Obrazy na stronie
PDF

ADMINISTUACYA

wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9.
ma jeszcze na składzie i poleca:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24.

BENONI K. dr. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50.

— Zeszyt szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya. 2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20.

CHMIELEWSKI ,1. Nauka przygotowawcza w klasie Iszej szkoły ludowej przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34.

FRANKĘ dr. O wystawie szkolnej w Londynie w r. Ib71. Lwów, 1875. cnt 25.

JOZEFCZYK Andrzej. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55.

— Geometrya dla szkół ludowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50.

— Ta sama w tlómaczeniu ruskieni. Lwów, 1877. cnt. 50. KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej,

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla nauczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80.

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25.

NOWAKOWSKI Fr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygotowywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt. 30.

— Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50.

SAMOLEWIOZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas. Lwów, 1872. cnt. 10.

SAWCZYNSKl Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty. Lwów, U76. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys. Radę szkolną krajową*, cnt. 80.

SELINGEBOWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w połączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70.

"WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt. 70.

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z roku 1877 4 złr.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

t

Z drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pud zarządem Ignacego Stclcla.

[graphic]

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako tśż czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][graphic]

Adres 00. Jezuitów krakowskich (po łacinie wierszem) do biskupa wrocławskiego Henryka Poerstera. Kraków, druk. Czasu, 1878, w 4ce wielkiej, str. 8 ni.

Akty otnosiaszczie sia k istorii jużnoj i zapadnoj Kossii, sobrannyje i izdannyje arcbeologiczeskoju Kommisieju, tom X. St. Petersburg, 1878, w 4ce, str. 877.

Archiv filr slaviselie Philologie, unter Mitwirkung von A. Leskiem und W. Nehring lierausgegeben v. V. Jagić, HI Band 2 Heft. Berlin, Weidniannsche Buchhandlung, 1-878, w 8ce, str. 233— 548.

Na str. 233—311: Zur Lehre von den sprachlichen Neubildungen im Litauischen, von Dr. A. Bruckner; str. 381—413: Ein weiterer Beitrag zur Betonung im Kleinnissischen, von J. Vercłiratskij; str. 463— 479: Ueber die Namen fiir Polen und Lechen, von W. Neliring; str. 479—484: Das Wort kry, krew iin Altpolnischen, von W. Nebring; Recenzye: A. Bezzenbergera Beitrage zur Geschichte der litauischen Sprache, von A. Leskien (str. 485—504); L. Malinowskiego Zarysy życia ludowego na Szlasku, von A. A. Kryński (str. 504— 506); str. 525: Ein Beispiel einer seltenen FAdverbialbildung im Polnischen, von W. Nehring.

Ateneum pismo naukowe i literackie, pod redakeya. J. Trejdosiewicza, zeszyt październikowy r. 1878. Warszawa, wy

Kraków, 1 listopada 1

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

skiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 22.

JANIKOWSKI dr. prof. Uwagi nad niektórymi wnioskami Wydziału krajowego w sprawach szpitalnych (Odbitka z Dwutygodnika medycyny publicznej). Kraków, druk. Pobudkiewicza, 1878, w 4ce, str. 4.

JASIŃSKI Stanisław. Wzory i plany ogrodów, zastosowane do potrzeb naszego kraju, oraz wzory kobierców kwiatowych z 16 (?) tablicami planów i opisem hodowli stosownych roślin. Warszawa, nakł. H. Cassiusa, druk. J. Noskowskiego, 1879, w 4ce większej, str. (36, 1 ni., tabl. I—X i I—V. 3 ruble 50 kop.

K. M. ks. Krótki opis kuli ziemskiej zastosowany do użytku szkół początkowych przez Michała Markiewicza, prof. gimn. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara, 1878, w 8ce małej, str. 97. 36 cnt.

KAHANY Zygmunt. Budowa tasiemca nastroszonego (Taenia perfoliata Goze), jako przyczynek do anatomii i histolo

gii ogniwców (Cestodes) przez

byłego asystenta i docenta w wyższej szkole gospodarstwa wiejskiego w Dublanach (Odbitka z IV tomu Pamiętnika Wydziału matem, przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 4ce większej, str. 1 ni., Gl i 2 tablice litogr.

Kalendarz polski powszechny rzymsko- i grecko-katolicki, ewangielicki i żydowski, astronomiczny, gospodarski i domowy na rok 1879, z illustracyami, rocznik V. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. H. Feitzingera, 1878, w 16ce, str. 46 i 42. 18 cnt.

— poznański na rok 1879 ozdobiony rycinami, rok VI. Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1878, w 8ce małej, str. 208 i 56. 1 marka.

- - nowy poznański, polski katolicki na rok 1879, rocznik IV (polecony przez dyrekcyą Towarzystwa oświaty ludowej w Poznaniu). Poznań,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »