Obrazy na stronie
PDF
ePub

Sequitur Catalogus notarum ferè duobus scribis (M,, M,) in Codice scriptarum. Cf. Prolegomena,

pp. XXVII—XXVIII.

[ocr errors]

8

ωσ

47 b.

ασ

VETE

O

191 b.

EK

οι

55 b.

[ocr errors]

Ad summam paginam leguntur, M; scriptore. 28 3. του θερισμ° και τον αποστολον 17 ο. ...ιτ8 βασιλησε

287 5. # ερμηνία τελΐουμενον παραμα + 33 6. ..κ γενεασ ωμυα εστιν πεδυο

18 .
ρι τ8 παραλυτικ*

288 α. θερμϊνία περί ζωησ 34 ο. ..κε.. απο...οικ επ... ..πορίμ' εν

122 6.
..ρι τον πεντε αρτο"

288 5. # ερμϊνηα το υστερον επιτυχανσ σαβασιν

I24 ο. πι (i.e. περι) τ8 περιπατουντο"

289 α. Η ερμίνια + μϊ ωμοσησ εαν ωμο35 6. ξιραν εχοντοσ χιραν εν τι θαλασσ +

σίσ φανερουτε + 37 . βασιλιασ του θυ 128 6. Duae lineae erasue, nec lectu

289 5. Η ερμήνια + τρήτον παραμα εχίσ 38 5. τον γραματεον και φαρισεον

faciles. .

λ....ω

επί χηρίσε 39 6. παραβολι σε πλυο 129 5. τησ ίσκηνοπυηα

290 α. θερμϊνήα ου δυνϊ ψευσασθ εν 42 ο. παραβολιν παρεθίκεν αυτεσ λέγο"

[132 6. τησ πεντικοστισ: scripsit M].

(rasura incidit inter @ et e: forsan 0η βασιλία τον ωρανον ανθροποι σπιροντ +

138 6. ....ιτ8 τυφλ8

primò). 43 5. λιν παρβολιν περι κον σιναπεο" 145 . ..ρι το λαζαρ

29ο 3. Η ερμϊνία +λωγοσ ζωησ και φα45 δ. ..δτ8 βασιλε

σισ κααϊ+
184 5. πθ περϊ τισ παρθεν" (M).
...πετε αρτο

291 α. θ ερμίνηα +ταπίνοσον και γη19ο 3. Η συμεων (M,) και να τισ προ48 ο. ...ερίπαττοσ ισ τιν θα

φιτιδο (M,) : eadem manu R συμεων + 1. 49 6. ...φαρίσεον...

291 5. * ερμινια + δυναμιν μεγαλών 12 marg.: cf. Proleg. p. XXVIII.

προσδοκα + 51 5. ...Ζαρτν

πέρι

18
κυ τισ πεδηα ιω [γ]ε-

292 α. θερμενία + λανβανϊσ τιν χαρύν 52 6. ...τον φαρίσεον... νόμενοσ.

θύ 192 6. ιωανν° το βαπτιστ8 ετι πεντε

(auß super rasuram rescripto). 53 3. ...τι" τινα με λεγεσιν ανθροπ°

292 6. Η ερμϊνηα + απο λυπϊσ ησ χα..ταμο..φοσεοσ g dekat" [inepta quaedam ascripsit recens

ραν 57 5. των μαθητε...λεγουμθη αρα manus, ut et ad caput 193 a).

293 α. θερμίνια + μετα δεκα ημερασ

194 6. * ηροδο το8 ιωνν (τ eras. τισ μις»

γίνετε + ante n). 59 ο. ττορ προβατον

293 6. # ερμίνηα + το ζητίσ ευρισκετε 197 5. * ισ πιρασθεισ υπ τπσν... σου. ...πο βασιλησ ηθελισεν συναριν

(alscissa sunt a bibliopego caetera).

294 α. Η ερμϊνήα + μί παρακουσία του λογον μετα τον δολον αυτο?

λογου + 61. 5.

200ο . ...00 και γυνεκοσ

...τισ...στουχύ ο' (partim eras.)

294 0. # ερμϊνίαν + ακουλουθησον και 63 ο. .. πιοτον προσενε εκθεντ° τω 202 ο. 8 το παραλυτικ8

καλον συ γίνετε + (α secund. super rasi

204 5. τ8 τυφολ8 το λευγιτό κ +

ram rescripto). 64 ο. ...νπελνοσ παραβολ... 205 6. * δαυγι ωτε ισηλθεν εν το θυ

295 α. Η ερμινία + ουκ εχίσ αμαρτιαν 66 6. ...ιβ αποστολον και τον υων ζεβεσιασ τιρηό και φαγαν τοσ αρτοσ τισ προσ

ηστω παρομα + δεον

295 ο. περμίνια + μιζον προκωπϊ και 67 ο. ...β τυφλο"

206 5. * τον μαθητο' αυτ8

χαρα γηνεται 68 6. eras.: Supersunt ad ....ον 236 6. (ad calceim μας. ; + ad 1. 33

296 α. θερμινία + δϊ σε λανβανϊν την [69 5. 1. 17 marg. .... KEO ferè periit] posito) + περι πολύσι8 +

χαριν + (λ rescripto super δ primo). 7ο ο. ιερο τισ αντον εν πυα εξουσηα 252 6. (marg. 1. 3) # πλουσ* και λαζα

296 ο. θερμενηαν + τεληουμενον παρη

μα καλον + 71 ο. 'πελονοσ τον β τεεκνον (ε secund. 257 6. (marg. 1. 33) η επεροτισεισ

297 α. η ερμϊνία + απροσδοκητον παργ: cras.). αρχοντο κτ* ζαχεου +

μα γηνομενον + 73 6. καλεσαντεσ τουσ κεκλϊκοτασ + Ad calcem paginae per S. Marci Eran

297 ο. ερμινιαν + πιστεσον 75 6. κ πιραζον αυτον και λεγον πυα gelium, haec sequuntur, M, (ut videtur)

παργμα καλον εστιν + εντολι+ scriptore, nisi mavis M3.

298 α. θερμίνια + εαν ποησ τουτω το [84 6. Ν carbone ΠΑΡΘ...]

285 0. # (i.e. προσ) ερμηνία αφεσ με

παραμινον + και ευξε το θεο φίλονίκησϊσ

298 6. Η ερμηνία +- δηα χορίσίσ (# ερ Quae sequuntur ferè scripsit M,. 286 6. θερμίνια το γηνωμενον τελίουτε

super ras. rescript.).
287 α. θερμινια ουκ επιτυχανϊσ του
...τησ σαμαρητιδος

299 α. η ερμινια + αποταξε και από16 ο. ερι τ8 θερισμο παργματοσ

OV

O

+

[ocr errors]

θεσ

+

πυισ ταυτα

ρου +

ότη

το

+

στρεψαν

114 .

σόν +

[blocks in formation]

307 5. * ερμηνϊ α+ περί αναπαυσεοσ και 315 α. * ερμίνηα + αλλο πραγμα ζητϊκερδουσ +

308 α. * ερμϊνηα + το εχϊσ καμην κα. 315 6. * ερμϊνη α+ περί σωτερηασ σωμε+

ζεται + 3ος 5. * ερμϊνία + εαν πίστευσησ χαρα 316 α. # ερμϊνηα + δευτερoσε εχϊσ το συ εσθω +

ππραγμα + (α η ραγ super racuram re309 α. * ερμϊνηα + πoλαστον ηθελίσα | scripto). επυησε και ουκ εδυνϊθησ +

316 5. * ερμνηα + απο κίνδυνου σωθη309 6. θερμϊνηα + καιροσ εστιν ίνα γη- öï + (1 in Kly super v? primò). νετε ον Giτίσ +

317 α. * ερμϊνηα + περί σοτερίας και 31ο α. Η ερμηνία + ορθίοσ την ωδον βε- κερδου + βεουτε σου το πραγμα +

317 5. * ερμϊνηα + μι' απαρνίση αλλ 31ο 5. ερμινια + μυστηρίον μεγα γιε. ομολογίσον + νεται και απεκαλυφθη

318 α. θ ερμηνία + ιδε υγησ γεγονασ 311 α. θερμϊνηα + αι προσδοκητον κερ- μίκετϊ αμαρτανε + ϊνα μι τι χιρον συ γίδοσ +

3II 6. ερμϊνηα + κεροσ εστίν ϊνα γείνε 318 6. * ερμϊνηαα + καλον εστίν το ερτε ο ζιτισ +

γον το τελϊοντϊ+ (α prim. cloto). 312 α. * ερ μίνια + περ πραγματοσ 319 α. # ερμϊνηα + καλον πραγ...(alκαλό+ (ragura incidit post ερ).

scissa sunt a bibliopegâ nonnulla, ut ctiam 312 5. ερμίνηα + εισ αναπαυσϊν ερχε- in sequentibus). τε ων ζιτισ +

319 6. ερμϊνηα +το ενθυμίμα γήνετε 313 α. θερμϊνία + αποξενου ερχετε αλί- κ (i. e. 4) καλον συ εστών φασισ +

320 α. * ερμίνηα + μεταβουλη καλί 313 6. Φερμίνηα + μιαπηστίσησ τουτο 320 6. * ερμϊνηα + ακωη καλη συνερ καλον εστιν +

χετε τω...

...(und lined abscissd). 314 α. * ερμϊνηα + αν απελθϊσ επιτυγ- 321 α. * ερμϊνη α+ δη ανυθύνε...elota χανία +

etiam lined antecedente, quae in -ete + de314 5. * ερμϊνηα + εαν ακουσί μη δεξί sinit.

VETE +

σε +

305 3. * ερμανία τουτο εκ θευ δοτον εστιν +

3ο6 α. * ερμϊνηα + αποταξαι +

3ο6 6. * ερμϊνί α +•περη ερϊσμου μί ερϊσησ

307 α. θ ερμηνία + εαν δηκαϊ υπερ σου αλον πένψων +

αντιν +

N.B. Leguntur M, xxxii ies ; M, xxii ies; (M, et M., 190 b); M, lxix ies; M 132 b; N 84 6.

166 α.

Editionis Kiplingianae errores typographici. Cf. Prolegomena, p. XII.
In Praefatione.
31 α. 1. 4 cogitare

ibid. 1. 27 ετομασαι
p. xiii. ελθατo et ελθετο,
33 α. 1. 7 consommasset

Ιβι ο. 1. Ι υαμσ 53 α. 1. 5 manducauerunt

163 5. 1. 3 μεν 79 a. 1. 5 domum

1. 9

deest a ante deo
In Textu: 63.
ibid. l. 17 graviora

182 α. 1. 17 discipulus
66. 1. 12 ιωανησ
83 α. 1, 28 init. 6

186 α. 1. 8 aneilla 9 ο. 1. 13 φροφητου 89 α. 1. 14 situi

το6 6. 1, 19 ασρων 12 6. 1. 32 χοδραντην 97 α. 1. 20 completum

211 6. 1. 5 ηγγιξεν

5 13 α. 1. 12 iragitur 98 6. 1. 20 γονευπετησαντεσ

215 6. 1. 19 επηρωντων ibid. l. 15 fatri 100 6. 1. 31 8. m. του

219 a. l. 24 dismisit ibid. 1. 32 quadrantē

supra lincam 1οι α. 1. 23 %

227 α. 1. 25 domu 13 6. 1. 20 ορχουσ 119 a. l. 20 calilaeam

243 a. titul. lucam 14 6. 1. 4 σιαγωνα ibid. 1. 24 natoria

246 α. 1. 24 neccesse 27 6. 1. 26 γεινωσκετο 125 α. titul. ιώhan

257 . 1. τ6 οφθααμουσ 28 6. 1. 32 deest ta secund. 130 ο. 1. 30 εκεισ

259 3. 1. 21 νιε 29 a. I. i nunquam 131 6. 1. 21 init, ουν

168 6. 1. 4 Επρηωτησαν 3o 6. 1. 13 γενηται 157 5. 1. Ι ευε

274 α. 1. 20 sushcit

}

465 a. I. 30 caesaream
475 a. l. 12 isticassent
506 a. 1. 17 dicimus.

283 b. l. 30 ÏDETE
290 a. I. i de scribis

292 a. I. 33 dele punctum supra m secund.

297 a. I. 10 nuqmuid 297 6. 1. 3 οοταν 298 6. 1. 16 μακαροθεν 311 b. l. 22 gada pro gaida 313 a. I. 18 fragmentorum 329 a. I. 14 init. at 347 b. l. 13 marg. 8. m. .y nuov 425 a. I. 21 petroin bid. I. 24 stubebant 429 a. l. 33 dme 460 a. I. 26 mandoca

In Appendice nostrâ : 4.
Secundae manus 1 ο. 1. 22 αφιηεσιν
2 a. l. 13 retorsum. 1. 33 ann illius
4 a. I. 13 sedm.

78 a. I. 32 es pro est

81 b. I. 19 quasi in textu erTOJ EV dedisset.

100 ο. 1. 31 του pro τοσ
18o 6. 1. 25 τον pro το
303 6. 1. 20 ηνικες pro ανιχεν
433 6. 1. 10 mrayev pro nyayov
435 a. I. 14 discepiuntur pro discup-
493 6. 1. 4 ακουσαντεσ pro ακουσαντοσ
494 6. 1. 21 ασια pro ασιαν
504 6. 1. 10 mapokalovjev pro trapak-

[blocks in formation]

N.B. Kiplingii errores ad punctationem pertinentes quippe satis multos taciti correximus.

Sectiones Ammonianae per marginem Cod. Bezae insertae, cum receptis apud Tregellesië

N. T. collatae. Cf. Prolegomena, p. XX. S. Matth. e cap. ii. 5 pro v. 4; 1 v. 7 XV. 23 pro v. 24; pue ibid. 24 pro v. 25; qa ix. 16 pro v. 17; pa ibid. 48 pro pro v. II; V. 44 pro v. 43 ; TB x. 8 pro pun xvi. 15 pro v. 14; pv ibid. 20 pro V. 44; po xiii. 5 med. pro v. 8 med.; P&V v. 7; qê x. 33 pro v. 32; pry xiv. 35 pro v. 23; puß ibid. 32 pro o. 31; pve xvii. xiv. 21 pro v. 20; pšo ibid. 27 med.

pro v. 34; pga xv. 39 pro xvi. 1 ; P&B xvi. 4 26 pro 25 med. vn; v8 Fol. 168 b, p bis v. 28; poy ibid. 32 med. pro v. 33; pos pro v. 2 ; pšy ibid. 6 pro v. 4; p&B ibid. abscisso. Desunt post psy xviii, 13 usque ibid. 37 pro v. 36 med.; poś ibid. 37 7 pro v. 5; pče ibid. 13 pro v. 7; PŠS ad fin. Johann.

med. pro 37 init. ; pon ibid. 39 pro v. 38; ibid. 16 pro v. 13; PĚŠ ibid. 20 pro v. 17; S. Lucae. ß i. 5 et 35, vi. 36, pro ß pol ibid. 40 pro v. 39; pa ibid. 41 med. pEn ibid. 22 pro v. 20; pšo ibid. 24 pro ii. 6, y ii. 8; 1$ iv. 8 pro v. 14; An v. 26 pro v. 41 init.; pra ibid. 43 med. pro V. 22 ; po ibid. 27 pro v. 24; poa xvii. I pro v. 27; vi. 4 med. pro v. 6; pa ix. v. 43 init.; pory ibid. 45 pro v. 46; pre pro xvi. 27; poß xvii. 9 pro xvi. 28; PAO 44 med. pro v. 43 med.; pks xi. 15 pro ibid. 49 med. pro v. 50; pas ibid. 50 pro xviii. 17 pro v. 16; OK7 xxiii. 5 pro v. 4; V. 14; pks ibid. 15 med. pro v. 15 init.; v. 51; po$ ibid. 53 med. pro v. 53 init.; oko ibid. 8 pro v. 5; ol ibid. 12 pro. pše xiii. 14 pro v. 10; po xiv. 16 pro pqy ibid. 63 med. pro v. 64; pq$ ibid. v. 8; ola ibid. 13 pro v. II; ONß ibid. v. 12; pra ibid. 25 pro v. 16; PTB ibid. 72 med. pro v. 72 init.; od xv. 10 pro 15 pro v. 54; oly ibid. 16 pro v. 15; 28 pro v. 25; pary ibid. 33 pro v. 28; v. 11; os ibid. 13 pro v. 15. Desunt ouß xxiv. I vinculo operitur; ofa xxiv. PTO ibid. 34 pro v. 33; pie xv. i pro post oš xv. 16 usque ad fin. Marci. 38 pro v. 37; Cod xxvi. 2 pro v. 1; 000 xiv. 34; pars xv. 3 pro v, I; PTS ibid. 6 Casu paulum de loco motae sunt paß ibid. 20 pro v. 21; Tuß xxvii. 47 pro pro v. 3; oka xviii. 29 pro v. 28; OKE Matth. xviii. II; ove xxiv. 30; 095 V. 48; Tuy ibid. 48 pro v. 50; Tuo ibid. xviii. 43 med. pro xix, 1; (oš5 inseritur xxvi. 41; Tla xxvii. 32 ; qß Johann, x. 50 pro v. 51; tue ibid. 51 pro v. 51 xxii. 19, versu suo xxii. 20 penitus omis. 16; pro xiii. 26; puy xv. 22; e Luc. ii. med. ; tus ibid. 51 med. pro v. 54; Tuš 80); od xxii. 45 errore pro ond; ons 48; ça vi. 44; qa ix. 10; qn ix. 27; pu ibid. 54 pro v. 55 ; tum ibid. 55 pro ibid. 47 med. pro v. 48; oqß ibid. 58 pro Χ. 4 ; ριδ x. 9; ρπε Χν. 1; ροβ xiii. 28; v. 57; Tuo ibid. 57 pro v. 59; tv ibid. v. 57; tu xxiv. 37 pro v. 36.

pga xvii. 3; oid xvii. 37; Ole xviii. 14; 58 pro v. 61; tra ibid. 61 pro v. 62; S. Marci. kn iii, 12 pro v. ii med.; oan xxii. 51; oqa xxii. 54; oqs xxii. 67; Tuß ibid. 62 pro v. 66.

Desunt post

18 ii. 21 med. pro v. 22; us iv. 36 pro Tið xxiii. 24; Tle xxiii. 26; Tky xxiii. 35 TUB xxvii. 62 usque ad finem S. Mat. v. 35; v v. 25 pro vi. 1; vn vi. 15 pro pro v. 36; tis xxiv, 1 ; Š Marc. i. 13 thaei.

v. 16; & ibid. 18 pro v. 21; $y ibid. 32 pro v. 15; O i. 14; oe vii. 36; oš viii. S. Johann. Desunt a usque ad $ (i. pro v. 34; £8 ibid. 41 pro v. 35; go 10; pi X. 29; puy xiii. 14 pro v. 15; 1-16); 10 v. 5 pro v. II; vs vi. 35 med. ibid. 54 pro v. 53; oš viii. 10 pro v. II; pqo xv. . pro v. 37; p^ß xiv. 25 pro v. 26; pud

To the Addenda, p. Ixiv, add the following:-
p. xxxii, I. 14. (cf. tristega Gen. vi. 16 Vulg.)
p. xliii, 1. 28. We read israhel also in Matth. ii. 6 ; 20; x. 6; 23 ; xix. 28; Luke i. 54; 68; xxii. 30.

Cambridge:

PRINTED BY C. J. CLAY, M. A.

AT THE UNIVERSITY PRESS.

[blocks in formation]

A PLAIN INTRODUCTION TO THE CRITICISM OF THE NEW

Testament. With numerous Facsimiles. For the use of Biblical Students. 8vo. 158.

“We must say that it was not without some feeling of wonder that we examined the volume before us, so minute and accurate is the detailed information it contains, and so comprehensive and enlarged in the view which it takes of the extensive field of Biblical criticism."-ENGLISH CHURCHMAN.

NOVUM TESTAMENTUM GRÆCUM, TEXTUS STEPHANICI, 1550.

Accedunt variæ lectioncs editionum Bezæ, Elzeviri, Lachmanni, Tischendorfii, et Tregellesii. Sinall

8vo. 48. 6d.

An Edition on Writing-paper, for Notes. 4to. Half-bound.

12s.

One of the admirably printed pocket series of Greek and Latin Texts

Those portions of the text of which various readings are given at the foot of each page are printed in a thicker character of type, so as to be readily perceived.”—ENGLISH CHURCHMAN.

A FULL COLLATION OF THE CODEX SINAITICUS, WITH THE

Received Text of the New Testament, to which is prefixed a Critical Introduction. Small 8vo.

58.

“Mr Sci ener has now placed the results of Tischendorf's discovery within the reach of all in a charming little volume, which ought to form a companion to the Greek Testament in the library of every Biblical student."--READER.

AN EXACT TRANSCRIPT OF THE CODEX AUGIENSIS, GRÆCO

Latin Manuscript in Uncial Letters of S. Paul's Epistles, preserved in the Library of Trinity College,
Cambridge. To which is added a full Collation of Fifty Manuscripts containing various portions of the
Greek New Testament deposited in English Libraries: with a full Critical Introduction. Royal

8vo. 268.

A FULL AND EXACT COLLATION OF ABOUT TWENTY GREEK

Manuscripts of the Holy Gospels (hitherto unexamined deposited in the British Museum, the Archiepiscopal Library at Lambeth, &c., with a Critical Introduction. 8vo. 6s.

Cambridge: DEIGHTON, BELL, AND CO.

London: BELL AND DALDY.

« PoprzedniaDalej »