Obrazy na stronie
PDF

INaścia Drewlanka

legenda z podań nadslnczańskiego ludu wysnuta

przez DRWĘCĘ.

Kraków, 1878, w dużej 8ee. — Cena 60 nit.

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.

Począwszy od Igo stycznia 1879 r. wychodzić będzie w Krakowie peryodycznie co kwartału poszytami, zawierającymi w sobie po sześć arkuszy druku in 8vo na papierze welinowym, z rysunkami herbów, dzieło p. t.:

KNIAZIOWIE i SZLACHTA

między

Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią., Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnymi stokami Karpat osiedleni.

Opowiadanie historyczne, heraldyczno - genealogiczne
i obyczajowe

przez

W. Rulilmrstep i Z. L. Rafeimilstep.

Cztery kwartalne poszyty w końcu każdego roku stanowić będą tom jeden. Prenumerata roczna jednego tomu, 24 arkuszy druku zawierającego, wynosić będzie:

w cesarstwie Austryjackiem 12 złr. w. a.
'„ Rosyjskiem 12 rub. sr.

„ Niemieckiem 24 marek. •

O bilety prenumeracyjne można się zgłaszać pod adresem: Z.L.Radzimiński, Kraków, ulica Krupnicza Nr. 158,1. piętro.

[graphic]

Najnowsze dzieła wydane nakładem ksipni '■ GEBETHNERA i WOLFFA

CHOMETOWSKI Władysław. Synowie hetmańscy, opowiadanie historyczne, 2 tomy. rs. 2 kop. 40.

DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór historyi polskiej, podług najnowszych źródeł historycznych opowiedziany. Wydanie nowe, poprawione, rozwinięte i uzupełnione spisem chronologicznym i wykazem książąt z plemienia Piastów i Gedyminów. kop. 75.

Ewangelia dla małych dzieci przez II. J., z ryciną, kop. 30.

FALEŃSKI P. Sama jedna, opowiadanie, kop. 75.

GLOGER Zygmunt. Starodawne dumy i pieśni, kop. 25.'

— Krakowiaki ze źródeł drukowanych i ust ludu. kop. 30. HEURICH Jan. Przewodnik dla cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa,

z 299 drzeworytami w texcie, podług najlepszych dzieł obcych a zastosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych. Wydanie 3-cie. rs. 1 kop. 20. KAMOCKA Józefa. Bądź wola twoja, modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i miesiąca, na wszystkie uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczności życia, ułożone przez kapłanów i świętych katolickiego kościoła ku czci i chwale ukrzyżowanego Chrystusa. Wydanie osobne dla kobiet i męBzczyzn. rs. 1 kop. 20.

KOSIŃSKI K. ka. Mały katechizm dla ludu i dzieci. Wyd. 2-gie. kop. 5.

KRASZEWSKI J. I. Bracia rywale, obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku. rs. 1.

— Hołota, powieść współczesna, 2 tomy. rs. 1 kop. 50. MAGNUSZEWSKI Dominik. Dżieła,-.tom I. Lwów, 1877. rs. 1 kop. 2Q. ODYNIEC A. E. Listy z podróży (z Neapolu do Genewy), tom IV.. rs. 1

kop. 50. Cena 4-ch.tomów rs. 5 kop. 40.

REMBIELIŃSKI Gustaw. Machiny parowe w zastosowaniu do potrzeb rolnictwa i machiny rolnicze, rs. 1 kop. 20. ■ < ■

SERWATOWSKI W. ks. Dzieje starego i nowego testamentu, krótko żebrane dla dzieci, wydanie ósme, przejrzane i poprawione, ozdobione licznymi drzeworytami w texcie, w oprawie, kop. 371/,. Świat zwierzęcy w obrazkach, zebrany dla młodocianego wieku przez autorkę „Wieczorów czwartkowych", z 96 tabl. rycin kolor., w oprawie, rs. 1 kop. 50.

Trzy baśnie: Mądry kot. Księżniczka z głogu. Kopciuszek. Z 19 ryc. kolor., z testem Wł. L. Anczyca. rs. 1 kop. 50. ■ ■■■ t.., •

WIŚNIOWSKI Sygurd. Dzieci królowej Oceanii, rs. 1 kop. 50.

WÓJCICKI K. Wł. Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia (1800—1830). rs. 1 kop. 80.

ZACHARYASIEWICZ Jan. Prawo bezprawia, powieść, rs. 1.

Zarysy charakteru Germanów i Słowian przez A. A. kop. 40,

Nadzwyczajne zniżenie ceny!

SMOLEŃSKI ks. Sieroty, powiastka dla młodzieży 10 cnt.

— Siostra Wiktorya, powiastka dla młodzieży 12 cnt

GERAMB de. Pamiętaj o ostatecznych rzeczach 12 cnt.

Dwie godziny adoracyi Najśw. Sakramentu 10 cnt.

BOŁANDEN K. Kielnia albo krzyż 15 cnt.

STANIHURST O. T. J. Boga nieśmiertelnego święta historya 1 złr.

Do nabycia w księgarni katoiickiśj dra WŁADYSŁAWA MILKOWSKIEGO

■W Krakowie.

CENNIK DRUKARNI FOTOGRAFICZNEJ ST. WIŚNIOWSKIEGO

w Krakowie, Rynek Nr. 17.

I. DRUK FOTOGRAFICZNY (Albertotypia, fotodruk).
Obszerniejszy cennik w poprzednim Nrze Przewodnika.

II. CYNKOGRAFIA (Chemigrafia). Otrzymanie kliszów typograficznych, wszystkich rodzai ilustracyj dla dzienników, dzieł naukowych, map etc.

Za pomocą procesu chemicznego dostarcza cynkografia klisze, które wraz z czcionkami tak jak drzeworyty mogą byc- na drukarskiej prasie odbijane. Zastępuje ona zwykły drzeworyt nietylko co do nadzwyczaj prędkiego otrzymania zdatnych do druku kliszy, ale szczególniej pod względem ceny tych kliszów, która jest o % mniejszą od drzeworytu; odtwarza jak najdokładniej artystyczne wykonanie rysunku, a przewyższa drzeworyt nadzwyczajną twardością metalu, gdyż klisz z najdelikatniejszym rysunkiem wytrzyma sta tysięcy dobrych odbić" bez zniszczenia się.

Otrzymanie kliszów cynkowych może byc w czworaki sposób uskutecznione.

1. Z rysunku wykonanego piórkiem na papierze lub kalce autograficznej tuszem autograficznym.

2. Z rysunku zrobionego tłustą kredką litograficzną na papierze umyślnie do tego przygotowanym (papierze groszkowym).

3. Z odbitki z grawowanego kamienia farbą do przenoszenia (Umdruckfarbe) na papierze do przenoszenia.

4. Z rysunku wykonanego krćskami, liniami (nie pędzlem) na białym gładkim papierze, zwykłym tuszem chińskim, lub z danego odbicia z drzeworytu.

W pierwszych trzech razach rysunek przenosi się wprost na cynk, a gotowy do druku klisz kosztuje z rysunków wykonanych pod Nrem 1 i 2 za in cm. 2'/, centa (niżej 30Q cn». liczy się za pełne 30Q cm.).

Z odbitki podanej pod Nrem 3, kosztuje 1Q cm. 3% centa (niżój 30Q cm. liczy się za pełne 30Q cm.).

Rysunek na zwykłćm papierze jak pod Nrem 4 musi byc' z pomocą fotografii na cynk przeniesiony, i wtedy 1Q cm. wraz ze zdjęciem fotograficznym kosztuje 6 centów; wyżej 200Q cm. 1Q cm. po 5 centów (klisz mający mniej jak 100Q cm. liczy się za pełne 100Q cm.).

Materyały autograficzne wyłącznie do cynkografii używane:

Tusz autograficzny kawałek po i . Złr. — 20 ont.

Kredka autograficzna 4 sztuki po „ — 25 ,

Papier autograficzny do rysunków pod Nrem 1 arkusz „ — 10 »

Kalka autograficzna „ „"' „ „ — 15 »

Papier do przenoszenia grawur arkusz » — 10 ,

Papier groszkowany arkusz „ 1 —; <• ••

Ceny tylko za gotówkę lub za pobraniem pocztowśm.

Następujące książki szkolne poleca
KSIĘGARNIA.

Gr. Oireł>etliiiera i ^półlii

w Krakowie:

ANCZYC Wł. L. Krótki rys dziejów narodu polskiego dla niższych

zakładów naukowych treściwie ułożony, wydanie 3-cie, zupełnie

przerobione. Kraków, 1877. — 80 cnt. Historya kraju rodzinnego dla klas niższych szkół średnich

galicyjskich przez L. D. L. Kraków, 1875. — 80 cnt. KREMER Józef dr. Początki logiki dla szkół średnich. Kraków,

1876. — 1 złr. 60 cnt. MICHNA W. Geografia powszechna ze szczególnym względem na

nowy administracyjny podział Galicy i, ułożona tokiem składowym

dla użytku młodzieży w szkołach ludowych, miejskich. Kraków,

1867. — 60 cnt. SCHOEDLER Pr. dr. Zoologia, przełożył A. Wałecki, wyd. 2-gie.

Warszawa, 1873. — 2 złr. SIEMIENSKI L. Wieczory pod lipą czyli historya narodu polskiego.

Kraków, 1872. — 1 złr. ZIEMBA T. Z. dr. Psychologia. Kraków, 1877. — 1 złr. 25 cnt.

Z dniem Igo lipca r. b. zaczęło wychodzić nakładem księgarni

GEBETHNERA i WOLFFA

w Warszawie,

zawieszone blisko od roku przez poprzedniego wydawcę,
czasopismo p. t.

PRZYRODA i PRZEMYSŁ,

Tygodnik popularno-naukowy,

pod redakcyą

dra KAROLA JURKIEWICZA,

profesora Uniwersytetu warszawskiego. . .

Prenumerata wynosi:

w Warszawie { na prowineyi i w Cesarstwie

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

i jest do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych « ■•■ ■ i zagranicznych

Adama Mickiewicza

[merged small][ocr errors][merged small]

historya szlachecka z r. 1811 i 1812 w dwunastu księgach.:

Edycya ta popularna wydana została w celu ułatwienia najmniej zamożnym nabycia tego pięknego utworu

Mickiewicza. ;.-.••■.

'. ' 'Cena 1 złr.

[ocr errors]

i" Z diukami Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Sttslcla.

« PoprzedniaDalej »