Obrazy na stronie
PDF

OGŁOSZENIA.

ŻYWOT JEZUSA CHRYSTUSA o^Sk^?

1522 w Krakowie nakładem Jana Hallera przez Floryana Unglera i Jana Sandeckiego, w 4ce, (ob. Przewodnik bihliogr. z dnia 1 sierpnia r. b., str. 28), nabył dr. Franciszek Nowakowski dla biblioteki hrabiów Branickich w Suchej. Kraków, 12 września IK78 r.

Rozpoczął się druk ligo i ostatniego tomu dzieła pod tytułem:

PRAWO POLITYCZNE POWSZECHNE,

poprzedzone nauką, ogólną o patistwie, przez prof. dra Franciszka Kasparka.

Pierwszy tom, który wyszedł r. 1877, jest do nabycia w kancelaryi Uniwersytetu Jagiellońskiego za 6 złr. 30 cnt. w. a., a nabywcom każdy następny arkusz ligo tomu liczony będzie po 10 cnt. Po ukończeniu dzieła cena znacznie zostanie podwyższoną. — Zgłaszający się otrzymają książkę franko.

[ocr errors]

Nakładem księgarni katolickiej dra W Ł A 13 Y SŁAWA MTŁliOWS KIEGO

w KKAKOWIE
wyszło świeżo dzieło pod napisem:

[ocr errors]
[ocr errors]

KSIĘGARNIA
Gr. Gebethnera i Spółlii

w Krakowie
poleca następujące nowe dzieła:

SAULSONOWA Rozalia. Dzieje starego testamentu z dodaniem dalszego ciągu historyi ludu izraelickiego aż do Machabeuszów, zastosowane mianowicie dla młodzi wyznania Mojżeszowego. Kraków, 1878. fiO cnt.

SCHERR. J. Charaktery osób historycznych. Lwów, 1878. 2 zlr. 12 cnt.

SIENTAWSKI dr. Biskupstwo Warmińskie, jego założenie i rozwój na ziemi pruskiej z uwzględnieniem dziejów ludności i stosunków geograficznych ziem dawniej krzyżackich. Poznań, 1878. 4 zlr. .r>0 cnt.

Siostra mojej żony, obrazek z życia wiejskiego naszkicował autor „Kłopotów starego komendanta". Lwów, 1878. 2 złr. GO cnt.

SKARBEK Fryderyk hr. Pamiętniki. Poznań, 1878. 3 zlr. 60 cnt.

SLIZIEŃ A. hr. Litwa do unii lubelskiej. Poznań, 1878. 60 cnt.

ŚNIADECKI Jan. Listy w sprawach publicznych od roku 1788 do 1830, pisane z autografów, wstęp i przypiski J. 1. Kraszewskiego. Poznań, 1878. 2 zlr, 40 cnt.

SOKOŁOWSKI August dr. Listy księcia Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego z lat 1621-1631. Kraków' 1878. i złr. 80 out.

STEOKA Wincenty. Zygmunta Krasińskiego Nieboskakomedya i Niedokończony poemat, stndyuin. Kołomyja, 1878. 84 cnt.

STRUTYŃSKI Juliusz hr. (Berlicz Sas). Poezye i wspomnienia jego wierszem. Wydanie pośmiertne. Kraków, 1878. 3 złr. 20 cnt.

Wielopolski Alexander, 3 tomy. Kraków, 1878, na pięknym papierze welinowym, z portretem, podobizną podpisu i zbiorem dokumentów po największej części nieznanych, mianowicie z epoki 1861—1803. 24 złr.

WISŁOCKI Władysław dr. GwalterBurley i Marcin Bielski. Kraków, 1878.50 cnt.

— Dzieła i rozprawy wydane przez Akademią umiejętności w Krakowie w ciągu pierwszego pięciolecia 1873-1878, spisane porządkiem abecadłowym. Kraków, 1878. 50 cnt.

ZACHARYASIEWICZ Jan. Królewskie krzesło, powieść współczesna. Poznań,

1878. 2 złr. 70 cnt. ZALESKI Bronisław. Ksiądz Hieronim Kajsiewicz. (Wyciągi z listów i notatek

zmarłego) 1812—1873. Poznań, 1878. 1 złr. 80 cnt.

— Z życia Litwinki 1827-1874. Poznań, 1870. 3 złr. 60 cnt.

ZARAŃSKI Stanisław. Geograficzne imiona słowiańskie zestawione alfabetycznie według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich, z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych. Wyd. kom. jęz. Akad. umiej. Kraków, 1878. 2 złr.

— O nazwach geograficznych słowiańskich i znaczeniu ich w systemie edukacyjnym. Kraków, 1878. 24 cnt.

ZAWADZKI Władysław. Rok 1848: Dziennikarstwo w Galicyi. Lwów, 1878. 80 cnt.

ZIEMIĘCKI Teodor Muzeum narodowe w Krakowie, projekt. Kraków, 1878. 35 cnt.

— Rozbiór dzieła J. N. Sadowskiego: „Drogi handlowe greckie i rzymskie przez porzecza Odry, Wisły, Dniepru i Niemna do wybrzeży morza Bałtyckiego", Warszawa, 1878. 30 cnt.

DRUKARNIA FOTOGRAFICZNA

w Krakowie

przyjmuje zamówienia na:

CYNKOGRAFIĄ t. j. otrzymanie kliszów ilustracyjnych zastępujących drogie drzeworyty;

FOTODRUK (Albertotypią), najtańsze zastąpienie fotografii przy większych nakładach (wykonanie może być uskutecznione czarną farbą lub też w kolorze zwykłych fotografij);

FOTOLITOGRAFIĄ, służącą do reprodukcyi starych drzeworytów, druków, planów i t. p.

[ocr errors]

Encyklopedya kościelna

podług" teologicznej Enoylilopeclyi

WETZERA i WELTEGO,

z lioznemi jej dopełnieniami,

przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wydawana

w Warszawie,

przez

ks. MICHAŁA NOWODWORSKIEGO.

Obejmuje wszystko, co się odnosi do naukowej znajomości religii chrześeiańskiej i życia kościelnego, a mianowicie: 1. Nauki biblijne, jako to: Introdukcyą do ksiąg starego i nowego Testamentu, Geografią biblijną, Historyą, Starożytności, Erytykę i Hermeneutykę biblijna, 2. Apologetykę, 3. Teologią dogmatyczną, 4. Teologią moralną, 5. 'Pastoralną, 0. Katechetykę, 7. Homiletykę, 8. Liturgikę, 9. Prawo kościelne powszechne i prowincyonalne, 10. Dzieje kościoła, ii. Biografie znakomitszych w Eościele ludzi, 12. Starożytności chrześciańskie, 13. Historyą herezyj, U. Patrologią, 15. Literaturę kościelną, 10. Filozofią chrześciańską, i 17. Dzieje religij niechrześciańskich, o ile wchodzą, do kwestyj tyczących

Kościoła.

Dzieło to obejmować będzie 20 tomów, razem 800 arkuszy ścisłego druku (burgoisu). Dotąd wyszło już tomów jedenaście; tom dwunasty jest pod prasą.

Przedpłata składająca się przed wyjściem każdego tomu wynosi rs. 2Nadsyłający prenumeratę na przesyłkę książki, do rs. 2 dołącza kop. 15.

Prenumerata na tom następny składa się po odebraniu tomu poprzedniego. Można też od razu złożyć prenumeratę na większą ilość tomów, komu się to wyda dogodniejszym. Po wydrukowaniu każdego tomu, cena jego dla tych, którzy prenumeraty na ten tom nie złożyli, podniesioną będzie o 50 kop.

Wydawca naznaczył cenę niską w przekonaniu, że tym sposobem ułatwi nabycie dzieła nieodzownego dla każdego kapłana i dla każdego oświeconego katolika.

Adres: Do Redakcyi Przeglądu katolickiego w Warszawie, ulica Senatorska Nr. 6.

O wydawnictwie tem prasa peryodyczna polska, a mianowicie: Kronika rodzinna, Echo, Przegląd krytyczny krakowski, Biblioteka warszawska, Prgegląd lwowski i inne wypowiedziały sąd bardzo pochlebny. Za pożytecznością i sumiennem prowadzeniem dzieła przemawia rosnąca wciąż liczba prenumeratorów, tak iż spodziewać się można, że przed ukończeniem tego wydawnictwa cały jego nakład będzie zupełnie wyczerpany,

« PoprzedniaDalej »