Obrazy na stronie
PDF

NAKŁADEM KSIĘGARNI Gebethnera i Wolffa

w Warszawie

wyszły z druku następujące nowe dzieła dla młodzieży:

Przygody podróżnika i myśliwego

w Afryce zachodniej, przystępnie opowiedziane przez Pawła Du Chaillu, przełożył A. Wrześniowski

2 4 rycinami kartonowane .. .. ....... 1 rs, 20 kop, w ozdobnéj oprawie w płótno angielskie .. 1 50 ,

OBRAZKI DZIEJOWE dla MŁODZIEŻY

przez Teresę Jadwigę z 6 rycinami rysunku Juliusza Kossaka kartonowane . ... ....... 1 rs. 20 kop. w ozdobnéj oprawie w płótno angielskie .. 1,50

PORWANA SIOSTRA

przez Mayne Reid' a przekład z francuskiego P. S.

z 7 rycinami kartonowane" 11!. ..:.'. 1 rs. 20 kop. w ozdobnéj oprawie w płótno angielskie iii, 50

ADMINISTRACYA wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego,

we Lwowie, plac Maryacki I. 9.

ma jeszcze na składzie i poleca: :: ", ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków cho

robowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24. BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń karto

graficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50. - Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya.

2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20. CHMIELEWSKI J. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły

ludowej przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34. FRANKE dr. 0 wystawie szkolnéj w Londynie w r. 1871. Lwów,

1875. cnt. 25. JÓZEFCZYK Andrzéj. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55.

- Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50.

- Ta sama w tłómaczeniu ruskiém. Lwów, 1877. cnt. 50. KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej,

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla na

uczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi

Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25. NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygoto

wywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt. 30. – Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do

nauki pisania i czytania ? Lwów, 1874. cnt. 50. SAMOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas.

Lwów, 1872. cnt. 10. SAWCZYŃSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty.

Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys.

Radę szkolną krajową). cnt. 80. SELINGEROWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w po

łączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70. WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług

J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt. 70. . Roczniki „Szkoły z roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z rokų

1877 4 złr.

KATALOG ważniejszych czasopism polskich na r. 1879,

na które prenumeratę przyjmuje księgarnia G: Gebethnera i Spółki i . : w Krakowie..

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Wydawca i redaktor odpowiedzialny: dr. Władysław Wisłocki:

2 drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelola.

DODATEK DO PRZEWODNIKA BIBLIOGRAFICZNEGO

2 dnia 1 grudnia 1878 s.

[graphic][subsumed][subsumed][merged small]
« PoprzedniaDalej »