Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

Ruch literacko ■ naukowy, przez A. P, (str. 400-408).

— Toż, zeszyt z dnia 15 września 1878. Tamże, w 8ce, str. 409—488.

Treść: Sprawa floty ochotniczej przedJ stawiona ze stanowiska dziś obowiązującego prawa międzynarodowego, przez Stanisława Kłobukowskiego (str. 409—425); Król Lear, studyum psychologiczne, przez dra prof. A. Rothe (c. d., str. 426—439); Sprawozdanie z posiedzeń kongresu leśników w Warszawie, przez J. Jeleńskiego (str. 439—451); Łokciem i miarką, powieść społeczno-obyczajowa, przez St.* Grudzińskiego (c. d., str. 451—471); Krytyka: Vergleichende Grammatik von J. M. Rabinowicz, przez P. Chmielowskiego (sfr. 472—478); Matervały statystyczne do stanu ekonomicznego królestwa polskiego 1876 r., przez Witolda Zaleskiego (dok., str. 478—483); Ruch literacko-nankowy: Pamiętnik tom III i Rozprawy Akademii umiejętności, Wydział matematyczno-przyrodniczy tom IV, przez S. Dicksteina (str. 483-488).

OBTTJŁOWICZ Ferdynand dr. Uwagi nad najnowszymi środkami przeciwkiłowymi, używanymi do wstrzykiwań podskórnych, skreślił na podstawie spostrzeżeń klinicznych asystent kliniki chorób zewn. w Uniw. Jag. (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 65.

Officynm na cześć Przebłogosławionej Panny, wydanie drugie pomnożone. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1878, w 32ce, str. 384. 40 kop.

PAWLIK M. Dzwin, hałyćko-ukrainskaja zbirka, wydaw Lwiw, I związkowa druk., 1878, w 4ce, str. 300.

PETER Ant. Teschen, ein historischtopogr. Bild. Teschen, Prochaska, 1878, w 8ce, str. 112. 2 marki.

PIEKOSIŃSKI Franciszek dr. Wiadomość o wykopalisku krakowskiem monet Kazimierza Wielkiego (Odbitka z Dwutygodnika naukowego). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 6 i 2 tablice z fotodrukarni St. Wiśniowskiego.

PLATON. Protagoras (przekład z edycyi Heindorfa). Poznań, N, Kamieński

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

r., wydane z polecenia Wydziału krajowego, zeszyt I). Lwów, nakł. Wy działu kraj., druk. Wł. Łozińskiego, Gubrynowicz i Schmidt, 1878, w 8ce, str. 2 ni., 98 i 33 rycin w texcie. 1 złr. 20 cnt.

SACHER - MASOCH. Le legs de Cain, Un testament, Basile, Hymen, le Paradis sur le Dniester (Bibliotheąue contemporaine). Coulommiers, imp. Ponsot et Brodard, Paris, lib. C, Levy, !ib. nouvelle, 1878, w 18ce, str. 323. 3 franki 50 centim.

SALtJSONOWA z FELKÓW Rozalia. Dzieje Starego testamentu z dodaniem dalszego ciągu historyi ludu izraelskiego aż do Machabenszów, w pytaniach i odpowiedziach ułożone i dla młodocianego wieku zastosowane, mianowicie dla młodzi wyznania Mojżeszowego służące. Kraków, nakł. autorki, druk. Wł. Iv. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce małej, str. II i 129. 60 cnt.

SCHOBER Felis. Barnaba Fafuła i Jóżo GroJ8eszyk na wystawie paryskiej, śmiesznostka w 5 aktach oryginalnie napisana (Biblioteka teatralna). Warszawa, druk. J. Ungra, 1878, w 16ce, str. 149. 30 kop.

SEGEL Edward dr. (z Rzeszowa). Spiegelbilder aus dem arztlichen Leben. Wien, M. Perles, 1878, w 8ce, str. 153.

ŚMIAŁOWSKI Eustachy. Wojna 1792 roku, opowiadanie historyczne (Odbitka z Ruchu literackiego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. K. Pillera, 1878, w 16ce, str. 120 i 1 ni. 90 cnt.

SMOLKA Stanislaus dr. Ferdinand des I Bemiihungen uni die Krone von la

garn, von k. k. Professor an la

Universitat Krakau (Aus dem ArcińTM
fur oesterreichische Geschichte, LVH
Bnd. I Halfte, besonders abgedruokt).
Wien, K. Gerold's Sohn, Druck vo(
A. Holzhausen, 1878, w 8ce, str. H2

SOLECKI Leonard. Cantionale eecle siasticum, complcctens ea omnia, qna( in ecciesiis parochialibus, praesertii Polonicis, secundum ecclesiae catholi

cae ritutn per totum decantari solent annum, ex variis antiqnisqne libris a synodis eeclesiae Polonieae provincialibiiB approbatis fideliter eolleetum et cum brevi ad cantnm chorałem in

structione editum per yicarium et

cantorem ad ecelesiam metropolitaflam Leopoliensem. Leopoli, sumptibus L. Solecki, Campoduni, ex typogr. J. Koeseliana, 1878, w 8ce, str. 328. 3 złr.

Sprawozdanie dyrekcyi e. k. realnego siranazynm im. Franciszka Józefa w Drohobyczu za rok szkohiy 1878. Lwów, nakt. funduszu naukowego, druk. Instytutu stanropigiańakiego, 1878, w 8ce większej, str. 42.

Treść: De oratione, quae in Sophoclis Oedipo rege w. 21 fi— 275 i>xrat, przez Józefa Barona (str. 3—10); Wiadomości szkolne, przez dyrektora Jana Kerekjarte (rtr. 17—42).

— dyrektora c. k. gimnazyum św. Jacta w Krakowie za rok szkolny 1878. Kraków, nakł. funduszu naukowego, druk. Wł. L. Anezyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 65.

Treść: Wojny pomorskie Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, cześć I, przez Juliusza Miklaszewskiego (str. 3— 33;; Stan zakładu, przez dyrektora Teodora Stahlbergera (str. 35—65).

STUDZIENIECKI Felis von dr. Die

strenge Milchcur, von Mitglied

der Wiener medicinischen FacultSt, prakt. Arzte in Tarnopol (Separat-Abdruck aus dcm „Med. ehir. Centralhlatt", Nr. 25 etc, J. 1878). Wien, Selbstverlag, Druck. von Cli. L. 1'raetorius, 1878, w 8ce, str. 18.

STUDZIŃSKI Marceli. Plan nauk e. k. wyższej szkoły realnej w Krakowie za rok szkolny 1878 (Odbitka z Sprawozdania c. k. wyższej szkoły realnej w Krakowie). Kraków, druk. Wł. L. Anezyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 33.

SULIMA Zygmunt Lucyan. Wspomnienia ułana z 1863 roku, część II. Poznań, nakł. E. Calliera, czcionkami II. Schmaedickiego, 1878, w 8ce, str. 71. 1 marka.

SZULC K. dr. O spółkach produkcyjnych. Poznań, nakł. autora, czcionkami N. Kamieńskiego i Sp., 1877 (1878), w 8ee, str. 11. 15 fenig.

TARCZYŃSKI Hip. Bog. Jakie są obowiązki obywatela, napisał dla ludu

wiejskiego i miejskiego autor

„Pierwszych wiadomości o świecie" Warszawa, nakł. i druk. Przeglądn tygodniowego, 1878 (1877), w 16ce, str. 112 i 2 ni. 20 kop.

TKACZENKO M. Nowa wira na Ukra

ini wydaw Lwi w, I związkowa

druk., 1878, w lfice, str. 48.

TBEMBYCKIJ Isydor. Obłoha Plewny, obraz w treeh aktach z prolohom (Biblioteka nowych dramatycznych soczynenyi, I). Kołomyja, peczat. M. Biłousa, 1878, w 8ce,'str. 72. 25 cnt.

TRIPPLIN Teodor dr. Wspomnienia z ostatnich podróży, tom II. Warszawa, nakł. autora, druk. A. Ginsa, 1878, w 8ce, str. 202. Tom po 1 rub. 25 kop.

Treść: Jerozolima, Świątynia Salomona, Kościół św. Grobu Betlehem, Ogród Salomona, Klimat - Ceres - Pomona - Fauna Palestyny, Odwieczne wodozbiory, Jeryeho, Jordan, Morze martwe, Klasztor św. Saby, Hebron, Cholera azjatycka w Jerozolimie.

Ustawa obowiązująca w królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem księstwem krakowskiem o uchronię niektórych zwierząt dla uprawy ziemi pożytecznych (Odbitka ze. „Szkoły"). Lwów, I związkowa druk., 1878, w 8ee, str. 8.

Wydana staraniem i nakładem Towarzystwa pedagogicznego galicyjskiego w 6.000 cxemplarzach, dla rozdania bezpłatnie między nauczycieli szkół ludowych.

Uwag dziesięć dla osób w smutku i utrapieniu zostających. Pelplin i Gietrzwałd, nakł. J. N. Romana, czcionkami St. Komana, 1879, w 16ce małej, str. 47 i 1 rycina. 20 fenig.

VILLEFRANCHE J. M. Gołąb i małpa, z francuskiego przez hr. Wiktora Baworowskiego. Tarnopol, nakł. wydawcy, druk. J. Pawłowskiego, 1878, w 8ce, str. 3. 5 cnt.

— Pius IX, z ośmego wydania francuskiego przetłómaczył ks. M. No

[ocr errors]

wodworski. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i 8. Niemiery, 1878, w 8ce, ątr. 344 i 2 ni. z fotograficznym portretem i podpisem Piusa IX. 7.5 kop.

WAPPLER Antoni ks. Historya kościoła katolickiego napisana dla wyższych zakładów naukowych, przełożona na język polski przez ks. Władysława Jakubowicza Sch. Piar., mag. nauk. filolog, hist. Szk. gł. warsz., wydanie trzecie poprawione i pomnożone. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 1878, w 16cc, str. XV, 258 i 1 ni. 7ó kopijek.

— Uczebnyk katołyckoi religii dla

klas gimnazyjalnych piśla pere

łożyw na jazyk ruskij Julian Pełesz,
czaśt' II. Lwiw, nakł. funduszu kraj.,
druk
str. 218.

WELTER. Dzieje powszechne skrócone, przełożył na język polski Zygmunt Sawczyński, część III. Dzieje nowożytne, wydanie czwarte przejrzane i poprawione. Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, druk. Uniw. Jag., 1879, w 8ce, str. 6 ni., XXXII i 115. 90 cnt.

WICHERKIEWICZ B. dr. Przypadek wsporniaka (glioma) siatkówki, kilka uwag nad tego rodzaju nowotworami, rzecz miana na walnem zgromadzeniu sekcyi lekarskiej Towarzystwa przyj, nauk w Poznaniu d. 24 czerwca 1878. (Odbitka z Przeglądu lekarkiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 8.

WISŁOCKI WŁ Bibliografia z zakresu historyi literatury i oświaty w Polsce z r. 1877/78 (Odbitka z I tomu Archiwum Komisyi do dziejów literatury i oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Czasu, 1878, w 8ce większej, str. 38.

WROŃSKI - HOfiNE. Prospectus de la philosophie absolue et son developpement, recherche de la verite, fixation

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »