Obrazy na stronie
PDF

Następujące książki szkolne poleca

KSIĘGARNIA G. Gebethnera i Spółki

w Krakowie:

ANCZYC W}. L. Krótki rys dziejów narodu polskiego dla niższych

zakładów naukowych treściwie ułożony, wydanie 3-cie, zupełnie

przerobione. Kraków, 1877. – 80 cnt. Historya kraju rodzinnego dla klas niższych szkół średnich

galicyjskich przez L. D. L. Kraków, 1875. – 80 cnt. KREMER Józef dr. Początki logiki dla szkół średnich. Kraków,

1876. - 1 złr. 60 cnt. MICHNA W. Geografia powszechna ze szczególnym względem na

nowy administracyjny podział Galicyi, ułożona tokiem składowym dla użytku młodzieży w szkołach ludowych, miejskich. Kraków,

1867. – 60 cnt. SCHOEDLER Fr. dr. Zoologia, przełożył A. Wałecki, wyd. 2-gie.

Warszawa, 1873. - 2 złr. SIEMIEŃSKI L. Wieczory pod lipą czyli historya narodu polskiego.

Kraków, 1872. – 1 złr. ZIEMBA T. Z. dr. Psychologia. Kraków, 1877. – 1 złr. 25 cnt.

Z dniem 1go lipca r. b. zaczęło wychodzić nakładem księgarni GEBETHNERA i WOLFFA.

w Warszawie, zawieszone blisko od roku przez poprzedniego wydawcę, ..

czasopismo p. t.

PRZYRODA i PRZEMYSŁ, Tygodnik popularno-naukowy,

pod redakcyą Lol. . dra KAROLA JURKIEWICZA, i i profesora Uniwersytetu Warszawskiego. i

Prenumerata wynosi: w Warszawie

na prowincyi i w Cesarstwie sie rocznie ........ rs. 6 kop. - z przesyłką rocznie ...... rs. 8 półrocznie ....... 3

.

[ocr errors]

IROLA JURKIEWICZA.

[ocr errors]

I półrocznie .... kwartalnie ....... 1

kwartalnie .....n 2

W Galicyi rocznie .......... Złr. 12 półrocznie ,,,,,,,.. 6 kwartalnie, n i ... 0

w W. ks. Poznańskiém rocznie .......... marek 24 półrocznie, ... .. .. 12 kwartalnie, ir o

6

Wyszedł właśnie z druku

i

nakładem ksiegarni

G.GEBETHNERA i SPÓŁKI

w Krakowie

i jest do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych

... i zagranicznych
Adama Mickiewicza

PAN TADEUSZ

Iniczyli .. . ostatni zajazd na Litwie, historya szlachecka z r. 1811 i 1812 w dwu

nastu księgach.si

Edycya ta popularna wydaną została w celu ułatwienia najmniej zamożnym nabycia tego pięknego utworu Mickiewicza. ,:..

"Cena 1 złr.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,

jako téż czytających i kupujących książki.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »