Obrazy na stronie
PDF

Redakcya Książki jubileuszowej dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej

J. I. KRASZEWSKIEGO powołując się na swój prospekt, wydany w marcu r. b., i na odezwy, ogłoszone w czasopismach codziennych, ma zaszczyt oznajmić wszystkim wielbicielom talentu i zasług jubilata, że bliskim jest już czas, w którym się druk pomienionćj książki rozpocznie, a wiec, że pożądaną byłoby rzeczą, aby pragnący ją posiadać, pospieszyli ze złożeniem przedpłaty; wydawcy bowiem, księgarze i drukarze, którzy na tę publikacją pamiątkową nakład bezinteresownie ofiarowali, potrzebują wiedzieć, zawczasu, ile exemplarzy mają odbijać, a w tćm zastosować się muszą do ilości przedpłacicieli, gdyż nie chcieliby, drukując nad potrzebę, znacznych już i bez tego kosztów powiększać, a z drugiej strony są w obawie, żeby nie wydrukowali za mało.

Książka jubileuszowa, wynosząca od 30 do 35 arkuszy w ósemce większej, obejmie: 1. życiorys Kraszewskiego; 2. obraz wszechstronny działalności jego literackiej, przedstawiony w studyach nad pracami jego we wszystkich gałęziach piśmiennictwa; 3. artykuły odnoszące się do rozmaitych epok jego życia, i 4. bibliografią dzieł jego; ozdobioną zaś będzie trzema wizerunkami Kraszewskiego i trzema facsimilami jego pisma (z lat młodocianych, męskicłi i sędziwych); portretami rodziców i babki jego, która go w dzieciństwie pielęgnowała; oraz widokami miejsc, upamiętnionych jego urodzeniem lub przydłuższym pobytem, jak n. p. dom przy ulicy Alexandrya w Warszawie, Romanów, Biała, Dołhe, Oiuelno, łlorodec, Grodek, Hubin, dom w Dreźnie i wnętrze gabinetu.

Wszystkie znaczniejsze księgarnie w kraju i za granicą i redakeye wszystkich pism peryodycznych pośredniczą w przyjmowaniu przedpłaty, wynoszącej w Warszawie za exemphtrz broszurowany rubli 3, na prowincyi i za granicą rubli 3 i pół; za oprawę w płótno angielskie czarne dopłaca się 75 kop., a kolorowe rubel 1.

Wraz z tein, redakcya ,,Książki jubileuszowej", przypominając swym łaskawym współpracownikom, że dzień 1 grudnia r. b. jest terminem ostatnim na składanie artykułów przyobiecanych, oświadcza im. że za uprzedzenie terminu tego byłaby najmocniej obowiązaną; bo jeśli wszystkie prace jednocześnie na dzień oznaczony nadejdą, może komitetowi redakcyjnemu na ich odczytanie i zredagowanie czasu zabraknąć.

W końcu odwołuje się redakcya po raz wtóry do wszystkich, którzy czy to przez osobiste, czy przez listowne z jubilatem stosunki, bliżej są w jego życie wtajemniczeni, upraszając ich najusilniej o wszelkie materyały i wiadomości, mogące się przyczynić do uzupełnienia biografii jego.

Listy i rękopisy przesyłane być mogą pod adresem Antoniego Pietkiewicza w redakcyi Kłosów w Warszawie, Nowy Świat Nr. 39.

[ocr errors]
[ocr errors][graphic]

Księgarnia nabywa polskie książki, manuskrypta, autografy, ryciny, mapy, monety i medale; podejmuje się dostarczania poszukiwanych, juko też sprzedaży powierzonych jej do pozbycia.

Oony w "walucie austrynokit^j.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »