Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ków, druk. Wł. L. Anczycai Sp., 1878, w 4ce, str, 12.

WołowsM Ludwik. (Odbitka z Czasu). Kraków, nakł. Banku galie, dla h. i p., druk. Czasu, 1878, w 8ce małej, str. 21.

WRÓBLEWSKI Zygmunt dr. O ilości stałej rozchodzenia się bezwodnika kwasu węglowego w czystej wodz.ie? przez

docenta wszechnicy Strasburskiej

(Odbitka z. Kosmosu)., Lwów, nakł. Towarzystwa im. Kopernika, I związkowa druk., 1878, w 8oe, str. 16.

— O prawach, podług których gazy rozchodzą się w ciałach ciekłych, nawpółstałych i stałych (Odb. z Kosmosu). Lwów, nakł. Towarzystwa im. Kopernika, I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 37.

ZALESKI Bohdan. Cycle ukrainien Hi Chants dTkraine, par..... (Pogtes illustres de la Pologne au XIX sińcle). Nice, imp. Malvano - Mignon, 1878, w 12ce, str. 145—274.

ZALESKI Bronisław. Księcia Adama Czartoryskiego ministerstwo spraw zagranicznych w Kosyi, odczyt miany na posiedzeniu publicznem Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu d. 3 maja WW r. -(Odb&ka ^Przeglądu polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1£78, w 8ce, str. 37.

ZABTJSKI Jan. Dawne wychowanie szkolne, notaty ze zbioru przepisów administracyjnych Królestwa polskiego. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1878, w 8ce, str. 213 i 3 ni. 75 kop.

ZDANOWICZ Ludwik. Przemówienie na pogrzebie ś. p. Edwarda Romera 4 maja 1878 r. w kościele św. Jana

w Wilnie, przez M. T. kanonika

katedry ; wileńskiej. Wilno, drak. J. Zawadzkiego, 1878, w 8ce, str. 11.

ŹEBRAWSKI T. Drugi dodatek do spisu owadów motylowatych z okolic Krakowa i niektórych odleglejszych. (Odbitka z tomu XII Sprawozdań Korai^ syi fizyogr. Akad. umiej, za r. 1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 7. i

OGŁOSZElśTIA.

Najnowsze wydawnictwa

Księgarni KAROLA WILDA we Lwowie.

Archiwum Wróblewieckie zeszyt III. Z rękopisów wydał Władysław

■■'.- Tarnowski. (Treść: Listy p. K. Kossakowskiej. Historya królów elekc. Manifest generalności barskiej. Historya wyprawy Jana III pod Wiedeń. Listy Kościuszki, Ign. Potockiego i Wawrz. Engestróma). XXII i 194 str., w 8ce, 1878. — 1 złr. 80 cnt.

KUNASIEWICZ St. Lwów w r. 1809 (Ustąpienie Austryaków. Zajęcie miasta p, żołnierzy polsk. Moskiewskie rządy) Opowieść dziejowa spisana na podstawie pamiętnika naocznego świadka, gazet, notatek i dokumentów. 236 str., w małej 8ce, 1878. — 1 złr.

MOCNIK dr. Fr. Arytmetyka i Algebra dla klas wyższych szkół średnich. Z 15go wyd. niem. na język polski przełożył Józ. Bodyński, w dużej w 8ce, str. 1 do 240. — Przedpłata na całą 2 złr. 20 cnt.

OCHOROWICZ J. 0 twórczości poetyckiej ze stanowiska psychologii. Dwa odczyty. 105 str., w 8ce, 1877. — 90 cnt.

Polemika Józefa Szujskiego z Ludwikiem Wolskim w sprawach narodowych. 109 str., w 8ce, 1878. — 80 cnt.

K SIĘGARN I A
O-. Oebethnera i spółki

w Krakowie
otrzymała na skład główny następujące nowe dzieła:

KRUKOWSKI Józef ks. Kazania na uroczystości i inne święta
Najśw. Maryi Panny, tudzież nauki majowe. Kraków. — 3 złr.

MATTEI kr. Elektro - homeopatyczna metoda leczenia, jej środki i zastosowania, z przedmową i listami hrabiego oraz nowemi wskazaniami o leczeniu raka, o dozach i o chorobach syfilitycznych, tłómaczone z francuskiego z portretem hr. Mattei i widokiem jego zamku „la Rochetta". Kraków. — 2 złr. 50 cnt.

Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, rok 1878, wydawnictwa ■ tom III. Kraków. — 2 złr.

PELCZAR Józef ks. Życie duchowne czyli doskonałość chrześciańska według najcelniejszych mistrzów duchownych, 2 tomy, wydanie 2gie, poprawione i znacznie powiększone. Kraków. — 3 złr.

AMINISTRACYA

wydawnictw Towarzystwa pedagogicznego

we Lwowie, plac Maryacki I. 9.
ma jeszcze na składzie i poleca:

ADLER-SIERADZKI. Nauczyciel wobec nagłych wypadków chorobowych u dzieci. Lwów, 1877. cnt. 24.

BENONI K. d r. Atlas geograficzny zastosowany do ćwiczeń kartograficznych. Część T. Galicya. Lwów, 1873. cnt. 50.

— Zeszyt, szkolny do ćwiczeń kartograficznych. Część I. Galicya. 2gie wydanie, Lwów, 1875. cnt. 20.

CHMIELEWSKI .1. Nauka przygotowawcza w klasie Iszśj szkoły ludowej przed użyciem elementarza. Lwów, 1877. cnt. 34.

FRANKĘ dr. O wystawie szkolnej w Londynie w r. 1871. Lwów, 1875. cnt. 25.

JÓZEFCZYK Andrzej. Listy pedagogiczne. Lwów, 1872. cnt. 55.

— Geometrya dla szkół lndowych pospolitych. Lwów, 1877. cnt. 50.

— Ta sama w tłómaczeniu niskiem. Lwów, 1877. cnt. 50. KURYŁOWICZ Stefan. Nauka fizyki w szkole ludowej pospolitej,

zawierająca 114 stronic i 68 figur w texcie. Podręcznik dla nauczycieli. Lwów, 1878. cnt. 80. .

Na pamiątkę stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi Narodowej. Lwów, 1873. cnt. 25.

NOWAKOWSKI Pr. dr. Jak Izba Edukacyjna poleciła przygotowywać dzieci do nauki czytania? Lwów, 1872. cnt. 30.

— Jak niemieccy pedagogowie polecają przygotowywać dzieci do nauki pisania i czytania? Lwów, 1874. cnt. 50.

SA.HOLEWICZ Z. dr. O karności szkolnej w Prusiech a u nas.

Lwów, 1872. cnt. 10. SAWCZYNSKI Z. Benjamin Franklin. Jerzy Wasyngton. Żywoty. Lwów, 1876. (Dziełko polecone do bibliotek szkolnych przez Wys. Radę szkolną krajową), cnt. 80.

SELINGEBOWA Julia. Ziemie polskie. Lekcye geografii w połączeniu z etnografią. Lwów, 1876. cnt. 70.

WITOWSKI H. Chemia w obrazkach z życia codziennego podług J. Johnstona. Kraków, 1869. cnt. 70.

Roczniki „Szkoły" z roku 1873, 1874 i 1876 po 2 złr., z roku 1877 4 złr.

« PoprzedniaDalej »