Obrazy na stronie
PDF

IN"akłaciem lrsiegf&rni

GEBETHNERA i WOLFFA

w Warszawie

wychodzić zacznie z dniem igo lipca r. b.,

i zawieszone blisko od roku przez poprzedniego wydawcę, ,. ,. czasopismo p. t.

Przyroda i przemysł,

Tygodnik popularno-naukowy

pod redakcyą

dra KAROLA JURKIEWICZA,

proie&ora Uniwersytetu warszawskiego.

[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów,
jako też czytających i kupujących książki.

[ocr errors]
[ocr errors]

w Rosyi, czasowe ograniczenie juryzdykcyi sadu przysięgłych, przez W. a. (str. 159— 170); Nowe dokumenta odnoszące się do Jana Chryzostoma Paska, podał Felix Rybarski (str. 171—177); Krytyka: R. Maurera Urzędnicy kancellaryjni Władysława Jagiełły i Codex diplomaticus Majoris Poloniae, przez dra Fr. Papce; T. Wiistenfelda Die Uebersetzungen arabischer Werke, przez J. Karłowicza; Wł. K. Zielińskiego Monografia Lublina; Revue Slave; Kronika miesięczna.

\ BĄKOWSKI Józef. Ślimaki i małże z okolie Strzyżowa, zebrane w r. 1876

\ przez nauczyciela c. k. semina

> ryum męskiego w Rzeszowie (Odbitka
\ z tomu XII Sprawozdań Komisyi fizy-
\ ogr. Akad. umiej, za r. 1877). Kraków,
| druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 12.
\ — Sprawozdanie z wycieczek bo-
tanicznych odbytych wr. 1876 i 1877
\ w okolicy Strzyżowa pod Rzeszowem
? (Odb. z tomu XII Sprawozdań Kom.
jfizyogr. za r. 1877). Kraków, druk.
ŚUniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 24.
BELLENGER, FABRUCCI, WITCOMB, FI-
SCHER, FORSTEB et BOLTZ. Guide nou-
veau de conversations modernes, on
dialogues usuels et familiers, contenant
en outre de nouvelles converaations sur
les voyages, les chemins de fer, les
bateaux a vapeur etc. en six langues:
francais, italien, anglais, allemand, po-
lonais, rusie, a 1' usage des voyageurs.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Michał Markiewicz, tom II: Dzieje śre-
dniowieczne. Rzeszów, nakł. i druk. J.
A. Pelara, 1878, w 8ce, str. 250 i
IV. 1 złr. 80 cnt.

—■ Toż, tom III: Dzieje nowożytne. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara, 1878 (1877), w 8ce, str. 245, IV i 2 tablice. 1 złr. 80 cnt.

GOLIAN Sigismond. Lettre a monsieur 1'abbć Ruczka, dćpute au Conseil d'etat,

cure du diocese de Tarnów, par

docteur en teologie, pretre du diocese de Cracovie. Cracovie, l'auteur, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878, w 8ce, str. 66.

GOTZ Mareelli. Mapa gubernii Królestwa polskiego, z oznaczeniem odległości na drogach żelaznych bitych i zwyczajnych, ułożona i litografowana przez ..... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, lit. M. Fajansa, 1878, fol. wielkie. 50 kop., w oprawie na płótnie 1 rub. 20 kop.

HIPLEE Pr. dr. Die GrabstStten der ermlandischen Bischofe (Aus dem VI Bandę der Zeitschrift filr die Geschiclite Ermlands besonders abgedruckt). Braunsberg, Huye's Buchhandlung (E. Bender), ermlandische Zeitungs- und Verlagsdruckerei (J. C. Pohl), 1878, w 8ce, str. 82.

JABŁONOWSKI Alesander. Sprawy wołoskie za Jagiellonów, akta i listy, wydał i szkicem historycznym poprzedził (Źródła dziejowe, tom X).

Warszawa, Gebethner i Wolff, druk.
J.Bergera, 1878, w 8ce, str. 2 ni., III,
CLXIV i 163. 3 ruble.

JANIKOWSKI dr. prof. O przeglądzie sanitarnym miasta, projekt wzoru. (Odbitka z Dwutygodnika medycyny publicznej). Kraków, druk. Pobudkiewicza, 1878, w 4ce, str. 3 ni. .

JANOTA Bug. dr. prof. Historya naturalna w piśmiennictwie niemieckićm w wiekach dawniejszych, przyczynek do znajomości dawniejszego piśmiennictwa niemieckiego. Lwów, nakł. Twarzystwa przyrodników im. Kopernika, I związkowa druk., 1878, w 8ce, str. 73.

JASKULSKI A. ii. Gramatyka hebrajska napisana przez lic. św. teologii, dawniejszego nauczyciela religii i języka hebrajskiego katolickiego gimnazyum w Ostrowie. Poznań, T. Daszkiewicz, Warszawa, Gebethner i Wolff, czcionkami W. Simona, 1878, w 4ce, str. 3 ni., 92, 4 ni. i X tablic. 4 marki 25 fenig.

KARLIŃSKI prof. dr. Meteorologische Beobachtungen angestellt auf der k. k. Sternwarte in Krakau im Monate Februar —Juni 1878. Krakau, Verlag der k. k. Sternwarte, Universitats-buchdrukerei, w 8ce, po 4 str. ni. na każdy miesiąc.

KOPERNICKI Iz. dr. Poszukiwania archeologiczne w Horodnicy nad Dniestrem wspólnie z p. Wład. Przybysławskim, człon. Kom. antrop. i arch. Akad. umiej., dokonane w r. 1877 (Odbitka ze Zbioru wiadomości do antropologii krajowej, tom II dział I). Kraków, nakł. Akad. umiej., druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. 56 i 3 tablice.

Kosmos czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, pod redakcyą prof. dra Br. Radziszewskiego, zeszyt V r. 1878. Lwów, I związkowa druk., w 8ce, str. 199—245.

Treść: O prawach, według których gazy rozchodzą się w ciałach ciekłych, nawpółstałych i stałych, rozprawa Zygmunta Wróblewskiego (c. d., str. 199-207); Teorye rozpłodu płciowego w swym pochodzie historycznym, przez Zygmunta Kahanego (str. 208 — 226); Kronika naukowa, przez E. Godlewskiego, Fr. Kamieńskiego, L. Petelenza i M. D. Wąsowicza; Wiadomości bieżące.

KOSZUTSKI Hilary ks., Żywoty świętych sług, oddział II (Żywoty świętych, tomik VIII). Pelplin, nakł. J. N. Romana, czcionkami St. Romana, 1878, w 12ce, str. 254 i II. 1 marka 20 fen.

KRASZEWSKI J. I. Hołota, powieść współczesna, tom I i II. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Nos

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »