępnym sposobem wyło

-żony, wydanie trzecie. SCHOEDLER Fryd. dr. Mineralogia i geologia, obrobił dr. Fel. Berdau, wydanie

trzecie, przerobione i uzupełnione, z licznymi drzeworytami. SPENCER Herbert. O wychowaniu moralném i fizycznem, przełożył Michał Sie

miradzki. STANLEY H. Najnowsze podróże po Afryce, w streszczeniu obrobił Sygurd Wi

śniowski. VENTURA de RAULICA. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnym świecie

żyjącéj, tłómaczenie 0. Prokopa, kapucyna, wydanie nowe. Wieczory czwartkowe, opowiadania o cudach przyrody i znakomitszych odkry

ciach naukowych dla młodego wieku, zebrała Marya Julia Zaleska, wydanie trzecie, uzupełnione z uwzględnieniem najnowszych odkryć i ozdobione licz-, nymi drzeworytami.

Najnowsze dzieła nakładowe i komisowe księgarni

G. Gebethnera i Spółki
w Krakowie, Rynek główny Nr. 17.

[ocr errors]
[ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][ocr errors]
[ocr errors]

B O

[ocr errors]

U

[ocr errors]
[ocr errors]

I

[ocr errors]

O

Z dviem 1 maja r. b. otwartą została w KALISZU przy ulicy Warszawskiej

Księgarnia B. SZCZEPANKIEWICZA z czytelnią i składem materyalów piśmiennych. Księgarnia dostarcza wszelkie książki katalogami objęte, oraz nuty, atlasy, karty geograficzne, globusy; przyjmuje prenumeratę na pisma peryodyczne krajowe i zagraniczne (Tygodniki po cenach warszawskich). „Bibliografia XIX wieku" oraz „Przewodnik bibliograficzny“ od początku swego istnienia jest každéj chwili w księgarni do przejrzenia. Ating B

en 1930G AND TOTESTOST ISTITUTO Tro Księgarnia i skład nuty 28 BOLT A. B.

w Warszawie, Krakowskie Przedmieście Nr. 411, nowy 7.

Poleca wielki wybór dzieł rolniczych, teologicznych i innych we wszystkich językach, oraz dzieła następujące drukowane nakładem tejże księgarni.

1. Czerwiński, Technika materyałów budowlanych, kop. 30. – 2. Gird wojó M., Nieco o przyrodzie łososia, kop. 75. — 3. Książka dla wszystkich. Przepisy dotyczace najmu sług, kop. 15. – 4. Lewandowski, Poradnik weterynaryi gospodarczej wraz z atlasem, rs. 4. - 5. Tegoż O rasach koni i bydła, kop. 40. – 6. Lubieniecki, Pszczelnictwo 3 tomy, rs. 3. – 7. Pohlens, Leśnictwo, rs. 2.

Taż księgarnia przyjmuje przedpłatę na wszystkie pisma krajowe i zagraniczne. -- Expedycya prędka i punktualna - katalogi książek i pismna na żądanie franco. Zamawiający w obrębie Królestwa za rs. 5. dostaje przesyłkę gratis, Zawsze na składzie dzieła ogłaszane przez wszystkich nakładców krajowych i zagranicznych po cenach takich, jak u nakładców.

[graphic]

Nakladem i drukiem księgarni p. t. OZEFA ZA WA D Z KIEGO

w Wilnie
wyszedł tom Vty i ostatni dzieła p. t.
RYS DZIEJÓW LITERATURY POLSKIÉJ

podług notat

ALEXANDRA ZDANOWICZA oraz i innych źródeł opracowany i do ostatnich czasów doprowadzony przez

LEONARDA SOWIŃSKIEGO. Dzieło niniejsze przedstawia w treściwem i popularném opowiadaniu kompletny obraz literatury polskiej od samego jej początku do ostatnich czasów, z przytoczeniem celniejszych wyjątków każdego ze znakomitszych poetów i pro zaików. Pragnących bliżéj nieco z dziełem powyższém się obeznac, odsyłamy do osobnego prospektu, który każdemu na żądanie bezpłatnie nadesłany będzie,

. Cena prenumeracyjna niezwykle niska za 5 tomów obejmujących 3345 stronic ścisłego druku in 8-Vors. 10 a z przesyłką rs. II, pozostaje bez zmiany do 100 stycznia 1879 r.

Szanowni Prenumeratowie, którzy wnieśli prenumeratę za 3 tomy rs. 8 a otrzymali tom IVty obejmujący str. 837 bezpłatnie, raczą przy otrzymaniu tomu V uiścić dopłatę po rs. 2.

[subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »