Obrazy na stronie
PDF

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako téź czytających i kupujących książki.

[ocr errors]

NOWE KSIĄŻKI GA PEE

Kraków, 1 lapqe: 21878.

AJRAM. Litwa, dramat liryczny w czté-) BELLENGER, FORSTER et CIS CHER. rech aktach na tle Lituanii Artura Grot-Guide nouveau de conversations mogera, oraz kilka ulotnych wierszy, na-{dernes en français, polonais et allemand, pisał Ajram. Kraków, nakł. autora, ou dialogues usuels et familiers, contedruk. Fr. X. Pobudkiewicza, 1878, nant en outre de nouvelles conversaw 8ce, str. 63. 75 cnt.

Stions sur les voyages, les chemins de Ateneum pismo naukowe i literackie,

Sfer, les bateaux à vapeur etc., à l'usage pod redakcyą J. Trejdosiewicza, zeszyt

7 des voyageurs et des personnes, qui se czerwcowy r. 1878. Warszawa, wydaw

livrent à l'étude de l'une ou de pluca W. Spasowicz, druk. K. Kowalewskie-sieurs de ces langues, nouvelle éd. rego, w 8ce większej, str. 397—601 i 4

u fondue., Berlin, Behr, 1878, W 16ce, k, nl. tytułów i Spisu.

3 str. V i 248. 2 marki. Trešė: Francva dawnieisza. przez K. { BELLENGER, WITCOMB, FISCHER' et Jarochowskiego (str. 397-434);* Wycho- FORSTER. Guide nouveau de conversawanie publiczne w Anglii, według żródeł <tions modernes en français, anglais, angielskich i niemieckich opracował Teo-allemand et en polonais, ou dialogues fil Krasnosielski (dok., str. 435--469); Goethe: zarys biograficzno-literacki przez Pio- usuels et familiers à l'usage des voyatra Chmielowskiego (dok., str. 470—506); geurs et des personnes, qui se livrent Powódź, powieść Fryderyka Spielhagena, à l'étude de ces langues, nouvelle éd., w skróceniu opowiedziana przez Wincente revue pour la partie francaise par prof. Limanowską (c. d., str. 507-525); Leopold Kronenberg, wspomnienie pośmiertne przez

Ch. Marelle. Berlin, Behr, 1878, w 16ce, J. I Kraszewskiego (str. 526–540); Wpływ str. X i 494. 2 marki 50 fenig. bilansu handlowego na stosunki finansowe i ekonomiczne Rosyi, przez Juliana Ła-}

? Biblioteka warszawska, pismo poświępickiego (str. 541-578): Kronika nauko-cone naukom, sztukom i przemysłowi, wa, przez Br. Rejchmana; Kronika mie-pod redakcyą K. Wł. Wojcickiego, zesięczna.

szyt czerwcowy r. 1878. Warszawa, GeBEECHER-STOWE. Kajdany z lilii iš bethner i Wolff, nakł. i druk J. Bergera, róż, powieść pani ..... przekład z an-{w 8ce, str. 349—520. gielskiego. Poznań, nakł. N. Kamień-. Treść: Poezya ruchu w muzyce, stuskiego i Sp., druk J. I. Kraszewskiego dyum estetyczne przez Bolesława Wilczyń

wskiego (str. 349---375); Syn marnotrawny, (dr. W. Łebiński), 1878, w 8ce, str. 149. opowiadanie z końca

opowiadanie z końca XVIII w. przez J. I. 2 marki.

Kraszewskiego (c. d., str. 375 --405); Drogi

[ocr errors]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed]
« PoprzedniaDalej »