Obrazy na stronie
PDF

przez Fr. Haburę, przez F. J. (str. 332— 342); Wiadomości bieżące; Nekrologia.

BOTTALLA Paul. La lettre de Mgr Czacki et le Thomisme, reponse a un rćeent opuscule, les Constitutions de la Compagnie de Jesus et le Thomisme,

par le R. P S. J., professeur a la

faculte de thćologie de Poitiers. Poitiers, imp. et lib. Oudin freres, Paris, meme maison, 1878, w 8ce, str. 67.

Oo kto lubi, wiązanka rzeczy poważnych i humorystycznych ozdobiona licznymi rysunkami Tegazza, Kostrzewskiego, X. Pillatiego, Wł. Szymanowskiego, Lanciego i innych. Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1878, w 4ce, str. 74, 73 i 3 ni. 45 kop.

CYBULSKI Józef. Zbiór 40tu piosnek

teatralnych, wydany przez art.

dram., zeszyt I. Warszawa, G. Centnerszwer, druk. J. Goldmana, 1878, w 8ce malej, str. 39 i 1 ni. 10 kop.

— Zbiór 45ciu piosnek teatralnych, zeszyt II. Warszawa, druk. J. Tomaszewskiego, 1878, w 8ce małej, str. 39 i 1 ni. 10 kop.

CZERWIŃSKI Józef. Technika materyałów budowlanych, na podstawie spe

cyalnych źródeł ułożona przez

Warszawa, A. B. Bogucki, druk. okręgu nauk. warsz., 1878, w 8ce, str. 52, 1 ni. i 1 tablica. 30 kop.

Czy mówisz po polsku? Sprichst du polnisch? oder polnischer Dolmctscher enthaltend polnisch - deutsche GesprJiche, Redensarten und Yokablen nebst, grammatischen Andentungen und Regeln iibor die Aussprache, 11 vermehrte Auflage. Thorn, Verlag und Druck von E. Lambeck, 1878, w 16ce, str. 188 i IV. 1 marka 20 fenig.

D. T. Naszi proświtni poczynki, krytycznyj ozyrk. Lwiw, nakł. T. Zawistiaka, druk. im. Szewczenki, 1878, w 8ce, str. 56.

DAUDET Alfons. Jack, powieść, tom II zeszyt III. Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu tygodniowego, 1878, w 16ce, Str. 128.

[ocr errors]

napisał G. F. Lwów, nakł. i druk. K. Pillera, 1878, w 16ce, str. 171. 90 cnt. FAUBE Ł. dr. Le materialisme devant la science et la logiąue, reponse aux deux memoires de M. le dr. Stański sur la spontaneite de la matiere dans les manifestations <physiques et vitales. (Extrait de la Gazette medicale de l'AIgśrie). Paris, lib. Ulmer, imp. Collombón et Brule, 1878, w 8ce, str. 54.

FBITSCHE Karol. O naglącej potrzebie poprawy stanu sanitarnego miasta

Warszawy, napisał b. naczelnik

technicznego oddziału w b. administracyi zakładów górniczych rządowych. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1878, w 16ce, str. 109. 20 kop.

Galerya kandydatów do małżeństwa. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, wydawcy Kolców, 1878, w 8ce małej, str. 152. 30 kop.

GrOBAJSKI August. O kredycie rolniczym (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1878, w 8ce, str. 38.

ABABOWSKI Bronisław. Sprzymierzeńcy czyli inteligencya w miasteczku, komedya w 4 aktach (w 5ciu odsłonach). Warszawa, nakł. autora, druk. A. Pajewskiego, 1878, w lCce, str. 143. 50 kop.

3BAEFE Mas dr. Spekulanci i oszuści czyli walka o byt, przełożył i opracował Wł. Sabowski, zeszyt XXIII i XXIV. Kraków, nakł. S. Landaua, druk. W. Korneckiego, 1878, w 8ce, str. 193—240 i 241—283. Zeszyt po 30 cat,

ffistorya o siedmiu mędrcach, przedrukowana. Warszawa, nakł. J. Breslanera, druk. 8. Burzyńskiego, 1878, w 8ce małej, str. 103. 20 kop. czyli 1 złp. 10 gr.

HOFFMAN Fr. Ciężka próba, opowiadanie dla młodych moich przyjaciół, przełożył Romuald Starkel (Biblioteka dla młodzieży tomik XIII, serya II tomik I). Brody, nakł. i druk. J. Rosenheima, 1878, w 16ce, str. 99 i 4 ryciny, 50 cnt.

HOEODYŃSEI I. & BEIFF A. Przewodnik paryski, opis Paryża i jego okolic z rysem historycznym i artystycznym, oraz opisanie placu wystawy. Paris, imp. Reiff, w 18ce, str. 241 z mapami. 3 franki. \ Hromada ukraińska, zbirka wporiad\ kowana M. Dragomanowym, Ner 1: l Perednie słowo do Hromady. Geneve, >H. Georg libr. editeur, 1878, w 8ce, istr. 101. 1 frank 50 centimów. \ — Toż, Nr. 2: Zwistki pro UkraSinu, 1876—1877. Tamże, 1878, w 8ce, 5 str. XIV, 586 i 4. 8 franków.

\ IWANIW II. Wijna za wolu, opowi

| danie. Lwiw, kosztom i zachodom iwiw

^ skich akademikiw Rusyniw, druk. im.

Szewczenki, 1878, w 16ce, str. 42. 8 cnt.

Jahres - Bericht des k. k. zweiten OberGymnasiums in Lemberg fur das Schuljahr 1878. Lemberg, Verlag des OberGymnasiums, Buchdruckerei des Stauropigianischen Instituts, 1878, w 8ce, str. 75.

Treść: Ueber die wichtigsten Kulturstatten des alten Aegyptens bis zur Eroberung durch dio Perser, nebst einer Uebersicht der gegenwartigen Kultur und Civilisation in diesem Lande, von dr. Stanislaus Kubisztal (str. 3—40); Schulnachrichten von der Direction (str. 41—75).

JEŻ T. T. Pod obuchem, powieść, tom

1 i II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1878, w 8ce małej, str. 209 i 203. 3 złr. 80 cnt.

JUEASZ Antoni dr. Laryngoskopia i

choroby krtani, opracował docent,

były asystent polikliniki lekarskiej w Heidelbergu: I. Laryngoskopia ozdobiona 43 drzeworytami. Kraków, nakł. Stowarzyszenia do wydawnictwa dzieł lekarskich polskich w Krakowie, księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 1 ni. i 80.

2 złr. 25 cent.

KALINKA Walery. Najśw.Marya Panna w Gerczwałdzie, przez ks. W. K. Zgr. Zmartw. Pańsk., przedruk z Czasu, wyd. drugie. Kraków, nakł. księgarni

[ocr errors]

— Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne, wydanie 2gie, tom ;l i II. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. i własność wydawców, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1878, w 8ce małej, str. 224 i 239. 2 ruble.

KEEMEE Józef. Dzieła, tom V (tytuł tymczasowy). Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1878, w 8ce, str. 2Q9— 372, 0 ni. i 208 z drzeworytami w texcie.

Treść: Nowy wykład logiki, arkusz 14— 24; Podróż do Wioch, tom I ark. 1—13

KEONENBEEGEE Andrzej ks. Czy' istnieje prawdziwy wizerunek Chrystusa Pana i gdzie go szukać? napisał..... Zgromadzenia księży Cystersów mogilskich. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce małej, str. 76 i 1 ni.

KRUKOWSKI Józef ks. Kazania na uroczystości i inne święta N. Maryi Panny, tudzież nauki majowe, wydał..... doktor i profesor teologii przy ć. k. Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. IX, 1 ni. i 402. 3 złr.

Kwadrans rozmyślania samotnego, dzidko potwierdzone i zalecone przez zwierzchność duchowną, przekład z 4Og0 wydania francuskiego, wydanie drugie. Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1878, w 32ce, str. 64. 10 kop., dochód przeznaczony na rzecz ubogich.

LEHMANN H. dr. Pommern zur Zeit Ottos von Bainberg, aus einer Eede bei der Hedwigsfeier des Gymnasiums

zu Neustettin von Gymnasial-Di

rektor (Sammlung gemeinverstiindlicher wissenschaftlicher Vortrage, herausgegeben von Rud. Virchow und Fr. von Holtzendorff, Heft 299). Berlin, Verlag von C. Habel, Druck von Gebr. Unger (Th. Grimm), 1878, w 8ce, str. 36. 75 fenig.

Liczba siedem, uwagi nad znaczeniem tej liczby w obrzędach religijnych, tu

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

PERBAUD Adolf. Słowa wyrzeczone na cmentarzu w Montmorency we czwartek 21 maja 1878 przy pogrzebie Witolda Zamojskiego zmarłego w dziewiętnastym roku życia w poniedziałek

18 maja, przez ze zgromadzenia

Oratoryanów. Paris, imp. Reiff, Bibliotheąue polonaise, 1878, w 16ce, str. 17.

PIEKOSIŃSKI Franciszek dr. O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku (Odbitka z tomu IX Rozpraw Wydz. hist. filoz. Akad. umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. VIII, 312 i 7 tablic z fotodrukarni St. Wiśniowskiego. 4 złr., na papierze lepszym 5 złr.

PIŁAT Tadeusz dr. prof. Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicyi. Lwów, nakł. Wydziału krajowego, I związkowa druk., 1878, w 8ce większej, str. 46.

Podręcznik dla praktycznych gospodyń zawierający najnowsze przepisy przyrządzania wszelkich zapasów spiżarnianych, pieczenia ciast i porządków domowych, przez autora Kucharza warszawskiego. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1878, w 8ce, str. 240 i X. 75 kop.

Dla posiadających „Kucharza warszawskiego" książka ta byłaby zbyteczną.

P0DWYS00KI Valerian. Anatomische Untersuchungen iiber die Zungendriisen der Menschen und Sangethiere, Inaugural-Dissertation. Dorpat, Karów, 1878, w 8ce, str. 144 i 2 tabl. litogr. w podłużnem fol. 2 marki.

Pogląd krótki na działanie dziesięcioletnie Towarz3rstwa pedagogicznego 1868 — 1878, z polecenia zarządu głównego zestawił dr. Teofil Gerstmann. II. Sprawozdanie z czynności Towarzystwa pedagogicznego za czas od 10 lipca 1877 do 10 lipca 1878 podane przez zarząd główny do wiadomości członków na XII walnem zgromadzeniu tegoż Towarzystwa odbytem w Nowym Sączu d. 18, 19 i 20 lipca 1878. Lwów, nakł. Towarzystwa, I

« PoprzedniaDalej »