Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Treść: Flora okolicy Rzeszowa, przez Tomasza Tokarskiego (str. 3-38); Wiadomości szkolne, przez dyrektora Stanisława Sobieskiego (str. 39-62).

— dyrekcyi c. k. gimnazyum w Tarnowie za rok szkolny 1878. Tarnów, nakł. funduszu szkolnego, w tłoczni 3. Styrny, 1878, w 4ce małej, str. 56.

Treść: Ryg dziejów gimnazyum tarnowskiego, przez dyrektora Bronisława Trzaskowskiego (str. 3—30); Kronika i Statystyka zakładu za rok szkolny 1878, przez tegoż (str. 31-56).

— o stanie gal. zakładu głuchoniemych za rok 1877/78. Lwów, nakł. Zakładu, druk. J. Dobrzańskiego i KGromana, 1878, w 4ce, str. 22.

STEENBERO Hermann. Geschichte der Juden in Polen unter den Piasten und den Jagiellonen, nach polnischen und russischen (Juellen. Leipzig, Duncker et Humblot, Pierersche Holbuchdruckerei, St. Giebel et Co. in Altenburg, 1878, w 8ce, str. VIII, 191 i 1 ni. 4 marki 40 fenig.

STBOKA Wincenty. Zygmunta Krasińskiego Nieboska komedya i Niedokończony poemat, studyum, napisał .

prof. gimn, w Kołomyi. Kołomyja, nakładem autora, 1878, w 8ce, str. 116 i przedmowa.

STKUTYŃSKI Juliusz nr. Poezye Berlicza Sasa i wspomnienia jego wierszem, wydanie pośmiertne. Kraków, nakł. Alexandry hr. Strutyńskiej, druk. WL L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce małej, str. 328, III i popiersie autora. 3 złr< 20 cnt.

SUTOS A. W. ks. Krótki przewodnik do Zakopanego i po Tatrach. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce małej, str. 8 ni. 10 cnt.

ŚWITKOWSKI August. Główniejsze zasady języka francuskiego ze stósownemi

ćwiczeniami połączone, napisał

nauczyciel języka i literatury francuskiej przy c. k. Instytucie technicznym w Krakowie, 3cie wydanie przerobione \ i powiększone. Kraków, nakł. J. M. i Himmelblaua, druk. Uniw, Jag.,,. 1878, w 8ce małej, str. 2 ni., 236 i IV. 80 cnt.

SZUJSKI Józef. Ostatnie lata Zygmunta Augusta i Anna Jagiellonka (Nadbitka z V tomu Jagiellonek Przezdzieckiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. CLXI—CCLXV.

Zdanie sprawy z ruchu naukowego Akademii umiejętności od dnia 3 maja 1877 r. podane przez sekretarza generalnego (Odbitka z Rocznika zarządu Akad umiej, za r. 1877). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce małej, str. 23.

TYMIENIECKI Seweryn. Wiadomość o cmentarzyskach przedhistorycznych odkrytych w Kaliskiem (Nadbitka ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowej, tom II dział I ). Kraków, nakł. Akad. umiej., druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 75—76.

WISŁOCKI Wł. Dzieła i rozprawy wydane przez Akademią umiejętności w Krakowie w ciągu pierwszego pięciolecia 1873—1878, spisał porządkiem abecadłowym (Dodatek do Rocznika zarządu Akad. umiej, za r. 1877). Kraków, nakł. Akad. umiej., drukiem Uniw. Jag., 1878, w 8ce małej, str. 75. 50 cnt.

ZABOBOWSEI. L'homme prehistoriąue (Bibliotheąue utile, XV). Paris, libr. Germer Bailliere et Cie, Coulommiers, typ. Al. Ponsot et P. Brodard, 1878, w 16ce, str. 199 i 1 ni. 60 centimów.

ZAGÓRSKI Adam dr. Wady publicznego wychowania ze stanowiska lekarskiego, podług dra Bagińskiego napisał

Lwów, księgarnia polska, druk.

A. J. O. Rogosza, 1878, w 8ce małej, str. 26. 25 cnt.

ZALESKI Bronisław. Ksiądz Hieronim Kajsiewicz, wyciąg z listów i notatek zmarłego, 1812—1873. Poznań, nakł. J. K. Zupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1878, w 12ce, str. 278 i 1 ni. z portretem. 3 marki.

[ocr errors]

OGŁOSZEFIA.

Nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego

wyszedł właśnie z druku

Pamiętnik za rok 1877.

Cena 3 złr.

Do nabycia w księgarni G. Gebethnera i Spółki w Krakowie.

Taż księgarnia przyjmuje wkładki od Członków Towarzystwa Tatrzańskiego i doręcza tymże Członkom Pamiętnik za r. 1877 bezpłatnie. — Osoby życzące sobie przystąpić do Towarzystwa , mogą się tamże zapisywać.

Dzieła wydane staraniem

Stowarzyszenia do wydawnictwa dziel lekarskich polskich

w Krakowie:

I. Dra PAWŁA GUTTMANNA Nauka sposobów klinicznego badania narządów piersiowych i brzusznych, przekład dokonany pod kierunkiem dra A. Kremera i doc. dra St. Pareńskiego. Warszawa, nakładem J. Ungra, 1877. 3 złr. 75 cnt. = 2 rs. 50 kop.

n. Dra JANA STEINERA Rys nauki o chorobach dzieci dla uczących się i lekarzy, przekład dokonany pod kierunkiem prof. dra M. L. Jakubowskiego i prof. dra J. Oettingera. Kraków, 1877. 4 złr. = 2 rs. 70 kop.

m. Dra ANTONIEGO JURASZA (docenta w Heidelbergu) Laryngoskopia, ozdobiona 43 drzeworytami. Kraków, 1878. 2 złr. 25 cnt.

Stanowi część pierwszą dzieła obszerniejszego p. t. Laryngoskopia i choroby krtani. Część druga obejmująca choroby krtani wyjdzie wkrótce.

Do nabycia we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych. Skład główny w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie,

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »