Obrazy na stronie
PDF

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][graphic][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

BOGOEYA Jaroslas. La bataille de Grunwald, par Paris, imp. Schmidt,

lib. du Luxembourg, 1878, w 18ce, str. 36.

BTJSSON C. J. ks. Rady dla służących (z francuskiego przez ks. K. Osiecimskiego), wydane z pomocą Akademii umiejętności z funduszu powierzonego tejże na popęd wydawnictw tej treści. Kraków, staraniem i nakł. ks. Konstantego Osiecimskiego, druk. Czasu, 1878, w 8ce małej, str. IV i 356. 1 złr.

CHOCISZEWSEI Józef. Chłop polski za czasów polskich: Czy rzeczywiście tak źle było w dawnej Polsce, jak o tem pisze p. Roman Szymański w 13 i 15 Nrze Orędownika z r. 1878? Kilka słów serdecznych w tej sprawie dla ludu

polskiego napisał Poznań, nakł.

J. Chociszewskiego, druk. H. Schniaedickiego, 1878, w 12ce, str. 36. 15 fenig.

— Dzieje narodu polskiego dla ludu polskiego i młodzieży, skreślił i najważnięjszemi wiadomościami z piśmiennictwa polskiego i geografii zaopatrzył wydanie czwarte ozdobione licznymi obrazkami. Poznań, nakł. J. K. Zupańskiego, czcionkami H. Schmaedickiego, 1878, w 8ce małej, str. 244. 80 fenig., w opr. 1 marka 10 fenig.

— Nowa Sybilla zawierająca najważniejsze przepowiednie o przyszłości, tyczące się kościoła Św., Polski i Słowiańszczyzny, część II. Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, druk. H. Schmaedickiego, 1878, w 12ce, str. 60. 30 fenigów.

— Polski sowizdrzał czyli zbiór uciesznych i dowcipnych powiastek, historyi, anegdot, dykteryjek, figli, żartów, przytem ciekawych i niezwykłych opowiadań, dla rozweselenia serc kochanych wiarusów w tych smutnych a ciężkich czasach, z rękopisów, z książek i z opowiadań ludzi doświadczonych, co to nie z jednego pieca chleb

jedli, zebrał Poznań, nakł. J.

Chociszewskiego, druk. H. Schmaedickiego, 1878, w 12ce, str. 72. 30 fenig.

[ocr errors]

se pour le doctorat en módecine, presćntee et soutenue devant la faculte de Paris. Paris, imp. Parent, 1878, w 4ce, str. 44.

GDECZYE Stanisław, ks. Przewodnik historyczny po Gnieźnie i jego kościołach, ułożył wikaryusz katedralny. Gniezno, nakł. autora, druk. J. B. Langiego, 1877 fl878), w 16ce, str. 2 ni., 80, 2 ni. i 1 rycina. 1 marka.

GIŹYCEI G. von. dr. Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stelluug, nebst einem Anhang iiber die universelle Gliickseligkeit ais oberstes Moralprincip. Breslau, Kohler, 1878, w 8ce, str. XVII i 357. 8 marek.

Głos synogarlicy na pustyni świata tego jęczącej, t. j. duszy chrześciańskiej rozmyślania do Paua Boga, oblubieńca wiecznego, wzdychania i w chrzcściańskiej doskonałości ćwiczenia, dla pożytku dusz krwią Chrystusową odkupionych przedrukowane w drukarni Jasnej Góry częstochowskiej r. p. 1811. Warszawa, druk. J. Cotty, 1878, w lGce, str. 384. 1 rubel.

Grzesznik nawrócony mową Jezusa Chrystusa do pobożnego życia, czyli sposób pojednania się z Bogiem przez dziesięcio - dniowe uwagi. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1878, w 32ce, str. 95. 10 kop.

GTOESCH Rud. R. von. Der Lupkower Tunnel der ersten ungarisch-galizischen Eisenbahn. Wien, Lehmann et Wentzel, 1878, w 8ce, str. III, 52 i 9 tablic litogr. 6 marek.

HILLEGEER 0. S. J. Daleka podróż, książeczka ku napomnieniu i pocieszeniu ludzi dobrej woli, napisał po niemiecku przełożył na polskie ks.

B. Dziegiecki. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1879, w 16ce, str: 238 i 2 ni. 60 fenig.

JAMES Henryk. Amerykanin, powieść, przekład z angielskiego A. Callier, tom I i II (Biblioteka podróży, pamiętników, opowiadań historycznych). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta? druk. K. Pillera, 1879, w 8ce, str. 221 i 233 3 złr. 20 cnt. bitka z tomu XII Sprawozdań Komlsyi fizyogr. Akad. umiej, za r. 1877). Kraków, druk. Uniw. Jaj?., 1878, w 8ce, str. 14.

JANOTA E. dr. prof. Lud i jego zwyczaje: I. Zwyczaje świąteczne (Odbitka z „Przewodnika nauk. i lit."). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1878, w 8ce, atr. 2 ni. i 96. 1 złr.

JESKE August. Początki czytania zawierające opisy, powiastki, bajki i zagadki z drzeworytami (Odbitka z Elementarza). Warszawa, nakł. księgarni St. Arcta w Lublinie, druk. E. Skiwskiego, 1878, w 8ce, str. 68. 20 kop.

JTJSZKIEWICZ Antoni. Lietuvi§kos dajnos, suraśito8 par Antaną Juśkevice. Kazań, typogr. Uni wersy tuta, 1878, w 8ce, str. 7 i 1 ni.

Cztery pieśni litewskie, drukowane łaeińskiemi literami.

KARLIŃSKI dr. prof. Materyały do klimatografii Galicyi, zebrane przez sekcyą meteorologiczną Komisyi fizyograficznej Akademii umiej., rok 1877 (Odbitka z tomu XII Sprawozdań Komisyi tizyogr. za r. 1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 215 i 1 ni.

KASPROWICZ E. L. Tornister-Dolmetscher der deutsclien Keichssoldaten im taglichen Verkebr mit den Grenzvólkern des deutschen Keichs: daniscb, hollandisch, franzózisch, russisch, polnisch und bóhmisch, Sammlung der nothwendigsten Wórter und Ausdriicke mit Wiedergabe ihrcr Aussprache in deutscher Schrift. Leipzig, Kasprowicz, 1878, w 16ce, str. 79. 75 tenig.

Kijew w ruskoj poezii (albom). Kijew, druk. Frica, 1878, w 16ce, str. VIII i 116. 60 kop.

KLECZKOWSKI Wladislas. Notice sur 1'liygiene de ralimentation, etudes physiologiąues tirees des connaissances generales et appuyees d'observations prati([ues sur l'alimentation au point de

vue de 1'hygiene, par de Wilna.

Paris, imp. Goupy et Jourdan, 1878, w 16ce, str. 32.

KRAKÓW Paulina. Wspomnienia wygnanki, wydanie czwarte z 6nia ryci

[ocr errors]

Książeczka złota czyli nauka pokory prowadzącej do doskonałości chrzeBciańskiej, przekład z francuskiego (Biblioteczka religijna, tom 1). Pelplin i Gietrzwałd, nakł. J. N. Romana, czcionkami St. Romana, 1879, w 16ce małej, str. 116 i 1 rycina. 40 fenig.

Książka pierwsza do czytania i nauki języka polskiego dla szkól początkowych. Lwów, nakł. Zakładu nar. im. Ossolińskich, druk. E. Winiarza, 1878, w 8ce, str. 177 i 3 ni. Opraw. 40 cnt.

— do czytania dla głuchoniemych ułożona przez Radę pedagogiczną warszawskiego Instytutu głuchoniemych i ociemniałych i zatwierdzona przez .1 W. kuratora okręgu naukowego warszawskiego, senatora de Witte, część początkowa. Warszawa, nakł. i druk. Instytutu głuchoniemych i ociemniałych, 1878, w 8ce małej, str. 102. 40 kop.

KUEYŁOWICZ Stefan prof. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej, podręcznik dla nauczycieli ułożył starszy nauczyciel w c. k. seminaryum nauczycielskiem męskićm we Lwowie, z 68 rycinami (Biblioteka dla nauczycieli szkół ludowych, tomik III). Lwów. nakł. Towarzystwa pedagogicznego, I związkowa druk., 1878, w 8cc, str. XIV i U 4. 80 cnt.

LANDSBERGES dr. Podręcznik chirurgii polowej, przekład dzieła: „Handbucb der Kriegschirurgischen Technik" von Tttbingen, 1875, uwieńczonego nagrodą konkursową i poświęconego Najjaśń. cesarzowej niemieckiej Auguście, przez Mieczysława Gruella, lekarza ordynującego w szpitalu św. Antoniego w Włocławku. Warszawa, nakł. i druk. Gazety lekarskiej, 1878, w 16ce, str. 191 i 2 tablice. 2 ruble.

LASSALLE Ferdynand. Program robotników: O szczególniejszym związku pomiędzy spółczesnym okresem history

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »