Obrazy na stronie
PDF

Nakładem księgarni

GEBETHNERA i WOLFFA

■w Warszawie

wyjdą w ciągu roku bieżącego następujące dzieła:

ANCZYC Wł. L. Księga odkryć geograficznych, przeznaczona dla dorastającej młodzieży, wydanie trzecie. . ., .i ..

DU CHAILLU Paweł. Przygody podróżnika i myśliwego w Afryce zachodniej, przystępnie opowiedziane, z francuskiego przełożył A. Wrześniowski, z rycinami.

HUBNER J. A. baron. Sykstus Pięty według korespondencyj dyplomatycznych niewydanych znajdujących się w Archiwach państwa w Watykanie, Simancas, Wenecyi, Paryżu, Wiedniu i Florencyi, przekład z francuskiego St. Strojnowskiego.

KRAKÓW Paulina. Wspomnienia wygnanki, wydanie nowe.

KRASZEWSKI J. I. Jak się Pan Paweł żeni i jak się ożenił.

— Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury.

— Pan na cztćrech chłopach, historya szlachecka z XVIII wieku.

— Pod blachę, powieść historyczna w 3-ch tomach.

— Syn marnotrawny, opowiadanie z końca XVIII wieku, 2 tomy.

— Z siedmioletniej wojny, opowiadanie historyczne, 2 tomy, wydanie drugie. MAYNE-REID kapitan. Porwana siostra, opowiadanie dla młodzieży, z 7 rycinami.

— Wygnańcy w lesie, przekład J. B., wydanie drugie z 12 rycinami. , MICKIEWICZ Adam. Pan Tadeusz, wydanie nowe.

Obrazki z przeszłości, powieści historyczne dla młodego wieku przez Teresę, Jadwigę, z 6 rycinami pomysłu i rysunku Juliusza Kossaka.

ORZESZKO Eliza. Z różnych sfer, nowelle i obrazki, serya I w 2-ch tomach, zawiera: Stracony, Dziwak, Pani Luiza, Szara dola, Julianka, Czternasta część Silny Samson, Milord. . i

RZEWUSKI Gracy an ks. Katechizm rzymsko-katolicki przystępnym sposobem wyłożony, wydanie trzecie.

SCHOEDLER Fryd. dr. Mineralogia i geologia, obrobił dr. Fel. Berdau, wydanie trzecie, przerobione i uzupełnione, z licznymi drzeworytami.

SPENCER Herbert. O wychowaniu moralnćm i fizycznem, przełożył Michał Siemiradzki.

STANLEY H. Najnowsze podróże po Afryce, w streszczeniu obrobił Sygurd Wiśniowski.

VENTURA de RAULICA. Wzór doskonałej chrześcianki w tegoczesnym świecie żyjącej, tłómaczenie 0. Prokopa, kapucyna, wydanie nowe.

Wieczory czwartkowe, opowiadania o cudach przyrody i znakomitszych odkryciach naukowych dla młodego wieku, zebrała Marya Julia Zaleska, wydanie trzecie, uzupełnione z uwzględnieniem najnowszych odkryć i ozdobione licznymi drzeworytami.

[ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]

Z duiem 1 maja r. b. otwartą została w KALISZU przy ulicy "Warszawskiej

Księgarnia B. SZCZEPANKIEWICZA

z czytelnią i skliidem materyalów piśmiennych.

Księgarnia dostarcza wszelkie książki katalogami objęte, oraz nuty, atlasy, karty geograficzne, globusy; przyjmuje prenumeratę na pisma peryodyczne krajowe i zagraniczne (Tygodniki po cenach warszawskich). „Bibliografia XIX wieku" oraz „Przewodnik bibliograficzny" od początku swego istnienia jest każdej chwili w księgarni do przejrzenia.

Księgarnia, i skład mat

[graphic]

w Warszawie, Krakowskie Przedmieście Nr. 411, nowy 7.

Poleca wielki wybór dzieł rolniczych, teologicznych i innych we wszystkich językach, oraz dzieła następujące drukowane nakładem tśjże księgarni.

1. Czerwiński, Technika materyałó w budowlanych, kop. 30. — 2. Girdwojń M., Nieco o przyrodzie łososia, kop. 75.-3. Książka dla wszystkich. Przepisy dotyczące najmu sług, kop. 15. — 4. Lewandowski, Poradnia weterynaryi gospodarczej wraz z atlasem, rs. 4. — 5. Tegoż O rasach koni i bydła, kop. 40. — 6. Lubien i ec k i, Pszczelnictwo 3 tomy, rs. 3. — 7. P o h 1 e n s, Leśnictwo, rs. 2.

Taż księgarnia przyjmuje przedpłatę na wszystkie pisma krajowe i zagraniczne. Expedycya prędka i punktualna — katalogi książek i pismna na żądanie franco. Zamawiający w obrębie Królestwa za rs. 5. dostaje przesyłkę gratis, Zawsze na składzie dzieła ogłaszane przez wszystkich nakładców krajowych i zagranicznych . po cenach takich, jak u nakładców.

Nakładem i drukiem księgarni p. t.

JlMFl MWAIKIMÓ

w Wilnie

wyszedł tom Vty i ostatni dzieła p. t.

RYS DZIEJÓW LITERATURY POLSKIEJ

podług notat •'

ALEXANDRA ZDANOWICZA

oraz i innych źródeł opracowany i do ostatnich czasów doprowadzony przez

LEONARDA SOWIŃSKIEGO.

Dzieło niniejsze przedstawia w treściwem i popularnśm opowiadaniu kompletny obraz literatury polskiej od samego jej początku do ostatnich czasów, z przytoczeniem celniejszych wyjątków każdego ze znakomitszych poetów i prozaików. Pragnących bliżej nieco z dziełem powyższem się obeznać, odsyłamy do osobnego prospektu, który każdemu na żądanie bezpłatnie nadesłany będzie.

Cena prenumeracyjna niezwykle niska za 5 tomów obejmujących 3345 stronic ścisłego druku in 8-to rs. 10 a z przesyłką rs. II, pozostaje bez zmiany do Igo stycznia 1879 r.

Szanowni Prenumeratowie, którzy wnieśli prenumeratę za 3 tomy rs. 8, a otrzymali tom lVty obejmujący str. 837 bezpłatnie, raczą przy otrzymaniu toma Y uiścić* dopłatę po rs. 2.

[graphic]

CENNIK DRUKARNI FOTOGRAFICZNEJ ST. WIŚNIOWSKIEGO

Kraków, Rynek Nr. 17.

DRUK FOTOGRAFICZNY (Albertotypia, fotodruk). Fotografie odbijane czarną farbą

drukarską.

[table]

Te same odbicia w kolorze i z połyskiem zwykłych fotografij o 25% drożej.

CYNKOGRAFIA (( hemigrafia). Klisze cynkowe zastępują coraz więcej drzeworyt; są one bez porównania tańsze, pomimo że wytrzymują o wiele więcej odbić w prasie drukarskiej pospiesznej. .• ^

Otrzymanie ich może być w czworaki sposób uskutecznione:

1. Z rysunku wykonanego piórkiem na papierze lub kalce autograficznej tuszem autograficznym.

2. Z rysunku zrobionego tłustą kredką litograficzną na papierze umyślnie do tego przygotowanym ('papierze groszkowym).

3. Z odbitki z grawowanego kamienia farbą do przenoszenia (Umdruckfarbe) na papierze do przenoszenia.

4. Z rysunku wykonanego krćskami, liniami (nie pędzlem) na białym gładkim papierze, zwykłym tuszem chińskim, lub z danego odbicia z drzeworytu.

W pierwszych trzech razach rysunek przenosi się wprost na cynk a gotowy do druku klisz kosziuje z rysunków wykonanych pod Nrem 1 i 2 za 1Q cm. 21/, centa (niżej 30Q cm. liczy się za pełne 30Q cm.).

Z odbitki podanej pod Nrem 3, kosztuje 1Q cm. 3'/2 centa (niżej 30Q cm. liczy się za pełne 30Q cm.).

Rysunek na zwykłćm papierze jak pod Nrem 4 musi być z pomocą fotografii na cynk przeniesiony, i wtedy 1Q cm. wraz ze zdjęciem fotograficznym kosztuje, 6 centów; wyżej 200Q cm. 1Q cm. po 5 centów (klisz mający mniej jak 100n cm. liczy się za pełne 100n cm.).

FOTOLITOGRAFIA. Służy do reprodukcyi rysunków, planów, wykonanych tuszem chińskim na zwykłym białym gładkim papierze, jak również do otwarzania starych druków, drzeworytów etc.

Za zdjęcie fotograficzne wraz z przeniesieniem na kamień litograficzny:

[table][subsumed][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »